1

Aktywacja modułu CRM

Dostęp do obiektów CRM możliwy jest z poziomu:

  • dedykowanego menu CRM
  • menu Główne
  • listy kontrahentów dostępnej z poziomu zakładki Główne → Kontrahenci.

Po rozpoczęciu pracy z systemem, obiekty związane z CRM są nieaktywne.  Aby aktywować funkcje CRM należy:

  • zdefiniować nowego pracownika
  • powiązać pracownika z zalogowanym operatorem

Aby w pełni korzystać z możliwości modułu , należy zdefiniować strukturę podległościową.

Obszar CRM
Struktura podległościowa

Struktura podległościowa pozwala na zdefiniowanie hierarchii między pracownikami oraz jednostkami w firmie, na podstawie której nadawane są uprawnienia związane z funkcjami CRM. Drzewo struktury dostępne jest z poziomu Konfiguracja -> Struktura firmy -> Struktura podległościowa.

W sytuacji, gdy nie zostanie ona zdefiniowana, dla operatora widoczne będą jedynie obiekty CRM związane z pracownikiem, na którego użytkownik jest zalogowany. Nie będą widoczne działania, zadania, terminarz, osoby kontaktowe oraz firmy innych pracowników.

Strukturę buduje się poprzez dodawanie nowych jednostek (centrów) oraz do nich zdefiniowanych w systemie pracowników. Pod przyciskiem [Dodaj] dostępne są opcje:

  • Dodaj jednostkę
  • Dodaj pracownika

[Pokaż podwładnych] – przycisk aktywny, gdy na drzewie struktury zaznaczony jest Kierownik. Po jego wybraniu prezentowana jest lista pracowników przypisanych do jego jednostki (centrum).

Struktura podległościowa
Uprawnienia operatorów

Z poziomu Konfiguracja -> Struktura firmy -> Grupy operatorów -> zakładka Inne uprawnienia dostępne są uprawnienia do:

Obszar CRM i jego uprawnienia oparte są o firmy zdefiniowane w strukturze podległościowej. Grupy osób wyszczególnionych dla tych uprawnień należy w tym wypadku rozumieć jako:

  • wszystkich pracowników – wszyscy pracownicy zdefiniowani w systemie
  • wszystkich współpracowników – grupa pracowników w obrębie jednej jednostki zdefiniowanej w strukturze podległościowej, do której należy pracownik powiązany z zalogowanym operatorem
  • pracowników w centrach podległych – grupa pracowników w obrębie jednej jednostki zdefiniowanej w strukturze podległościowej, do której należy pracownik powiązany z zalogowanym operatorem oraz grupy pracowników przypisanych do jednostek jej podległych