1

Lista Zawiadomień ZD

Uwaga
Funkcjonalność dostępna wyłącznie w polskiej wersji językowej systemu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w celu rozliczenia ulgi na złe długi należy wygenerować Zawiadomienie ZD (zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego).

Na zawiadomieniu ZD ujmowane są faktury, które łącznie spełniają warunki:

 • faktura niezapłacona lub zapłacona częściowo
 • upłynęło 90 dni od terminu jej płatności
 • nie upłynęło jeszcze 2 lata od terminu jej wystawienia
 • rodzaj transakcji: Krajowa
 • parametr W deklaracji VAT-7: Tak
 • w przypadku faktur zakupu Odliczenia VAT: Tak lub Warunkowo
 • parametr VAT-ZD: Tak (możliwość zmiany z poziomu płatności dokumentu)
 • parametr Zawiadomienie ZD: Nie
 • zaznaczony parametr Podatnik VAT czynny
 • odznaczony parametr W likwidacji

W zależności od ustawienia parametru Uwzględniaj faktury, których 150/90 dni minęło w miesiącu, za który liczona jest deklaracja, dostępnego na definicji typu dokumentu VAT-ZD (Konfiguracja → Typy → dokument VAT-ZD), na zawiadomieniu ZD ujmowane są:

 • tylko te faktury, dla których 150/90 dni od upływu terminu płatności minęło w miesiącu, za który przeliczane jest zawiadomienie – gdy parametr jest zaznaczony
 • faktury, dla których 150/90 dni od upływu terminu płatności minęło w jednym z poprzednich miesięcy, natomiast faktury nie zostały ujęte na poprzednich zawiadomieniach ZD – gdy parametr jest odznaczony

Parametr Uwzględniaj faktury, których 150/90 dni minęło w miesiącu, za który liczona jest deklaracja

Przykład

FZV niezapłacona wystawiona 16.11.2018 z terminem płatności 23.11.2018. W lutym 2019 minęło 90 dodatkowych dni do ujęcia na VAT-ZD, jednak w tym miesiącu FZV nie została uwzględniona na zawiadomieniu ZD.

Podczas przeliczania przeliczenia pliku JPK_V7M wraz z zawiadomieniem ZD:

 • gdy parametr Uwzględniaj faktury, których 150/90 dni minęło w miesiącu, za który liczona jest deklaracja jest odznaczony – na zawiadomieniu ZD za marzec FZV zostanie wykazana
 • gdy parametr Uwzględniaj faktury, których 150/90 dni minęło w miesiącu, za który liczona jest deklaracja jest zaznaczony – na zawiadomieniu ZD za marzec FZV nie zostanie wykazana

Lista Zawiadomień ZD dostępna jest po wybraniu z menu Księgowość przycisku [Zawiadomienia ZD].

Lista Zawiadomień ZD

Na liście znajdują się standardowe przyciski oraz dodatkowo:

 • [Rejestry VAT] – otwiera zakładkę VAT-ZD w rejestrach VAT
 • [Deklaracje] – otwiera listę deklaracji
 • [Korekty w rejestrze VAT] – przycisk aktywny po zaznaczeniu na liście zawiadomienia ZD, które zostało zaakceptowane lub zatwierdzone. Otwiera okno Dokumenty korygujące Zawiadomienie ZD, gdzie prezentowane są dokumenty korygujące wygenerowane do wskazanego zawiadomienia ZD w podziale na zakładki: Wierzyciel, Dłużnik, Wierzyciel -dokumenty zapłacone, Dłużnik – dokumenty zapłacone.

Dokument zawiadomienie ZD może zostać usunięty z poziomu Listy Zawiadomień ZD za pomocą przycisku [Usuń] lub jednocześnie z usunięciem pliku JPK_V7M, do którego został wygenerowany.

