Menadżer baz

Menadżer baz zawiera informację o bazie konfiguracyjnej i podpiętych bazach firmowych systemu Comarch ERP Altum. Dostęp do Menadżera baz znajduje się w oknie logowania systemu.

Okno logowania do Comarch ERP Altum

Menu główne menadżera baz podzielone jest na dwa menu: Manager baz i Konfiguracja.

Menu Manager baz zawiera trzy grupy przycisków:

 • Bazy – baz firmowych, czyli głównych baz systemu, zawierających wszystkie dane
 • Baza konfiguracyjna – dotyczy baz konfiguracyjnych, przechowujących profile użytkowników oraz zawierających powiązania z bazami firmowymi
 • Aplikacja – dotyczy baz konfiguracyjnych, przechowujących profile użytkowników oraz zawierających powiązania z bazami firmowymi

Okno Menadżera baz

Z tego poziomu istnieje możliwość:

 • Kreacji nowej bazy konfiguracyjnej lub firmowej
 • Podpięcia innej bazy
 • Wykonania zapasowej kopii bazy lub przejścia do listy takich kopii
 • Aktualizacji bazy konfiguracyjnej w celu uzyskania zgodności z aktualną wersją systemu
 • Nadania uprawnienia dostępu do bazy konfiguracyjnej dla użytkownika SQL, maszynie lokalnej lub domenie
 • Konfiguracji języków logowania do baz firmowych
 • Sprawdzić wersję bazyKreowanie nowej i zmiana bazy konfiguracyjnej

Menu Wykreuj dostępne z poziomu Menadżera baz umożliwia wykreowanie nowej bazy konfiguracyjnej.

Okno kreowania bazy konfiguracyjnej

Przed kreacją bazy należy podać:

 • nazwę serwera SQL
 • nazwę kreowanej bazy
 • nazwę/login i hasło użytkownika posiadającego prawa administracyjne na serwerze SQL

Menu Zmień umożliwia wskazanie innej, już istniejącej bazy konfiguracyjnej na danym serwerze SQL.

Okno zmiany bazy konfiguracyjnej

Do zmiany bazy konfiguracyjnej należy podać dane analogiczne jak podczas kreacji nowej bazy.
Kreacja bazy firmowej

Kreacja bazy firmowej możliwa jest w menu Menadżer baz jak i z listy baz firmowych. Celem wykreowania nowej bazy firmowej należy wybrać opcję [Wykreuj]. Pojawi się okno kreowania bazy.

Okno kreacji nowej bazy firmowej

Należy wypełnić wszystkie dostępne pola:

 • Serwer – nazwa serwera SQL, na którym zostanie wykreowana nowa baza danych
 • Baza – nazwa bazy danych na serwerze SQL
 • Nazwa wyświetlana w oknie logowania do Comarch ERP Altum
 • Użytkownik – użytkownik posiadający prawa administracyjne na serwerze SQL
 • Hasło
 • Język – określenie w jakim języku ma zostać wykreowana baza. Język kreowania bazy jest ściśle powiązany z danymi, które po wygenerowaniu pojawią się na tej bazie. System Comarch ERP Altum jest przeznaczony na rynki międzynarodowe, które w niektórych obszarach używają wartości unikalnych w skali kraju (np. słowniki uniwersalne, plany kont).
 • Rozmiar początkowy bazy – określa początkową wielkość, jaka zostanie zarezerwowana na wykreowanie bazy i pracę z systemem (plik mdf.). Wartość minimalna – 100MB
 • Automatyczny przyrost bazy o – określa rozmiar przyrostu bazy danych
 • Rozmiar początkowy loga – określa początkową wielkość, jaka zostanie zarezerwowana na tworzenie pliku logów (plik ldf.). Wartość minimalna – 20MB
 • Automatyczny przyrost loga o – określa rozmiar przyrostu pliku loga

Należy odpowiednio ustalić wielkość przyrostu bazy danych oraz przyrostu plików logów, zgodnie z przewidywanym rozmiarem bazy danych.

Po wypełnieniu pól obligatoryjnych należy wybrać z menu przycisk [Wykreuj]. Pojawi się okno, w którym użytkownik może odczytać aktualne informacje o postępach przy tworzeniu nowej bazy firmowej.

Uwaga
Nie ma możliwości przerwania kreacji nowej bazy danych.

