1

Wspólne

Zmiany dotyczące współpracy z Comarch POS

Aby na stanowiskach POS pracujących w trybie offline możliwy był dostęp do aktualnych stanów magazynowych, we współpracy z systemem Comarch ERP Altum wprowadzona została usługa POS Agent. Parametry usługi są konfigurowane w systemie ERP.

Dodatkowo w celu obsłużenia komunikacji między systemem ERP, a poszczególnymi stanowiskami POS Agent, niezbędna jest uruchomiona usługa Comarch POS Agent Broker.

Konfiguracja POS Agent

Zakładka Stanowiska POS dostępna z poziomu Konfiguracja -> Struktura firmy -> Struktura praw na definicji centrum lub firmy została podzielona na dwie podzakładki:

 • Ogólne – zawiera dotychczasowe parametry dostępne dla stanowisk POS w danym centrum
 • POS Agent – zawiera dodatkowe informacje dotyczące konfiguracji usługi POS Agent
Podział zakładki Stanowiska POS na dwie podzakładki
Podział zakładki Stanowiska POS na dwie podzakładki

Na podzakładce POS Agent dostępne są pola:

 • Kod – wymagany do wypełnienia, gdy centrum posiada zdefiniowane stanowisko POS
 • Host – adres komputera, na którym zainstalowany jest POS Agent
 • Port – numer portu dla POS Agent
 • GUID – globalny identyfikator generowany automatycznie
Zakładka POS Agent
Zakładka POS Agent

Na podzakładce udostępniono również sekcję Magazyny, w której można dołączyć magazyn Altum spełniający następujące warunki:

 • jest dostępny dla centrum, w którym jest definiowana usługa POS Agent
 • nie jest dołączony jeszcze do listy magazynów w konfiguracji POS Agent w żadnym centrum
 • jest typu lokalny

Dodany magazyn będzie dołączony do usługi POS Agent w tym centrum, co jest warunkiem umożliwiającym poprawną pracę stanowiska i wystawianie dokumentów oraz pozwoli na dostęp do aktualnych stanów magazynowych w Comarch POS.

 

Dołączanie magazynu do POS w panelu dostępności obiektów

Z poziomu Konfiguracja -> Struktura firmy, w panelu Dostępności obiektów dla obiektu Magazyny dodana została kolumna POS. Sekcja ta jest powiązana z zakładką POS Agent na kartotece centrum. Zaznaczenie w tym miejscu parametru w kolumnie POS skutkuje automatycznym dołączeniem magazynu na zakładce POS Agent w centrum i odwrotnie.

Kolumna POS w panelu dostępności obiektów dla magazynu
Kolumna POS w panelu dostępności obiektów dla magazynu

Uwaga
Jeden magazyn może być wskazany tylko dla jednego centrum POS.

Uwaga
 Parametr POS jest ignorowany w mechanizmie pobierania magazynów z centrum nadrzędnego.

Kolumna Centrum POS na liście magazynów
Kolumna Centrum POS na liście magazynów

Zmiany w konfiguracji systemu

W konfiguracji systemu została dodana zakładka POS z parametrami:

 • Synchronizacja dokumentów PW/RW z ostatnich – pozwala na określenie ilości dni wstecz, dla których dokumenty PW/RW będą wysyłane do POS
 • Synchronizacja dokumentów ZS z ostatnich – pozwala na określenie ilości dni wstecz, dla których dokumenty ZS będą wysyłane do POS
 • Adres Comarch POS Agent Broker – adres sieciowy i port usługi Comarch POS Agent Broker, wykorzystywanej do komunikacji ze stanowiskami POS Agent. Po wprowadzeniu adresu użytkownik ma możliwość testu połączenia i konfiguracji, co pozwala na zweryfikowanie ewentualnych błędów w komunikacji usługi.
Zakładka POS w konfiguracji
Zakładka POS w konfiguracji

Dostosowanie do zmian w przepisach dotyczących paragonów

Zgodnie z pierwotnym rozporządzeniem Ministerstwa Finansów od 1 lipca 2021 r. wszyscy podatnicy powinni wykazywać odrębnie w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja) paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone.

W wyniku konsultacji społecznych termin obowiązywania zwolnienia podatników posiadających kasy fiskalne z obowiązku wykazywania w nowym JPK_VAT odrębnie paragonów uznanych za faktury uproszczone ma zostać przedłużony z 31 grudnia 2020 do 31 czerwca 2021 r. – wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 30 listopada 2020 r.) Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Zmiany w konfiguracji

Parametr Faktura do paragonu wg przepisów polskich na formularzu firmy

Parametr Weryfikacja NIPu nabywcy na fakturze do paragonu, który był dostępny na formularzu firmy, został zmieniony na Faktura do paragonu wg przepisów polskich. Po jego zaznaczeniu włączone zostają mechanizmy:

 • weryfikacji NIPu Nabywcy na fakturach sprzedaży generowanych do paragonów,
 • oznaczania paragonów spełniających określone warunki jako faktur uproszczonych.

