Przychód wewnętrzny

Przychód wewnętrzny (PW) to dokument odzwierciedlający ruch towaru wewnątrz firmy. Wykorzystywany jest do ewidencjonowania nadwyżek magazynowych lub towarów wyprodukowanych w firmie.

Lista dokumentów PW dostępna jest z poziomu menu Magazyn –> (Przyjęcia) Wewnętrzne.

Lista dokumentów PW

Opis listy dokumentów znajduje się w artykule Lista dokumentów.

Dokumenty przyjęcia wewnętrznego można:

Formularz dokumentu PW

Szczegółowy opis formularza dokumentu oraz zakładek znajduje się w podkategorii Formularze dokumentów.

Dokumenty PW:

 • wystawiane są w walucie systemowej
 • prezentują wartości netto
 • nie dotyczą usług oraz kompletów z odznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument
 • wymagają określenia magazynu
 • mogą mieć wskazanego kontrahenta/pracownika
 • pobierają wartość pozycji z ostatniego przychodowego dokumentu magazynowego (PZ, PW, MM+) – których właścicielem jest firma lub jej centra podrzędne w kontekście, której wystawiany jest dokument, który zawiera dany artykuł, bez względu na magazyn.
 • mogą mieć modyfikowaną wartość pozycji
 • pozwalają na wprowadzenie na magazyn towaru bez ustalonej wartości zakupu oraz na jego rozchodowanie poprzez zatwierdzenie ilościowe dokumentu

 
Przyjęcie zewnętrzne

Przyjęcie zewnętrzne to dokument magazynowy potwierdzający przyjęcie towaru na magazyn od dostawcy przy określonych warunkach zakupu. Powoduje zwiększenie ilości zasobów oraz wartości magazynu.

Lista dokumentów PZ dostępna jest w menu Magazyn –> (Przyjęcia) Zewnętrzne.

Lista dokumentów PZ

Opis listy dokumentów znajduje się w artykule Lista dokumentów.

Dokumenty przyjęcia zewnętrznego można:

Formularz dokumentu PZ

Szczegółowy opis formularza dokumentu oraz zakładek znajduje się w podkategorii Formularze dokumentów.

Dokumenty PZ:

 • pozwalają na wskazanie kontrahenta
 • wymagają określenia magazynu, na który mają trafić zasoby
 • pozwalają na wprowadzenie na magazyn towaru bez ustalonej wartości zakupu oraz na jego rozchodowanie, poprzez zatwierdzenie ilościowe dokumentu

 
Rozchód wewnętrzny

Rozchód wewnętrzny (RW) to dokument przedstawiający ruch towaru wewnątrz firmy. Wykorzystywany jest do udokumentowania strat, likwidacji uszkodzonych towarów, pobrania towaru z magazynu, wypożyczenia lub pobrania komponentów przetwarzanych w procesie produkcji wewnątrz firmy.

Lista dokumentów RW dostępna jest z poziomu menu Magazyn –> (Wydania) Wewnętrzne.

Lista dokumentów RW

Opis listy dokumentów znajduje się w artykule Lista dokumentów.

Dokumenty wydania wewnętrznego można:

C:\Users\anna.sliwa\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\LG_Formularz RW.PNG
Formularz dokumentu RW

Szczegółowy opis formularza dokumentu oraz zakładek znajduje się w podkategorii Formularze dokumentów.

Dokumenty RW:

 • wystawiane są w walucie systemowej
 • prezentują wartości netto
 • nie zawierają usług
 • wymagają określenia magazynu, z którego mają zostać pobrane zasoby
 • mogą mieć wskazanego kontrahenta/pracownika
 • nie pozwalają na wydanie ilości większej niż dostępna na wskazanym magazynie
 • pobierają wartość pozycji z zasobu bez możliwości zmianyWydanie zewnętrzne

Wydania zewnętrzne to dokumenty magazynowe potwierdzające wydanie towaru na zewnątrz (klientowi). Powodują zmniejszenie ilości zasobów i wartości magazynu.

Lista dokumentów WZ dostępna jest w menu Magazyn –> (Wydania) Zewnętrzne.

