Kody CN

Kody CN (nomenklatury scalonej) służą do klasyfikacji towarów w obrocie międzynarodowym i są używane w deklaracjach Intrastat. Wprowadzone przez użytkownika kody mogą być później wykorzystywane na kartach artykułów i na elementach dokumentów.

Lista kodów CN

Lista kodów CN zawiera następujące kolumny:

 • Kod – unikalny ośmiocyfrowy numer
 • Opis – opis klasyfikowanego towaru
 • Jednostka uzupełniająca – jednostka miary towaru
 • Masa netto – parametr określający użycie masy netto w odniesieniu do poszczególnych kodów CN

W menu dostępne są standardowe przyciski dodawania/dodawania przez formularz/edycji/usuwania/zapisu danego obiektu oraz odświeżania listy. Ponadto użytkownik może skorzystać z obsługi wydruków i raportów oraz opcji Import z pliku, umożliwiającej szybkie wprowadzenie wielu kodów CN z pliku Excel.

[Generuj arkusz importu] – przycisk generuje pusty arkusz Excel we wskazanej lokalizacji w dwóch wariantach:

 • Import kodów CN – arkusz zawierający następujące kolumny:
  • Kod CN
  • Jednostka uzupełniająca
  • Masa netto
  • Opis
  • Przesyłaj do SENT 
  • Jednostka dla SENT – szczegółowe informacje dotyczące parametrów SENT znajdują się w artykule Konfiguracja SENT
 • Przypisywanie kodów CN do artykułów – arkusz zawierający następujące kolumny:
  • Kod CN
  • Kod artykułu

Generowanie arkusza importu kodów CN

[Importuj] – przycisk importu danych z wygenerowanego pliku Excel do systemu Comarch ERP Altum. Możliwe opcje importu:

 • [Importuj kody CN] – import z możliwością wyboru jednego z trybów:
  • Dodaj nowe
  • Modyfikuj istniejące
  • Modyfikuj istniejące i dodaj nowe

Import kodów CN z pliku

 • [Przypisz kody CN] – przyporządkowuje kody CN do artykułów z wygenerowanego pliku Excel

Przypisywanie kodów CN

Aby zdefiniować nowy kod CN należy wybrać przycisk [Dodaj] z menu Lista i wypełnić dane bezpośrednio na liście lub wprowadzić je przez formularz dostępny po wybraniu przycisku [Dodaj dane przez formularz].

Formularz definiowania kodu CN

Kod CN jest polem obligatoryjnym. Z listy rozwijalnej w polu Jednostka uzupełniająca użytkownik może wybrać jednostkę miary. Dla niektórych kodów CN wymagane jest podanie masy netto towaru w deklaracji Intrastat, w tym wypadku należy zaznaczyć parametr Podaje się masę netto.

Dla firm z aktywnym parametrem Przesyłaj do SENT dostępne są ponadto pola wyboru Przesyłaj do SENT oraz Jednostka dla SENT. Parametry te należy zaznaczyć dla towarów, o których informacje mogą być przesyłane na portal Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powiązanie takiego kodu CN z artykułem lub grupą artykułów powoduje automatyczne zaznaczenie parametru SENT na karcie artykułu. Szczegółowe informacje dotyczące Systemu rejestracji i monitorowania przewozu towarów znajdują się w kategorii SENT.