Ustawienie parametru na bazach konwertowanych nie jest automatycznie aktualizowane. W przypadku baz nowokreowanych jest on:

 • domyślnie zaznaczony dla baz wykreowanych w języku PL
 • domyślnie odznaczony dla baz wykreowanych w pozostałych językach

Podczas definiowania nowego centrum typu firma parametr zostaje automatycznie zaznaczony, jeżeli:

 • jako grupa stawek vat wybrana została wartość: PLN
 • waluta nowej firmy ustawiona została jako: PLN

 

Zmiany na definicji dokumentów paragonu i korekty paragonu

W polskiej wersji językowej bazy danych, w konfiguracji firmy w centrum struktury praw na definicji dokumentów PAR, KIPAR, KWPAR, KVPAR dodano:

 • zakładkę Rejestry VAT z możliwością dołączenia konkretnego rejestru do typu dokumentu
 • kolumnę Rejestry VAT na zakładce Serie z możliwością powiązania serii z konkretnym rejestrem

Zakładka Rejestry VAT i kolumna Rejestry VAT na zakładce Serie

 

 • parametr Automatycznie generuj faktury VAT  w stanie:
  • Zatwierdzonym – wartość domyślna
  • Niezatwierdzonym – wartość dostępna wyłącznie dla pełnego diagramu stanu

Parametr Automatycznie generuj faktury VAT w stanie: na definicji dokumentu paragonu przy pełnym diagramie stanów

Parametr Generowanie faktur VAT w rejestrze do faktur uproszczonych

Z poziomu SystemKonfiguracja na zakładce Księgowość w sekcji Parametry ogólne dodano parametr Generowanie faktur VAT w rejestrze do faktur uproszczonych. Parametr jest dostępny wyłącznie w polskiej wersji językowej bazy danych.

Parametr Generowanie faktur VAT w rejestrze do faktur uproszczonych

Uwaga
Parametr Generowanie faktur VAT w rejestrze do faktur uproszczonych odnosi się do paragonów stanowiących faktury uproszczone.

 

Faktury uproszczone

Na zakładce Kwoty na formularzu paragonu i jego korekt dodany został parametr Faktura uproszczona. Jest on automatycznie zaznaczany podczas zatwierdzania dokumentów spełniających wszystkie poniższe warunki:

 • na firmie będącej właścicielem dokumentu zaznaczony został parametr Faktura do paragonu wg przepisów polskich,
 • data wystawienia dokumentu nie jest wcześniejsza niż 01.10.2020,
 • nabywca, na którego wystawiony został dokument posiada uzupełnione pole NIP,
 • wartość brutto paragonu jest mniejsza lub równa 450 PLN.

Uwaga
Wartość progowa paragonów ustalana jest dla waluty systemowej.

Podczas konwersji bazy danych, jako faktury uproszczone oznaczone zostają:

 • paragony w stanie zatwierdzony lub zafiskalizowany, spełniające opisane powyżej warunki oraz do których nie została wygenerowana faktura sprzedaży;
 • korekty paragonów, których dokument źródłowy oznaczony został jako faktura uproszczona.

Uwaga
Parametr Faktura uproszczona prezentowany jest wyłącznie na dokumentach, które zostały oznaczone jako faktura uproszczona, a jego wartość prezentowana jest w trybie tylko do odczytu.

Nie ma możliwości wygenerowania faktury sprzedaży do paragonów oznaczonych jako faktury uproszczone. Przy próbie wygenerowania dokumentu prezentowany jest komunikat: „Żaden z zaznaczonych dokumentów nie mógł zostać uwzględniony podczas generowania FS. Nr_paragonu:… wg polskich przepisów wybrany dokument stanowi fakturę sprzedaży uproszczoną i nie może zostać przekształcony do faktury sprzedaży.”

 

Wydruki korekt paragonów

Zgodnie z wprowadzonym zmianami prawnymi, na korekcie paragonu stanowiącego fakturę uproszoną powinien zostać wykazany numer fiskalny paragonu oraz unikalny numer urządzenia fiskalnego. Dostosowując się do tych zmian, od wersji 2021.0 na wydukach korekt paragonów wprowadzone zostały następujące modyfikacje:

 • Podczas fiskalizacji paragonu dodane zostało pobieranie numeru fiskalnego dokumentu oraz unikalnego numeru urządzenia fiskalnego z drukarki fiskalnej.
 • Na formularzu KIPAR, KWPAR oraz KVPAR zmieniony został opis Numer fiskalny na Numer fiskalny/Numer kasy.
 • Domyślnie podczas generowania korekt: ilościowej, wartościowej i stawki vat do paragonu, wartość w polu Numer fiskalny/Numer kasy jest pobierana z paragonu źródłowego (z możliwością edycji).
 • Udostępnione zostały wydruki dla dokumentów: KIPAR, KWPAR, KVPAR. W zależności od typu dokumentu źródłowego, w nagłówku wydruku prezentowana jest fraza:
 • Korekta paragonu – jeżeli paragon źródłowy nie stanowi faktury uproszczonej
 • Korekta faktury – jeżeli paragon źródłowy stanowi fakturę uproszczoną

Pole Numer fiskalny/Numer kasy na wydruku korekty prezentowane jest na wydruku wyłącznie wówczas, gdy numer ten został uzupełniony na dokumencie źródłowym.

 

Dołączanie paragonów/ korekt paragonów stanowiących faktury uproszczone do ZSD/KSD

Na formularzu ZSD oraz KSD (zakładka Ogólne -> sekcja Parametry VAT) dodany został parametr Uwzględniaj faktury uproszczone przy dodawaniu dokumentów. Jest on prezentowany jest wyłączenie, gdy w konfiguracji firmy będącej właścicielem dokumentu zaznaczony został parametr Faktura do paragonu wg przepisów polskich.