Lista dokumentów WZ

Opis listy dokumentów znajduje się w artykule Lista dokumentów.

Dokumenty wydania zewnętrznego można:

Formularz dokumentu WZ

Szczegółowy opis formularza dokumentu oraz zakładek znajduje się w podkategorii Formularze dokumentów.

Dokumenty WZ:

 • pozwalają na wskazanie kontrahenta
 • wymagają określenia magazynu, z którego mają zostać pobrane zasoby
 • nie pozwalają na wydanie ilości większej niż dostępna na wskazanym magazynie

 
Paczki

Paczki (PC) to dokumenty transportowe, które pozwalają na dodanie na jednym dokumencie wszystkich artykułów przeznaczonych do wysyłki do jednego odbiorcy. Dokument może zostać wydrukowany i naklejony na opakowanie, w którym transportowane są wyszczególnione na nim elementy.

Lista zdefiniowanych paczek dostępna jest w menu Magazyn –> (Zasoby) Paczki.

Lista paczek

Opis listy dokumentów znajduje się w artykule Lista dokumentów.

Unikalne kolumny dostępne na liście paczek:

Tworzenie paczki

Aby dodać nową paczkę należy wybrać przycisk [Dodaj], wskazując jedną z dostępnych opcji:

 • Paczka zewnętrzna
 • Paczka wewnętrzna

Formularz paczki składa się z  nagłówka oraz listy elementów (paczka zewnętrzna)/listy dokumentów (paczka wewnętrzna) i stanowi podstawę do utworzenia dokumentu.

Podstawowe pola dostępne na formularzu paczki zostały opisane w artykule Nagłówek dokumentu. Dodatkowo dostępne są pola:

 • Typ paczki – pole informacyjne, wypełniane na podstawie wskazanego typu podczas jej tworzenia
 • Punkt odbioru
 • Miejsce docelowe – pole dostępna na formularzu paczki wewnętrznej, pozwala na wskazanie centrum, w którym dostępny jest przynajmniej jeden magazyn widoczny w centrum będącym właścicielem paczki

Uwaga
Zmiana właściciela paczki możliwa jest do momentu ustalenia miejsca docelowego.

 • Status realizacji – pole z listą rozwijalną, pobieraną ze słownika Status realizacji paczki (Konfiguracja -> Słowniki uniwersalne -> Ogólne -> Status realizacji paczki). W słowniku dostępne są predefiniowane wartości:
  • W przygotowaniu (wartość domyślna)
  • Gotowa do wysłania
  • Wysłana
  • Dostarczona
  • Odebrana
  • Rozpakowana
  • Częściowo rozpakowana
  • Przyjęta na stan

Uwaga
Warunkiem koniecznym do uzupełnienia listy elementów paczki:

 • zewnętrznej jest wypełnienie pola Odbiorca
 • wewnętrznej jest wypełnienie pola Miejsce dostawy

Paczka zewnętrzna

Formularz paczki zewnętrznej

Lista elementów zawiera informacje o:

 • kodzie i nazwie wysyłanego artykułu (pobrane z elementu dokumentu źródłowego)
 • ilości oraz jednostce miary
 • numerze dokumentu źródłowego, z którego pochodzi element i jego liczbę porządkową na tym dokumencie

Podczas dodawania elementu otwarta zostaje lista przefiltrowana względem kontrahenta. Po zaznaczeniu dokumentów wszystkie znajdujące się na nich pozycje zostaną dodane do paczki z możliwością ich usunięcia lub zmniejszenia ilości.

Uwaga
Poszczególne pozycje dokumentów mogą zostać dodane do jednego dokumentu PC
.

