Dokowanie okien

Żeby zoptymalizować obszar aplikacji, użytkownik ma możliwość skorzystania z funkcji dokowania okien, która pozwala na wyświetlenie obok siebie dwóch lub więcej okien. W tym celu, należy otworzyć wybrane okna, a następnie przeciągnąć zakładkę danego okna na środek okna głównego. Pojawi się wówczas krzyżyk, który pozwoli określić w jakim miejscu ma się znaleźć nowe okno – w celu umieszczenia okna w danym miejscu, należy upuścić jego zakładkę nad odpowiednią częścią symbolu. Kolejne okna można umieszczać w dowolnych miejscach już aktywnego okna.

Dokowanie okien

Przykładowe ułożenie okien

 
Formularze

Formularze to podstawowy typ okien występujących w systemie. Ich układ i zawartość różni się w zależności od rodzaju aktualnie obsługiwanego dokumentu lub obiektu. Do najbardziej typowych formularzy występujących w systemie należą formularz dokumentuformularz obiektu.

Układ formularzy

Większość formularzy składa się z podobnych części:

 • Nagłówek (panel boczny) – znajduje się po lewej stronie formularza. Nagłówek zawiera najistotniejsze dla danego formularza informacje.
 • Sekcja zakładek – znajduje się po prawej stronie nagłówka. Sekcja zakładek prezentuje szczegółowe dane dotyczące danego formularza.
 • Sekcja opisu – znajduje się pod sekcją zakładek. Sekcja opisu umożliwia wprowadzenie dodatkowych informacji dotyczących danego formularza.

Formularz dokumentu – faktury sprzedaży

Formularz obiektu – artykułu

Standardowe pola i przyciski na formularzach:

 • Pole wymagane – zaznaczone jest kolorem żółtym. Pole wymagane musi zostać uzupełnione; w przeciwnym wypadku możliwość zapisania formularza zostanie zablokowana.

Pole wymagane

 • Gumka – usuwa z danego pola wprowadzony w nim obiekt

Przycisk gumki

 • Lupa – otwiera formularz obiektu wprowadzonego w danym polu

Przycisk lupy

 • Przycisk otwierania listy – otwiera listę obiektów możliwych do wybrania w danym polu

Przycisk otwierania listy

 • Przycisk rozwijania listy – umożliwia szybkie wybranie danego obiektu z rozwijanej listy

Przycisk rozwijania listy

Dostosowywanie formularzy

Użytkownik może rozszerzyć lub schować nagłówek formularza, naciskając na jedną ze strzałek znajdujących się w prawym górnym rogu nagłówka.

Przyciski rozszerzania i ukrywania nagłówka formularza

Przyciski rozszerzania i ukrywania nagłówka formularzaIstnieje również możliwość dostosowania wysokości lub szerokości sekcji formularza oddzielonych polami z symbolem czterech kropek. W tym celu, należy ustawić kursor myszy nad polem oddzielającym i przeciągnąć je w wybraną stronę.

Pola oddzielające sekcje

Do zaawansowanej konfiguracji wyglądu i zawartości okien systemu, w tym formularzy, służy edytor interfejsu.
Dostosowywanie kolumn

Usuwanie i dodawanie kolumn

System pozwala na usuwanie (ukrywanie) i dodawanie (wyświetlanie) kolumn dostępnych na danej liście. Dzięki temu, użytkownik może dostosować wygląd danej listy do własnych potrzeb.

Żeby usunąć kolumnę, należy wybrać prawym przyciskiem myszy jej nagłówek, po czym w menu kontekstowym wybrać przycisk [Usuń kolumnę].

Przycisk [Usuń kolumnę]
Żeby dodać kolumnę, należy wybrać prawym przyciskiem myszy nagłówek dowolnej kolumny wyświetlanej na liście, po czym w menu kontekstowym wybrać przycisk [Wybór kolumny].