W zależności od ustawienia parametru:

 • Na liście paragonów do dodania na ZSD (oraz ich korekt do KSD) nie są wyświetlane paragony/korekty oznaczone jako faktury uproszczone – parametr odznaczony.
 • Na liście paragonów do dodania do ZSD (oraz ich korekt do KSD) wyświetlane są paragony/korekty będące fakturami uproszczonymi, do których nie została wygenerowana faktura VAT – parametr zaznaczony

Opisane działanie jest analogiczne w przypadku automatycznego dodawania paragonów do ZSD.

Uwaga
Modyfikacja ustawienia parametru Uwzględniaj faktury uproszczone przy dodawaniu dokumentów nie aktualizuje listy dodanych już do ZSD dokumentów.

Opisane działanie jest analogiczne w przypadku automatycznego dodawania paragonów/korekt do ZSD/KSD.

Obsługa generowania faktur VAT sprzedaży do paragonów

Jeżeli w konfiguracji systemu zaznaczony jest parametr Generowanie faktur VAT w rejestrze do faktur uproszczonych to:

 • podczas zatwierdzania paragonu oznaczonego jako faktura uproszczona generowana jest faktura VAT sprzedaży
 • podczas zatwierdzania korekty do paragonu oznaczonego jako faktura uproszczona generowana jest korekta faktury VAT sprzedażyBusiness Process Management

Proces Weryfikacja statusu VAT dla wskazanych kontrahentów

W nowej wersji procesu umożliwiono weryfikację statusu VAT jedynie dla wybranych kontrahentów, a nie jak dotychczas, tylko dla całej grupy. W tym celu do procesu dodany został parametr Id kontrahentów, który należy uzupełnić wybierając kontrahentów z listy przed uruchomieniem procesu. Pozostawienie domyślnej wartości spowoduje weryfikację statusu dla całej grupy.

Widok parametrów procesu z poziomu Altum
Widok parametrów procesu z poziomu Altum

Proces Weryfikacja rachunku bankowego dla wskazanych kontrahentów

W procesie do weryfikacji rachunku bankowego zostały poczynione analogiczne zmiany jak w procesie do weryfikacji statusu VAT. W parametrach umożliwione zostało wskazanie także konkretnych kontrahentów zamiast całej grupy.

Widok parametrów procesu z poziomu Altum
Widok parametrów procesu z poziomu AltumComarch ERP Auto Update

Aktualizacja Comarch Auto Update

W nowej wersji Auto Update zostały dodane harmonogramy, zmieniono funkcjonalność profili oraz logów. Aktualizacja do nowej wersji Auto Update 2020.0 rozpocznie się automatycznie przy ponownym uruchomieniu programu, po udostępnieniu wersji.

 

Harmonogramy

Harmonogram to zaplanowanie przebiegu czynności w czasie, takich jak określenie czasu rozpoczęcia pobierania oraz instalacji poprawek, dodatków, aktualizacji do aplikacji Comarch instalowanych przez Auto Update. Lista harmonogramów dostępna jest z poziomu okna głównego Comarch Auto Update na zakładce Więcej.

Zaznaczony przycisk Harmonogramy w menu głównym
Zaznaczony przycisk Harmonogramy w menu głównym

Na liście harmonogramów prezentowane są:

 • nazwa
 • kod profilu
 • data i godzina rozpoczęcia/zakończenia pobierania
 • data i godzina rozpoczęcia/zakończenia instalacji
 • status harmonogramu

Okno listy harmonogramów
Okno listy harmonogramów

 

Aby dodać nowy harmonogram należy:

 • na zakładce Ustawienia ogóle należy wskazać nazwę i kod profilu, dla którego tworzony jest harmonogram

Zakładka ustawień ogólnych harmonogramu
Zakładka ustawień ogólnych harmonogramu

 • na zakładce Harmonogramy należy wskazać daty i godziny rozpoczęcia pobierania i instalacji dla danego typu harmonogramowania jednorazowego, dziennego, tygodniowego. Z tego poziomu można również edytować i usuwać istniejące harmonogramy.

Zakładka harmonogramy
Zakładka harmonogramy

 • na zakładce Produkty i wersje należy wybrać produkty oraz ich wersje, które mają być dodane w harmonogramie.

Zakładka produkty i wersje
Zakładka produkty i wersje

 • na zakładce Dodatki należy wybrać dodatki do harmonogramu, jeśli mają zostać zainstalowane na wskazanych wcześniej produktach.

Zakładka dodatki
Zakładka dodatki

 • na zakładce Agenci podrzędni należy wskazać agentów podrzędnych, na których mają zostać pobrane i zainstalowane wcześniej określone w harmonogramie dane

Zakładka agenci podrzędni
Zakładka agenci podrzędni

Zgodnie z zadanym harmonogramem agent podrzędny połączy się do agenta podrzędnego oznaczonego jako Lokalny nadrzędny i pobierze dane z tej lokalizacji.
W przypadku braku paczki do pobrania nastąpi połączenie do agenta głównego. Dzięki temu nie będzie konieczności łączenia się wszystkich agentów podrzędnych bezpośrednio do agenta głównego. W harmonogramie nie ma potrzeby definiowania komponentów do pobrania. Każdy agent podrzędny pobiera i instaluje skonfigurowane komponenty, poprawki i dodatki do produktu dodanego w harmonogramie.