Paczka wewnętrzna

Formularz paczki wewnętrznej

Lista elementów zawiera informacje o:

 • numerze dokumentu MM- dodanego do paczki
 • statusie realizacji dokumentu źródłowego, pole z listą rozwijalną pobieraną ze słownika Status realizacji pozycji paczki (Konfiguracja -> Słowniki uniwersalne -> Ogólne -> Status realizacji pozycji paczki). W słowniku dostępne są predefiniowane wartości:
  • Gotowa do wysłania (wartość domyślna)
  • Wysłana
  • Do odbioru
  • Odebrana
  • Brakująca
  • Przyjęta na stan (MM-)
  • Nieoczekiwana
  • Odrzucona
  • Nieoczekiwana – przyjęta
 • powiązanym dokumencie magazynowym MM+

Na dokument paczki mogą zostać dodane jedynie dokumenty MM-, które:

 • nie mają wygenerowanych dokumentów MM+
 • nie zostały dodane do innej paczki lub znajdują się w paczce, która została anulowana
 • mają stan Zatwierdzony
 • mają magazyn docelowy dostępny dla centrum wskazanego na dokumencie paczki w polu Miejsce docelowe

Po zatwierdzeniu dokumentu paczki, istnieje możliwość:

 • modyfikacji pola w kolumnie Status realizacji pozycji paczki
 • wygenerowania dokumentu MM+

Uwaga
Nie ma możliwości anulowania dokumentu MM-, dodanego do paczki. W pierwszej kolejności należy anulować dokument paczki

Szczegółowy opis formularza dokumentu oraz zakładek znajduje się w podkategorii Formularze dokumentów.

 
Protokoły przyjęć

Protokoły przyjęć

Wystawienie dokumentu protokołu przyjęć umożliwia odnotowanie jaki towar faktycznie trafił do magazynu docelowego i w jakim jest stanie. Przesuwając towar między magazynami danej firmy, na dokumencie przesunięcia międzymagazynowego zaewidencjonowano inny towar niż ten, który fizycznie trafił do magazynu docelowego lub towar ten dotarł uszkodzony.

Lista dokumentów PRP dostępna jest z poziomu Magazyn –> Protokoły i dostarcza informacji nt.:

 • numeru dokumentu PRP
 • daty jego wystawienia
 • numeru dokumentu MM-, do którego odnosi się protokół przyjęcia
 • numeru dokumentu MM+, który został wygenerowany po zatwierdzeniu PRP
 • kodu oraz EANu opakowania, do którego wygenerowano PRP (tylko jeśli dokument PRP został wygenerowany wprost do opakowania, a nie całego dokumentu MM-)
 • numeru raportu rozbieżności
 • aktualnego stanu dokumentu PRP

Z poziomu listy operator może zatwierdzić, edytować, usunąć, czy też anulować uprzednio wygenerowany dokument PRP, ale nie może dodać nowego. Dokument PRP może zostać wygenerowany z MM-.

Generowanie PRP

PRP jest generowanie do wszystkich pozycji dokumentu MM-, które nie należą do żadnego opakowania lub do pojedynczego opakowania z dokumentu MM-.

Opcje generowania PRP dostępne są z poziomu:

 • listy dokumentów MM- – PRP dla pozycji dokumentu MM-, które nie należą do żadnego opakowania
 • szczegółów dokumentu MM-, z zakładki Elementy – PRP dla pozycji dokumentu MM–, które nie należą do żadnego opakowania
 • szczegółów dokumentu MM-, z zakładki Opakowania – PRP dla wybranego opakowania z dokumentu MM-
 • monitora opakowań – PRP dla wybranego opakowania z dokumentu MM-

Jeśli ze źródłowym dokumentem MM- jest już powiązany niezatwierdzony protokół przyjęcia, wówczas system otworzy formularz tego protokołu w trybie do edycji.

W przypadku, gdy dokument MM-, do którego generowane jest PRP, jest już powiązany z dokumentem MM+ (i dokument ten nie jest anulowany), system powiąże dokument generowany PRP z tym MM+.

Dokument PRP:

 • może zostać wygenerowany w centrum, do którego należy magazyn docelowy z dokumentu MM-
 • bazuje na uprawnieniach do magazynów dla dokumentu MM+. W konfiguracji do typu dokumentu PRP nie są przypisywane żadne magazyny.
 • pozwala na dodanie artykułu o typie Towar lub Komplet, który na karcie artykułu ma zaznaczony parametr Pobieraj składniki na dokument i nie zawiera składnika typu Usługa. Po wczytaniu kompletu na liście pozycji zostaną dodane jego składniki bez informacji, że pochodzą one z kompletu.

