Odbudowa stanów kont

Podczas korzystania z systemu mogą pojawić się sytuacje, kiedy należy zweryfikować poprawność danych i wykonać prace naprawcze lub aktualizujące dotychczasowej struktury.

Uwaga
Przed wykorzystaniem funkcji konieczne jest potwierdzenie wykonania kopii bezpieczeństwa. Potwierdzenie wykonania kopii bezpieczeństwa nie jest równoznaczne z wykonaniem fizycznej kopii. Użytkownik powinien wykonać kopię samodzielnie, przed uruchomieniem funkcji naprawczych.

 

W celu wykonania odbudowy stanów kont należy z poziomu menu Dodatki wybrać przycisk [Odbudowa stanów kont] z grupy przycisków Funkcje specjalne.

Funkcje specjalne

Otwarte zostanie okno Odbudowa stanów kont składające się z elementów:

 • Okres obrachunkowy – umożliwia wybranie z listy rozwijanej okresu obrachunkowego lub okresu cząstkowego, dla którego funkcja ma zostać wykonana
 • Wykonano kopię bezpieczeństwa – parametr domyślnie odznaczony. Zaznaczenie parametru nie jest równoznaczne z wykonaniem kopii bazy. Odznaczenie parametru dezaktywuje przycisk [Wybierz] i uniemożliwia wykonanie funkcji odbudowy stanów kont.

Funkcja odbudowy stanów kont

Zestawienie obrotów i sald agreguje wartości dla kont w ramach okresu obrachunkowego/okresu cząstkowego. Podczas dodawania zapisu księgowego odpowiednie wartości są sumowane w agregacjach. Jeżeli zestawienie obrotów i sald jest wyliczane za okres obrachunkowy/okres cząstkowy, wartości są bezpośrednio odczytywane z tych agregacji, bez dokonywania ponownych przeliczeń danych. Podczas odbudowy stanów kont analizowane są wszystkie dekrety księgowe i dokonywane są odpowiednie przeliczenia agregacji. Wyliczone wartości zastępują dotychczas istniejące agregacje.

Czas wykonania odbudowy zależny jest od ilości kont i zapisów księgowych.
Odbudowa rozrachunków

Podczas korzystania z systemu mogą pojawić się sytuacje, kiedy należy zweryfikować poprawność danych i wykonać prace naprawcze lub aktualizujące dotychczasowej struktury.

Uwaga
Przed wykorzystaniem funkcji konieczne jest potwierdzenie wykonania kopii bezpieczeństwa. Potwierdzenie wykonania kopii bezpieczeństwa nie jest równoznaczne z wykonaniem fizycznej kopii. Użytkownik powinien wykonać kopię samodzielnie, przed uruchomieniem funkcji naprawczych.

 

W celu wykonania odbudowy rozrachunków należy z poziomu menu Dodatki wybrać przycisk [Odbudowa rozrachunków] z grupy przycisków Funkcje specjalne.

Funkcje specjalne

Pojawi się okno Odbudowa rozrachunków składające się z elementów:

 • Data księgowania od/Data księgowania do – zakres dat, w ramach którego uwzględniane są dekrety wprowadzone na konta rozrachunkowe podczas wykonywania funkcji
 • Automatycznie naprawiaj – parametr domyślnie odznaczony. Zaznaczenie parametru powoduje, że system sprawdzi poprawność kwot do rozrachowania na dekretach, a w przypadku rozbieżności naprawi je oraz zostanie wyświetlony parametr Wykonano kopię bezpieczeństwa.
 • Wykonano kopię bezpieczeństwa – parametr domyślnie odznaczony. Zaznaczenie parametru nie jest równoznaczne z wykonaniem kopii bazy. Zaznaczenie parametru aktywuje przycisk [Zatwierdź] i umożliwia wykonanie funkcji.

Funkcja odbudowy rozrachunków

Odbudowa rozrachunków polega m.in. na tworzeniu rozrachunków, weryfikacji i naprawie stanu bieżących rozrachunków.

Dla każdego z dekretów weryfikowane jest czy zapis posiada dokument źródłowy, czy dekret powstał na podstawie:

 • płatności (identyfikator płatności)
 • operacji (identyfikator operacji)
 • kwoty bilansu otwarcia/płatności
 • pozycji noty memoriałowej powiązanej z płatnością

Następnie weryfikowane jest, czy dany obiekt został rozliczony (całkowicie lub częściowo).

Jeżeli istnieje rozliczenie dokumentu źródłowego, sprawdzane jest, czy obiekty powiązane zostały zaksięgowane w sposób umożliwiający identyfikację powiązania oraz czy dekrety spełniają kryteria rozrachunku.

Podczas weryfikacji wykluczane są dekrety spełniające kryteria kompensaty tj. wprowadzone na różne konta – w przypadku tej operacji nie są generowane dekrety kompensacyjne.

Jeśli wszystkie powyższe kryteria są spełnione, dla każdej z par określana jest kwota rozrachunku oraz aktualizowane są dane (kwoty, identyfikatory) w odpowiednich tabelach zapisujących powiązania.

Przykład

W bazie istnieje FS 1/2019 z płatnością na kwotę 4000,00 PLN rozliczoną częściowo z operacją k/b na kwotę 1000,00 PLN.

FS została zaksięgowana na konto rozrachunkowe 201-A po stronie Wn z datą 03.02.2019 (dekret A powstał na podstawie płatności), na dekrecie kwota pozostaje [Wn] = 4000,00 PLN.

Operacja została zaksięgowana na konto rozrachunkowe 201-A po stronie Ma z datą 20.12.2019 (dekret B ma powiązanie z operacją), na dekrecie kwota pozostaje [Ma] = 1000,00 PLN.

W procedurze odbudowy wskazano zakres dat: 01.01 – 31.12.2019.

Efekt: Dekret A ma powiązanie z dekretem B, a dekret B z dekretem A. Na dekrecie A kwota pozostaje [Wn] = 3000,00 PLN, a na dekrecie B kwota pozostaje [Ma] = 0,00 PLN.
Aktualizacja zmiennych schematów księgowych

Podczas korzystania z systemu mogą pojawić się sytuacje, kiedy należy zweryfikować poprawność danych i wykonać prace naprawcze lub aktualizujące dotychczasowej struktury.

Uwaga
Przed wykorzystaniem funkcji konieczne jest potwierdzenie wykonania kopii bezpieczeństwa. Potwierdzenie wykonania kopii bezpieczeństwa nie jest równoznaczne z wykonaniem fizycznej kopii. Użytkownik powinien wykonać kopię samodzielnie, przed uruchomieniem funkcji naprawczych.

 

W celu wykonania aktualizacji zmiennych schematów należy z poziomu menu Dodatki wybrać przycisk [Aktualizacja zmiennych schematów księgowych] z grupy przycisków Funkcje specjalne.

Funkcje specjalne

Pojawi się okno Aktualizacja zmiennych schematów księgowych składające się z elementów:

 • Okres obrachunkowy – umożliwia wybranie z listy rozwijanej okresu obrachunkowego, dla którego funkcja ma zostać wykonana
 • Wykonano kopię bezpieczeństwa – parametr domyślnie odznaczony. Zaznaczenie parametru nie jest równoznaczne z wykonaniem kopii bazy. Odznaczenie parametru dezaktywuje przycisk [Aktualizuj] i uniemożliwia wykonanie funkcji.

  Aktualizacja zmiennych schematów księgowych

Z uwagi na zmiany w strukturze bazy danych została umożliwiona zbiorcza aktualizacja zmiennych na schematach księgowych.

Podczas aktualizacji istniejące zmienne w schematach zdefiniowanych we wskazanym okresie obrachunkowym zostaną odpowiednio zmodyfikowane.
Generowanie faktur VAT do faktur z paragonów

Uwaga
Funkcjonalność dostępna wyłącznie w polskiej wersji językowej systemu.

 

W celu dogenerowania faktur VAT do faktur z paragonów należy z poziomu menu Dodatki wybrać przycisk [Generacja faktur VAT do faktur z paragonów] z grupy przycisków Funkcje specjalne. Przycisk dostępny jest po zaznaczeniu parametru Generowanie faktur VAT w rejestrze do faktur z paragonów (SystemKonfiguracjaKsięgowość sekcja Parametry ogólne) oraz ponownym zalogowaniu do programu.

Funkcje specjalne

Pojawi się okno Generacja faktur VAT do faktur z paragonów składające się z pól Paragony wystawione od (domyślnie 1 stycznia 2017 r.) oraz Paragony wystawione do (domyślnie data bieżąca) umożliwiających wskazanie zakres dat, w ramach którego ma się odbyć weryfikacja paragonów.

Faktury VAT generowane są w przypadku, gdy do faktury utworzonej z paragonu nie została jeszcze wygenerowana faktura VAT.

Generowanie faktur VAT do faktur wystawionych z paragonów

Szczegółowy opis funkcjonalności generowania faktur VAT do faktur z paragonów znajduje się w artykule Generowanie faktur VAT do faktur z paragonów.