 

Profile

Funkcjonalność profili umożliwia instalację kilku wersji danego produktu na jednej maszynie. Profil to zestaw konfiguracji, umożliwiający stworzenie niezależnego środowiska pracy. Zmiana profilu możliwa jest bezpośrednio z okna Konfiguracji i nie wymaga restartu aplikacji.

Profile w Auto Update
Profile w Auto Update

Podczas definiowania nowego profilu należy podać parametry:

 • Nazwa profilu
 • Kod profilu – musi być unikalny
 • Katalog instalacyjny – katalog, w którym będą instalowane komponenty w ramach tworzonego profilu. Każdy profil musi mieć zdefiniowany osobny katalog instalacyjny
 • Port bazowy – port, który wraz z kolejnymi 99 portami zostanie zarezerwowany dla danego profilu. Jest on określany tylko dla agentów głównych. Dla pozostałych agentów ten sam zakres portów będzie rezerwowany przy pierwszym połączeniu z agentem głównym.

Pozostałe parametry takie jak: język, dane do połączenia z serwerami Comarch są kopiowane z konfiguracji agenta głównego.

Okno dodawania nowego profilu
Okno dodawania nowego profilu

 

Logi

Logi dotyczące funkcjonowania aplikacji dostępne są z poziomu narzędzia Auto Update w menu Więcej  Logi i dzielą się na:

 • Logi agenta głównego
 • Logi dla zdarzeń zdalnych
 • Zapisane sagi – logi obiektów odpowiadających za wykonywanie operacji zdalnych i lokalnych

Okno zawierające Logi
Okno zawierające Logi
Księgowość

Web service – integracja z bankiem ING

Umożliwiono bezpośrednią wymianę danych za pomocą usługi Web Service pomiędzy systemem a bankiem ING Bank Śląski. Wymiana ta eliminuje konieczność przenoszenia plików wyciągów bankowych i przelewów, jak również konieczność logowania się do systemu bankowego w celu weryfikacji aktualnego stanu rachunku bankowe

Konfiguracja

W celu konfiguracji wymiany danych z bankiem należy:

 • zaznaczyć parametr Wymiana danych za pomocą Web Service ING Bank Śląski na definicji centrum typu Firma
 • zainstalować certyfikaty dostarczone przez bank w systemie Windows w magazynie certyfikatów osobistych
 • zaznaczyć parametr Wymiana danych za pomocą Web Service na karcie banku. Parametr jest dostępny wyłącznie dla banku, którego numer rozliczeniowy rozpoczyna się od cyfr 1050
 • na karcie banku na zakładce Usługa sieciowa powiązać certyfikat banku z odpowiednim operatorem oraz uzupełnić parametry przelewów walutowych: Opłatę ponosi, Osoba kontaktowa, Kontakt. Zakładka Usługa sieciowa jest dostępna wyłącznie, jeżeli na karcie banku został zaznaczony parametr Wymiana danych za pomocą Web Service
 • Z poziomu System /Konfiguracja /Wymiana danych w grupie Przelewy uzupełnić pole Folder plików usługi sieciowej

Parametr Wymiana danych za pomocą Web Service i zakładka Usługi sieciowe na karcie banku

Nowe formaty przelewów

W systemie zostały dodane dwa predefiniowane formaty przelewów ING Bank Śląski – Web Service służące do importu wyciągów oraz eksportu przelewów z wykorzystaniem usługi sieciowej.

Format ING Bank Śląski – Web service do importu wyciągów bankowych

Import wyciągów

W celu zaimportowania wyciągu bankowego z wykorzystaniem usługi sieciowej należy z poziomu FinanseImport wskazać format przelewu typu Web service oraz rejestr bankowy powiązany z bankiem, na którym zaznaczono parametr Wymiana danych za pomocą Web Service. Zostaną wtedy  aktywowane dwie opcje dla przycisku [Wczytaj plik]:

 • [Wczytaj wyciąg] – wczytuje wyciąg ze wskazanego dnia
 • [Wczytaj historię operacji] – wczytuje historię operacji za wskazany okres

Okno importu wyciągu bankowego za pomocą Web service

W momencie importu wyciągów bankowych wprowadzono kontrolę, czy bilans otwarcia i bilans zamknięcia dla danego raportu po zaimportowaniu przelewów w systemie jest taki sam jak saldo w banku. Jeżeli występuje różnica, wyświetlony zostaje odpowiedni komunikat.

Uwaga
Podczas importu historii operacji nie jest weryfikowane saldo początkowe i końcowe raportów. Funkcja kontroli działa tylko podczas importu konkretnego wyciągu.

Wprowadzona została także kontrola duplikacji operacji zarówno przy wczytywaniu wyciągu, jak również przy wczytywaniu historii operacji.

Eksport przelewów

Eksport przelewów za pośrednictwem usługi sieciowej jest możliwy z wykorzystaniem dokumentu Zestawienia poleceń przelewów dostępnego z poziomu Finanse à Przelewy.  Wybór formatu przelewu typu Web Service w nagłówku zestawienia jest możliwy wyłącznie, jeżeli na nagłówku został  wskazany rejestr powiązany z bankiem z zaznaczonym parametrem Wymiana danych za pomocą Web Service.