Przycisk [Wybór kolumny]

Przycisk ten otwiera okno Dostosowanie, zawierające nazwy ukrytych kolumn dostępnych na danej liście. Jeśli istnieją ukryte kolumny stworzone na podstawie atrybutów przypisanych do obiektu, nazwy takich kolumn oznaczone są kursywą. Użytkownik może dodać ukrytą kolumnę na dwa sposoby:

 • Dwukrotnie klikając nazwę danej kolumny w oknie Dostosowanie
 • Przeciągając nazwę danej kolumny i umieszczając ją w określonym miejscu na pasku nagłówków kolumn, w ten sposób od razu precyzując lokalizację tejże kolumny

Okno Dostosowanie

Zmiana szerokości kolumn

W menu System → Konfiguracja na zakładce Komputer znajduje się parametr Automatyczne dopasowanie do okna, który umożliwia automatyczne dopasowanie szerokości kolumn na wszystkich listach w systemie. Zaznaczenie dostępnej dla tego parametru opcji Tak powoduje proporcjonalne rozłożenie kolumn na całej szerokości okna z listą.

Parametr Automatyczne dopasowanie do okna w menu SystemKonfiguracjaKomputer

Opcja Pozwalaj na zmianę umożliwia włączenie lub wyłączenie automatycznej szerokości kolumn niezależnie od ustawień głównego parametru. Po zaznaczeniu tej opcji w menu kontekstowym pojawia się dodatkowa opcja – Włącz/Wyłącz automatyczne dopasowanie do okna.

Użytkownik może również dowolnie zmienić domyślną szerokość kolumn wyświetlanych na listach. W tym celu, należy wskazać myszką na prawą linię ograniczającą szerokość danej kolumny i przeciągnąć ją w lewo lub w prawo, aż do momentu uzyskania oczekiwanego rezultatu.

Żeby ustawić optymalne rozmiary danej kolumny lub wszystkich kolumn znajdujących się na liście, można też skorzystać z opcji Najlepsze dopasowanie lub Najlepsze dopasowanie (wszystkie kolumny), dostępnych w menu kontekstowym otwieranym przez wybranie prawym przyciskiem myszy nagłówka danej kolumny na liście.

Najlepsze dopasowanie kolumn

Blokowanie kolumn

Menu kontekstowe na listach zawiera opcję Zablokuj kolumnę, pozwalającą użytkownikowi na trwałe ustawienie wybranej kolumny po prawej lub lewej stronie danej listy. Do momentu odblokowania, również możliwego z poziomu menu kontekstowego, pozycja danej kolumny jest zablokowana i nie ma możliwości jej zmiany. Użytkownik może zablokować dowolną liczbę kolumn po wybranej stronie listy.

Opcja Zablokuj kolumnę
Zaawansowana edycja kolumn

Oprócz standardowych możliwości dostosowywania kolumn na listach, system posiada również szereg opcji pozwalających użytkownikowi na ich zaawansowaną edycję. Użytkownik może między innymi konfigurować widoczność kolumn dla określonych grup operatorów, dodawać i usuwać kolumny dodatkowe lub modyfikować dane związane z kolumnami, takie jak ich wyświetlane nazwy czy tooltipy.

Uprawnienie do zaawansowanej edycji kolumn

Zaawansowane zarządzanie kolumnami jest dostępne dla operatorów posiadających uprawnienie Zaawansowana edycja kolumn na listach, które można nadać na formularzu grupy operatorów, na zakładce Inne uprawnienia. Uprawnienie to jest domyślnie aktywne dla grupy operatorów b2_admin.

Uprawnienie Zaawansowana edycja kolumn na listach

Okno Edycja kolumn

Żeby otworzyć okno zaawansowanego zarządzania kolumnami, należy wybrać opcję Zarządzaj kolumnami dostępną w menu kontekstowym wyświetlanym dla nagłówków kolumn na listach.

Opcja Zarządzaj kolumnami

Okno Edycja kolumn składa się z następujących sekcji:

 • Zarządzanie kolumnami – wyświetla kolumny standardowe, kolumny atrybutów i kolumny z rozszerzeń dostępne na danej liście, a także kolumny dodatkowe po ich dodaniu w oknie Wybór kolumn
 • Grupy – prezentuje grupy operatorów przypisane do kolumny zaznaczonej w sekcji Zarządzanie kolumnami. Przypisanie grupy operatorów do danej kolumny sprawia, że kolumna taka staje się widoczna dla operatorów należących do tej grupy.
 • Pozostałe grupy – prezentuje grupy operatorów niedołączone do kolumny zaznaczonej w sekcji Zarządzanie kolumnami

