Menu główne (wstążka)

Główne menu systemu to tak zwana wstążka. Pozwala ona na dostęp do wszystkich obszarów i akcji służących do obsługi systemu. Wstążka jest pogrupowana tematycznie, pozwalając na łatwe poruszanie się po systemie.

Menu główne systemu (wstążka)

W lewym górnym rogu wstążki znajdują się następujące ikony i przyciski:

Ikona systemu

 

Symbol okresu obrachunkowego – prezentuje informację o aktualnie obowiązującym okresie obrachunkowym

 

      Menu wyboru centrum – pozwala na szybką zmianę centrum struktury firmy bez konieczności przelogowywania się

Zmiana centrum struktury firmy

Pasek tytułu zawiera odpowiednio informacje o: nazwie bazy danych, nazwie centrum struktury firmy, do którego użytkownik jest obecnie zalogowany, nazwie tego użytkownika oraz wersji systemu.

Pasek górny wstążki

Właściwa część wstążki podzielona jest na szereg menu pozwalających użytkownikowi na dostęp do danego obszaru w systemie:

 • System
 • Główne
 • Sprzedaż
 • Zakup
 • Magazyn
 • CRM
 • Finanse
 • Księgowość
 • Środki trwałe
 • BSC
 • Raportowanie
 • Budżetowanie
 • Alokacja
 • Oddziały
 • Dodatki
 • Konfiguracja

Dostęp do funkcji na wstążce należących do menu CRM, BSC, Raportowanie, BudżetowanieAlokacja możliwy jest po odpowiedniej konfiguracji systemu i/lub nadaniu właściwych uprawnień operatora.

Po wybraniu dowolnego przycisku na wstążce wyświetlane jest również dodatkowe menu dotyczące otwartego przez przycisk okna.

Menu Elementy wyświetlane na wstążce dla listy kontrahentów

Użytkownik może zwijać i rozwijać wstążkę, wybierając przycisk strzałki umieszczony obok ikony pomocy.

Przycisk zwinięcia wstążki

System umożliwia również obsługę wstążki za pomocą predefiniowanych skrótów klawiszowych. Szczegółowy opis tej funkcjonalności znajduje się w artykule Skróty klawiszowe.

Po prawej stronie strzałki służącej do zwijania i rozwijania wstążki znajduje się przycisk pomocy, otwierający stronę Bazy Wiedzy programu Comarch ERP Altum.

Przycisk pomocy

Ostatnie pole w tej części wstążki to narzędzie wyszukiwarki. Szczegółowy opis tego narzędzia znajduje się w artykule Wyszukiwarka.

Pasek szybkiego dostępu (panel ergonomiczny)

Niektóre okna, formularze i listy zawierają również tak zwany pasek szybkiego dostępu (panel ergonomiczny), czyli pasek zawierający najważniejsze dla danego miejsca przyciski.

Pasek szybkiego dostępu (panel ergonomiczny)
Menu kontekstowe

Menu kontekstowe to menu rozwijane prawym przyciskiem myszy. Zawiera ono listę możliwych do wykonania działań, których aktywność zależy od miejsca, w którym menu jest rozwinięte. W obrębie jednego okna możliwe jest rozwinięcie różnych menu kontekstowych.

Menu kontekstowe wiersza (1) i nagłówka kolumny (2) na liście kontrahentów
Standardowe przyciski

W systemie występuje szereg standardowych przycisków umożliwiających obsługę poszczególnych okien. Ulokowane są one na wstążce (główne menu systemu), w menu kontekstowych, na paskach szybkiego dostępu i w poszczególnych sekcjach formularzy. Poniższa lista prezentuje przyciski najczęściej pojawiające się w systemie.

PrzyciskOpis
Dodaje nowy obiekt lub dokument.
Dodaje grupę obiektów (na przykład artykułów lub kontrahentów).
Modyfikuje zaznaczony obiekt lub dokument.
Modyfikuje zaznaczoną grupę obiektów.
Usuwa zaznaczony obiekt lub dokument.
Kopiuje zaznaczony obiekt lub dokument.
Odświeża aktualnie otwarty formularz lub listę.
Służy do automatycznego, seryjnego generowania obiektów, na przykład bonów.
Wybiera obiekt, który ma zostać dodany do danego formularza lub listy.
Zaznacza dany obiekt na liście, na przykład w przypadku kiedy w kolumnie znajduje się pole wyboru.
Odznacza dany obiekt na liście, na przykład w przypadku kiedy w kolumnie znajduje się pole wyboru.
(przycisk gumki)Czyści pole, obok którego się znajduje.
Przycisk ten, występujący również pod nazwą [Do góry], [Przenieś w górę] lub [Przesuń w górę], przesuwa w górę zaznaczony na liście obiekt.
Przycisk ten, występujący również pod nazwą [Do dołu], [Przenieś w dół] lub [Przesuń w dół], przesuwa w górę zaznaczony na liście obiekt.
Zatwierdza dokument.
Jednocześnie zatwierdza i księguje dokument.
Księguje dokument.
Sumuje wszystkie zaznaczone na liście wiersze. Zsumowane wartości wyświetlają się na pasku podsumowań*.
Anuluje dokument.
Aktualizuje wybrane dane, na przykład schematy księgowe.
Przypina i ręcznie uruchamia procesy BPM zdefiniowane wcześniej w Edytorze procesów BPM**.
Otwiera listę aktywności związanych z danym obiektem lub dokumentem, mających miejsce w określonym przedziale czasu.
Importuje dane związane z obiektem.
Eksportuje dane zawarte na liście lub formularzu do arkusza kalkulacyjnego***.
Przycisk ten, występujący również w formach [Drukuj listę], [Drukuj kartę] czy
[Drukuj dokument] i innych, służy do wygenerowania wydruku danego obiektu, dokumentu lub listy.
Ukrywa sekcję filtra na liście****.
Wyświetla sekcję filtra na liście****.
Otwiera okno konstruktora filtra****.
(przycisk lejka)Umożliwia określenie kryteriów filtrowania dla danej kolumny****.
Zapisuje zmiany wprowadzone w otwartym aktualnie oknie systemu.
Zamyka aktualnie otwarte okno systemu.

* Szczegółowy opis funkcjonalności podsumowania pod listą znajduje się w artykule Sortowanie i grupowanie list.

** Szczegółowy opis narzędzia BPM znajduje się w kategorii BPM.

*** Szczegółowy opis funkcjonalności eksportu danych znajduje się w artykule Eksport do arkusza kalkulacyjnego.

**** Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.