Dodawanie pliku JPK_WB

Plik JPK_WB dotyczy wyciągów bankowych. Za jego pomocą eksportowane są wyciągi bankowe zawierające wszystkie operacje (przychodowe i rozchodowe) w ciągu określonego okresu czasu.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby na operacjach bankowych, na podstawie których zostanie utworzony plik JPK_WB, zostały uzupełnione pola Tytułem oraz Nazwa podmiotu. Również rejestr bankowy musi posiadać numer rachunku bankowego zapisany w formacie IBAN.

Aby dodać w systemie plik JPK dotyczący wyciągów bankowych, należy z poziomu menu Główne JPK, w sekcji dostępnych rodzajów plików podświetlić pole JPK_WB i wybrać opcję [Dodaj].

Dodawanie pliku JPK_WB

Dla pliku JPK_WB spośród listy Dokumentów źródłowych aktywy jest przycisk [Raporty bankowe]. Użytkownik może z niego korzystać przy weryfikacji poprawności danych pochodzących z wyciągów bankowych.

W oknie pliku JPK_WB, z menu głównego dostępna jest standardowa lista Plik JPK z przyciskami. Pełny opis listy znajduje się w artykule Dodawanie plików JPK.

Okno pliku JPK_WB składa się z panelu z parametrami w lewej części okna oraz z następujących zakładek:

Panel z parametrami oraz zakładka Nagłówek dla pliku JPK_WB posiadają takie same pola jak w przypadku pliku JPK_KR. Dodatkowo dla pliku JPK_WB, na zakładce Ogólne znajdują się charakterystyczne dla tego pliku parametry.

Panel z parametrami – parametry charakterystyczne dla pliku JPK_WB

  • Rachunek bankowy – parametr pozwala na wybranie rachunku bankowego, na podstawie którego zostanie wygenerowany plik JPK_WB. W systemie jest możliwość zaznaczenia kilku rachunków. Na liście prezentowane są kody rejestrów bankowych o typie bank, które należą do firmy wskazanej w parametrze Wylicz dla.

Lista z wyborem Rachunku bankowego w pliku JPK_WB

 

  • Oddzielny plik dla każdego wyciągu – zaznaczenie parametr powoduje wygenerowanie oddzielnego pliku JPK_WB dla każdego raportu bankowego. Po przeliczeniu pliku JPK_WB zostanie wyświetlony komunikat: „Przeliczenie wygenerowało więcej niż jeden plik JPK_WB. Pliki zostały automatycznie utworzone i są widoczne na liście plików JPK_WB”.

Uwaga
W pliku JPK_WB w przypadku raportów bankowych generowany jest osobny plik dla każdej waluty. Również każdy rachunek bankowy raportowany jest w oddzielnym pliku JPK_WB.

Zakładka Sumy kontrolne

Zakładka Sumy kontrolne prezentuje ogólne informacje dotyczące raportów bankowych.

Zakładka Sumy kontrolne w pliku JPK_WB

Sumy kontrolne dostępne dla pliku JPK_WB są następujące:

  • Saldo początkowe – saldo początkowe raportu bankowego
  • Saldo końcowe – saldo końcowe raportu bankowego
  • Liczba wierszy wyciągu – liczba operacji bankowych zawartych w pliku JPK_WB
  • Suma obciążeń – suma operacji rozchodowych
  • Suma uznań – suma operacji przychodowych

Zakładka Lista operacji

Zakładka Lista operacji zawiera wszystkie wpłaty i wypłaty na rachunek bankowy, które znajdują się w raporcie wskazanym w pliku JPK_WB w danym zakresie czasowym. Wartość dodatnią w kolumnie Kwota operacji posiadają wpłaty, natomiast wartość ujemną – operacje wypłaty. Zakładka dostarcza także informacji na temat podmiotu, na którego zostały wystawione operacje w systemie oraz zawiera pole Opis, które jest niezbędne do uzupełnienia na operacjach bankowych, aby prawidłowo wygenerować plik JPK_WB.

Lista operacji w pliku JPK_WB

 
Obowiązkowe pola dla pliku JPK_WB (Wyciągi bankowe)

W przypadku tworzenia plików JPK_WB konieczne jest, aby rejestr bankowy posiadał numer rachunku bankowego o typie IBAN.

Rachunek bankowy o typie IBAN w rejestrze kasowym/bankowym

W systemie musi znajdować się również co najmniej jedna operacja bankowa. Na każdej operacji bankowej użytkownik musi uzupełnić pole Tytułem oraz pole Podmiot.

Obowiązkowe pola do uzupełnienia na operacji bankowej