Formularz PRP

Formularz PRP składa się z kilku zakładek – Ogólne, Dokumenty skojarzone, Atrybuty, Historia zmian oraz Załączniki.

Zakładka Ogólne zawiera:

 • numer dokumentu PRP
 • magazyn źródłowy, z którego towar został wydany – przenoszony ze źródłowego dokumentu MM-, bez możliwości edycji
 • magazyn docelowy, na który towar ma zostać przyjęty – przenoszony ze źródłowego dokumentu MM-, bez możliwości edycji
 • numer źródłowego dokumentu MM-, do którego odnosi się PRP – ustalany na podstawie dokumentu MM-, do którego uruchomiono generowanie PRP, bez możliwości edycji
 • kod i EAN opakowania, do którego wygenerowano PRP (widoczne tylko, gdy PRP powstało do opakowania) – ustalane na podstawie danych z opakowania na MM-, do którego uruchomiono generowanie PRP, bez możliwości edycji
 • centrum, w którym wystawiany jest dokument PRP – domyślnie ustawiane jest centrum, do którego zalogowany jest operator wystawiający dokument PRP; do momentu zatwierdzenia dokumentu istnieje jednak możliwość zmiany centrum na takie, do którego przypisana jest grupa operatorów, do której należy zalogowany operator
 • stan dokumentu
 • data wystawienia – data wygenerowania dokumentu PRP, bez możliwości edycji
 • miejsce na dodatkowy opis
 • lista pozycji, które zostały dostarczone do magazynu docelowego – domyślnie lista jest pusta, z możliwością dodania pozycji, które fizycznie znalazły się w dostawie oraz z możliwością określenia rozbieżności i wprowadzenia szerszego opisu danej pozycji

Dodawanie pozycji na PRP

Lista pozycji PRP prezentuje dane nt.:

 • liczby porządkowej
 • kodu i nazwy artykułu
 • cech danej partii artykułu
 • ilości przyjmowanej partii artykułu wyrażonej w jednostce podstawowej
 • rodzaju rozbieżności – z listy rozwijanej użytkownik ma możliwość wskazania rodzaju rozbieżności. Lista pobierana jest na podstawie słownika uniwersalnego o nazwie Kody rozbieżności, dostępnego w Konfiguracja –> (Ogólne) Słowniki uniwersalne –> grupa słowników Ogólne.
  Przy kreowaniu bazy tworzone są cztery rodzaje kodów rozbieżności, ale tylko jeden z nich – Zgodny – jest dostępny na dokumencie PRP. Oznacza on, że przyjmowany towar jest pełnowartościowy. Pozostałe trzy kody rozbieżności są wykorzystywane jedynie przez raport rozbieżności, w sytuacji, gdy jakiegoś artykułu nie ma na dokumencie/opakowaniu MM-, a jest na PRP i odwrotnie. Operator może dodać swoje kody rozbieżności do tego słownika i korzystać z nich podczas wystawiania PRP.
 • opisu

Dodawanie pozycji na PRP odbywa się za pomocą przycisku [Dodaj], na liście pozycji system utworzy nowy wiersz, w którym w kolumnie Kod operator może:

 • wczytać kod artykułu/partii za pomocą czytnika kodów kreskowych
 • wpisać kod artykułu/partii z klawiatury
 • wybrać artykuł z listy artykułów uruchamianej po naciśnięciu przycisku z symbolem trzech kropek, dostępny w tej samej kolumnie

Uwaga
Aby kolumna z cechami została wypełniona, operator musi wprowadzić artykuł na dokument PRP za pomocą kodu przypisanego do danej partii. Nie ma możliwości wyboru partii danego artykułu po jego dodaniu za pomocą kodu artykułu.

Lista pozycji zarejestrowanych na dokumencie MM-, które powinny trafić do magazynu docelowego

Formularz dokumentu PRP z wprowadzoną listą pozycji, które faktycznie dotarły do magazynu docelowego oraz określenie ich stanu

Czytniki kodów kreskowych a wprowadzanie pozycji na PRP

System umożliwia skonfigurowanie pracy z czytnikami na dwa sposoby – tak, aby konieczne było ręczne wprowadzenie ilości przed dodaniem kolejnej pozycji, lub, aby każde kolejne zaczytanie kodu czytnikiem automatycznie ustawiało ilość 1 dla tej pozycji i tworzyło kolejny wiersz.

