Wspólne

Comarch ERP Auto Update

W najnowszej wersji Comarch ERP Auto Update rozszerzono zarządzanie aktualizacjami oraz instalacją dodatków i poprawek. W trakcie ich instalacji, w zależności od ustawienia parametrów, powiązane z aplikacjami Comarch procesy i usługi mogą być zamykane i ponownie uruchamiane. W przypadku dodatków możliwe jest wykorzystanie zachowania zdefiniowanego w nich przez autora. Ustawienia te są dostępne z poziomu konfiguracji komponentów takich jak: Comarch ERP Altum, Comarch POS, Comarch POS Agent.

Sekcja zarządzania procesami w konfiguracji komponentu Comarch ERP Altum

Poprawiona została także ergonomia listy na zakładce Struktura agentów. Usprawniono wyszukiwanie na liście oraz umożliwiono zaznaczenie kilku agentów, dzięki czemu możliwe jest wykonanie dla wybranych z nich akcji zdalnych.

Lista agentów podrzędnych

 

Pozostałe zmiany wprowadzone w Comarch ERP Auto Update:

 • Zmieniono nazwę zakładki Nowy profil podczas edycji istniejącego profilu – obecnie zakładka przyjmuje nazwę kodu edytowanego profilu
 • Zmieniono domyślną nazwę bazy POS Agenta z BOSDB na POSAgentDB
 • Podczas weryfikacji poprawności konfiguracji baz danych Altum wprowadzono sprawdzanie, czy użytkownik ma uprawnienia do modyfikowania bazy danych
 • Wprowadzono kompresowanie backupu bazy danych dla bazy POS i POSAgent
 • Wprowadzono opcję wyświetlania wyłącznie najnowszych lub wszystkich poprawek i dodatków, w zależności od ustawienia w konfiguracji parametrów:
  • Pokazuj tylko najnowsze dodatki
  • Pokazuj tylko najnowsze poprawki
 • Zablokowana została możliwość podniesienia agentów podrzędnych do momentu aż nie zostanie podniesiony agent nadrzędny

Zmiany w szyfrowaniu haseł

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zmieniono sposób szyfrowania haseł w plikach konfiguracyjnych. Teraz na każdej maszynie będzie tworzony indywidualny klucz szyfrujący, który służy do szyfrowania i deszyfrowania haseł. Dodatkowo dodano również szyfowanie loginów.

Logowanie za pomocą karty do Comarch POS

Na formularzu operatora wprowadzona została walidacja unikalności pola Numer karty. W przypadku próby zapisania zmian, gdy w bazie istnieje już wprowadzony numer, prezentowany jest komunikat: „Podany numer karty jest już przypisany do innego operatora. Nie można zapisać zmian.”

W celu umożliwienia logowania się kartą, na formularzu centrum na zakładce Stanowiska POS dodano parametr Zezwalaj na logowanie kartą operatora. Wartość parametru jest wysyłana do Comarch POS podczas synchronizacji parametrów.

Zmiany w konfiguracji stanowiska POS

W związku z wprowadzeniem nowego modelu licencjonowania dla POS/mPOS na formularzu stanowiska POS na zakładce Ogólne dodano kontrolki:

 • Typ aplikacji z wartościami:
  • POS – wartość domyślna dla nowo dodawanego stanowiska oraz w bazach konwertowanych z wcześniejszych wersji
  • mPOS
 • Typ licencji z wartościami:
  • Front Office
  • Back Office
  • Front Office + Back Office

Uwaga
Typ licencji wyświetlany jest wyłącznie, jeżeli w polu Typ aplikacji ustawiona jest wartość mPOS.
Jeżeli w polu Typ aplikacji ustawiona jest wartość POS, to w polu Typ licencji ustawiana jest wartość Front Office + Back Office bez możliwości edycji.

