Definiowanie skonta

Skonto to procentowe zmniejszenie sumy należności udzielane nabywcy przez dostawcę, jeżeli nabywca ureguluje zapłatę należności przed umówionym terminem.

Lista typów skont

Lista typów skont dostępna jest z poziomu menu KonfiguracjaFinanseTypy skont. Składa się ona z elementów:

Okno Typy skont

 • Nazwa
 • Aktywny – parametr warunkujący możliwość użycia skonta w systemie

Okno Pozycje – prezentuje informacje o zaznaczonym skoncie

 • [%] – procent udzielanego upustu
 • Liczba dni – termin obowiązywania skonta, liczony od daty wystawienia dokumentu

Typy skont

Definiowanie typu skonta

W celu zdefiniowania typu skonta należy z grupy przycisków Typ skonta wybrać przycisk [Dodaj], a następnie wprowadzić unikalną nazwę skonta. Parametr Aktywny jest domyślnie zaznaczony, z możliwością zmiany w dowolnym momencie.

W celu zdefiniowania pozycji typu skonta należy wybrać przycisk [Dodaj] z grupy przycisków Skonto, a następnie określić procent udzielanego rabatu i liczbę dni jego obowiązywania. W systemie istnieje możliwość dodania więcej niż jednego typu skonta o takich samych pozycjach.

Uwaga
Typu skonta, który został już użyty w systemie, nie można usunąć.

Uwaga
Modyfikacja typu skonta nie spowoduje zmian wartości skonta na płatnościach, na których zostało już ono użyte.

Przypisanie skonta do płatności dokumentu

Sposoby przypisywania skonta do płatności dokumentu:

wybór zdefiniowanego w konfiguracji typu skonta w kolumnie Skonto na zakładce Kwoty dokumentu

dodanie nowego typu skonta na zakładce Skonto na płatności dokumentu

Wybór typu skonta na zakładce Kwoty dokumentu

W celu przypisania skonta do płatności należy z poziomu szczegółów dokumentu przejść na zakładkę Kwoty, a następnie w kolumnie Skonto wybrać odpowiedni typ skonta.

Wybór skonta na zakładce Kwoty dokumentu

Dodanie skonta z poziomu zakładki Skonto na płatności dokumentu

W celu dodania skonta należy z poziomu płatności dokumentu przejść na zakładkę Skonto, a następnie z grupy przycisków Skonto wybrać przycisk [Dodaj]. Dla pozycji należy uzupełnić pola:

 • Skonto [%] – wartość procentowa skonta (należy wpisać liczbę z zakresu 0-100)
 • Ilość dni – liczba dni, w przeciągu których musi zostać uregulowana płatność, aby zostało udzielone skonto. Ilość dni liczona jest od daty wystawienia dokumentu. Po wskazaniu daty ważności skonta ilość dni jest uzupełniana automatycznie.
 • Data ważności skonta – data, do której musi nastąpić uregulowanie płatności, aby zostało udzielone skonto. Data ważności skonta nie może być późniejsza niż termin płatności. Po określeniu ilości dni data ważności skonta jest uzupełniana automatycznie.
 • Podstawa skonta – kwota płatności, którą stanowi wartość elementów dokumentu oznaczonych jako podlegające skontu. Szczegółowy opis uwzględniania/nieuwzględniania artykułu w skoncie znajduje się w artykule Wyłączenie artykułu od naliczania skonta
 • Wartość niepodlegająca skontu – różnica pomiędzy całkowitą kwotą płatności a podstawą skonta
 • Wartość skonta – wartość udzielanego skonta. Jest to iloczyn wartości procentowej skonta i wartości płatności
 • Kwota do uregulowania – kwota, która pozostaje po skorygowaniu wartości płatności o wartość skonta
 • Waluta – symbol waluty operacji skonta

Zakładka Skonto na płatności dokumentu

Uwaga
Skonto może zostać udzielone wyłącznie dla płatności nierozliczonych i podlegających rozliczeniu, które nie zostały ujęte na zestawieniu poleceń przelewów.