Okno Edycja kolumn

Widoczność kolumn

Kolumny zaznaczone w sekcji Zarządzanie kolumnami są widoczne na danej liście dla tych operatorów, którzy należą do grup prezentowanych w sekcji Grupy (sekcja Grupy zawęża wyświetlane wyniki do tych grup operatorów, które zostały przypisane do obecnie zaznaczonej kolumny). Żeby udostępnić daną kolumnę grupie operatorów, należy zaznaczyć tę kolumnę w sekcji Zarządzanie kolumnami, a następnie dołączyć wybraną grupę za pomocą przycisku [Dodaj grupę] dostępnego na pasku szybkiego dostępu w sekcji Pozostałe grupy. Analogicznie, użytkownik może odłączyć określoną grupę z sekcji Grupy za pomocą przycisku [Odłącz grupę].

Przyciski [Dodaj grupę] i [Odłącz grupę]
Uwaga
Grupa b2_default jest początkowo dołączona do wszystkich obiektów w sekcji Zarządzanie kolumnami. Oznacza to, że wszystkie kolumny standardowe są domyślnie widoczne dla wszystkich operatorów (lub mogą zostać wyświetlone za pomocą opcji Wybór kolumny w przypadku kolumn ukrytych).

Zmiany widoczności kolumn wprowadzone w oknie Edycja kolumn zapisywane są w bazie danych indywidualnie dla każdego operatora. Oznacza to, że jeśli operator należy do wielu grup, zapisane zostaną ustawienia grupy o najwyższym priorytecie nadanym w sekcji Grupy w kolumnie Priorytet. W celu zdefiniowania priorytetu widoczności dla danej grupy, należy skorzystać z przycisków [Zwiększ priorytet] lub [Zmniejsz priorytet] dostępnych na pasku szybkiego dostępu w sekcji Grupy.

Ustawienia priorytetu widoczności kolumn dla grup operatorów

Sekcja Grupy zawiera również kolumny parametrów:

 • Domyślnie wyświetlana – jeśli parametr ten jest zaznaczony, dana kolumna będzie automatycznie wyświetlana na liście dla wybranej grupy operatorów. W przeciwnym wypadku kolumnę taką będzie można dodać do listy za pomocą opcji Wybór kolumny.
 • Zawsze wyświetlana – jeśli parametr ten jest zaznaczony, opcja Usuń kolumnę zostanie zablokowana dla operatorów należących do wybranej grupy

Parametry widoczności kolumn w sekcji Grupy

Wskazówka
W systemie dostępny jest również mechanizm parametryzowania dostępu do kolumn za pomocą edytora interfejsu.

Dodawanie kolumn

Użytkownik może dodać do listy dodatkowe kolumny znajdujące się w źródle danych (widoku, procedurze itp.). W tym celu, należy wybrać przycisk [Dodaj] znajdujący się na pasku szybkiego dostępu w sekcji Zarządzanie kolumnami.

Przycisk [Dodaj] w sekcji Zarządzanie kolumnami
Zostanie wówczas wywołana pomocnicze okno Wybór kolumn, w którym użytkownik ma możliwość wybrania dodatkowej kolumny. Nazwy kolumn w oknie Wybór kolumn wyświetlane są zgodnie z nazwami z bazy danych.

Okno Wybór kolumn

Żeby dodać kolumnę, należy dwukrotnie kliknąć dany wiersz w oknie Wybór kolumn. Pojawi się on wówczas w sekcji Zarządzanie kolumnami głównego okna Edycja kolumn.

Modyfikacja kolumn

Sekcja Zarządzanie kolumnami w oknie Edycja kolumn zawiera następujące kolumny:

 • Kolumna – prezentuje nazwę kolumny pobraną z bazy danych
 • Nazwa wyświetlana – umożliwia wprowadzenie nazwy, która zostanie wyświetlona dla danej kolumny na liście. Po wybraniu przycisku flagi możliwe jest również dodanie tłumaczeń nazwy wyświetlanej.

