1

Intrastat – informacje ogólne

INTRASTAT to rodzaj wspólnego systemu statystyki obrotu towarowego obejmującego handel pomiędzy państwami członkowskimi UE, który oparty jest na danych pochodzących ze stosownych deklaracji:

 • INTRASTAT – PRZYWÓZ
 • INTRASTAT – WYWÓZ

Podmiotem zobowiązanym do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT w Polsce jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

 • jest podatnikiem VAT i realizuje wymianę towarową z krajami Unii Europejskiej
 • wykazuje wartość uzyskanego przez nią przywozu lub wywozu towarów przekraczającą ustalone i ogłoszone przez Prezesa GUS wartości tzw. progów statystycznych (ogłaszane corocznie w formie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów).

Zgłoszenie INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy (zazwyczaj miesiąc kalendarzowy) powinno być dokonane nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy deklaracja.

W systemie Comarch ERP Altum INSTRASTAT udostępniany jest w formie rozszerzenia (dodatku), w odpowiedzi na pisemne zgłoszenie firmy partnerskiej poprzez System Obsługi Zgłoszeń.
Intrastat – instalacja

Aby zainstalować dodatek INTRASTAT należy:

 • do katalogu Headquaters, który znajduje się w miejscu instalacji Comarch ERP Altum, wgrać plik: Intrastat.dll
 • w pliku Altum.exe.config (katalog Headquarters), należy dodać wpis <Module>Intrastat</Module> w poniższy sposób w dwóch modułach:

Moduł logiki biznesowej:

<applicationSettings>
<Comarch.B2.Properties.Settings>
<setting name=”BusinessLogicModules” serializeAs=”Xml”>
<value>
<ArrayOfModule xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xmlns:xsd=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema”>
<Module>Intrastat</Module>
(…)
</ArrayOfModule>

Moduł prezentacji:

</setting>
<setting name=”PresentationModules” serializeAs=”Xml”>
<value>
<ArrayOfModule xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xmlns:xsd=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema
 <Module>Intrastat</Module>
(…)
</ArrayOfModule>

 • na bazie firmowej należy uruchomić skrypty IntrastatView.sql oraz Intrastat.UniversalDictionaries.sql
 • na bazie konfiguracyjnej należy uruchomić skrypt Config.01.sql, który odpowiada za dodanie do profilu standardowego przycisku do generowania INTRASTATU

Uwaga
Dodatek INTRASTAT jest działa wyłącznie w obrębie wersji, do której został przeznaczony. Po migracji do wyższej wersji konieczne jest pobranie dedykowanego pliku .dll z rozszerzeniem.
Intrastat – konfiguracja atrybutów

Celem poprawnego działania dodatku INTRASTAT, konieczne jest zdefiniowanie odpowiednich atrybutów:

 • Kod Incoterms
 • Kod rodzaju transakcji
 • Kod rodzaju transportu
 • Uwzględniaj w deklaracji Intrastat
 • Intrastat – Miesiąc
 • Intrastat – Rok
 • Kraj przeznaczenia/wysyłki
 • Kraj pochodzenia

ParametrWartość
Nazwa: Kod Incoterms
SłownikKody Incoterms
Wartość domyślnaEXW – z zakładu
Nazwa: Kod rodzaju transakcji
SłownikKody rodzajów transakcji
Wartość domyślna11-Kupno/sprzedaż (nieobarczone żadnymi warunkami)
Nazwa: Kod rodzaju transportu
SłownikKody rodzajów transportu
Wartość domyślna3-Transport drogowy
Nazwa: Uwzględniaj w deklaracji Intrastat
SłownikUwzględniaj w deklaracji Intrastat
Wartość domyślnaNie
Nazwa: Intrastat - Miesiąc
SłownikIntrastat - Miesiące
Wartość domyślna01
Nazwa: Intrastat – Rok
SłownikIntrastat - Rok
Wartość domyślna2017
Nazwa: Kraj przeznaczenia/wysyłki
Listaformat: Zapytanie SQL - select Code from dbo.dic_country
Wartość domyślnaPL (na dokumencie zmienić na inny kraj)
Nazwa: Kraj pochodzenia
Listaformat: Zapytanie SQL - select Code from dbo.dic_Country
Wartość domyślnaWartość pusta

Wszystkie powyższe klasy atrybutów powinny mieć ustawione następujące parametry:

 • Zaznaczony parametr: Aktywny
 • Przypisanie do obiektów (oprócz atrybutu: Kraj pochodzenia):
  • Faktura zakupu
  • Korekta ilościowa faktury zakupu
  • Korekta wartościowa faktury zakupy
  • Faktury sprzedaży
  • Korekta ilościowa faktury sprzedaży
  • Korekta wartościowa faktury sprzedaży
 • Przypisanie do obiektów (dla atrybutu: Kraj pochodzenia):
  • Element faktury sprzedaży
  • Element korekty wartościowej faktury sprzedaży
  • Element korekty ilościowej faktury sprzedaży
  • Element faktury zakupu
  • Element korekty wartościowej faktury zakupu
  • Element korekty ilościowej faktury zakupu
  • Artykuł

Uwaga
Po dodaniu pierwszego dokumentu z ww. atrybutami, proszę dodatkowo wykonać skrypt IntrastatSetAttributesInternalName.sql, który sprawdzi poprawność nazw atrybutów (zapobiegając ewentualnym rozbieżnością danych pobieranych do intrastatu) oraz zaktualizuje InternalName tych atrybutów.
Generowanie pliku INTRASTAT

Okno generowania pliku dostępne jest z poziomu zakładki Dodatki -> INTRASTAT

Menu okna składa się z przycisków:

[Generuj] – po naciśnięciu przycisku otworzy się standardowe okno do wskazania miejsca zapisania pliku w katalogu Windows z możliwością wskazania katalogu

[Zamknij] – zamyka okno bez żadnych operacji

Parametry w oknie generowania deklaracji:

Okno generowania Intrastatu

Przywóz – Po wskazaniu tej opcji w trakcie generowania pliku pobierane są tylko te elementy dokumentów, które w nagłówku dokumentu mają wybraną opcję: Tak – Przywóz w atrybucie: Uwzględniaj w deklaracji Intrastat.

Wywóz – Po wskazaniu tej opcji w trakcie generowania pliku pobierane są tylko te elementy dokumentów, które w nagłówku dokumentu mają wybraną opcję: Tak – Wywóz w atrybucie: Uwzględniaj w deklaracji Intrastat.

Szczegółowy próg statystyczny – Po zaznaczeniu tego parametru uzupełnione zostaną wszystkie pola deklaracji Intrastat. Zaznaczenie go jest konieczne, gdy wartość przywozu lub wywozu przekracza wartości progów ustalonych i ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Grupuj pozycje poniżej 200 EUR – Zaznaczenie tego parametru powoduje agregowanie pozycji poniżej 200 EUR.

Miesiąc – Pole domyślnie wypełnione wartością domyślna ze słownika uniwersalnego: Intrastat – Miesiąc. Na deklarację Intrastat przenoszone są elementy dokumentów, których wartość atrybutu Intrastat – Miesiąc jest zbieżna z wartością wybraną w polu Miesiąc okna Generowanie pliku: Intrastat.

Rok – Pole domyślnie wypełnione wartością domyślna ze słownika uniwersalnego: Intrastat – Rok. Na deklarację Intrastat przenoszone są elementy dokumentów, których wartość atrybutu Intrastat – Rok jest zbieżna z wartością wybraną w polu Rok okna Generowanie pliku: Intrastat.
Format pliku INTRASTAT

Plik generowany jest w formacie CSV z kodowaniem UTF-8 i składa się z wierszy, w których pola są oddzielone średnikami bez spacji.

Pola, o których mowa powyżej, to pola deklaracji Intrastat od 10 do 22.