W systemie umożliwiono podpisywanie przelewów eksportowanych za pomocą usługi sieciowej przy pomocy certyfikatu autoryzacyjnego/kwalifikowanego. Przelewy opatrzone takim podpisem zostają od razu przekazane do realizacji w systemie bankowym. Zlecenia, które nie zostały opatrzone podpisem wymagają dodatkowej akceptacji z poziomu systemu bankowego. W odpowiedzi na wysłanie żądania zlecenia przelewu krajowego lub walutowego bank wysyła odpowiedź z informacją o statusie płatności. W zależności od statusu odebranego z banki ustawiany jest odpowiedni status na płatności.

Dodatkowo, na płatności typu Zobowiązanie wyrażonej w walucie EUR udostępniono parametr SEPA, co pozwala na realizację przelewów SEPA.

Bieżące saldo rachunku bankowego

Umożliwiono odczytanie bieżącego salda rachunku bankowego za pomocą usługi sieciowej z poziomu listy rejestrów kasowo – bankowych oraz szczegółów rejestru bankowego. Przycisk [Odczytaj saldo rachunku] aktywny jest wyłącznie dla rejestrów powiązanych z bankiem, na którego karcie zaznaczony jest parametr Wymiana danych za pomocą Web service. Po wybraniu tego przycisku nawiązywane jest połączenie z adresem usługi wskazanym w formacie importu typu Web service. Po prawidłowym pobraniu salda wyświetlone zostaje okno Bieżące saldo rachunku, zawierające następujące informacje:

 • numer rachunku w formacie IBAN
 • saldo zaksięgowane
 • dostępne środki

Przenoszenie bilansu otwarcia na podstawie zapisów w buforze

W odpowiedzi na potrzeby Klientów wprowadzono możliwość utworzenia bilansu otwarcia na podstawie niezatwierdzonych zapisów księgowych oraz cofnięcia zatwierdzonego bilansu otwarcia do bufora.

W tym celu z poziomu KsięgowośćBilans otwarcia po wybraniu przycisku [Dodaj na podst. poprz. okresu obr.] w oknie wyboru parametrów generowania bilansu otwarcia dodano sekcję Przenoś zapisy z możliwymi do wyboru opcjami:

 • Zatwierdzone – podczas importu zostaną przeniesione wyłącznie salda wynikające z zatwierdzonych zapisów księgowych poprzedniego okresu obrachunkowego.
 • Zatwierdzone + Bufor – podczas importu zostaną przeniesione salda wynikające z wszystkich zapisów księgowych (zatwierdzonych, niezatwierdzonych i stornujących) oraz w opisie dokumentu bilansu otwarcia zostanie dodana informacja: Podczas importu bilansu uwzględniono zapisy w buforze.

Sekcja Przenoś zapisy w oknie wyboru parametrów generowania bilansu otwarcia

Na liście dokumentów bilansu otwarcia w menu kontekstowym dodano opcję Cofnij zatwierdzenie.  Opcja ta jest dostępna, jeżeli:

 • w diagramie stanów na typie dokumentu Bilans otwarcia/Korekta bilansu otwarcia dla co najmniej jednej z grup, do której należy użytkownik, jest umożliwione przejście ze stanu Zatwierdzony do Niezatwierdzony (opcja domyślnie zaznaczona dla grup operatorów B2_admin i B2_default).
 • na grupie operatorów na zakładce Inne uprawnienia dla co najmniej jednej z grup, do której należy użytkownik, jest zaznaczony parametr Zmiana stanu BO na niezatwierdzony. Parametr ten jest domyślnie odznaczony i możliwy do zaznaczenia, jeżeli na diagramie stanów dla dokumentów BO i KBO dla co najmniej jednej z grup, do której należy użytkownik, jest dostępne przejście ze stanu Zatwierdzony do Niezatwierdzony.

Uwaga
Opcja Cofnij zatwierdzenie nie jest dostępna we francuskiej wersji językowej bazy danych.

Cofnięcie zatwierdzenia bilansu otwarcia lub jego korekty do bufora skutkuje zmianą stanu bilansu otwarcia, a także zapisów księgowych wygenerowanych na podstawie bilansu otwarcia.

Uwaga
Cofnięcie bilansu otwarcia do bufora nie jest możliwe dla zamkniętego okresu obrachunkowego

Integracja z OCR

W celu automatyzacji pracy wprowadzono integrację z usługą OCR, która umożliwia wczytywanie faktur zakupowych do rejestru VAT na podstawie skanów i zdjęć dokumentów.

Współpraca z usługą OCR dostępna jest po zaznaczeniu parametru Automatyczne dodawanie faktur zakupu OCR na definicji centrum typu Firma.

Tworzenie faktur za pomocą OCR możliwe jest z poziomu rejestrów VAT poprzez przycisk Dodaj przez OCR. Po dodaniu faktury w systemie, obraz wczytywanego poprzez OCR dokumentu jest dodatkowo zapisywany jako załącznik do tworzonego .

Uwaga
Przy pierwszym uruchomieniu usługi Comarch OCR konieczne jest uzupełnienie formularza, zaakceptowanie regulaminu i podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych.