Uwaga
Mechanizm wydruków Crystal Reports uniemożliwia tworzenie nazw baz z symbolem kropki „.”. W konsekwencji korzystanie z bazy, której nazwa zawiera symbol kropki w ramach Comarch ERP Altum będzie możliwe, ale jakakolwiek próba uruchomienia wydruku Crystal Reports zakończy się niepowodzeniem.

Po zakończeniu kreacji należy przejść do okna logowania. Nowo stworzona baza powinna pojawić się w polu Baza danych. Jeśli baza nie pojawi się na liście wyboru, należy odświeżyć listę używając przycisku [Odśwież].
Akcje związane z bazą firmową

W menu Menadżer baz –> Bazy firmowe dla listy baz dostępne są dodatkowe funkcje.

Dostępne opcje w menu Menadżer baz

Z tego poziomu dostępne są przyciski:

 • Przywróć – przywraca wcześniej stworzoną kopię zapasową bazy
 • Zrób kopię – tworzy kopię zapasową wybranej bazy
 • Wykreuj – otwiera okno kreacji nowej bazy danych
 • Usuń – usuwa z serwera zaznaczoną bazę danych
 • Odepnij – odpina zaznaczoną bazę danych z podanego serwera, ale jej nie usuwa
 • Przypnij – po podaniu nazwy serwera i ścieżki pliku danej bazy przypina bazę do listy baz firmowych i do podanego serwera
 • Dodaj do listy – po podaniu nazwy serwera i wybraniu bazy danych baza zostaje dodana do listy baz
 • Usuń z listy – usuwa zaznaczoną pozycję z listy
 • Odśwież – odświeża listę baz
 • Konwertuj bazę – konwertuje zaznaczone bazy do nowej wersji
 • Odśwież wersję – aktualizuje informację o wersji wyświetlaną w managerze baz
 • Reindeksuj – odbudowuje wszystkie pliki indeksowe bazy danych. Reindeksacja jest wskazana w sytuacji przywracania backupów bazy lub podczas wystąpienia spadków wydajności pracy z bazą.
 • Parametry logowania – otwiera okno wprowadzania parametrów logowania dla zaznaczonych baz
 • Poprawki – otwiera okno ustalania parametrów instalacji poprawek dla zaznaczonych baz, gdzie możliwe jest wybranie jednej z dwóch opcji: Wykonanie kopii bezpieczeństwa lub Instalacja poprawek
 • Dodatki – otwiera okno ustalania parametrów instalacji dodatków dla zaznaczonych baz, gdzie możliwe jest wybranie jednej z dwóch opcji: Wykonanie kopii bezpieczeństwa lub Instalacja dodatków
 • Akcje serwisowe – otwiera panel pozwalający na wykonanie akcji naprawczych oraz weryfikację poprawności instalacji audytu na bazie firmowej. Audyt danych dostępny jest wyłącznie dla baz wykreowanych w języku francuskim
 • Zmień nazwę wyświetlaną – zmiana nazwy bazy firmowej wyświetlanej w oknie logowania do Comarch ERP Altum
 • Dodaj komunikaty serwera – do poprawnego działania systemu wymagane są komunikaty na poziomie serwera MS SQL. Podczas kreowania bazy na serwerze komunikaty są dodawane automatycznie. Jednak w przypadku, gdy na serwerze nigdy nie była kreowana baza Comarch ERP Altum, a dokonano jedynie przywrócenia wcześniej istniejącej bazy, takie komunikaty należy dodać z poziomu Menadżera baz.

 
Uaktualnienie bazy

W wypadku posiadania bazy danych wygenerowanej we wcześniejszej wersji niż ta, na której użytkownik będzie pracował, niezbędne jest zaktualizowanie obecnej bazy w celu uzyskania zgodności z aktualną wersją systemu. Przed przeprowadzeniem konwersji wskazane jest wykonanie kopii zapasowej (backupu) oraz reindeksacji konwertowanej bazy w związku z ryzykiem spadku jej wydajności.

Przed rozpoczęciem konwersji bazy konfiguracyjnej wyświetlone zostanie okno informacyjne zawierające szczegółowe informacje na temat dokonywanej konwersji.

Okno konwersji bazy konfiguracyjnej

Backup baz danych wykonuje się podczas:

 • Konwersji bazy
 • Instalacji nowej wersji systemu, poprawek (QuickFix), dodatków (Addonsów),

Backup bazy danych można również wykonać z poziomu Menadżera baz.

Przed wykonaniem konwersji bazy firmowej również pojawia się okno dotyczące konfigurowania przebiegu konwersji.

Okno konwersji bazy firmowej