Opis pól
10
OpisOpis towaru
Kiedy wypełnioneZawsze
Źródło Comarch ERP AltumWartość kolumny: Opis od początku do znaku:”;;” z Konfiguracji → Kody CN z kodu przypisanego w polu: 14.
11
OpisKraj przeznaczenia/wysyłki
Kiedy wypełnioneZawsze
Źródło Comarch ERP AltumKod kraju z atrybutu: Kraj przeznaczenia/wysyłki z nagłówka dokumentu
12
OpisWarunki dostawy
Kiedy wypełnioneTylko gdy w oknie Generowanie pliku: Intrastat jest zaznaczony parametr Szczegółowy próg statystyczny, a odznaczony Grupuj pozycje poniżej 200 EUR
Źródło Comarch ERP AltumWartość atrybutu Incoterms przypisanego do nagłówka dokumentu
13
OpisRodzaj transakcji
Kiedy wypełnioneZawsze
Źródło Comarch ERP AltumWartość atrybutu Kod rodzaju transakcji przypisanego do nagłówka dokumentu
14
OpisZawsze
Kiedy wypełnioneZawsze
Źródło Comarch ERP AltumKod CN pobrany ze szczegółów elementu dokumentu z zakładki Ogólne (w przypadku rodzaju transakcji: wewnątrzwspólnotowa i pozaunijna) pobrana z Konfiguracji → Kody CN
15
OpisRodzaj transportu
Kiedy wypełnioneTylko gdy w oknie Generowanie pliku: Intrastat jest zaznaczony parametr Szczegółowy próg statystyczny, a odznaczony Grupuj pozycje poniżej 200 EUR
Źródło Comarch ERP AltumWartość atrybutu Kod rodzaju transportu przypisanego do nagłówka dokumentu
16
OpisKraj pochodzenia
Kiedy wypełnioneTylko gdy w oknie Generowanie pliku: Intrastat wybrana została opcja Przywóz
Źródło Comarch ERP AltumWartość atrybutu Kraj pochodzenia przypisanego do elementu dokumentu. Jeżeli w elemencie dokumentu będzie wartość pusta, to w trakcie pobierania elementów pobrać wartość kodu z karty artykułu wg atrybutu: Kraj pochodzenia
17
OpisMasa netto
Kiedy wypełnioneZawsze
Źródło Comarch ERP AltumPole Wartość brutto jednostki z karty artykułu przypisanej do elementu
18
OpisIlość w uzupełniającej jednostce miary
Kiedy wypełnioneTylko gdy dla danego kodu CN zdefiniowano jednostkę w Konfiguracji → Kody CN, a na karcie artykułu zdefiniowano przelicznik dla jednostki
Źródło Comarch ERP AltumJednostka pobrana na podstawie kodu CN z pola 14. Jeśli pobrana jednostka jest taka sama jak jednostka elementu dokumentu to ilość zostanie pobrana z elementu, w odwrotnej sytuacji pobrany zostaje przelicznik z karty artykułu z elementu dokumentu. W przypadku braku zdefiniowania przelicznika brak wpisu.
19
OpisWartość transakcji w PLN (Wartość faktury)
Kiedy wypełnioneZawsze
Źródło Comarch ERP AltumWyliczenie na podstawie elementów dokumentów
20
OpisWartość statyczna w PLN
Kiedy wypełnioneTylko gdy w oknie Generowanie pliku: Intrastat jest zaznaczony parametr Szczegółowy próg statystyczny, a odznaczony Grupuj pozycje poniżej 200 EUR
Źródło Comarch ERP AltumRówna polu 19
22
OpisNumer identyfikacyjny VAT kontrahenta
Kiedy wypełnioneTylko gdy w oknie Generowanie pliku: Intrastat została wybrana opcja Wywóz, oraz odznaczony został parametr Grupuj pozycje poniżej 200 EUR
Źródło Comarch ERP AltumNumer NIP kontrahenta na dokumencie

 

Uwaga
Jeśli którekolwiek z pól nie jest wypełnione, nie pojawi się w nim żaden znak (nawet pusty).

 

Przykład

Deklaracja Intrastat - Przywóz
Wartość elementu dokumentuWartość pobrana do elementu Intrastat
FS, np. 100 PLNUjemna, dla przykładu -100 PLN
KWFS/KIFS na plus, np. 50 PLNUjemna, dla przykładu -50 PLN
KWFS/KIFS na plus, np. -50 PLNDodatnia, dla przykładu 50 PLN
FZ, np. 200 PLNDodatnia, dla przykładu 200 PLN
KWFZ/KIFZ na plus, np. 70 PLNDodatnia, dla przykładu 70 PLN
KWFZ/KIFZ na plus, np. -70 PLNUjemna, dla przykładu -70 PLN

Deklaracja Intrastat - Wywóz
Wartość elementu dokumentuWartość pobrana do elementu Intrastat
FS, np. 100 PLNDodatnia, dla przykładu 100 PLN
KWFS/KIFS na plus, np. 50 PLNDodatnia, dla przykładu 50 PLN
KWFS/KIFS na plus, np. -50 PLNUjemna, dla przykładu -50 PLN
FZ, np. 200 PLNUjemna, dla przykładu -200 PLN
KWFZ/KIFZ na plus, np. 70 PLNUjemna, dla przykładu -70 PLN
KWFZ/KIFZ na plus, np. -70 PLNDodatnia, dla przykładu 70 PLN