Faktury przetworzone za pomocą usługi Comarch OCR powinny zostać zweryfikowane przez użytkownika pod kątem poprawności zaimportowanych danych. Za pomocą przycisku [Podgląd pliku], dostępnego z poziomu formularza faktury VAT zakupu, istnieje możliwość wyświetlenia w nowym oknie wczytanego poprzez OCR dokumentu, dzięki czemu możliwa jest weryfikacja przetworzonej

faktury. Jeżeli faktura zostanie zweryfikowana przez użytkownika jako poprawna to należy oznaczyć jej status jako Zweryfikowany. Można to zrobić z dwóch poziomów:

 • za pomocą opcji Zweryfikuj OCR dostępnej w menu kontekstowym faktury zakupu w rejestrze VAT. Z tego poziomu możliwa jest także seryjna weryfikacja OCR dla zaznaczonych faktur
 • za pomocą przycisku [Potwierdź weryfikację] dostępnego z poziomu formularza faktury VAT zakupu

Formularz zweryfikowanej faktury VAT dodanej za pomocą usługi OCR

Cofnięcie dokonanej weryfikacji możliwe jest za pomocą przycisku [Cofnij weryfikację] dostępnego zarówno z poziomu formularza jak również menu kontekstowego faktury VAT zakupu.

Dodatkowo na liście faktur w rejestrach VAT dodano dwie kolumny (domyślnie ukryte):

 • OCR – informuje, czy dokument został zaimportowany z OCR
 • Status OCR – informuje, czy dokument został zweryfikowany

Kolumny OCR i Status OCR na liście faktur VAT zakupu w rejestrze VAT

Uwaga
W procesie BPM Automatyczne księgowanie dokumentów został dodany parametr Uwzględniaj niezweryfikowane dokumenty z OCR. Jeżeli parametr jest:

 • zaznaczony – dokumenty księgowane są niezależnie od stanu weryfikacji
 • odznaczony – podczas księgowania pomijane są dokumenty niezweryfikowane

Zmiany dotyczące operacji kasowych/bankowych

Wprowadzono zmiany usprawniające dodawanie operacji kasowo-bankowych poprzez przywrócenie możliwości  automatycznego dopasowania kwoty i podmiotu na podstawie dokumentów wskazanych do rozliczenia.

Funkcjonalność ta jest uzależniona od ustawień  parametru Ogranicz listę płatności przy dodawaniu operacji dodanego z poziomu SystemKonfiguracja / KsięgowośćOperacje kasowe/bankowe.

Jeżeli parametr jest wyłączony a podmiot na operacji nie został wskazany,  na liście nierozliczonych płatności zostaną wyświetlone płatności wszystkich podmiotów. Możliwe jest wówczas wykonanie rozliczenia a  podmiot i kwota  zostaną  automatycznie uzupełnione na podstawie wskazanych pozycji- kwota zostanie ustalona na podstawie  sumy kwot pozostających do rozliczenia a podmiot zgodnie z pierwszą wskazaną pozycją.

Jeżeli parametr jest włączony, lista nierozliczonych płatności będzie pusta a rozliczenie i automatyczne uzupełnienie kwoty  będzie możliwe dopiero po wskazaniu podmiotu.

Parametr Ogranicz listę płatności przy dodawaniu operacji w konfiguracji systemu

Kolumna NIP podmiotu na listach finansowych

Dodano kolumnę NIP podmiotu na listach:

 • Należności
 • Zobowiązania
 • Preliminarz
 • Rozliczenia z nabywcami
 • Rozliczenia z dostawcami
 • Lista operacji k/b

Kolumna NIP podmiotu na liście operacji kasowo-bankowych

Zmienna Konto dokumentu w schemacie księgowań dla kompensaty

Umożliwiono skorzystanie ze zmiennej Konto dokumentu podczas tworzenia schematu księgowań dla dokumentu kompensaty. Pozwala to na odwołanie się do konta dekretu wynikowego dokumentu wskazanego jako element kompensaty.

Zmienna Konto dokumentu na elemencie schematu księgowego

Seryjna aktualizacja atrybutów dla płatności i operacji kasowo-bankowych

W celu usprawnienia pracy wprowadzono seryjną aktualizację atrybutów dla płatności i operacji kasowo- bankowych. Na listach:

 • Preliminarz
 • Operacje kasowo-bankowe
 • Raporty kasowe/bankowe –> Operacje kasowo-bankowe

w grupie przycisków Zmiany seryjne dodano przycisk [Atrybuty]. Po wybraniu tego przycisku wyświetlone zostaje okno służące do określenia parametrów zmiany seryjnej.

Okno Zmiany seryjne na atrybutach na liście Preliminarz

Nowe wzory deklaracji VAT-UE(5) oraz VAT-UEK(5)

Udostępniono nowe, obowiązujące od 1.07.2020 r., wzory deklaracji VAT-UE(5) oraz VAT-UEK(5), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock.

We wzorach wprowadzone zostały następujące zmiany:

 • zmieniono nagłówek na: Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock
 • zniesiono wymóg podawania numeru REGON
 • w deklaracji VAT-UE dodano sekcję Informacja o przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, natomiast w deklaracji VAT-UEK dodano sekcję F. Korekta informacji o przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Sekcje te są ograniczone do 10 pozycji, które należy uzupełnić ręcznie. Sekcje zawierają po cztery kolumny:
 • Kod kraju
 • Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta
 • Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta zastąpionego
 • Powrotne przemieszczenie
 • zmieniono sekcję F na G
 • w częściach C D i E nazwa kolumny Kwota transakcji w zł została zmieniona na Łączna wartość transakcji w zł oraz na wydrukach ograniczono liczbę wierszy do trzech

W systemie możliwe jest przeliczenie deklaracji, wykonanie wydruku nowych wzorów formularzy oraz elektroniczna wysyłka deklaracji na strony Ministerstwa Finansów.