Wybór języka nazwy wyświetlanej

 • Typ – prezentuje typ kolumny. Dostępne wartości to:
  • Tekst
  • Liczba rzeczywista
  • Liczba całkowita
  • Wartość logiczna
  • Liczba naturalna
  • Data
 • Rodzaj – prezentuje rodzaj kolumny. Dostępne wartości to:
  • Standardowa
  • Atrybut
  • Dodatkowa
  • Z rozszerzenia
 • Format – umożliwia zdefiniowanie formatu danych wyświetlanych dla kolumn o typie Liczba rzeczywista, Liczba całkowita, Liczba naturalna i Data. Przycisk dostępny w kolumnie Format dla tychże typów kolumn otwiera okno Formatowanie wartości, w którym użytkownik może zdefiniować format danych na dwa sposoby:
  • Wybór predefiniowanego formatu w polu Format
  • Zdefiniowanie własnego formatu w polu Kod formatu

Okno Formatowanie wartości

 • Tooltip – umożliwia wprowadzenie opisu, który zostanie wyświetlony w tooltipie danej kolumny na liście. Po wybraniu przycisku flagi możliwe jest również dodanie tłumaczeń opisu.

Wybór języka tooltipu

Przed opuszczeniem okna Edycja kolumn należy zatwierdzić wszystkie modyfikacje za pomocą przycisku [Zastosuj] dostępnego w dolnej części okna.

Przycisk [Zastosuj]

Usuwanie kolumn

Użytkownik może usunąć kolumnę dodatkową z sekcji Zarządzanie kolumnami za pomocą przycisku [Usuń] dostępnego na pasku szybkiego dostępu. Usunięcie kolumny dodatkowej z sekcji Zarządzanie kolumnami usuwa ją również z danej listy, blokując możliwość jej wyświetlenia (nie usuwa jej natomiast z bazy danych).

Przycisk [Usuń] w sekcji Zarządzanie kolumnami
Uwaga
Kolumn standardowych, kolumn atrybutów i kolumn z rozszerzeń nie można usunąć z sekcji Zarządzanie kolumnami. W celu przywrócenia standardowych ustawień należy wybrać opcję Przywróć domyślne dostępną w menu kontekstowym zmodyfikowanej kolumny.

Wskazówka
Żeby uniemożliwić wyświetlenie dodatkowych kolumn na liście, a jednocześnie pozostawić dla nich zmodyfikowane ustawienia, należy jedynie odłączyć grupy operatorów od tych kolumn, bez usuwania ich z sekcji Zarządzanie kolumnami.

 
Formatowanie warunkowe

Funkcjonalność formatowania warunkowego pozwala na wyróżnianie odpowiednich wartości w kolumnach poprzez kolory, zmianę formatowania, a także dodawanie ikon klasyfikujących wartości kolumn do określonych przedziałów. Dzięki formatowaniu warunkowemu, użytkownik może dopasować do własnych potrzeb sposób, w jaki system wyświetla dane na listach i poprawić ich czytelność.

Opcje formatowania warunkowego wierszy na liście artykułów

Użytkownik może warunkowo sformatować dowolną kolumnę. W tym celu, należy wybrać prawym przyciskiem myszy nagłówek danej kolumny, wskazać kursorem opcję Formatowanie wierszy, a następnie wybrać jedną z poniższych opcji formatowania:

 • Reguły wyróżniania komórek (jak np. Większe niż…Mniejsze niż…MiędzyRówne…)
 • Paski danych (pozwalające na zaznaczenie wartości poprzez różną szerokość i kolor pasków)
 • Skale kolorów (kolorujące wiersze na różne barwy)
 • Zestawy ikon

Opcja Zarządzaj regułami… otwiera nowe okno, które pokazuje wszystkie reguły zdefiniowane na liście. Okno pozwala na dodawanie nowych reguł oraz edytowanie i usuwanie już istniejących. Użytkownik może tu również ustalić kolejność wykonywania reguł na liście.

Okno zarządzania regułami

Nową regułę formatowania można dodać przy pomocy przycisku [Nowa reguła].