Uwaga
Na płatność faktury wygenerowanej z zamówienia przenoszone są warunki skonta zdefiniowanego na zamówieniu.
Przypisanie skonta do kontrahenta

Zdefiniowany w konfiguracji typ skonta można przypisać do konkretnego kontrahenta. W tym celu należy na karcie kontrahenta, na zakładce Handlowe, w polu Skonto wybrać odpowiedni typ skonta.

Przypisanie domyślnego typu skonta do kontrahenta

Jeżeli kontrahent z przypisanym skontem zostanie wybrany na dokumencie, to do płatności tego dokumentu zostanie domyślnie przypisany ten sam typ skonta.
Wyłączenie artykułu od naliczania skonta

W celu naliczenia skonta z pominięciem wartości pozycji określonych artykułów należy odznaczyć parametr Uwzględnij w skoncie na kartach tych artykułów.

Parametr Uwzględnij w skoncie na karcie artykułu

Uwaga
Parametr Uwzględnij w skoncie jest odznaczony oraz nieaktywny, jeżeli artykuł jest powiązany z bonem (parametr bon zaznaczony).

Przykład

W systemie zdefiniowane są:

 • Skonto1 o warunkach: 10%, 15 dni
 • Towar_1 z zaznaczonym parametrem Uwzględnij w skoncie
 • Towar_2 z odznaczonym parametrem Uwzględnij w skoncie
 • Kontrahent_1, dla którego ustalono termin płatności 30 dni

Wprowadzono fakturę sprzedaży z dwoma pozycjami:

Towar_1 – podlega naliczaniu skonta, 10 szt., cena: 1,00 PLN/szt.

Towar_2 – nie podlega naliczaniu skonta, 20 szt., cena: 2,00 PLN/szt.

Do płatności faktury sprzedaży przypisano Skonto1. W efekcie, na zakładce Skonto prezentowane są wartości:

Skonto [%]: 10,0000

Ilość dni: 15

Data ważności skonta: 12.06.2019 – data wystawienia faktury powiększona o ilość dni określonych w warunkach skonta (11+15)

Podstawa skonta: 12,30 PLN – wartość pozycji FS na Towar_1 (kwota netto + VAT)

Wartość niepodlegająca skontu: 49,20 PLN – wartość pozycji FS na Towar_2 (kwota netto + VAT)

Wartość skonta: 1,23 PLN (10% z kwoty 12,30 PLN)

Kwota do uregulowania: 60,27 PLN – wartość całej płatności pomniejszona o wartość skonta

Waluta: PLN

Jeżeli płatność za fakturę nastąpi do dnia 12.06.2019, to skonto zostanie udzielone.

Zakładka Skonto na płatności dokumentu FS
Rejestr zapłaty skonta

W systemie istnieje możliwość wskazania, do którego rejestru kasowego/bankowego ma trafiać operacja skonta. Rejestr ten należy wybrać z listy rozwijanej rejestrów na definicji dokumentu Skonto w danym centrum. Na liście możliwe do wyboru są wszystkie rejestry dostępne w danym centrum struktury oraz opcja <Brak>. Po rozliczeniu płatności z przypisanym skontem, operacja typu skonto będzie tworzona we wskazanym rejestrze – w raporcie ustalonym na podstawie daty dokumentu operacji rozliczającej.

Uwaga
Jeżeli zostanie wybrana opcja <Brak> i parametr Wg zapłaty będzie odznaczony, to przy próbie rozliczenia płatności, dla której powinna zostać wygenerowana operacja skonta, system wyświetli komunikat: Nie zdefiniowano rejestru dla skonta. Należy określić go w definicji dokumentu. Rozliczenie płatności nie będzie możliwe do czasu wskazania rejestru.

Dodatkowo, obok rejestru kasowego/bankowego, dostępny jest parametr Wg zapłaty. Jego zaznaczenie spowoduje, iż operacja typu Skonto będzie tworzona w tym samym rejestrze co operacja zapłaty za daną płatność.

