Dodawanie pliku JPK_VAT

Plik JPK_VAT to plik dotyczący rejestrów VAT. Za jego pomocą eksportowane są informacje zawarte
w rejestrach VAT (faktury zakupu i sprzedaży) dla danej firmy. Plik ten, posiada zagregowane dane w postaci poszczególnych pól pochodzących z deklaracji VAT-7.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby na fakturach zakupu i sprzedaży w rejestrach VAT zostało uzupełnione pole Miasto w adresie kontrahenta. Wymaganie to, dotyczy wszystkich faktur, dla których ma zostać utworzony plik JPK_VAT.

Uwaga
Pliki JPK VAT zawierające dokumenty za okres od 1.02.2018 oraz korekty za okresy wcześniejsze, należy przesyłać na formularzu JPK_VAT(3). Od 1.02.2018 dla plików JPK_VAT obowiązuje wyłącznie formularz 3.

Uwaga
W przeciwieństwie do pozostałych plików JPK, aby walidacja pliku JPK_VAT przebiegła prawidłowo, nie ma konieczności uzupełniania w systemie kodu urzędu skarbowego oraz adresu podmiotu w strukturze firmy. Dla formularza JPK_VAT(3), pola te nie są przenoszone do pliku XML.

Aby dodać w systemie plik JPK dotyczący rejestrów VAT, należy z poziomu menu Główne JPK, w sekcji dostępnych rodzajów plików podświetlić pole JPK_VAT i wybrać opcję [Dodaj].

Dodawanie pliku JPK_VAT

Dla pliku JPK_VAT spośród listy Dokumentów źródłowych aktywy jest przycisk [Rejestry VAT] oraz [Deklaracje]. Użytkownik może z niego korzystać przy weryfikacji poprawności danych zawartych w pliku JPK_VAT.

W oknie pliku JPK_VAT, z menu głównego dostępna jest standardowa lista Plik JPK z przyciskami. Pełny opis listy znajduje się w rozdziale Dodawanie plików JPK.

Uwaga
Dane w pliku JPK_VAT powinny się pokrywać z danymi zawartymi w deklaracji VAT-7 za ten sam okres. Pozwala to na porównanie oraz sprawdzenie poprawności danych
w przypadku obu dokumentów.

Okno pliku JPK_VAT składa się z panelu z parametrami w lewej części okna oraz z następujących zakładek:

Panel z parametrami oraz zakładka Nagłówek dla pliku JPK_VAT posiadają takie same pola jak w przypadku pliku JPK_KR. Dodatkowo dla pliku JPK_VAT, na zakładce Ogólne znajdują się charakterystyczne dla tego pliku parametry.

Panel z parametrami – parametry charakterystyczne dla pliku JPK_VAT:

  • Cel złożenia – pole pozwalające na wprowadzenie liczby z zakresu od 0 do 999. W polu system wyświetla kolejny numer, w stosunku do wygenerowanych i zapisanych na liście plików JPK_VAT za dany miesiąc. Każdy plik otrzymuje swój unikatowy numer, co oznacza, że nie ma możliwości, aby utworzyć dwa pliki JPK_VAT za ten sam zakres czasowy z takim samym numerem celu złożenia. Podczas próby wskazania takiego samego numeru zostanie wyświetlony komunikat: „W systemie istnieje już plik JPK_VAT o tym samym numerze w polu Cel złożenia”. System nie wymaga chronologicznego wskazywania cyfr w tym polu. W przypadku dodania pierwszego pliku JPK_VAT za dany miesiąc w polu Cel złożenia zostanie automatycznie wskazana cyfra 0, natomiast korekty pliku będą otrzymywać kolejne numery: 1,2,3 itd.
  • Współczynnik rzeczywisty – określa współczynnik sprzedaży związany z zakupami zwolnionymi
    i opodatkowanymi. Zakupy odpowiednio ocechowane w systemie (odliczenie VAT Warunkowo) zostaną wykazane w pliku JPK w wartości wynikającej ze współczynnika.
  • Typ pliku pole wyboru, określa czy jest to plik cyklicznie wysyłany (aktualnie dotyczy to tylko JPK_VAT) czy na żądanie podczas kontroli karno–skarbowej. Możliwe opcje do wyboru: Cyklicznie, Na żądanie. W pliku domyślnie ustawiony typ to Cyklicznie.
  • Adres e-mail – pole nieobowiązkowe, przechowuje adres e-mail podatnika. Jeśli z poziomu Konfiguracja Struktura firmy Firma Deklaracje, zostanie uzupełnione pole JPK e-mail, po przeliczeniu pliku JPK_VAT, pole zostanie automatycznie uzupełnione.