Okno nowej reguły formatowania

Okno nowej reguły formatowania zawiera następujące opcje:

 • Opcje typu reguły dostępne w sekcji Wybierz typ reguły:
  • Formatuj wszystkie komórki na podstawie ich wartości – wszystkie komórki z formatowanej kolumny są przyrównywane do określonej w regule skali. Tylko dla tego formatowania możliwe jest określenie skali porównawczej. Formatowanie blokuje zastosowanie reguły dla całego wiersza
  • Formatuj tylko komórki zawierające – formatowane są tylko komórki spełniające warunek reguły. Formatowanie umożliwia zastosowanie stylu formatowania dla całego wiersza
  • Formatuj tylko wartości sklasyfikowane jako pierwsze i ostatnie – formatowane są pierwsze lub ostatnie wartości komórek z danej kolumny. Opcja pozwala wskazać liczbę komórek, które mają być sformatowane. Możliwe jest zastosowanie formatowania dla całego wiersza
  • Formatuj tylko wartości powyżej lub poniżej średniej – obliczana jest średnia z wartości komórek danej kolumny i formatowane są odpowiednio komórki z wartościami powyżej lub poniżej wyliczonej średniej. Opcja umożliwia formatowanie całego wiersza
  • Formatuj tylko wartości unikatowe lub zduplikowane – formatowane są tylko te komórki, które posiadają wartości unikalne lub zduplikowane w kontekście całej kolumny
  • Użyj formuły do określenia komórek, które należy sformatować – opcja ta umożliwia stworzenie własnego złożonego algorytmu do formatowania komórek. Możliwe jest włączenie formatowania dla całych wierszy
 • Opcje opisu reguły dostępne w sekcji Edytuj opis reguły:
  • Na podstawie skali – opcja dostępna tylko dla formatowania Formatuj wszystkie komórki na podstawie ich wartości. Umożliwia wybranie skali 2-kolorowej, 3-kolorowej, paska danych lub zestawu ikon do prezentacji graficznej danych. Najważniejszą możliwością jest ustalenie skali w postaci procentowej lub liczbowej w dowolnych przedziałach. Formatowanie działa tylko dla komórek z danej kolumny – nie można zastosować formatowania dla wszystkich wierszy
  • Na podstawie wartości komórek – opcja dostępna dla wszystkich pozostałych formatowań. Umożliwia ustalenie rodzaju i koloru czcionki, jej stylu (pogrubienie, przekreślenie, kursywa itd.) oraz tła komórki. Dostępne są również predefiniowane formaty. Możliwe jest włączenie formatowania dla całych wierszy

W prawym górnym rogu okna zarządzania regułami znajduje się również pole wyboru umożliwiające filtrowanie reguł dla każdej kolumny z listy osobno.

Przykład

W celu zwiększenia czytelności listy artykułów dodane zostaną następujące reguły formatowania listy:

 • Dla ilości równej 0 tekst wiersza będzie pogrubiony i wyświetlany w kolorze czerwonym – zastosowane dla całego wiersza

Na nagłówku kolumny Ilość należy otworzyć menu kontekstowe za pomocą prawego przycisku myszy i rozwinąć opcję Formatowanie wierszy. Z kolejnego menu należy wybrać opcję Reguły wyróżniania komórek. W ostatnim menu należy wybrać opcję Równe….

W nowym oknie, w pierwszym polu od lewej, należy wprowadzić wartość, do której będą porównywane wszystkie wartości kolumny Ilość z wierszy.

Styl formatowania można wybrać z listy domyślnie zdefiniowanych stylów. Należy wybrać styl Czerwone obramowanie.

Aby formatowanie zostało zastosowane dla całego wiersza, należy zaznaczyć pole Zastosuj formatowanie dla całego wiersza.

Aby zatwierdzić formatowanie, należy zamknąć okno wybierając [OK].

 • Dla ilości większej lub równej 20 wiersz będzie wyświetlany w kolorze zielonym – zastosowane dla całego wiersza

Na nagłówku kolumny Ilość należy otworzyć menu kontekstowe za pomocą prawego przycisku myszy i rozwinąć opcję Formatowanie wierszy. Z kolejnego menu należy wybrać opcję Zarządzaj regułami.

W celu dodania nowej reguły, należy wybrać opcję Nowa reguła. Typ formatowania powinien być zdefiniowany jako Formatuj tylko komórki zawierające. W dolnej części okna na listach rozwijanych należy ustawić Wartość komórki oraz większa lub równa. W nowym polu konieczne jest wprowadzenie wartości, do której będą porównywane wartości z wierszy – w tym wypadku jest to 20.

Następnie przyciskiem Formatuj należy otworzyć okno wyboru formatowania komórki. Zgodnie z wymogiem, kolor czcionki powinien być ustawiony na zielony.

Należy teraz zatwierdzić dodanie nowej reguły przyciskiem [OK].

