Grupy operatorów – Informacje ogólne

Lista grup operatorów dostępna jest w menu Konfiguracja → Struktura firmy → Grupy operatorów.

W tym miejscu systemu użytkownik ma możliwość dodawania, edytowania grup oraz przypisywania do nich nowych operatorów. Również wszystkie uprawnienia do obiektów w strukturze firmy definiowane są na poziomie grup operatorów.

Uwaga
Każda modyfikacja uprawnień dla grupy operatorów wymaga ponownego zalogowania do systemu.

Aby móc zarządzać Grupami operatorów użytkownik musi należeć do grupy B2_admin, w przeciwnym wypadku przyciski [Grupy operatorów] i [Operatorzy] są nieaktywne.

Okno grup operatorów składa się z zakładek Grupy i Operatorzy.

Zakładka Grupy

Zakładka Grupy podzielona jest na dwie sekcje. Po lewej stronie w sekcji Grupy prezentowana jest w formie drzewa lista operatorów. Domyślnie w systemie zdefiniowane są dwie grupy operatorów: B2_admin i B2_default. Użytkownik może dodawać własne grupy. Sekcja Operatorzy w grupie zawiera listę wszystkich operatorów dodanych do danej grupy. Lista zawiera Nazwę oraz ImięNazwisko pracownika, o ile został on powiązany z kontem operatora.

Lista grup operatorów

  • Grupa B2_admin zakładana jest automatycznie przy generowaniu bazy danych. Nie ma możliwości usunięcia jej z systemu. Można jedynie dołączać do niej lub odłączać konta operatorów.
    Operatorzy domyślnie przypisani do tej grupy – admin, CDNwww, SearchAdmin i operator zakładający bazę danych – posiadają prawa dostępu do zarządzania wszystkimi uprawnieniami, do zmian w centrach struktury firmy oraz do przypisywania operatorów do grup.
  • Grupa B2_default obejmuje wszystkich operatorów definiowanych w systemie. Każdy nowy operator zostaje automatycznie przydzielony do tej grupy, dlatego powinna ona posiadać najmniejsze uprawnienia do obiektów w systemie.

Po wybraniu w sekcji Grupy jednej z grup operatorów, na dole po prawej stronie pojawia się dodatkowa sekcja Operatorzy nieprzypisani do grupy. Wskazanego na niej operatora można przypisać do wybranej grupy za pomocą przycisku [Dołącz do grupy] znajdującego się w panelu ergonomicznym lub w menu Powiązania.

Aby usunąć operatora z grupy należy zaznaczyć operatora z sekcji Operatorzy w grupie i wybrać przycisk [Odłącz od grupy].

Dla zakładki Grupy dostępne są standardowe przyciski dodawania/edycji/usuwania obiektu z listy oraz jej odświeżania. Przycisk [Kopiuj] powoduje utworzenie analogicznej grupy i nadaje jej nazwę kopiowanej grupy oraz kolejny numer w nawiasach, np. kopia grupy o nazwie Sprzedawcy to Sprzedawcy (1).

Zakładka Operatorzy

Zakładka Operatorzy podzielona jest na trzy sekcje:

  • Operatorzy – lista wszystkich operatorów w systemie
  • Grupy – prezentuje grupę/grupy, do których przypisany jest wskazany operator
  • Pozostałe grupy – lista pozostałych grup zdefiniowanych w systemie

W zakładce Operatorzy istnieje możliwość dodawania nowych operatorów do systemu i przypisywania ich do istniejących grup. Szczegółowy opis definiowania nowego operatora znajduje się w artykule Konto operatora.

Dodatkowo na wstążce menu dostępne są przyciski służące do wyeksportowania i zaimportowania ustawień interfejsu dla wybranej grupy operatorów:

  • [Eksportuj] – przycisk aktywny po zaznaczeniu jednej grupy operatorów. Umożliwia zapisanie do pliku ustawień interfejsu dla wskazanej grupy operatorów. Plik przyjmuje domyślną nazwę nazwagrupy.la z możliwością zmiany.
  • [Importuj] – aktywny po zaznaczeniu jednej bądź wielu grup operatorów. Umożliwia zaimportowanie z pliku ustawień interfejsu dla wskazanej grupy/grup operatorów. Import zostanie wykonany po zatwierdzeniu komunikatu: „Ustawienia interfejsu dla wszystkich zaznaczonych grup operatorów zostaną nadpisane ustawieniami z pliku. Czy dokonać importu?”. W przypadku wybrania pliku o niewłaściwym formacie system wyświetli komunikat: „Nieprawidłowy format pliku lub plik uszkodzony. Nie można dokonać importu ustawień.”

Wskazówka
Zaimportowany może zostać dowolny plik o odpowiednim formacie, zarówno powstały w wyniku eksportu ustawień dla grup operatorów, jak i dla operatora.