Zakładka Sumy kontrolne

Na zakładce Sumy kontrolne zawarte są ogólne informacje dotyczące rejestrów VAT w systemie, prezentowane w formie pozycji pokrywających się z polami na deklaracji VAT-7. Wartości na tej zakładce wyliczane są na podstawie faktur ujętych w pliku. Zakwalifikowanie do danego pola związane jest z ustawieniem parametrów VAT na poszczególnych pozycjach faktur w rejestrach VAT, analogicznie jak ma to miejsce dla
deklaracji VAT – 7.

Zakładka Sumy kontrolne w pliku JPK_VAT

Zakładka Ewidencja sprzedaży

Na zakładce Ewidencja sprzedaży w pliku JPK_VAT zestawione są faktury sprzedaży, które zostały wprowadzone w systemie w okresie wskazanym w pliku JPK.

Zakładka Ewidencja sprzedaży w pliku JPK_VAT

Zakładka Ewidencja zakupu

Na zakładce Ewidencja zakupu w pliku JPK_VAT zestawione są faktury zakupu, które zostały wygenerowane
w systemie w okresie wskazanym w pliku JPK.

Zakładka Ewidencja zakupu w pliku JPK_VAT

Uwaga
W przypadku generowania pliku JPK_VAT dla firmy głównej dane pobierane są ze wszystkich firm zdefiniowanych w systemie. Jeśli plik generowany jest dla firmy podrzędnej, dane pobierane do pliku dotyczą tylko tej firmy. Zachowanie to jest analogiczne do sytuacji wyliczania deklaracji VAT -7 dla firmy głównej i firm podrzędnych.

 
Obowiązkowe pola dla pliku JPK_VAT (Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT)

Dla faktur zakupu i sprzedaży w rejestrach VAT obowiązkowo należy wypełnić pole Miasto w adresie kontrahenta.

W przypadku faktur zakupu obowiązkowo należy uzupełnić nip kontrahenta. W przeciwnym razie plik JPK nie przejdzie poprawnej walidacji. Natomiast dla faktur sprzedaży, na których kontrahent nie posiada NIPu, system automatycznie przenosi słowo <Brak> do pliku JPK_VAT. Dla kontrahenta o typie pozaunijny, w przypadku którego na fakturze nie został uzupełniony numer identyfikacji podatkowej, do pliku JPK_VAT automatycznie wstawiana jest wartość <Brak>.

Jeśli na fakturach, dla kontrahenta został uzupełniony wyłącznie numer pesel, (pole z NIPem jest puste), numer ten jest przenoszony do pliku JPK_VAT do pola: Nr Kontrahenta (dla faktur sprzedaży) oraz Nr Dostawcy (dla faktur zakupu).

Uwaga
W przypadku FSV wygenerowanych na podstawie dokumentów ZSD, w systemie dla takich faktur zostaje przypisany kontrahent Nieokreślony, w przypadku którego nie ma możliwości wprowadzenia danych dotyczących adresu. Dlatego też, od wersji 2017.1 dla FSV powstałych z dokumentów ZSD, system automatycznie przenosi do pliku JPK_VAT do pola Miasto wartość <Brak>. Zastosowane rozwiązanie pozwala na wykonanie prawidłowej walidacji plików przed ich wysłaniem.