W oknie zarządzania regułami należy jeszcze zaznaczyć pole Zastosuj dla nowego wiersza, aby formatowanie odnosiło się do całego wiersza.

 • Dla dostępnej ilości należy dodać pasek danych prezentujący w postaci graficznej dostępny zasób w skali od 0 do 100.

Po otwarciu menu kontekstowego kolumny Ilość i wybraniu opcji Formatowanie należy wybrać opcję Paski danych i wskazać jeden z dostępnych pasków. W nowym oknie należy ustalić skalę. Dla Minimum i Maksimum należy ustalić typ Liczba oraz skalę od 0 (Minimum) do 100 (Maksimum). Ustawienie kolorów paska danych jest dowolne.

 • Artykuły z ceną netto 0.00 należy oznaczać czerwonym znakiem X

Dla kolumny Netto należy otworzyć menu kontekstowe oraz wybrać opcję Formatowanie wierszy. W opcji Zestawy ikon należy wybrać z grupy Symbole . Formatowanie należy sprecyzować jako liczbowe.

Dla poszczególnych ikon należy dokonać poniższych ustawień:

 • Zielona ikona potwierdzenia – znak > i wartość 0
 • Żółta ikona wykrzyknika – znak >= i wartość 0
 • Czerwona ikona X – znak >= i wartość 0

Regułę należy potwierdzić przyciskiem [OK].

Po zastosowaniu wszystkich reguł lista artykułów powinna wyglądać następująco:

 
Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego

System umożliwia użytkownikowi eksportowanie do arkusza kalkulacyjnego danych prezentowanych na listach i formularzach.

Konfiguracja eksportu danych

Domyślne ustawienia funkcji eksportu danych można zmienić w menu System → Konfiguracja → Komputer, w sekcji Eksport do arkusza kalkulacyjnego.

Sekcja Eksport do arkusza kalkulacyjnego na zakładce Komputer

Sekcja Eksport do arkusza kalkulacyjnego zawiera następujące opcje:

 • Format pliku – określa format pliku arkusza kalkulacyjnego tworzonego podczas eksportu danych:
  • xls (domyślny) – obsługuje 256 kolumn oraz 65536 wierszy
  • xlsx – obsługuje 16384 kolumn oraz 1048576 wierszy. Format ten obsługiwany jest od wersji Microsoft Excel.
 • Domyślny tryb eksportu – umożliwia wybranie domyślnego trybu eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego:
  • DataAware (domyślny) – pozwala na eksport danych wraz z regułami formatowania warunkowego zastosowanymi dla danej listy
  • WYSIWYG – prezentuje wyeksportowane dane w układzie identycznym lub zbliżonym do tego, który jest wyświetlany w systemie. Styl ten jest obsługiwany dla wydruku Struktura wiekowa rozrachunków, na którym zaimplementowana jest opcja wysyłania do arkusza kalkulacyjnego sekcji ze szczegółami dla układu master-detail. Opcja ta nie jest obsługiwana w trybie DataAware.
 • Otwieranie pliku po wyeksportowaniu danych – określa, czy po eksporcie danych do pliku utworzony plik ma zostać otwarty:
  • Nie otwieraj – plik zostanie zapisany we wskazanej lokalizacji, bez podglądu danych
  • Otwieraj – dane zostaną wyświetlone wyłącznie w oknie podglądu, bez zapisywania pliku na dysku
  • Pytaj (opcja domyślna) – plik zostanie zapisany we wskazanej lokalizacji, a po zapisie we wskazanej lokalizacji system wyświetli pytanie, czy otworzyć wyeksportowany plik. Po potwierdzeniu plik zostanie otwarty bezpośrednio w arkuszu kalkulacyjnym.

Eksportowanie danych

W celu wyeksportowania danych z listy lub formularza, należy wybrać przycisk [Eksport do arkusza kalkulacyjnego], znajdujący się na pasku szybkiego dostępu.

Przycisk [Eksport do arkusza kalkulacyjnego] na liście faktur sprzedaży
Przed wykonaniem eksportu, niezależnie od domyślnych ustawień, użytkownik ma również możliwość wybrania trybu bezpośrednio na danej liście lub formularzu poprzez wskazanie odpowiedniej opcji w menu rozwijanym znajdującym się obok przycisku [Eksport do arkusza kalkulacyjnego].

Wybór trybu eksportu danych