Zmiany w procesach do transakcji wewnątrzwspólnotowych

Transakcje, które dotyczą wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów czy dostaw, dla których podatnikiem jest nabywca, wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentu zakupu (jeżeli taki dokument został wystawiony), bez oznaczenia WEW. W przypadku tych transakcji nie mają zastosowania kody grup towarów i usług, które służą do oznaczania w pliku JPK_V7M pozycji w ewidencji sprzedaży (od GTU_01 do GTU_13).

W świetle powyższych przepisów zostały wprowadzone zmiany w następujących procesach BPM:

 • Automatyczna obsługa transakcji wewnątrzwspólnotowej
 • Automatyczna obsługa transakcji wewnątrzwspólnotowych w rejestrach VAT

Wygenerowane przez procesy dokumenty wewnętrzne zakupu i sprzedaży mają automatycznie ustawioną wartość parametrów Typy dokumentów JPK oraz Grupa towarowa JPK na BRAK.

Uwaga
Nowe definicje procesów są udostępniane na prośbę Partnerów poprzez zgłoszenie w Systemie Obsługi Zgłoszeń.

Pozostałe zmiany w obszarze księgowości i finansów

 • Dodano parametry VAT: MR_T i MR_UZ na fakturach VAT zakupu oraz wprowadzono obsługę sprzedaży VAT marża i zakupu VAT marża w pliku JPK_V7M
 • Na faktury VAT generowane do faktur zaliczkowych wprowadzono pobieranie wartości parametrów Grupa towarowa JPK i Oznaczenie procedur JPK z elementów zamówienia powiązanego z fakturą zaliczkową
 • Dodano możliwość wskazania korekt dodatnich na zawiadomieniu ZD
 • Dodano możliwość księgowania raportu kasowego/bankowego w oparciu o opis analityczny operacji k/b
 • Wprowadzono kopiowanie atrybutów podczas kopiowania noty memoriałowej/polecenia księgowania
 • Dodano dodatkowe kolumny:
  • Kod kontrahenta i Nazwa kontrahenta – na liście rejestrów VAT
  • Rachunek i Rejestr – na liście płatności dokumentu
  • Nazwa rejestru – na liście rejestrów VAT na poziomach Zakup i SprzedażLogistyka

Kolumna Podzielona płatność na pozycjach dokumentów

Na liście pozycji dokumentów:

 • ZS
 • FS / FSL
 • KIFS/ KWFS /KVFS
 • ZZ
 • FZ / FSL
 • KIFZ/ KWFZ/ KFSL

udostępniona została dodatkowa kolumna Podzielona płatność, umożliwiająca szybką weryfikację, które pozycje mają zaznaczony analogiczny parametr na swoim formularzu.

Kolumna Podzielona płatność na dokumencie

Wybór kolumny możliwy jest bez względu na ustawienie parametru Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich w konfiguracji firmy, a jej wartość prezentowana jest w trybie tylko do odczytu.

Korekty wartościowe w transakcjach międzyfirmowych

W odpowiedzi na oczekiwania Klientów, w wersji 2021.0 udostępniona została możliwość generowania korekt wartościowych do dokumentów:

 • WZ – PZ
 • FS – FZ

wystawianych w ramach transakcji międzyfirmowych.

Generowania dokumentów KWFS -> KWWZ oraz KWFZ -> KWPZ odbywają się zawsze automatycznie podczas zatwierdzenia KWFS/KWFZ. Wyjątek stanowią dokumenty WZ, które nie zostały jeszcze zafakturowane.

Uwaga
W przypadku wystąpienia błędu generowania KWWZ/KWPZ np. ze względu na brak uprawnień do obiektów należących do drugiej firmy, system zablokuje również zatwierdzenie dokumentu KWFS/KWFZ, wyświetlając odpowiedni komunikat.

Właścicielem automatycznie generowanych korekt przeciwnych, analogicznie jak dla pozostałych dokumentów wystawianych za pomocą obsługi transakcji międzyfirmowych, jest firma/centrum wybrana na zakładce Transakcje firmowe, dostępnej na formularzu firmy:

Zakładka Transakcje międzyfirmowe na formularzu firmy

Zmiana magazynu na subelemencie ZS w stanie zatwierdzony lub w realizacji

Udostępniona została możliwość zmiany magazynu na zamówieniu sprzedaży będącym w stanie: zatwierdzony lub w realizacji, w przypadku, gdy dokument został utworzony:

 • na magazyn <Wszystkie>
 • z rezerwacjami nieblokującymi.

W przypadku subpozycji częściowo zrealizowanych, zmiana magazynu możliwa jest jedynie dla ilości, która pozostała jeszcze niezrealizowana.

Dostępność magazynu odległego

Z poziomu definicji dokumentów centrum lokalnego oraz Dostępności obiektów, udostępniona została możliwość dołączania magazynu odległego do dokumentów:

 • Zamówienia sprzedaży
 • Faktury sprzedaży
 • Paragonu
 • Reklamacji sprzedaży
 • Wydania zewnętrznego

Uwaga
Nie ma możliwości oznaczenia magazynu odległego jako domyślego dla dokumentów w centrum lokalnym

Pobieranie numeru NIP na generowanych dokumentach

Od wersji 2021.0 dodana została możliwość pobierania numeru NIP bezpośrednio z dokumentu źródłowego podczas generowań.
W przypadku, gdy:

 • w konfiguracji systemu jako wartość parametru Pobieranie adresu kontrahenta podczas generowania dokumentu, wybrana została opcja: z dokumentu źródłowego,
 • występuje różnica między aktualnym, a użytym na dokumencie źródłowym numerze NIP,
  na nowotworzony dokument pobierany jest numer NIP użyty na dokument źródłowym.

