Przykłady wykorzystania konfiguratorów

Poniżej opisane zostały przykładowe sytuacje, w których można zastosować konfiguratory w celu zachowania spójności nazewnictwa obiektów występujących w systemie.

Przykład
W firmie CA Clothes&Beauty kod każdego kontrahenta musi zawierać informacje o prefiksie kraju i kolejnym numerze porządkowym na liście.

W pierwszej kolejności należy określić prefiks kraju jako wartość atrybutu przypisanego do centrum, w ramach którego kontrahent zostaje dodany do systemu. W tym celu, użytkownik dodaje atrybut Prefiks o typie Lista z wartościami FRA, POL i GER, dołącza atrybut do obiektu Centrum struktury firmy, po czym przydziela odpowiednie wartości atrybutu właściwym centrom struktury firmy.

Następnie użytkownik dodaje nowy konfigurator dla obiektu Kontrahent z dołączonym polem Kod oraz elementami pola o następujących funkcjach:

 • Centrum – funkcja ma za zadanie pobierać 3 znaki prefiksu kraju, dlatego w argumentach funkcji użytkownik definiuje poniższe opcje:
  • PoleAtrybut
  • Nazwa atrybutu – Prefiks
  • Ilość znaków – 3
  • Od znaku – 0
 • Numer kolejny – funkcja ma za zadanie podawać kolejny numer porządkowy kontrahenta, dlatego w argumentach funkcji użytkownik definiuje poniższe opcje:
  • Separator – brak
  • Ilość cyfr w numerze – 10
  • Numer startowy – 1
  • Numerowanie unikatowych rekordów – zaznaczone

Zapisany konfigurator należy następnie dołączyć na wzorcu (formularzu) grupy kontrahentów. W tym celu, zamiast opcji Maska znajdującej się obok pola Kod, należy wybrać opcję Konfigurator i wskazać właściwy konfigurator z listy.

Podczas dodawania nowego kontrahenta w ramach centrum Dział Handlowy (POL), dla którego wartość atrybutu Prefiks została określona jako POL, kod kontrahenta zostanie automatycznie wypełniony wartościami na podstawie zdefiniowanych funkcji konfiguratora: POL0000000001.

Podczas dodawania kolejnego kontrahenta w ramach centrum Dział Handlowy (FRA), dla którego wartość atrybutu Prefiks została określona jako FRA, kod kontrahenta zostanie wypełniony jako FRA0000000001.

 

Przykład
W firmie CA Clothes&Beauty kod każdego artykułu należącego do grupy artykułów Ubrania musi zawierać informacje o producencie towaru, jego marce, kodzie CN oraz roku produkcji, a także musi mieć dołączone zdjęcie.

Przed dodaniem konfiguratora użytkownik musi wykonać następujące czynności:

 • Dodać określone wartości w dedykowanym słowniku uniwersalnym Marki artykułów, np. ABC, DEF, GHI
 • Zdefiniować kody CN, np. 85299092, 85299093, 85299094
 • Dodać atrybut Rok produkcji o typie Lista z przykładowymi wartościami 2014, 2015 i 2016, i dołączyć go do obiektu Artykuł

Następnie użytkownik dodaje nowy konfigurator z dołączonym polem Kod oraz elementami pola o następujących funkcjach:

 • Producent – funkcja ma za zadanie pobierać jedynie pierwsze 4 znaki z kodu producenta, dlatego w argumentach funkcji użytkownik definiuje poniższe opcje:
  • Pole – Kod
  • Wartość domyślna – COMARCH
  • Ilość znaków – 4
  • Od znaku – 0
 • Kod CN – funkcja ma za zadanie pobierać 2 znaki z kodu CN zaczynając od 6 znaku kodu, dlatego w argumentach funkcji użytkownik definiuje poniższe opcje:
  • Pole – Kod CN
  • Wartość domyślna – 85299092
  • Ilość znaków – 2
  • Od znaku – 6
 • Marka – funkcja ma za zadanie pobierać 4 znaki z nazwy marki, przy czym w przypadku krótszego wyrażenia ma zastępować pierwszy znak za pomocą podkreślnika „_”, dlatego w argumentach funkcji użytkownik definiuje poniższe opcje:
  • Pole – Wartość
  • Wartość domyślna – ABC
  • Ilość znaków – 4
  • Od znaku – 0
  • Uzupełnienie brakujących znaków Z przodu
  • Znak uzupełniający – „_”
 • Atrybut – funkcja ma za zadanie pobierać wartość atrybutu Rok produkcji, dlatego w argumentach funkcji użytkownik definiuje poniższe opcje:
  • Nazwa atrybutu – Rok produkcji
  • Wartość domyślna – 2016
  • Ilość znaków – 4
  • Od znaku – 0
 • Załącznik – funkcja dodatkowa, która ma automatycznie dodawać konkretny obraz do nowego artykułu, dlatego w argumentach funkcji użytkownik definiuje poniższą opcję:
  • Wartość domyślna – dowolny załącznik dodany do systemu

Zapisany konfigurator należy następnie dołączyć na wzorcu grupy artykułów Ubrania. W tym celu, zamiast opcji Maska znajdującej się obok pola Kod, należy wybrać opcję Konfigurator i wskazać właściwy konfigurator z listy.

Podczas dodawania nowego artykułu do grupy artykułów Ubrania kod artykułu zostanie automatycznie wypełniony wartościami na podstawie zdefiniowanych funkcji konfiguratora: COMA92_ABC2016. Dodatkowo artykuł ten będzie miał dołączony atrybut Rok produkcji z wartością 2016 na zakładce Atrybuty oraz obraz na zakładce Załączniki.

Zmiana producenta, kodu CN, marki lub wartości atrybutu Rok produkcji na formularzu artykułu spowoduje zaktualizowanie wartości w kodzie tego artykułu.