Profile

Funkcjonalność profili umożliwia instalację kilku wersji produktów na jednej maszynie. Profil to zestaw konfiguracji, pozwalający na stworzenie niezależnego środowiska pracy.

W Comarch ERP Auto Update funkcjonują dwa rodzaje profili:

 • Profil główny – tworzony podczas instalacji aplikacji Comarch ERP Auto Update.
 • Profile dodatkowe – profile tworzone przez użytkowników. Każdy profil posiada niezależną konfigurację, bazę lokalną programu, katalog instalacyjny oraz katalog pobierania dodatków i poprawek, a także osobne porty pozwalające na instalację usług.

Okno listy profili w Comarch ERP Auto Update

Z poziomu tego okna możliwe jest dodanie nowego profilu, edycja istniejącego, usunięcie profilu (przy braku zainstalowanych produktów) oraz przełączenie się na inny profil.

W celu dodania i konfiguracji nowego profilu należy przejść na zakładkę Konfiguracja i wybrać przycisk [Profile]. Z tego poziomu widoczne są wszystkie, zdefiniowane wcześniej profile.

Podczas definiowania nowego profilu należy podać parametry:

 • Nazwa profilu,
 • Kod profilu – musi być unikalny,
 • Katalog instalacyjny – katalog, w którym będą instalowane komponenty w ramach tworzonego profilu. Każdy profil musi mieć zdefiniowany osobny katalog instalacyjny.
 • Port bazowy – określa port, który wraz z kolejnymi 99 portami zostanie zarezerwowany dla danego profilu. Jest on określany tylko dla agentów głównych. Dla pozostałych agentów ten sam zakres portów będzie rezerwowany przy pierwszym połączeniu z agentem głównym.

Pozostałe parametry są kopiowane z konfiguracji agenta głównego (język, dane do połączenia z serwerami Comarch).

W polu Wybierz agentów podrzędnych istnieje możliwość określenia czy dany profil ma być dostępny na agentach podrzędnych i jakie mają być na nich zainstalowane produkty.
Konfiguracja profilu dodatkowego

Wszystkie zdefiniowane profile są widoczne z poziomu Konfiguracja –> Profile. W celu dodania nowego profilu należy wybrać przycisk [Dodaj] i uzupełnić parametry:

 • Nazwa profilu
 • Kod profilu – może składać się maksymalnie z 5 znaków i musi być unikalny
 • Id klienta/kod Agenta – Id Klienta dostarczone przez firmę Comarch w przypadku agenta głównego lub Kod Agenta dodany wcześniej do agenta nadrzędnego w przypadku agenta podrzędnego,
 • Katalog instalacyjny – katalog, w którym będą instalowane komponenty w ramach tworzonego profilu. Każdy profil musi mieć zdefiniowany osobny katalog instalacyjny.
 • Domyślny język profilu – wybór języka z predefiniowanej listy
 • Port bazowy – określa port, który wraz z kolejnymi 99 portami zostanie zarezerwowany dla danego profilu. Jest on określany tylko dla agentów głównych. Dla pozostałych agentów ten sam zakres portów będzie rezerwowany przy pierwszym połączeniu z agentem głównym. Pole dostępne do edycji po zaznaczeniu parametru Połącz z serwerem Comarch.

Dodatkowo w sekcji Połączenie należy określić, czy definiowany profil ma się łączyć do serwera Comarch, czy ma być połączony jako agent podrzędny do innego agenta. Należy również określić port komunikacji.

Okno dodawania nowego profilu