Dodatkowo, dla generowań ręcznych, wyświetlony zostanie dedykowany komunikat: Numer NIP kontrahenta został przepisany z dokumentu źródłowego.

Pozostałe zmiany w obszarze logistyki

 • Dla pozycji dokumentu, dla których naliczona została promocja pakietowa, udostępniona została modyfikacja ceny początkowej.
 • Dla cech oznaczonych jako wymagane przy zakupie, dodana została weryfikacja poprawności ich uzupełnienia na ręcznych korektach: KIFS oraz KIPAR. Brak uzupełnionej cechy na dokumencie blokuje możliwość zatwierdzenia takiej korekty.Współpraca z aplikacjami

Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP Altum 2021.0

 

Aplikacja Wersja Uwagi
Comarch Retail 2021.0
Comarch e-Sklep 2020.4
Comarch B2B 2021.0 Planowane wydanie w 2021 roku
Comarch WMS

(Zarządzanie, Magazynier)

2021.0
Comarch Mobile

(Zarządzenie, Sprzedaż, Monitorowanie)

2019.5.3
Comarch DMS 2020.2.1
Comarch ERP Business Intelligence

(Księga raportów, Panel zarządzania, Konfigurator)

2021.0
Comarch BI Point 10.1 (zalecana) Wersje 10.0.1 oraz 9.0.2 też będą współpracować.
Comarch e-Sprawozdania 2021.0  
Comarch ERP Altum HR 2021.1.1  
Comarch Translator 2021.0  
OCR Aktualna wersjaZmiany w sposobie rejestrowania obrotu z Wielką Brytanią

Od 01.01.2021 wchodzą w życie zmiany w sposobie rejestrowania obrotu z Wielką Brytanią:

 • transakcje z GB powinny być oznaczane, jako pozaunijne.
 • korekty transakcji wystawionych przed 1 stycznia 2021 i oznaczonych, jako wewnątrzwspólnotowe, powinny być oznaczane, jako wewnątrzwspólnotowe.
 • w obrocie z Wielką Brytanią pojawi się nowy podmiot – Irlandia Północna, z którą transakcje dotyczące towarów powinny być rejestrowane, jako wewnątrzwspólnotowe, natomiast transakcje dotyczące usług, jako pozaunijne.

Uwaga
W wersji 2019.5.2 oraz 2021.0 nie są wprowadzane dodatkowe funkcje do obsługi transakcji z Wielką Brytanią.
Natomiast do wersji 2021.0 wydany zostanie HF uwzględniający wyżej opisane zmiany.

Na chwilę obecną Klienci mający obrót z Wielką Brytanią w celu prawidłowego zarejestrowania transakcji mogą korzystać z opcji dostępnych w programie, takich jak:

 • usunięcie po 31.12.2020 Wielkiej Brytanii z grupy krajów UE – po tej operacji wybór Wielkiej Brytanii na karcie kontrahenta w polu z NIP spowoduje automatyczne ustawienie typu kontrahenta na pozaunijny, w efekcie nowe transakcje wystawiane na kontrahenta automatycznie będą pozaunijne;
 • dodanie do listy krajów i dołączenie do grupy krajów UE nowej pozycji: Irlandia Północna z kodem i prefiksem „XI”, co pozwoli na prawidłowe ustawienie kraju na podmiotach zarejestrowanych w Irlandii Północnej i w efekcie na automatyczne ustawienie transakcji wystawianych dla takich podmiotów jako wewnątrzwspólnotowe;
  • ze względu na inne traktowanie usług w obrocie z Irlandią Północną użytkownik nie powinien na jednej transakcji dodawać elementów typu towar i usługa.
  • na transakcjach dotyczących usług użytkownik powinien ustawić rodzaj transakcji pozaunijny.
 • możliwość ustawienia właściwego rodzaju transakcji bezpośrednio na dokumencie w zależności od tego, z jaką datą wystawienia rejestrowana jest transakcja;
 • zmiana typu kontrahenta z Wielkiej Brytanii z unijny na pozaunijny na kartotece kontrahenta; jeżeli użytkownik ma wiele podmiotów z Wielkiej Brytanii, to może wykorzystać funkcję aktualizacji elementów wzorca:
  • dodać nową kategorię podziału kontrahentów i grupę (np. GB) w ramach tej kategorii
  • na liście kontrahentów ustawić w polu Podział nową kategorię podziału, na grupie głównej odfiltrować i zaznaczyć wszystkich kontrahentów z prefiksem GB (można w tym celu skorzystać z autofiltra na liście), wybrać opcję Wytnij, ustawić fokus na grupie GB i wybrać opcję [Wklej].
  • na wzorcu w grupie GB w polu typ ustawić wartość pozaunijny, zaznaczyć Aktualizuj elementy/ Zmienione pola-bezwarunkowa i zapisać zmiany – po tej operacji wszyscy kontrahenci w grupie zostaną oznaczeni, jako pozaunijni.