W tym celu, na definicji dokumentu PRP w danym centrum, należy zaznaczyć parametr Obsługa czytnika i wybrać jedną z dostępnych opcji – Bez ilości lub z ilością.

Uwaga
Odznaczony parametr skutkuje jedynie tym, że po sczytaniu kodu do pola Kod, system przejdzie do kolejnej kolumny i będzie czekał na wypełnienie jej, a dodanie kolejnego wiersza będzie musiało zostać wykonane ręcznie.

Opcja Bez ilości oznacza, że operator działa tylko za pomocą czytnika i sczytuje każdy kod kreskowy oddzielnie. Na PRP powstanie tyle pozycji, ile razy operator zaczyta czytnikiem kod. System nie będzie agregował tych samych pozycji do jednej, dla każdego zaczytanego kodu ustawi domyślnie ilość na 1. Operator ma możliwość zmiany ilości na poszczególnych pozycjach.

Opcja Z ilością oznacza, że użytkownik będzie sczytywał kod za pomocą czytnika, a ilość będzie wprowadzać każdorazowo ręcznie. Po wprowadzeniu ilości należy wybrać [Enter] lub przycisk [Dodaj], aby został dodany nowy wiersz do PRP, do którego będzie można zaczytać kolejny kod.

Zatwierdzanie PRP

Po wprowadzeniu na protokół przyjęcia wszystkich artykułów, które fizycznie zostały dostarczone do magazynu docelowego, dokument można zatwierdzić.

W wyniku zatwierdzania PRP, system weryfikuje, czy dane PRP jest jedynym lub ostatnim PRP jakie może powstać do danego dokumentu MM-. To, ile PRP może powstać do dokumentu MM- zależy od tego, czy na MM- widnieją jakieś opakowania oraz, czy istnieją pozycje nieprzypisane do żadnego z opakowań z MM-.

Jeśli MM-:

 • nie zawiera opakowań – może zostać wygenerowany tylko jeden dokument PRP i będzie się on odnosił do całego dokumentu MM-
 • zawiera opakowania i wszystkie pozycje z tego MM- są powiązane z opakowaniem – może zostać wygenerowanych tyle PRP, ile jest opakowań na MM-; jedno PRP do jednego opakowania
 • zawiera opakowania, ale nie wszystkie pozycje z tego MM- są powiązane z opakowaniem – może zostać wygenerowanych tyle PRP, ile jest opakowań (jedno PRP do jednego opakowania) plus kolejne jedno PRP do pozycji niepowiązanych z żadnym opakowaniem

W przypadku, gdy dane PRP jest jedynym/ostatnim PRP, jakie może powstać do danego dokumentu MM-, w wyniku zatwierdzania tego PRP system:

 • wygeneruje zatwierdzony dokument MM+ do całego dokumentu MM-, ale tylko jeśli do dokumentu MM- nie został jeszcze wygenerowany dokument MM+
 • wygeneruje dokument RR, który uwzględnia różnice między PRP a MM-, jeśli takie się pojawiły

Uwaga
Dokument MM+ wygenerowany w wyniku zatwierdzania PRP nie zawiera informacji o rozbieżnościach. Jest on dokładnym odwzorowaniem dokumentu MM-, tak jak ma to miejsce w przypadku standardowego generowania MM+ z MM-.