Lista zawiadomień ZD składa się z kolumn:

 • Symbol – symbol zawiadomienia ZD
 • Kod deklaracji – symbol deklaracji VAT-7
 • Wersja – wersja formularza załącznika VAT-ZD
 • Miesiąc – miesiąc wyliczenia zawiadomienia
 • Rok – rok wyliczenia zawiadomienia
 • Status – status zawiadomienia
 • Korekta – informacja, czy zawiadomienie jest korektą
 • Wyliczone dla – centrum, dla którego wyliczono zawiadomienie
 • Kod JPK – symbol pliku JPK_V7M
 • Wersja JPK – wersja formularza pliku JPK_V7M
 • Status JPK – status pliku JPK_V7M

oraz kolumn domyślnie ukrytych:

 • Dokumenty korygujące – informacja, czy do zawiadomienia wygenerowano dokumenty korygujące
 • Status e-deklaracji – informacja o statusie wysyłki deklaracji VAT, do której zawiadomienie zostało utworzone
 • Wierzyciel – informacja, czy zawiadomienie posiada zakładkę Wierzyciel
 • Właściciel – właściciel zawiadomienia ZD

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.
Dodawanie zawiadomienia ZD

Zawiadomienie ZD może zostać:

 • Wygenerowane podczas pierwszego przeliczania pliku JPK_V7M

Podczas pierwszego przeliczania pliku JPK_V7M użytkownik ma możliwość wyboru w panelu bocznym w parametrze Zawiadomienie ZD opcji Nie, wówczas dokument zawiadomienie ZD nie zostanie wygenerowany, lub opcji Tak, wówczas, jeżeli w systemie istnieją dokumenty spełniające warunki ujęcia na zawiadomieniu ZD, dokument ten zostanie wygenerowany w stanie niezatwierdzonym. Jeżeli w momencie przeliczania pliku JPK_V7M żaden z dokumentów nie spełnia kryteriów ujęcia na zawiadomieniu ZD, zawiadomienie nie zostanie wygenerowane, a system wyświetli komunikat: „W systemie nie ma dokumentów spełniających ustawowe kryteria ujęcia na dokumencie Zawiadomienie ZD. Dokument nie został wygenerowany.”

 • Degenerowane po wybraniu wartości Tak w odpowiednim polu w panelu bocznym

W przypadku, gdy nie wygenerowano dokumentu zawiadomienie ZD podczas pierwszego przeliczania pliku JPK_V7M, użytkownik ma możliwość dogenerowania go poprzez wskazanie w panelu bocznym w parametrze Zawiadomienie ZD opcji Tak i ponowne przeliczenie pliku JPK_V7M.

Uwaga

W systemie istnieje kontrola jednokrotnego generowania Zawiadomienia ZD. Oznacza to, iż nie ma możliwości jednoczesnego wygenerowania Zawiadomienia ZD do deklaracji VAT-7 i Zawiadomienia ZD do pliku JPK_V7M za ten sam okres.

Uwaga

Dla zawiadomień ZD liczonych za okresy od stycznia 2019 uwzględniane są dokumenty, w przypadku których upłynęło 90 dni od terminu płatności. Dla zawiadomień ZD liczonych za okresy wcześniejsze uwzględniane są dokumenty, w przypadku których upłynęło 150 dni od terminu płatności.

Na zawiadomieniu wykazywane są tylko faktury, nie są uwzględniane dokumenty korygujące. Każda faktura wykazywana jest w tylu pozycjach, ile ma płatności.

Uwaga

Faktury korygujące niezapłacone (nieskompensowane) nie są wykazywane na zawiadomieniu ZD. Należy je wcześniej skompensować z fakturą i wykazać tylko pozostałą niezapłaconą część z faktury.

Jeżeli płatność faktury została ujęta na zawiadomieniu ZD, to nie ma możliwości:

 • podziału płatności faktury
 • zmiany terminu płatności faktury
 • zmiany podmiotu płatności
 • usunięcia faktury z systemu

 

Formularz zawiadomienia ZD

W menu okna Zawiadomienie ZD znajdują się standardowe przyciski oraz dodatkowo:

 • [Przelicz wszystko] – przycisk aktywny dla zawiadomienia w buforze. Przelicza wszystkie zakładki zawiadomienia ZD.
 • [Zaakceptuj] – przycisk aktywny dla zawiadomienia w buforze
 • [Zatwierdź] – przycisk aktywny dla zawiadomienia w buforze oraz zaakceptowanego
 • [Otwórz] – przycisk aktywny dla zawiadomienia zaakceptowanego. Umożliwia przywrócenie statusu Bufor dla zawiadomienia.
 • [Generuj dok. korygujące] – umożliwia wygenerowanie brakujących dokumentów korygujących
 • [Przelicz] – przycisk aktywny dla zawiadomienia w buforze. Przelicza otwartą zakładkę zawiadomienia ZD.
 • [Dodaj] – przycisk aktywny dla zawiadomienia w buforze. Otwiera zakładkę VAT-ZD w rejestrach VAT przefiltrowaną zgodnie z założeniami ujęcia faktury na zawiadomieniu ZD.
 • [Usuń] – przycisk aktywny dla zawiadomienia w buforze po zaznaczeniu faktury. Usuwa zaznaczone pozycje.
 • [Edytuj] – przycisk aktywny po zaznaczeniu faktury. Po wybraniu przycisku dostępna jest lista opcji:
  • Edytuj dokument – otwiera formularz faktury VAT dla zaznaczonej pozycji
  • Edytuj płatność – otwiera formularz płatności dla zaznaczonej pozycji
  • Edytuj dokument korygujący – otwiera formularz faktury VAT dokumentu korygującego wygenerowanego do zaznaczonej pozycji
 • [Status płatnika] – przycisk aktywny dla zawiadomienia w buforze. Po wybraniu przycisku na otwartej zakładce zawiadomienia zostanie dodana kolumna Podatnik VAT czynny oraz zostanie zweryfikowany status kontrahenta na dzień weryfikacji zgodnie z ustawieniami na karcie kontrahenta. Jeżeli kontrahent w dniu przeliczenia zawiadomienia nie jest już czynnym podatnikiem VAT, to nie powinien być ujęty na zawiadomieniu i należy usunąć pozycję związaną z kontrahentem.
 • [Rejestry VAT] – otwiera listę rejestrów VAT na zakładce VAT-ZD
 • [Deklaracje] – otwiera listę deklaracji
 • [Korekty w rejestrze VAT] – przycisk aktywny dla zawiadomienia zaakceptowanego lub zatwierdzonego. Otwiera listę Dokumenty korygujące Zawiadomienie ZD, na której w podziale na zakładki Wierzyciel, Dłużnik, Wierzyciel – dokumenty zapłacone oraz Dłużnik – dokumenty zapłacone prezentowane są dokumenty korygujące wygenerowane do zawiadomienia ZD.

Formularz zawiadomienia ZD składa się z elementów:

Panel boczny

Status – możliwe statusy zawiadomienia ZD to Niezatwierdzony, Zaakceptowany, Zatwierdzony.

Symbol – nieedytowalny przez użytkownika numer zawiadomienia ZD

Korekta parametr zaznaczony, jeżeli zawiadomienie ZD zostało wygenerowane do korekty pliku JPK_7M, w przeciwnym przypadku parametr jest odznaczony.

Wylicz dla – pole nieedytowalne, uzupełniane na podstawie pola Wylicz dla pliku JPK_V7M, do którego został wygenerowany dokument zawiadomienie ZD

Właściciel – pole nieedytowalne, uzupełniane na podstawie pola Właściciel pliku JPK_V7M, do którego został wygenerowany dokument zawiadomienie ZD

Definicja – pole, w którym należy wskazać definicję formularza pliku JPK_V7M. Domyślnie ustawiana jest definicja obowiązująca w okresie wyliczania zawiadomienia.

Okres VAT-ZD – pole nieedytowalne, uzupełniane na podstawie pola Miesiąc pliku JPK_V7M, do którego został wygenerowany dokument zawiadomienie ZD

Data wypełnienia – uzupełniane na podstawie pola Data wypełnienia pliku JPK_V7M, do którego został wygenerowany dokument zawiadomienie ZD. Pole można edytować do momentu zatwierdzenia lub zaakceptowania zawiadomienia ZD.

Data korekty VAT – pole nieedytowalne, uzupełniane ostatnim dniem miesiąca, za który przeliczany był plik JPK_V7M, do którego został wygenerowany dokument zawiadomienie ZD

Zakładka Wierzyciel

Zakładka zawiera listę faktur sprzedaży, które spełniają ustawowe kryteria ujęcia na zawiadomieniu ZD oraz będą stanowić podstawę do wygenerowania korekt podstawy opodatkowania i podatku należnego.

