Wspólne

Uwaga
Wersja 2019.5.1 systemu Comarch ERP Altum jest kompatybilna z aplikacją Comarch Retail 2019.5.1.

Rachunek bankowy – limit kontroli

W związku z tym, że kwota transakcji, której dotyczy kontrola rachunku bankowego, może ulec zmianie, wprowadzona została możliwość określenia jej limitu. Na formularzu centrum typu Firma został dodany parametr Weryfikacja rachunku dla płatności powyżej wraz z możliwością określenia limitu kwoty płatności, w walucie systemowej danej firmy. Domyślnie ustawiona wartość limitu to 15000.

Parametr Weryfikacja rachunku dla płatności powyżej na formularzu centrum typu Firma

Uwaga
Parametr Weryfikacja rachunku dla płatności powyżej jest domyślnie zaznaczany dla firm, które mają ustawioną grupę stawek VAT: PL.

Weryfikacja rachunku bankowego z poziomu karty kontrahenta

Dla firm rozliczających podatek VAT w Polsce wprowadzona została możliwość weryfikacji rachunku bankowego z poziomu karty kontrahenta zakładka Rachunki bankowe.

Przycisk Weryfikuj rachunek jest dostępny, jeżeli:

 • na firmie zaznaczono parametr Weryfikacja rachunku dla płatności powyżej
 • do kontrahenta przypisany jest co najmniej jeden rachunek bankowy
 • kontrahent posiada zdefiniowany NIP lub REGON

Po wybraniu przycisku system wyświetli komunikat zawierający informacje o wyniku weryfikacji.

Uwaga
Weryfikacja rachunku bankowego jest możliwa wyłącznie w trybie online. Usługa dostępna jest tylko dla użytkowników, którzy posiadają aktualny klucz licencyjny.

Weryfikacja rachunku bankowego z poziomu zestawienia poleceń przelewów

Podczas dodawania płatności do zestawienia poleceń przelewów oraz podczas generowania pliku wprowadzona została weryfikacja wskazanego na płatności rachunku bankowego z rachunkiem kontrahenta w wykazie podatników VAT. Weryfikacja dokonywana jest wyłącznie, jeżeli:

 • jako typ podmiotu na płatności został wskazany kontrahent krajowy o statusie Podmiot gospodarczy
 • wartość brutto dokumentu jest większa niż lub równa wartości limitu kontroli podanego w konfiguracji firmy

Informacje o przeprowadzonej weryfikacji, jej wyniku oraz dacie wykonania są prezentowane na zakładce Historia zmian zestawienia poleceń przelewów.

Kontrola formy płatności

Zgodnie z aktualnymi przepisami, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł

W związku z tym, została wprowadzona kontrola formy płatności na płatnościach wygenerowanych do dokumentów, których wartość brutto przekracza limit kontroli wskazany w konfiguracji firmy oraz jako kontrahent został wskazany podmiot gospodarczy. Jeżeli na płatności wskazana została forma płatności typu Gotówka to podczas zapisu dokumentu wyświetlane jest ostrzeżenie, iż został przekroczony limit płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami i płatności gotówkowej nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.
Logistyka

Nowa wersja struktury pliku JPK_FA

Zaktualizowano i dostosowano strukturę pliku JPK_FA do wymagań opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Aktualna wersja pliku to JPK_FA(3).

 
Księgowość

Nowy formularz deklaracji VAT-7

W efekcie nowelizacji przepisów w zakresie tzw. pakietu paliwowego oraz obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności wprowadzono nowy wzór deklaracji VAT, tj. VAT-7(20). We wzorze wprowadzone zostały następujące zmiany:

 • w części C. Rozliczenie podatku należnego w wierszu 19 zmieniono opis na następujący: “Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5a ustawy, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy”
 • w bloku F. Informacje dodatkowe wprowadzono nowy znacznik z opisem: „Podatnik wystawił w okresie rozliczeniowym fakturę, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy”
 • uaktualnione zostały publikatory oraz wprowadzono drobne zmiany uściślające i redakcyjne

W związku z powyższymi zmianami, w systemie Comarch ERP Altum dostępny jest nowy formularz deklaracji VAT-7(20) wraz z możliwością jego wydruku oraz eksportu na strony Ministerstwa Finansów.

 
Business Process Management

Nowe procesy standardowe

Uwaga
Poniższy proces będzie udostępniany na prośbę Partnerów poprzez zgłoszenie w Systemie Obsługi Zgłoszeń.

Dodano nowy proces BPM automatyzujący weryfikację rachunków bankowych:

 • weryfikacja rachunku bankowego dla wskazanych kontrahentów (globalny)

Proces może zostać uruchomiony, jeżeli w firmie, do której zalogowany jest użytkownik, został zaznaczony parametr Weryfikacja rachunku dla płatności powyżej. Użytkownik może zdefiniować grupy operatorów, dla których proces powinien być uruchamiany.