Anulowanie PRP

Anulowanie PRP może pociągać za sobą jednoczesne anulowanie powiązanego z tym PRP dokumentu RR. Taka sytuacja będzie miała jednak miejsce, tylko, gdy:

 • dokument RR nie jest powiązany z żadnym innym PRP, lub
 • dokument RR jest powiązany z innymi dokumentami PRP, ale wszystkie te dokumenty zostały już anulowane

W sytuacji, gdy spełnione są warunki do jednoczesnego anulowania PRP i RR, przy anulowaniu PRP system zapyta czy kontynuować anulowanie.
Raport rozbieżności

Raport rozbieżności to dokument różnicowy. Powstaje automatycznie przy zatwierdzaniu PRP, w przypadku kiedy system znajdzie różnice pomiędzy pozycjami na dokumencie MM- a pozycjami na powiązanym z tym MM- protokole przyjęcia. Przyjmuje on postać wydruku i nie jest ewidencjonowany na osobnej liście dokumentów, ale każdy z wygenerowanych raportów otrzymuje swój unikalny numer, nadawany zgodnie ze schematem numeracji przypisanym do typu dokumentu RR.

Wydruk RR

Wydruk RR jest uruchamiany dla zatwierdzonego dokumentu:

 • MM-, do którego wygenerowano PRP – zarówno z poziomu listy, jak i szczegółów dokumentu
 • MM+, powiązanego z PRP – zarówno z poziomu listy, jak i szczegółów dokumentu
 • PRP – z poziomu listy dokumentów

Dostęp do wydruku mają operatorzy, którzy posiadają prawo do odczytu dokumentów RR. W celu podglądu wydruku, należy rozwinąć przycisk [Drukuj dokument]/[Drukuj], wybrać wydruk Raport rozbieżności, a następnie opcję Podgląd na ekranie.

Raport zawiera informacje nt.:

 • numeru dokumentu RR
 • numeru dokumentu PRP, do którego powstał RR
 • numeru źródłowego dokumentu MM-
 • nazwy magazynu źródłowego i magazynu docelowego
 • stanu dokumentu RR
 • listy rozbieżności

Wydruk raportu rozbieżności

Na raporcie są prezentowane pozycje:

 • znajdujące się na MM-, których brakuje na PRP
 • znajdujące się na PRP, których nie ma na MM-
 • dla których na PRP odnotowano usterki – wartość w kolumnie Rozbieżność inna niż Zgodna

Porównując dokumenty MM- i PRP, system bierze pod uwagę:

 • kod artykułu
 • cechy przypisane do artykułu
 • ilość artykuły na MM- i ilość artykułu na PRP
 • jednostki miary artykułu zarejestrowanego na MM- i jednostki miary artykułu zarejestrowanego na PRP

Informacje dostępne na liście rozbieżności, to:

 • kod i nazwa artykułu
 • ilość artykułu zarejestrowana dla pobieranego artykułu na PRP lub MM- (w zależności z czego wynika rozbieżność)
 • jednostka miary, w jakiej wyrażona jest dana ilość
 • rodzaj rozbieżności ustalany na podstawie kodu rozbieżności z dokumentu PRP lub nadany automatycznie przez system, gdy istnieje rozbieżność w ilości między PRP a MM-; jeśli rozbieżność wynika z różnic w ilości między dokumentami, dodatkowo w kolumnie Rozbieżność na końcu w nawiasie prezentowana jest ilość wraz z jednostką, zgodna z ilością w kolumnie Ilość, tyle tylko, że w przypadku, gdy na PRP brakuje towaru z MM-, ilość ta prezentowana jest ze znakiem
 • opis przenoszony z PRP

Przykład
Przykłady prezentowania rozbieżności na RR:

Scenariusz I:

 • MM-: 1szt. towaru K00020 z partii 30 ml
 • PRP: 1szt. towaru K00020z partii 50 ml
 • Na RR powstanie:

Lp.

Kod

Nazwa

Cecha

Ilość

Jm.

Rozbieżność

1.

K00020

Krem do rąk

30 ml

1

szt.

Brak artykułu na PRP (-1szt.)

2.

K00020

Krem do rąk

50 ml

1

szt.

Brak artykułu na MM- (1szt.)

Scenariusz II:

 • MM-: 2szt. towaru K00020
 • PRP: 3szt. towaru AP
 • Na RR powstanie:

Lp.

Kod

Nazwa

Cecha

Ilość

Jm.

Rozbieżność

1.

K00020

Krem do rąk

1

szt.

Brak artykułu na MM- (1szt.)