Zakładka Wierzyciel przeliczana jest zgodnie z polem Stan na dzień, które domyślnie ustawione jest na 25. dzień kolejnego miesiąca, za który składane jest zawiadomienie. W przypadku zmiany daty w polu Stan na dzień należy ponownie przeliczyć zakładkę zawiadomienia.

Zakładka Dłużnik

Zakładka zawiera listę faktur zakupu, które spełniają ustawowe kryteria ujęcia na zawiadomieniu ZD oraz będą stanowić podstawę do wygenerowania korekt podstawy opodatkowania i podatku naliczonego.

Zakładka Dłużnik przeliczna jest zgodnie z polem Stan na dzień, które domyślnie ustawione jest na ostatni dzień miesiąca, za który składane jest zawiadomienie. W przypadku zmiany daty w polu Stan na dzień należy ponownie przeliczyć zakładkę zawiadomienia.

Zakładka Wierzyciel – dokumenty zapłacone

Zakładka zawiera listę faktur sprzedaży, które albo zostały wykazane na zawiadomieniu ZD na zakładce Wierzyciel jako niezapłacone w terminie 150 lub 90 dni od terminu ich płatności i wygenerowano do nich dokumenty korygujące albo na ich płatności w polu VAT-ZD wybrano wartość Poza systemem. W momencie częściowej lub całkowitej zapłaty, faktury sprzedaży kwalifikowane są ponownie na zawiadomieniu ZD na zakładce Wierzyciel – dokumenty zapłacone.

Zakładka Wierzycieldokumenty zapłacone przeliczana jest zgodnie z polem Stan na dzień, które domyślnie ustawione jest na ostatni dzień miesiąca, za który składane jest zawiadomienie. W przypadku zmiany daty w polu Stan na dzień należy ponownie przeliczyć zakładkę zawiadomienia.

Zakładka Dłużnik – dokumenty zapłacone

Zakładka zawiera listę faktur zakupu, które albo zostały wykazane na zawiadomieniu ZD na zakładce Dłużnik jako niezapłacone w terminie 150 lub 90 dni od terminu ich płatności i wygenerowano do nich dokumenty korygujące albo na ich płatności w polu VAT-ZD wybrano wartość Poza systemem. W momencie częściowej lub całkowitej zapłaty, faktury zakupu kwalifikowane są ponownie na zawiadomieniu ZD na zakładce Dłużnik – dokumenty zapłacone.

Zakładka Dłużnik – dokumenty zapłacone przeliczana jest zgodnie z polem Stan na dzień, które domyślnie ustawione jest na ostatni dzień miesiąca, za który składane jest zawiadomienie. W przypadku zmiany daty w polu Stan na dzień należy ponownie przeliczyć zakładkę zawiadomienia.

Zakładka Dokumenty skojarzone

Zakładka zawiera listę deklaracji oraz dokumentów korygujących powiązanych z zawiadomieniem ZD.

Zakładki Atrybuty, Załączniki, Historia zmian

Szczegółowy opis zakładek znajduje się w artykule Zakładki Kody rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian.

Akceptowanie zawiadomienia ZD

W celu zaakceptowania zawiadomienia należy wybrać przycisk [Zaakceptuj] z grupy przycisków Lista. Podczas akceptowania zawiadomienia ZD użytkownik decyduje, czy od razu wygenerować dokumenty korygujące podstawę opodatkowania i kwotę podatku.

Dokumenty korygujące generowane są jako dokumenty wewnętrzne oraz oznaczone parametrem Korekta VAT-ZD w panelu bocznym dokumentu. Parametr ten nie podlega edycji. Dokumenty korygujące można również wygenerować używając przycisku [Generuj dok. korygujące]. Dokumenty korygujące generowane są pojedynczo do poszczególnych faktur.

Zaakceptowane zawiadomienie ZD można ponownie cofnąć do bufora za pomocą przycisku [Otwórz], która pozwala na zmianę statusu dokumentu, jeżeli nie zostały do niego wygenerowane dokumenty korygujące lub zostały już usunięte oraz plik JPK_V7M, którego dotyczy dane zawiadomienie nadal jest w buforze. Jeżeli dokumenty korygujące zostały wygenerowane do zawiadomienia należy je najpierw usunąć. Użytkownik może odszukać dokumenty korygujące w rejestrach VAT lub z poziomu zawiadomienia ZD po wybraniu przycisku [Korekty w rejestrze VAT]. Zostanie otwarta lista Dokumenty korygujące Zawiadomienie ZD umożliwiająca usunięcie, podgląd, wydruk lub zaksięgowanie dokumentów korygujących.