Analogiczne kontrolki dostępne są również na liście stanowisk na formularzu centrum struktury na zakładce Stanowiska POS. W kolumnie prezentowana jest wartość ustalona w kontrolce Typ aplikacji / Typ licencji na formularzu stanowiska POS.
Logistyka

Zmiany w procesach międzyfirmowych

Wznowienie/kontynuacja przesunięć międzyfirmowych

Na liście dokumentów MM+ dodana została nowa grupa przycisków Przesunięcia międzyfirmowe z przyciskiem Zrealizuj. Funkcja ta umożliwia dokończenie procesu generowania dokumentów w transakcji międzyfirmowej dostawy lub zwrotu zainicjowanej wystawieniem dokumentu MM- na magazyn innej firmy.

Przycisk Zrealizuj prezentowany jest jeżeli:

 • bieżące centrum należy do firmy z włączoną obsługą transakcji międzyfirmowych
 • na liście dokumentów MM+ zaznaczony jest jeden lub wiele dokumentów oznaczonych jako międzyfirmowe
 • właścicielem zaznaczonych dokumentów jest bieżące centrum lub centrum podrzędne w stosunku do centrum bieżącego

Po wybraniu przycisku do zaznaczonych na liście pozycji zostają dogenerowane brakujące dokumenty międzyfirmowe.

Obsługa zamówień wewnętrznych w procesach międzyfirmowych

W odpowiedzi na wymagania Klientów wykorzystujących wielofirmowość, gdzie centrala zleca poszczególnym sklepom przesuniecie towaru na inny magazyn własnej lub obcej firmy, umożliwiono wystawienie ZWE pomiędzy magazynami różnych firm.

W przypadku, gdy właścicielem dokumentu ZWE jest centrum należące do firmy, która ma włączoną obsługę transakcji międzyfirmowych, jako magazyn źródłowy można wskazać dowolny magazyn należący do innej firmy obsługującej transakcje międzyfirmowe. Na nagłówku takiego dokumentu, pod polem Data wystawienia prezentowany jest zaznaczony parametr Operacja międzyfirmowa (bez możliwości edycji).

Jeżeli na ZWE jako magazyn źródłowy wskazany zostanie:

 • dowolny magazyn należący do innej firmy, to analogicznie jak w przypadku wskazania magazynu niedostępnego dla tej samej firmy, blokowana jest możliwość zatwierdzenia zamówienia, rezerwacji zasobów oraz rezerwacji ilości.
 • magazyn będący magazynem POS w innej firmie, możliwe jest zaznaczenie parametru Realizacja w POS.

Kurs waluty na dokumentach przeciwnych w transakcjach międzyfirmowych

Dostosowując się do przepisów dotyczących umożliwienia podmiotowi kupującemu towar odliczenia VAT w wysokości wykazanej przez podmiot sprzedający na fakturze sprzedaży, zmieniony został sposób pobierania kursu waluty. W przypadku generowania:

 • PZ z WZ
 • FZ z FS

jeżeli na dokumencie inicjującym transakcję międzyfirmową wskazana jest inna waluta niż systemowa, to na dokumencie przeciwnym w firmie docelowej kurs waluty (typ kursu oraz wartość kursu) są przepisywane z dokumentu inicjującego.

Zmiany w procesie konsygnacji

Od wersji 2021.5 umożliwione zostało:

 • zaznaczenie parametru POS dla magazynu konsygnacyjnego własnego z poziomu Dostępności obiektów.
 • dołączenie magazynu konsygnacyjnego własnego do listy magazynów na formularzu centrum struktury na zakładce Stanowiska POS/POS Agent.

Uwaga
Powyższe zmiany nie są dostępne dla magazynu konsygnacyjnego odbiorcy.

W związku z opisanymi zmianami, z poziomu zakładki Magazyny docelowe na POS na formularzu dokumentów MM- zablokowana jest możliwość przypisywania magazynów konsygnacyjnych. Również w przypadku baz konwertowanych z wcześniejszych wersji, takie magazyny zostaną odłączone ze wskazanej zakładki.

Zmiany dotyczące punktów odbioru

W najnowszej wersji wprowadzone zostały mechanizmy, dzięki którym zamówienia przeznaczone do realizacji na stanowisku POS nie będą rezerwowały zasobów na magazynach niedostępnych dla tego stanowiska.

Zmiany na liście punktów odbioru

Na liście punktów odbioru dodana została kolumna Realizacja ZS.