Scenariusz III:

 • MM-: 1szt. towaru K00020
 • PRP: 2szt. towaru KOL200, z czego dla 1szt. zarejestrowano usterkę
 • Na RR powstanie:

Lp.

Kod

Nazwa

Cecha

Ilość

Jm.

Rozbieżność

1.

K00020

Krem do rąk

1

szt.

Brak artykułu na PRP (-1szt.)

2.

KOL200

Kolczyki złote

2

szt.

Brak artykułu na MM- (2szt.)

3.

KOL200

Kolczyki złote

1

szt.

Uszkodzenie

W przypadku, gdy między dokumentem MM- a PRP nie odnotowano żadnej różnicy, na RR wyświetlona zostanie informacja Brak rozbieżności.

Opakowania na RR

Jeśli na źródłowym MM- utworzono opakowania, a jednocześnie nie wszystkie artykuły zostały przypisane do opakowania, lista rozbieżności jest podzielona na osobne sekcje: dla każdego opakowania i pozycji niepowiązanych z żadnym opakowaniem. W ramach każdej sekcji prezentowana jest suma rozbieżności liczona jako suma wyraportowanych pozycji.

Anulowanie RR

Operacja anulowania RR jest wykonywana automatycznie, w momencie anulowania źródłowego MM- lub anulowania przynajmniej jednego z powiązanych z danym RR protokołów przyjęć.

 
Przesunięcia międzymagazynowe – ogólne

Dokumenty przesunięć międzymagazynowych (MM- i MM+) odzwierciedlają ruch towaru i kompletów pomiędzy dwoma magazynami – źródłowym i docelowym. Dokument MM- zmniejsza stany magazynowe na magazynie źródłowym (wydanie), a powiązany z nim dokument MM+ zwiększa stany magazynowe na magazynie docelowym (przyjęcie).

Dokumenty przesunięć magazynowych umieszczone zostały na dwóch odrębnych listach:

 • MM- – dostępne są z poziomu Magazyn –> (Wydania) Przesunięcia

Lista dokumentów MM-

 • MM+ – dostępne są z poziomu Magazyn –> (Przyjęcia) Przesunięcia

Lista dokumentów MM+

Dokumenty MM-/MM+:

 • wystawiane są w walucie systemowej
 • prezentują wartości netto
 • nie zawierają usług
 • wymagają określenia magazynu, z którego mają zostać pobrane zasoby
 • mogą mieć wskazanego kontrahenta/pracownika
 • nie pozwalają na wydanie ilości większej niż dostępna na wskazanym magazynie
 • pobierają wartość pozycji z zasobu bez możliwości edycji

Dokumentem źródłowym jest dokument MM-, natomiast MM+ jest dokumentem pochodnym i powstaje tylko w wyniku wygenerowania z MM-. MM- może istnieć samodzielnie, natomiast MM+ jest zawsze powiązany z dokumentem źródłowym, czyli MM-.

 
MM-

Szczegółowy opis formularza dokumentu oraz zakładek znajduje się w podkategorii Formularze dokumentów.

Formularz dokumentu MM-

Dodatkowo w nagłówku znajdują się informacje nt:

 • magazynu źródłowego – domyślnie, ustawiany jest magazyn domyślny dla typu dokumentu MM- w centrum wystawiającym dokument. Magazyn źródłowy może zostać zmieniony do momentu dodania pierwszej pozycji.
 • magazynu docelowego – domyślnie, ustawiany jest magazyn domyślny dla typu dokumentu MM+ w centrum wystawiającym dokument MM-. Jako magazyn docelowy na dokumencie MM- może zostać wskazany magazyn dostępny w:
  • firmie głównej i w centrach podrzędnych firmy głównej, pod warunkiem, że na karcie magazynu jest zaznaczony parametr Dedykowany dla firmy głównej.
  • centrum typu firma i w jej centrach podrzędnych , pod warunkiem, że magazyny są dołączone do danej firmy.

Uwaga
System nie pozwala na przesunięcie towaru w obrębie tego samego magazynu – magazyn źródłowy i docelowy muszą być różne.

Uwaga
Magazynem docelowym może być magazyn konsygnacyjny własny, tylko wtedy, gdy magazynem źródłowym jest magazyn konsygnacyjny odbiorcy.