Wskazówka
Proponowane rejestry i serie dla dokumentów korygujących podstawę opodatkowania i wartość podatku można zmienić z poziomu Konfiguracja → Struktura Firmy → Firma → Dokumenty → Zawiadomienie ZD (ZD)zakładka Ogólne w sekcji Generowanie dokumentów korygujących podstawę opodatkowania i kwotę podatku.

Uwaga
Po wygenerowaniu dokumentów korygujących podstawę opodatkowania i kwotę podatku należy ponownie przeliczyć plik JPK_V7M, aby dokumenty te zostały na niej ujęte. Dokumenty korygujące podstawę opodatkowania i kwotę podatku wykazywane są również w odpowiednich polach pliku JPK_V7M.

Zatwierdzanie zawiadomienia ZD

W celu zatwierdzenia zawiadomienia należy wybrać przycisk [Zatwierdź] z grupy przycisków Lista. Zawiadomienie musi być zaakceptowane z wygenerowanymi dokumentami korygującymi. W momencie pobrania UPO status zawiadomienia analogicznie jak w przypadku deklaracji zostanie zmieniony automatycznie na Zatwierdzony.

Zatwierdzony dokument zawiadomienie ZD można przywrócić do stanu Zaakceptowany za pomocą opcji Cofnij zatwierdzenie dostępnej z listy zawiadomień ZD pod prawym przyciskiem myszy. Operacja jest możliwa do wykonania, o ile plik JPK_V7M nie został zatwierdzony.

Uwaga
W przypadku, gdy do pliku JPK_V7M zostało wygenerowane zawiadomienie ZD, należy w pierwszej kolejności zmienić status zawiadomienia na Zaakceptowany i wygenerować dokumenty korygujące, a następnie zmienić status pliku JPK. Jeżeli zawiadomienie ZD nie zostanie zaakceptowane nie ma możliwości zaakceptowania ani zatwierdzenia pliku JPK_V7M.
 

Korekta zawiadomienia ZD

W przypadku generowania korekty do pliku JPK_V7M, generowana jest korekta zawiadomienia ZD (na takich samych zasadach jak zawiadomienie ZD) oznaczona w panelu bocznym dokumentu nieedytowalnym parametrem Korekta. Korekta zawiadomienia ZD, analogicznie jak korekta pliku JPK_v7M, ma charakter całościowy, uwzględnia wszystkie dokumenty zakwalifikowane do ujęcia w danym miesiącu.

Jeżeli dokument został już ujęty na zawiadomieniu ZD, to nie można go usunąć z korekty zawiadomienia ZD. Użytkownik zostanie o tym poinformowany komunikatem: „Dokument jest ujęty na Zawiadomieniu [Numer zawiadomienia ZD]. Usunięcie dokumentu nie jest możliwe.

Formularz korekty zawiadomienia ZD

Na korekcie zawiadomienia ZD elementy dokumentu prezentowane są w podziale na informację Było i Jest. System porównuje dane z zawiadomienia pierwotnego oraz dane aktualne. W przypadku korekty zawiadomienia ZD generowane są dokumenty korygujące podstawę opodatkowania i kwotę podatku tylko dla dokumentów, które nie były uwzględnione lub uległy zmianie w stosunku do poprzedniego zawiadomienia ZD.
Dodawanie pliku JPK_V7M

Plik JPK_V7M to plik obejmujący część ewidencyjną i deklaracyjną. Część ewidencyjna dotyczy rejestrów VAT. Za pomocą pliku JPK_V7M eksportowane są informacje zawarte w rejestrach VAT (faktury zakupu i sprzedaży) dla danej firmy. Część deklaracyjna pliku JPK_V7M zastąpiła deklarację VAT-7 i VAT-7K.

 

Uwaga
W przeciwieństwie do pozostałych plików JPK, aby walidacja pliku JPK_V7M przebiegła prawidłowo, nie ma konieczności uzupełniania adresu podmiotu w strukturze firmy

Aby dodać w systemie plik JPK dotyczący rejestrów VAT, należy z poziomu menu Główne / JPK, w sekcji dostępnych rodzajów plików podświetlić pole JPK_V7M i wybrać opcję [Dodaj].