Lista punktów odbioru

 

Parametr domyślnie pozostaje odznaczony dla:

 • punktów odbioru na bazach konwertowanych z wcześniejszych wersji
 • dla nowo dodawanych punktów odbioru

Zmiana jego ustawienia jest możliwa w dowolnym momencie pracy z programem dla punktów odbioru o typie magazyn i centrum. Dla punktu odbioru o typie kontrahent parametr jest odznaczony bez możliwości zmiany.

Zmiany na dokumencie ZS

Na nagłówku ZS dodany został parametr Realizuj w punkcie odbioru, który prezentowany jest w przypadku gdy:

 • wskazany został punkt odbioru o typie magazyn
 • wskazany został punkt odbioru o typie centrum

Nagłówek dokumentu ZS

 

Uwaga
W przypadku baz konwertowanych z wcześniejszych wersji parametr pozostaje odznaczony na wszystkich zamówieniach bez możliwości zmiany.

Jeżeli na ZS wskazany zostanie punkt odbioru o typie magazyn i parametr Realizuj w punkcie odbioru zostanie zaznaczony, to uruchamiana zostaje weryfikacja zgodności magazynu na nagłówku zamówienia z magazynem będącym puntem odbioru. W przypadku:

 • zgodności – magazyn na nagłówku i subpozycjach pozostaje bez zmian
 • niezgodności – wyświetlane jest pytanie o potwierdzenie zmiany magazynu na nagłówku i subpozycjach na zgodny z punktem odbioru. W zależności od wybranej opcji:
  • Tak – w przypadku, gdy magazyn powiązany z punktem odbioru jest dostępny na ZS w bieżącym centrum, to zostanie on zaktualizowany na nagłówku i subpozycjach ZS, utworzone zostaną rezerwacje zasobowe/ilościowe/bezzasobowe, a parametr Realizuj w punkcie odbioru pozostaje zaznaczony

Uwaga
W przypadku, gdy magazyn powiązany z punktem odbioru nie jest dostępny na ZS w bieżącym centrum, po potwierdzeniu aktualizacji przez operatora magazyn zostaje zmieniony na nagłówku i subpozycjach, a tworzące przez nie rezerwacje zostają automatycznie zmienione na bezzasobowe.

  • Nie – magazyn wybrany na dokumencie ZS nie zostaje zaktualizowany, utworzone rezerwacje pozostają bez zmian, a parametr Realizuj w punkcie odbioru zostaje odznaczony.

Jeżeli na ZS wskazany zostanie punkt odbioru o typie centrum i parametr Realizuj w punkcie odbioru zostanie zaznaczony, to uruchamiana zostaje weryfikacja czy magazyn wybrany na nagłówku zamówienia jest dostępny dla dokumentu ZS w centrum będącym punktem odbioru. Jeżeli:

 • jest dostępny – parametr Realizuj w punkcie odbioru pozostaje zaznaczony
  nie jest dostępny – wyświetlane jest pytanie o potwierdzenie operacji usunięcia magazynu w nagłówku zamówienia oraz rezerwacji na jego pozycjach. W zależności od wybranej opcji

  • TAK – zaznaczony zostaje parametr Realizuj w punkcie odbioru, usuwany jest magazyn na nagłówku zamówienia oraz jego subpozycjach oraz zwolnione zostają wszystkie rezerwacje
  • NIE – dokument nie zostaje zaktualizowany, a parametr Realizuj w punkcie odbioru zostaje odznaczony
 • nie ma wskazanego magazynu (wybrana opcja: <Wszystkie>) – wówczas weryfikowane jest czy magazyny na subpozycjach zamówienia są dostępne w centrum wskazanym jako punkt odbioru:
  • są dostępne lub brak jest wskazanego magazynu – parametr Realizuj w punkcie odbioru pozostaje zaznaczony
  • istnieje co najmniej jeden niedostępny magazyn – wyświetlane jest pytanie o potwierdzenie kontynuowania operacji z opcjami opisanymi w poprzednim punkcie

W przypadku zmiany magazynu w nagłówku ZS, na którym wskazany jest punkt odbioru o typie magazyn/centrum wprowadzona została weryfikacja czy na dokumencie zaznaczony został parametr Realizuj w punkcie odbioru – jeżeli tak, prezentowane jest pytanie z potwierdzeniem kontynuowania operacji. Po jego akceptacji na nagłówku i subpozcyjach zamówienia aktualizowany jest magazyn, a parametr Realizuj w punkcie odbioru zostaje odznaczony.