Uwaga
Zmiana rejestru kasowo/bankowego możliwa jest w dowolnym momencie.

Rejestr kasowo\bankowy na definicji dokumentu Skonto
Udzielenie skonta

Udzielone skonto zostaje w systemie udokumentowane, jako operacja skonto. Formularz tej operacji jest identyczny jak operacji kasowej/bankowej. Operacja skonto jest możliwa tylko do odczytu, użytkownik nie ma możliwości wprowadzania na niej zmian.

Formularz operacji skonto

Cechy operacji skonto:

 • Nie podlega rozliczeniu (wersja polska) lub jest rozliczana (pozostałe wersje)
 • Jest powiązana z płatnością
 • Nie może istnieć samoistnie, tzn. bez powiązania z żadną płatnością
 • Powstaje w wyniku rozliczania płatności (nie można jej dodać ręcznie)
 • Nie można jej usunąć (usunięcie następuje w momencie usunięcia rozliczenia płatności)
 • Podlega księgowaniu

Przykład

W dniu 13.11.2017 została wystawiona (zatwierdzona) FS na wartość = 350,00 PLN.
Jej płatność została podzielona na 2 różne, o wartościach: 100,00 PLN i 250,00 PLN. Każda
z tych płatności rozliczana jest oddzielnie. W poniższym przykładzie jako pierwsza rozliczana jest płatność w wysokości 100,00 PLN, do której zostało przypisane skonto.

 • Wartość płatności = 100,00 PLN z datą wystawienia 13.11.2017
 • Skonto: 10%, 15 dni
 • Opóźnienie płatności: 30 dni
 • Planowany termin płatności: 13.12.2017
 • Data ważności skonta: 28.11.2017
 • Operacja = 100,00 PLN z datą do 28.11.2017 (warunek skonta spełniony)

Przed rozliczeniem:

Płatność: 

 • Wartość = 100,00 PLN
 • Rozliczono = 0,00 PLN
 • Udzielone skonto = 0,00 PLN
 • Do rozliczenia = 100,00 PLN

Operacja:

 • Wartość = 100,00 PLN
 • Rozliczono = 0,00 PLN
 • Do rozliczenia = 100,00 PLN

Rozliczenie operacji:

Płatność:

 • Wartość = 100,00 PLN
 • Rozliczono = 100,00 PLN
 • Udzielone skonto = 10,00 PLN (100,00 PLN * 10%)
 • Do rozliczenia = 0,00 PLN

Operacja:

 • Wartość = 100,00 PLN
 • Rozliczono = 90,00 PLN (100,00 PLN – skonto 10,00 PLN)
 • Do rozliczenia = 10,00 PLN
 • Powstała operacja skonto na wartość = 10

W systemie istnieje możliwość udzielenie skonta także na dokumentach wyrażonych w walutach obcych. Mechanizm ten jest analogiczny jak w przypadku dokumentów w walucie PLN. Poniższy przykład prezentuje udzielnie operacji skonta na fakturze zakupu w walucie EUR.

Przykład

 • Dodano Skonto 3 o warunkach: 30%, 2 dni
 • Na karcie kontrahenta określono termin płatności jako 30 dni oraz przypisano Skonto 3
 • Na FZ dodano artykuł : Towar 3 – podlegający operacji skonto. Kwota FZ wynosi 100,00 EUR, kurs 1:4.
 • Na płatności FZ na zakładce Skonto system prezentuje wartości na fakturze jakie zostaną wyliczone jeśli warunki skonta zostaną spełnione:

Zakładka Skonto na płatności faktury zakupu w walucie EUR

 • Termin płatności dla FZ: 27.06.2019, płatność uregulowano w dniu: 28.05.2019 – warunki skonta zostały spełnione. Płatność rozliczono operacją KW po kursie 1:4,5.
 • W ramach zapłaty za FZ, system automatycznie wygenerował dokumenty:
  • KWFZ o wartości 30,00 EUR
  • SK o wartości 30,00 EUR w ramach naliczonego rabatu

Rozliczona płatność dokumentu FZ dla którego zostało naliczone skonto

 • W ramach rozliczenia FZ z KW po różnych kursach, system utworzył automatycznie dokument różnicy kursowej o wartości: 35,00 PLN.