Dodawanie pliku JPK_V7M

Dla pliku JPK_V7M spośród listy Dokumentów źródłowych aktywy jest przycisk [Rejestry VAT] oraz [Deklaracje]. Użytkownik może z niego korzystać przy weryfikacji poprawności danych zawartych w pliku JPK_V7M.

W sekcji Zawiadomienie ZD dostępny jest przycisk [Zawiadomienie ZD]. Wybranie przycisku podnosi do edycji powiązany z plikiem JPK_V7M dokument zawiadomienie ZD. Jeżeli do pliku JPK_V7M nie został wygenerowany dokument zawiadomienie ZD, pojawi się komunikat: „Do danego pliku JPK_V7M nie istnieje powiązany dokument: Zawiadomienie ZD.”

W oknie pliku JPK_V7M, z menu głównego dostępna jest standardowa lista Plik JPK z przyciskami. Pełny opis listy znajduje się w rozdziale Dodawanie plików JPK.

Okno pliku JPK_V7M składa się z panelu z parametrami w lewej części okna oraz z następujących zakładek:

 • Nagłówek
 • Deklaracja
 • Ewidencja sprzedaży
 • Ewidencja zakupu
 • Atrybuty
 • Załączniki
 • Historia zmian
 • Powiązane

Panel z parametrami – parametry charakterystyczne dla pliku JPK_VAT

 • Cel złożenia – pole wyświetlające liczby z zakresu od 0 do 999. W polu system wyświetla kolejny numer, w stosunku do wygenerowanych i zapisanych na liście plików JPK_V7M za dany miesiąc. Każdy plik otrzymuje swój unikatowy numer, co oznacza, że nie ma możliwości, aby utworzyć dwa pliki JPK_V7M za ten sam zakres czasowy z takim samym numerem celu złożenia. W przypadku dodania pierwszego pliku JPK_V7M za dany miesiąc w polu Cel złożenia zostanie automatycznie wskazana cyfra 0, natomiast korekty pliku będą otrzymywać kolejne numery: 1,2,3 itd.
 • Korekta – pole dostępne w momencie generowania kolejnego pliku JPK_V7M za dany miesiąc. Dostępne możliwości dokonania korekty to korekta Deklaracji i korekta Ewidencji.
 • Współczynnik rzeczywisty – określa współczynnik sprzedaży związany z zakupami zwolnionymi
  i opodatkowanymi. Zakupy odpowiednio ocechowane w systemie (odliczenie VAT Warunkowo) zostaną wykazane w pliku JPK w wartości wynikającej ze współczynnika.
 • Zawiadomienie ZD z dostępnymi opcjami Tak lub
 • Adres e-mail – pole nieobowiązkowe, przechowuje adres e-mail podatnika. Jeśli z poziomu Konfiguracja à Struktura firmy → Firma Deklaracje, zostanie uzupełnione pole JPK e-mail, po przeliczeniu pliku JPK_V7M, pole zostanie automatycznie uzupełnione.
 • Telefon – pole nieobowiązkowe, przechowuje adres e-mail podatnika. Jeśli z poziomu Konfiguracja Struktura firmy Firma →  Deklaracje, zostanie uzupełnione pole JPK telefon, po przeliczeniu pliku JPK_V7M, pole zostanie automatycznie uzupełnione.

Zakładka Nagłówek

Po przeliczeniu pliku JPK_V7M na zakładce wyświetlane są informacje dotyczące podatnika, urzędu skarbowego oraz okresu, za jaki generowany jest plik JPK_V7M, zgodnie z ustawieniami parametrów w panelu bocznym.

Zakładka Nagłówek w pliku JPK_V7M

Informacje dotyczące danych podatnika oraz urzędu skarbowego pobierane są ze struktury firmy, zakładki Deklaracje (Konfiguracja → Struktura firmy → Firma → Deklaracje).

Dodatkowo, w przypadku pliku JPK_V7M, użytkownik podczas rozpoczynania pracy z systemem ma możliwość wprowadzenia współczynnika sprzedaży opodatkowanej do całkowitej w polu Współczynnik rzeczywisty. W kolejnych latach współczynnik liczony jest automatycznie na podstawie danych z poprzedniego roku, przy czym użytkownik może skorygowania wartości wyliczonej przez program. Po wprowadzeniu współczynnika nie należy ponownie przeliczać deklaracji.

