Lista urzędów

Lista urzędów zawiera informacje o zdefiniowanych w systemie instytucjach, które niezbędnych czasem do wskazania przy:

Aby otworzyć listę urzędów, należy przejść do menu Główne i z grupy przycisków Listy słowników wybrać przycisk [Urzędy].

Lista urzędów

W lewym panelu znajduje się drzewo grup urzędów, do których można przypisywać nowo definiowane instytucje. Domyślnie zdefiniowane w systemie typy to: Urząd Celny i Urząd skarbowy. Użytkownik ma możliwość definiowania własnych grup urzędów w słowniku uniwersalnym Ogólne Typy urzędów.

Drzewo grup urzędów

Menu listy urzędów zawiera standardowe przyciski pozwalające na dodawanie/edytowanie/usuwanie urzędów oraz funkcje związane z wydrukami.

Menu listy urzędów

Lista urzędów składa się z kolumn:

 • Kod – kod urzędu zdefiniowany przez użytkownika
 • Kod urzędu – kod identyfikacyjny urzędu nadany przez organy państwowe
 • Nazwa
 • Miasto
 • Rodzaj – wartość pobierana ze słownika uniwersalnego Typy urzędówDefiniowanie urzędu

Aby dodać nowy urząd, należy wybrać przycisk [Dodaj] znajdujący się w menu głównym lub w panelu ergonomicznym nad listą urzędów. Wówczas wyświetli się formularz definicji nowego urzędu.

Po lewej stronie znajduje się nagłówek formularza urzędu zawierający następujące pola i parametry:

 • Id – numer identyfikacyjny urzędu w bazie danych, pole nieedytowalne, numer jest nadawany automatycznie przez system
 • Aktywny – zaznaczenie parametru powoduje, że urząd może być używany w systemie
 • Kod – pole obowiązkowe, kod służący do łatwej i szybkiej identyfikacji urzędu (np. skrót nazwy), może składać się maksymalnie z 50 znaków (liter i/lub cyfr). Kody urzędów muszą być unikalne.
 • Nazwa – pole obowiązkowe, może składać się maksymalnie z 500 znaków (liter i/lub cyfr).
 • Kod identyfikacyjny – numer identyfikacyjny urzędu nadany przez organy państwowe
 • Typ – lista rozwijana, zawierająca wartości zdefiniowane w słowniku uniwersalnym Typy urzędów
 • URL – strona WWW urzędu
 • Pola Adres, Telefon i E-mail są uzupełniane automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w polach zakładki Adres na formularzu urzędu.

Nagłówek formularza urzędu

Ponadto formularz urzędu podzielony jest na zakładki: Adres, Rachunki, Księgowe, Atrybuty, Załączniki.

Zakładka Adres umożliwia wprowadzenie danych adresowych oraz kontaktowych (np. numer telefonu lub adres e-mail) urzędu.

Zakładka Adres

Zakładka Rachunki prezentuje listę rachunków bankowych przypisanych do urzędu oraz umożliwia ich dodawanie/edycję/usuwanie.

Zakładka Księgowe prezentuje domyślne konta księgowe przypisane do danego urzędu.

Zakładki Atrybuty i Załączniki zostały szczegółowo opisane w artykule Zakładka Kody Rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian.