Rodzaje rezerwacji

W systemie istnieje możliwość stworzenia rezerwacji:

 • bezzasobowych (nieblokujących) – rezerwacje, które nie blokują określonej na subpozycji ilości do sprzedaży. Rezerwacje te wykorzystane mogą być na dokumencie ZWE i ZS.
 • zasobowych (blokujących) – rezerwacje blokujące do sprzedaży ilość danej subpozycji z określonej dostawy. Rezerwacje te wykorzystane mogą być na dokumencie ZWE i ZS.
 • ilościowych (blokujących) – rezerwacje blokujące do sprzedaży określoną na subpozycji ilość danego towaru bez wskazania dostawy. Rezerwacja ilościowa może zostać utworzona:
  • w obrębie artykułu – do zarezerwowania danej ilości towaru (bez określenia rezerwowanej partii) – dla baz bez względu na metodę kolejkowania
  • w obrębie wskazanej partii – do zarezerwowania określonej ilości partii towaru (w takim wypadku różnica względem rezerwacji zasobu polega na braku jednoczesnego przypisania dostawy) – dla baz z metodą kolejkowania FIFO/LIFO

Blokada automatycznych rezerwacji

W systemie istnieje możliwość wyłączenia na danym magazynie tworzenia automatycznych rezerwacji dla dokumentów zamówień sprzedaży. W tym celu należy z poziomu Konfiguracja -> Struktura Firmy -> edycja wybranego centrum -> zakładka Dokumenty -> Zamówienie sprzedaży -> zakładka Magazyny zaznaczyć parametr Blokada automatycznych rezerwacji.

W przypadku gdy w nagłówku dokumentu ZS wskazana została opcja <Wszystkie> podczas dokonywania automatycznej rezerwacji ilości/zasobów pomijany jest magazyn, dla którego zaznaczono parametr Blokada automatycznych rezerwacji.

W przypadku gdy użytkownik ręcznie wskaże w nagłówku dokumentu ZS lub na jego subpozycji magazyn wartość parametru jest pomijana i istnieje możliwość dokonania rezerwacji blokującej z zachowaniem dotychczasowych zasad tworzenia rezerwacji.

Marża

W przypadku, gdy na dokumencie utworzona jest rezerwacja ilościowa, marża wyliczona zostanie na podstawie danej ilości oraz ostatniej ceny zakupu (system przeanalizuje wszystkie zatwierdzone dokumenty FZ, na których znajduje się dany element, którego data wpływu jest najpóźniejsza). Szczegóły dotyczące wyliczania marży można znaleźć w artykule Pilnowanie marży.

Podmiana dostawy FIFO/LIFO

W przypadku podmiany dostawy na zatwierdzonym dokumencie:

 • w obrębie tej samej partii – podmiana nie jest wykonywana ponieważ nie ma powiązania z dostawą.
 • w obrębie różnych partii – podmiana dostaw możliwa jest w przypadku gdy cała ilość w ramach danej dostawy jest dostępna

W przypadku podmiany dostawy na niezatwierdzonym dokumencie:

 • w obrębie tej samej partii – podmiana nie jest wykonywana ponieważ nie ma powiązania z dostawą.
 • w obrębie różnych partii – podmiana dostaw dokonana zostanie na dostępną ilość danej partii

 

Anulowanie dokumentu

Podczas anulowania/korygowania dokumentu przyjęcia magazynowego system zweryfikuje czy rezerwacje (zasobowe i ilościowe) artykułu (w tym poszczególnych partii) nie przekroczyłyby jego ilości na magazynie. W takim przypadku (rezerwacje są większe niż ilość pozostała po anulowaniu dokumentu) system zablokuje możliwość anulowania dokumentu.

 
Rezerwacje FIFO i LIFO

Uwaga
Parametry opisane w tym artykule dostępne są bazach z metodą kolejkowania FIFO/LIFO.

Rezerwacje na zamówieniach sprzedaży oraz zamówieniach wewnętrznych

Na definicji dokumentu zamówienia sprzedaży oraz zamówienia wewnętrznego (Konfiguracja –>Struktura Firmy –> Firma –> Dokumenty –> edycja dokumentu ZWE/ZS) udostępnione zostały parametry:

 • Rezerwuj zasoby – po jego zaznaczeniu, podczas dodawania lub zwiększania ilości artykułu na dokumencie system domyślnie utworzy rezerwacje na wskazaną ilość blokując do sprzedaży towar z określonej dostawy. W przypadku braku wystarczającej ilości, utworzona zostanie rezerwacja bezzasobowa
 • Rezerwuj ilości – po jego zaznaczeniu, podczas dodawania artykułu na dokument system utworzy rezerwacje na wskazaną ilość nie blokując do sprzedaży towaru z określonej dostawy.

Parametry są dostępne do edycji, bez względu na wartość parametru Obsługa rezerwacji ilościowej na dokumentach magazynowych.

Parametry Rezerwuj zasoby/Rezerwuj ilości dostępne na definicji dokumentu ZS

Uwaga
Nie ma możliwości jednoczesnego zaznaczenia parametru Rezerwuj zasoby oraz Rezerwuj ilości.

Dodatkowo na dokumencie ZS/ZWE istnieje możliwość dokonania rezerwacji zasobów/ilości za pomocą przycisku [Rezerwuj zasoby]/[Rezerwuj ilości] oraz zwolnienia zasobów/ilości za pomocą przycisku [Zwolnij zasoby]/[Zwolnij ilości] dla dokumentów:

 • Zamówień sprzedaży – w stanie Zainicjowanym, Niezatwierdzonym, Zatwierdzonym, W realizacji
 • Zamówień wewnętrznych – w stanie Zatwierdzonym, W realizacji

Dokonanie/zwolnienie rezerwacji ilościowej/zasobowej nie skutkuje stworzeniem/zwolnieniem rezerwacji o innym typie niż ten, dla którego operacja jest wykonywana. Dodatkowo, podczas rezerwowania towaru ilościowo, po zaznaczeniu pozycji, na której uprzednio dokonana była rezerwacja zasobowa, system wyświetli odpowiednie pytanie, pozwalając zdecydować użytkownikowi, czy dokonać zmiany rodzaju rezerwacji na ilościową.

W przypadku wybraniu opcji potwierdzenia zmiany rezerwacji zasobowej na ilościową, w pierwszej kolejności system zwolni rezerwacje zasobową i stworzy ilościową, dopiero w kolejnym kroku dla pozostałych subpozycji wykonana zostanie rezerwacja ilościowa.

Przykład
Na magazynie znajduje się artykuł AP w ilości 50 szt. W tym:

 • 10 szt. partia: czerwona
 • 15 szt. partia: zielona
 • 25 szt. partia: bez cech

W systemie istnieją rezerwacje:

 • Zasobowe: 5 szt. z partii czerwonej oraz 5 szt. z partii bez cech
 • Ilościowe: 15 szt. z partii bez cechy oraz 5 szt. z partii zielonej

Użytkownik ma możliwość dokonania rezerwacji w ilości 20 szt. ponieważ 30 szt. jest zarezerwowane rezerwacjami zasobowymi lub ilościowymi.

Istnieje możliwość dokonania następujących rezerwacji:

 • 5 szt. z partii czerwonej – pozostałe 5 szt. z tej partii jest zarezerwowane zasobowo
 • 10 szt. z partii zielonej – pozostałe 5 szt. z tej partii jest zarezerwowane ilościowo
 • 20 szt. z partii bez cech – pozostałe 5 szt. z tej partii jest zarezerwowane zasobowo

W takiej samej kolejności nastąpi zmiana rezerwacji ilościowej na zasobową.

W przypadku gdy rezerwacja na dokumencie zamówienia jest bezzasobowa i użytkownik dokonuje rezerwacji ilościowej, w pierwszej kolejności system:

 • dokona rezerwacji na magazyn domyślny dla tego typu dokumentu
 • następnie system dokona rezerwacji na magazynach powiązanych z tym dokumentem
 • gdy na magazynach powiązanych z tym dokumentem ilość nie jest dostępna, rezerwacja zostanie nieblokująca (bezzasobowa)

Przykład

Na dokumencie ZS znajduje się artykuł BR w ilości 10 szt. Utworzona jest rezerwacja bezzasobowa. Natomiast w nagłówku zamówienia wskazany jest magazyn <wszystkie>.

Na magazynie:

 • głównym (domyślnym) znajdują się 3 szt. artykułu BR
 • outletowym znajdują sie 3 szt. artykułu BR
 • reklamacyjnym znajdują się 3 szt. artykułu BR

Użytkownik wybiera na dokumencie ZS, przycisk [Rezerwuj ilości].

System dokona rezerwacji:

 • 3 szt. z magayznu głównego – pozostało 7 szt. rezerwacji bezzasobowej
 • 3 szt. z magazynu outletowego – pozostały 4 szt. rezerwacji bezzasobowej
 • 3 szt. z magazynu reklamacyjnego – pozostała 1 szt. rezerwacji bezzasobowej
 • 1 szt. zostanie rezerwacją bezzasobową

Weryfikacja rezerwacji ilościowej na dokumencie zamówień możliwa jest z poziomu szczegółów elementu w sekcji Subpozycje oraz na zakładce Dostawy w sekcji Subpozycje w kolumnie Rezerwacja ilości. W przypadku, gdy parametr jest zaznaczony, utworzona na danej subpozycji rezerwacja jest ilościowa (blokuje do sprzedaży daną ilość towaru bez wskazania partii).Parametr w kolumnie Rezerwacja ilości jest zablokowany do edycji dla:

 • towaru będącego usługą
 • dokumentu ZS w stanie: Anulowanym, Zamkniętym, Zrealizowanym
 • dokumentu ZWE w stanie: Zainicjowanym, Anulowanym, Niezatwierdzonym, Zamkniętym, Złożonym oraz Zrealizowanym

Tworzenie/zwalnianie rezerwacji ilościowej na zamówieniach możliwe jest dla:

 • dokumentów w stanie Zainicjowanym (ZS), Niezatwierdzonym (ZS), Zatwierdzonym (ZS, ZWE), W realizacji (ZS, ZWE)
 • dla artykułów o typie Towar – dotyczy tylko dokonywania rezerwacji
 • dokumentów powiązanych z magazynem wskazanym w nagłówku/subpozycji. W przypadku braku odpowiednich uprawnień (np. magazyn w danym centrum nie jest powiązany z danym dokumentem) dokument taki zostanie pominięty.

Szczegółowy opis dotyczący działania rezerwacji zasobów oraz rezerwacji bezzasobowych w zależności od typu dokumentu został opisany w artykułach: Zamówienie sprzedaży oraz zamówienie wewnętrzne.
Rezerwacje na dokumentach magazynowych FIFO i LIFO

Na definicji dokumentów magazynowych o typie rozchodowym WZ, RW, MM- (Konfiguracja –> Struktura Firmy –> Typy Dokumenty –> edycja dokumentu WZ/RW/MM-) udostępniony został parametr Rezerwuj zasoby na dokumentach niezatwierdzonych.

Parametr jest dostępny do edycji po zaznaczeniu w Konfiguracji systemu parametru Obsługa rezerwacji ilościowej na dokumentach magazynowych.

Parametr Rezerwuj zasoby na dokumentach niezatwierdzonych na definicji dokumentu WZ

W przypadku gdy na definicji dokumentu magazynowego (RW, WZ, MM-), parametr Rezerwuj zasoby na dokumentach niezatwierdzonych jest:

 • zaznaczony – zachowane zostanie dotychczasowe działanie systemu, tzn. na dokumencie magazynowym (RW, WZ, MM-) rezerwowany jest towar z konkretnej dostawy
 • odznaczony – po dodaniu towaru na dokument zostanie dokonana rezerwacja ilościowa. Subpozycja takiego dokumentu nie posiada wypełnionych pól w kolumnach: Data dostawy, Dokument, Dokument pierwotny oraz Wartość zakupu/Wartość nabycia wynosi 0. W celu powiązania danej pozycji z dostawą należy wybrać przycisk [Przypisz dostawę]. Przypisanie dostawy dostępne jest dla dokumentów w stanie Zainicjowanym/Niezatwierdzonym.

Podczas zatwierdzania dokumentu magazynowego, na którym nadal istnieje rezerwacji ilościowa, system automatycznie zmieni rodzaj rezerwacji z ilościowej na zasobową, pobierając zasoby zgodnie z metodą kolejkowania.

W zależności od miejsca, z którego wybrany zostaje przycisk [Przypisz dostawę], system dokonana powiązania dostawy z:

 • dokumentem – po wybraniu przycisku z poziomu listy dokumentów
 • pozycją– po wybraniu przycisku z poziomu listy pozycji
 • subpozycją – po wybraniu przycisku z poziomu szczegółów elementów/okna Podmiany dostaw

Uwaga
Nie ma możliwości zmiany na dokumencie magazynowym rezerwacji zasobowej na ilościową.

W zależności od wartości parametru Rezerwuj zasoby na dokumentach niezatwierdzonych podczas generowania dokumentu magazynowego z zamówienia, gdy parametr jest:

 • zaznaczony, a subpozycje zamówienia są:
  • powiązane z zasobem – na dokumencie magazynowym nastąpi przeniesienie rezerwacji zgodnie z partią i dostawą z dokumentu zamówienia
  • rezerwacją ilością – na dokumencie magazynowym nastąpi rezerwacja zgodnie z metodą kolejkowania
  • rezerwacją nieblokującą (bezzasobową) – na dokumencie magazynowym nastąpi rezerwacja zgodnie z metodą kolejkowania, dla takich subpozycji rezerwacja wykonana zostanie jako ostatnia
 • odznaczony, a subpozycje zamówienia są:
  • powiązane z zasobem – na dokumencie magazynowym nastąpi przeniesienie rezerwacji zgodnie z partią i dostawą z dokumentu zamówienia
  • rezerwacją ilością – na dokumencie magazynowym nastąpi przeniesienie rezerwacji ilościowej na dany towar/partie towaru
  • rezerwacją nieblokującą (bezzasobową) – na dokumencie magazynowym nastąpi rezerwacja ilościowa

Uwaga
W przypadku generowania dokumentu magazynowego z dokumentu FS/PAR, bez względu na ustawienie parametru Rezerwuj zasoby na dokumentach niezatwierdzonych, utworzona zostanie rezerwacja zasobowa zgodnie z dokumentem handlowym.

Marża

W przypadku, gdy na dokumencie utworzona jest rezerwacja ilościowa, marża wyliczona zostanie na podstawie danej ilości oraz ostatniej ceny zakupu (system przeanalizuje wszystkie zatwierdzone dokumenty FZ, na których znajduje się dany element, którego data wpływu jest najpóźniejsza). Szczegóły dotyczące wyliczania marży można znaleźć w artykule Pilnowanie marży.

Podmiana dostawy FIFO/LIFO

W przypadku podmiany dostawy na zatwierdzonym dokumencie:

 • w obrębie tej samej partii – podmiana nie jest wykonywana ponieważ nie ma powiązania z dostawą.
 • w obrębie różnych partii – podmiana dostaw możliwa jest w przypadku gdy cała ilość w ramach danej dostawy jest dostępna

W przypadku podmiany dostawy na niezatwierdzonym dokumencie:

 • w obrębie tej samej partii – podmiana nie jest wykonywana ponieważ nie ma powiązania z dostawą.
 • w obrębie różnych partii – podmiana dostaw dokonana zostanie na dostępną ilość danej partii

Anulowanie dokumentu

Podczas anulowania/korygowania dokumentu przyjęcia magazynowego system zweryfikuje czy rezerwacje (zasobowe i ilościowe) artykułu (w tym poszczególnych partii) nie przekroczyłyby jego ilości na magazynie. W takim przypadku (rezerwacje są większe niż ilość pozostała po anulowaniu dokumentu) system zablokuje możliwość anulowania dokumentu.

 
Rezerwacje AVCO

Uwaga
Parametry opisane w tym artykule dostępne są bazach z metodą kolejkowania AVCO.

Rezerwacje na zamówieniach sprzedaży oraz zamówieniach wewnętrznych

Na definicji dokumentu zamówienia sprzedaży oraz zamówienia wewnętrznego (Konfiguracja –>Struktura Firmy –> Firma –> Dokumenty –> edycja dokumentu ZWE/ZS) udostępniony został parametr:

 • Rezerwuj – po jego zaznaczeniu, podczas dodawania lub zwiększania ilości artykułu, na dokumencie system domyślnie utworzy rezerwacje na wskazaną ilość blokując do sprzedaży określoną ilość towaru. W przypadku braku wystarczającej ilości utworzona zostanie rezerwacja bezzasobowa.

Parametr jest dostępny do edycji, bez względu na wartość parametru Obsługa rezerwacji ilościowej.

Parametry Rezerwuj zasoby/Rezerwuj ilości dostępne na definicji dokumentu ZS

Dodatkowo istnieje możliwość dokonania/zwolnienia rezerwacji pomocą przycisków [Rezerwuj]/[Zwolnij rezerwacje] dla dokumentów:

 • Zamówień sprzedaży – w stanie Zainicjowanym, Niezatwierdzonym, Zatwierdzonym, W realizacji
 • Zamówień wewnętrznych – w stanie Zatwierdzonym, W realizacji

Weryfikacja rezerwacji na dokumencie zamówień możliwa jest z poziomu szczegółów pozycji w sekcji Subpozycje oraz na zakładce Dostawy w sekcji Subpozycje w kolumnie Ma dostawę. W przypadku, gdy parametr jest zaznaczony, utworzona jest na danej subpozycji rezerwacja. Parametr w kolumnie Ma dostawę jest zablokowany do edycji dla:

 • towaru będącego usługą
 • dokumentu ZS w stanie: Anulowanym, Zamkniętym, Zrealizowanym
 • dokumentu ZWE w stanie: Zainicjowanym, Anulowanym, Niezatwierdzonym, Zamkniętym, Złożonym oraz Zrealizowanym

Tworzenie/zwalnianie rezerwacji ilościowej na zamówieniach możliwe jest dla:

 • dokumentów w stanie Zainicjowanym (ZS), Niezatwierdzonym (ZS), Zatwierdzonym (ZS, ZWE), W realizacji (ZS, ZWE)
 • dla artykułów o typie Towar – dotyczy tylko dokonywania rezerwacji
 • dokumentów powiązanych z magazynem wskazanym w nagłówku/subpozycji. W przypadku braku odpowiednich uprawnień (np. magazyn w danym centrum nie jest powiązany z danym dokumentem) dokument taki zostanie pominięty.

Szczegółowy opis dotyczący działania rezerwacji zasobów oraz rezerwacji bezzasobowych w zależności od typu dokumentu został opisany w artykułach: Zamówienie sprzedaży oraz zamówienie wewnętrzne.

Rezerwacje ilościowe

Aby istniała możliwość dokonania rezerwacji ilościowej na dokumentach zamówień (ZS, ZWE) oraz dokumentach magazynowych (WZ, MM-, RW), należy z poziomu System –> Konfiguracja –> Handel zaznaczyć parametr Obsługa rezerwacji ilościowej.

Parametr Obsługa rezerwacji ilościowych w konfiguracji systemu

Uwaga
W przypadku gdy parametr ten nie jest zaznaczony, zachowane zostanie dotychczasowe działanie systemu.

Po jego zaznaczeniu w przypadku, gdy na subpozycji elementu zamówienia lub dokumentu magazynowego:

 • wskazano partię – zostanie utworzona rezerwacja zasobowa na daną partię
 • nie wskazano partii – zostanie utworzona rezerwacja ilościowa na dany towar

Uwaga
Rodzaj rezerwacji na zamówieniach jest uzależniony od ustawienia parametru Rezerwuj w nagłówku dokumentu. W przypadku gdy parametr jest:

 • zaznaczony – zostanie utworzona rezerwacja ilościowa lub zasobowa w zależności od tego, czy na subpozycji została wskazana partia
 • niezaznaczony – zostanie utworzona rezerwacja nieblokująca (bezzasobową)

Na wstążce dokumentów zamówień dostępny jest również przycisk [Rezerwuj], który działa w analogiczny sposób.

Na niezatwierdzonym wydaniu magazynowym wygenerowanym z ZS utworzona zostanie rezerwacja:

 • zasobowa – jeśli na dokumencie ZS była utworzona rezerwacja zasobowa lub rezerwacja nieblokujące ze wskazaniem partii
 • ilościowa– jeśli na dokumencie ZS była utworzona rezerwacja ilościowa bez wskazania partii lub bezzasobowa

W momencie zatwierdzenia ilość na magazynie zostanie pomniejszona o wynikającą z dokumentu magazynowego.