Zakładka Deklaracja

Po przeliczeniu pliku JPK_V7M na zakładce wyświetlane są pozycje pliku JPK_V7M zgodnie z ustawieniami parametrów w panelu bocznym. Każda pozycja oznaczona jest odpowiednim symbolem wyświetlanym w kolumnie Pole, przykładowo dla pozycji Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku wyświetlany jest symbol P_10.

Uwaga
Dla pierwszego pliku JPK_V7M należy ręcznie wpisać wartość w polu Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji. Dodatkowo, jeżeli po wpisaniu wartości plik zostanie przeliczony, to wartość ta zostanie usunięta, więc należy ją na nowo uzupełnić.

Zakładka Deklaracja w pliku JPK_V7M

Uwaga
Faktury VAT sprzedaży, na których parametr Typy dokumentów JPK przyjmuje wartość FP,są ujmowane wyłącznie w części ewidencyjnej pliku JPK_V7M (nie są ujmowane w części deklaracyjnej), niezależnie od wartośći parametru V7M. Sprzedaż paragonowa wykazywana jest w części deklaracyjnej wyłącznie na podstawie dokumentu ZSD/KSD lub innego dokumentu zbiorczego, na którym parametr Typy dokumentów JPK przyjmuje wartość inną niż FP.

Zakładka Ewidencja sprzedaży

Na zakładce Ewidencja sprzedaży w pliku JPK_V7M zestawione są faktury sprzedaży, które zostały wprowadzone w systemie w okresie wskazanym w pliku JPK.

Zakładka Ewidencja sprzedaży w pliku JPK_V7M

Zakładka Ewidencja zakupu

Na zakładce Ewidencja zakupu w pliku JPK_V7M zestawione są faktury zakupu, które zostały wygenerowane
w systemie w okresie wskazanym w pliku JPK.

Zakładka Ewidencja zakupu w pliku JPK_V7M

Uwaga
W przypadku generowania pliku JPK_V7M dla firmy głównej dane pobierane są ze wszystkich firm zdefiniowanych w systemie. Jeśli plik generowany jest dla firmy podrzędnej, dane pobierane do pliku dotyczą tylko tej firmy.

Zakładka Historia zmian

Szczegółowy opis zakładki znajduje się w artykule Zakładka Kody rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian.

Zakładka Powiązane

Na zakładce Powiązane wyświetlana jest informacja o załącznikach dodanych do pliku JPK_V7M.

Załącznik stanowi integralną część pliku JPK_V7M. Przy przeliczaniu pliku JPK_V7M zawsze przeliczane są wszystkie jego załączniki. Okres przeliczania załącznika jest taki sam jak pliku JPK_V7M.

Dostępne załączniki:

 • Zawiadomienie ZD – zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego

Korekta pliku JPK_V7M

Możliwość generowania korekty pliku JPK_V7M istnieje tylko, jeżeli pierwotny plik został zaakceptowany bądź zatwierdzony.

W celu wygenerowania korekty pliku JPK_V7M należy z poziomu menu Główne à JPK, w sekcji dostępnych rodzajów plików podświetlić pole JPK_V7M i wybrać opcję [Dodaj] i w polu data wskazać okres za jaki ma być wygenerowana korekta pliku JPK_V7M.

Istniej możliwość dokonania korekty pliku JPK_V7M w zakresie:

 • wyłącznie części deklaracyjnej – w tym celu w panelu bocznym w polu Korekta należy zaznaczyć parametr Deklaracji
 • wyłącznie części ewidencyjnej – w tym celu w panelu bocznym w polu Korekta należy zaznaczyć parametr Ewidencji
 • części deklaracyjnej oraz części ewidencyjnej – w tym celu w panelu bocznym w polu Korekta należy zaznaczyć parametr Deklaracji i Ewidencji.

Domyślnie zaznaczone są obydwa parametry.

Na korekcie pliku JPK_V7M uwzględniane są wszystkie dokumenty zakwalifikowane do ujęcia w pliku JPK_V7M w danym miesiącu, dlatego korekta ma charakter całościowy.