 • Realizuj w POS – parametr dostępny na formularzu dokumentu MM- w przypadku, gdy:
  • w ramach Firmy, w której dodawany jest dokument, zostało zdefiniowane co najmniej jedno stanowisko POS
  • jako magazyn źródłowy, wskazano magazyn przypisany do definicji MM- w centrum, w którym zdefiniowano to stanowisko

Ustawienie parametru pobierane jest z definicji dokumentu w centrum, w którym dokument jest wystawiany – domyślnie jest on odznaczony.

Parametr ten jest dostępny do edycji:

 • dla dokumentów w stanie Zainicjowanym i Niezatwierdzonym
 • po dodaniu pierwszej pozycji
 • po wskazaniu magazynu:
  • źródłowego przypisanego do definicji MM- w centrum, w którym zdefiniowano stanowisko POS
  • źródłowego/docelowego o typie lokalnym
  • źródłowego, który nie jest magazynem z włączoną obsługą WMS

Po zapisaniu MM- z zaznaczonym parametrem Realizuj w POS, modyfikacja tego dokumentu po stronie Comarch ERP Altum nie jest już możliwa.

Sekcja Automatyczne generowanie MM+ po zatwierdzeniu MM- pozwala określić czy dokument MM+:

 • ma zostać wygenerowany w stanie Zatwierdzonym – opcja Zatwierdzony
 • ma zostać wygenerowany w stanie Niezatwierdzonym opcja Do bufora
 • ma zostać nie niewygenerowany – opcja Nie generuj

Domyślnie ustawiana jest opcja zdefiniowana w konfiguracji typu dokumentu MM-.

Lista pozycji może zawierać dowolną ilość artykułów, jednakże zasoby każdego z nich muszą znajdować się na magazynie źródłowym.

Sposób dodawania pozycji na dokument został opisany w podkategorii Sposoby dodawania pozycji.

Na dokumencie MM-, istnieje możliwość definiowania opakowań. Sposób dodawania opakowań na dokument i ich obsługi zbieżny z dokumentami przychodowymi z uwzględnieniem poniższych różnic:

 • formularz opakowań zawiera dwa pola dotyczące magazynów – Magazyn źródłowyMagazyn docelowy, pola są nieaktywne i domyślnie wypełnione magazynami z nagłówka dokumentu
 • na dokumentach MM+ nie jest sprawdzana unikalność kodów EAN
 • wartość opakowania przyjmuje zawsze wartość netto
 • nie ma możliwości dodawania wielu opakowań jednocześnie
 • kopiowanie opakowań na MM- jest możliwe tylko, gdy dla wszystkich elementów opakowania jest dostępna wystarczająca ilość zasobów na magazynie
 • wartość skopiowanego opakowania ustalana jest na podstawie rzeczywistych wartości pobranych zasobów, a nie na podstawie opakowania źródłowego

 
MM+

Wygenerowanie dokumentu MM+ możliwe jest z:

 • zatwierdzonego MM-
 • z ZWE do którego wygenerowano już MM-
 • protokołu przyjęcia – gdy do dokumentu MM- nie został jeszcze wygenerowany dokument MM+, system wygeneruje zatwierdzone MM+ w momencie zatwierdzania PRP

Z jednego dokumentu MM- można wygenerować tylko jeden dokument MM+ na całą ilość towaru z dokumentu MM-. Nie ma możliwości wygenerowania MM+ dla części towaru z MM-. Ponadto, jeśli na MM- określono opakowania, na MM+ zostanie zachowana struktura opakowań ze źródłowego dokumentu MM-. Utworzone w ten sposób opakowania nie mogą zostać usunięte, jak również nie ma możliwości zmiany ich zawartości.

Formularz dokumentu MM+

Szczegółowy opis formularza dokumentu oraz zakładek znajduje się w podkategorii Formularze dokumentów.

Na wygenerowanym dokumencie MM+ modyfikacji podlega:

 • data wystawienia
 • sposób dostawy
 • centrum
 • opis
 • kod EAN oraz opis na opakowaniach