1

Zadania

Zadania umożliwiają rejestrowanie zleceń oraz tematów do wykonania przez pracowników, które automatycznie zapisywane są w ich terminarzach.

Lista zadań dostępna jest z poziomu Główne -> CRM -> Lista zadań.

Lista zadań

W zależności od uprawnień nadanych operatorowi prezentowane są zadania przypisane do:

 • aktualnie zalogowanego pracownika
 • wszystkich pracowników
 • pracowników w centrach podrzędnych

 

Przykład

Na bazie zdefiniowany został operator Anna Nowak należący do grupy operatorów:

 • Dzial_FK
 • B2_default
 1. Operator zostaje przypisany do jednostki Działu Finansowo-Księgowego z poziomu Struktury podległościowej:

 • Grupie operatów Dzial_FK nadane zostało uprawnienie: CRM -> Lista zadań pracowników w centrach podległych.

2. Operator wyświetla listę zadań CRM -> Moje działania. Na liście widoczne są spotkanie utworzone przez pracowników:

 • Działu Finansowo-Księgowego
 • Działu Finansowego
 • Działu Księgowego

Możliwość modyfikacji listy zadań innych pracowników uzależniona jest od włączonego uprawnienia CRM – Modyfikacja zadań. Pozwala ono na dokonywanie zmian w zadaniach operatorom, którzy nie są autorami lub wykonawcami zadań.

Uwaga
Brak uprawnienia do modyfikacji listy zadań przy włączonym uprawnieniu do widoczności listy zadań współpracowników/wszystkich pracowników, nie blokuje możliwości podglądu takich zadań.

Aby dodać nowe zadanie należy wybrać przycisk [Dodaj]. Formularz składa się z zakładek: Ogólne, Realizacja, Atrybuty, Załączniki oraz Historia zmian.

Polem obligatoryjnym do zapisu nowego zadania jest pole Temat.

Operator w sekcji Szczegóły planowania ma możliwość określenia dat obowiązywania danego zadania, oznaczenie go jako wydarzenie całodzienne oraz stworzenie analogicznego zadania do wykonania (parametr Kolejne zadanie ustaw za).

Na zakładce Realizacja domyślnie uzupełniany jest pracownik powiązany z obecnie zalogowanym kontem operatora. Operator posiadający uprawnienia do listy zadań innych pracowników ma możliwość przypisana danego zadanie do innego pracownika.

Formularz zadania

Uwaga
Do każdego zadania może być przypisany tylko jeden pracownik

 
Terminarz

Terminarz pozwala na sprawne zarządzanie zadaniami, kwestionariuszami oraz działaniami CRM. Przyjmując formę kalendarza, daje pracownikom możliwość szybkiego wglądu do przypisanych im zadań oraz kontroli powierzonych obowiązków ich przełożonym.

W zależności od uprawnień nadanych operatorom w terminarzu możliwy jest:

 • podgląd i zarządzanie zadaniami, działaniami i kwestionariuszami przypisanymi do zalogowanego użytkownika oraz:
  • wszystkich pracowników
  • współpracowników, czyli pracowników przypisanych do tej samej jednostki
  • współpracowników oraz pracowników przypisanych do jednostek jej podrzędnych
 • modyfikacja działań oraz zadań swoich oraz innych pracowników

 

Przykład

 1. Operator Anna Nowak należy do grupy operatorów z zaznaczonym uprawnieniem CRM –> Terminarze pracowników w centrach podległych. W strukturze podległościowej Anna Nowak została przypisana do centrum Dział Finansowo-Księgowy.

2. W Sekcji pracowników dostępne są terminarze wszystkich pracowników należących do działów :

 • Działu Finansowo-Księgowego
 • Działu Finansowego
 • Działu Księgowego

Terminarz może być prezentowany w widoku:

 • Dzienny
 • Dni robocze
 • Tydzień
 • Miesiąc
 • Grafik

Terminarz

W zależności do rodzaju obiektu wpisanego do terminarza przyjmuje on w kalendarzu dedykowany dla niego kolor. Obiekty mające status zakończony/zatwierdzony dodatkowo oznaczane są czerwonym paskiem.

Dla operatorów z uprawnieniem do podglądu działań innych pracowników na bocznej liście prezentowana jest lista osób, do których terminarza ma dostęp zalogowany operator.

Z poziomu terminarza, operator ma również możliwość dodawania nowych zadań, kontaktów i spotkań. Po wybraniu przycisku [Dodaj] na wstążce otwiera się formatka danego obiektu. Definiowanie nowych działań opisane jest w artykule.