W ramach powstania operacji skonto następuje powiązanie pomiędzy dokumentami związanymi z tą operacją. Dlatego też, w systemie może wystąpić blokada, która nie pozwoli na usunięcie rozliczenia. Jeśli korekta powstała w ramach naliczenia skonta została zaksięgowana, nie ma możliwości usunięcia rozliczenia. Podczas takiej próby system wyświetli komunikat: „Błąd: Nie można usunąć rozliczenia, ponieważ istnieje do niego rozrachunek”.
W takim przypadku w pierwszej kolejności należy odksięgować korektę, a w następnym kroku usunąć rozliczenie dokumentów. Natomiast, jeśli pozostałe dokumenty biorące udział w naliczeniu skonta zostaną zaksięgowane, nie blokuje to możliwości usunięcia tego rozliczenia.

 
Rozliczenie płatności i operacji skonto

W systemie możliwe są dwa warianty rozliczania płatności, dla której zostało zdefiniowane skonto i zostały spełnione jego warunki. To, z jakim dokumentem zostanie rozliczona płatność, uzależnione jest od wartości parametru Rozliczenie na definicji dokumentu skonta.

Parametr Rozliczenie na definicji dokumentu Skonto

Uwaga
Na polskiej, francuskiej i hiszpańskiej wersji językowej bazy parametr Rozliczenie przyjmuje domyślnie wartość nie podlega, z możliwością zmiany.

Na niemieckiej i angielskiej wersji językowej bazy parametr Rozliczenie przyjmuje domyślnie wartość podlega, z możliwością zmiany.

Jeżeli parametr Rozliczenie przyjmuje wartość:

 • Nie podlega – płatność, dla której zostało zdefiniowane skonto jest rozliczana z płatnością faktury korygującej
 • Podlega – płatność, dla której zostało zdefiniowane skonto jest rozliczana z operacją skonta

Uwaga
Płatności z przypisanym skontem nie można rozliczyć z operacją w innej walucie.

Przykład

Na definicji dokumentu Skonto dla parametru Rozliczenie wybrana jest wartość nie podlega. Jeżeli operacja skonta zostanie utworzona podczas rozliczania:

faktury sprzedaży to:

zostanie wygenerowana faktura korygująca KWFS do dokumentu FS

zostanie wygenerowany dokument KFSV w rejestrze VAT do faktury korygującej KWFS

płatność do FS zostanie rozliczona z płatnością do KWFS

operacja skonta zostanie oznaczona jako niepodlegająca rozliczeniu

faktury sprzedaży VAT to:

zostanie wygenerowana faktura korygująca KFSV do dokumentu FSV

płatność do FSV zostanie rozliczona z płatnością do KFSV

operacja skonta zostanie oznaczona jako niepodlegająca rozliczeniu

Przykład

Na definicji dokumentu Skonto ustawiono parametr Rozliczenie na Podlega. Jeżeli operacja skonta zostanie utworzona podczas rozliczania:

faktury zakupu to:

zostanie wygenerowana faktura korygująca KWFZ do dokumentu FZ

zostanie wygenerowany dokument KFZV w rejestrze VAT do faktury korygującej KWFZ

płatność do FZ zostanie rozliczona z operacją skonta

płatność do KWFZ zostanie oznaczona jako niepodlegająca rozliczeniu

faktury zakupu VAT to:

zostanie wygenerowana faktura korygująca KFZV do dokumentu FZV

płatność do FZV zostanie rozliczona z operacją skonta

płatność do KFZV zostanie oznaczona jako niepodlegająca rozliczeniu

Przykład

Uwaga
Jeżeli korekta powstała w ramach naliczenia skonta jest zaksięgowana, nie ma możliwości usunięcia rozliczenia.