Zmiana ustawienia parametru Realizuj w punkcie odbioru na zatwierdzonym zamówieniu

Zmiana ustawienia parametru Realizuj w punkcie odbioru jest możliwa na zamówieniach w stanie zatwierdzonych dla operatora należącego do grupy operatorów z uprawnieniami do edycji ZS oraz dla zamówień w realizacji, do których wystawiona została zaliczka ale nie wygenerowano żadnego innego dokumentu. W przypadku:

 • odznaczenia parametru – dokument nie jest dodatkowo aktualizowany
 • zaznaczenia parametru – uruchamiana jest weryfikacja zgodności magazynu (w przypadku punktu odbioru magazyn) lub dostępności dla dokumentu ZS w centrum powiązanym z punktem odbioru (w przypadku punktu odbioru centrum)

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian, zaktualizowane zostały warunki widoczności dokumentów ZS. Na liście zamówień sprzedaży w danym centrum widoczne są dokumenty, które spełniają poniższe warunki:

 • właścicielem jest centrum, do którego aktualnie jest zalogowany użytkownik
 • właścicielem jest centrum podrzędne w stosunku do centrum, do którego aktualnie jest zalogowany użytkownik
 • bieżące centrum zostało dołączone do zakładki Widoczność na dokumencie ZS w centrum będącym właścicielem dokumentu
 • bieżące centrum zostało wskazane na ZS jako punkt odbioru
 • jako punkt odbioru wskazany jest magazyn dostępny na ZS w bieżącym centrum

Natomiast w Comarch POS na liście zamówień sprzedaży widoczną są dokumenty, które spełniają poniższe warunki:

 • właścicielem dokumentu jest centrum bieżące
 • bieżące centrum zostało wskazane na ZS jako punkt odbioru
 • jako punkt odbioru wskazany jest magazyn dostępny na ZS w bieżącym centrum

Parametryzacja wydruku paragonu

Zgodnie z przepisami francuskimi, możliwe jest pominięcie wydruku paragonu o wartości poniżej zdefiniowanej kwoty. Aby umożliwić taką konfigurację, na francuskiej bazie danych w konfiguracji firmy dodany został parametr Drukowanie paragonów z opcjami:

 • Zawsze
 • Nigdy
 • Powyżej wartości – po wybraniu tej opcji prezentowane jest dodatkowe pole z możliwością zdefiniowania wartości w EUR, po przekroczeniu której paragon będzie drukowany.

Drukowanie paragonów na formularzu Firmy

Jest on prezentowany wyłącznie, gdy na formularzu firmy zaznaczony został parametr Zgodność z francuskimi przepisami VAT.

Kontrola stanu dokumentów podczas przeliczania JPK_MAG

Po wybraniu przycisku Przelicz na formularzu JPK_MAG wprowadzony został mechanizm weryfikujący czy na magazynie w wybranym okresie istnieją dokumenty:

 • zatwierdzone ilościowo
 • z nieustaloną wartością dostawy
 • nieustalonym kosztem sprzedaży własnej

Jeżeli znaleziony będzie chociaż jeden taki dokument, prezentowane jest okno z informacją, że nie zostanie on uwzględniony w przeliczeniu. Po potwierdzeniu kontynuowania operacji, deklaracja zostaje przeliczona bez uwzględnienia dokumentów zatwierdzonych ilościowo/z nieustaloną wartością dostawy/z nieustalonym kosztem własnym sprzedaży.

Automatyczne zapamiętywanie ustawienia parametru Uwzględniaj faktury uproszczone przy dodawaniu dokumentów

Wprowadzono automatyczne zapamiętywanie ustawienia parametru Uwzględniaj faktury uproszczone przy dodawaniu dokumentów na dokumentach ZSD i KSD dla danej firmy. Na nowo wykreowanych bazach danych parametr ten jest domyślnie zaznaczony.
Księgowość

Zmiany w pliku JPK_V7M

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji VAT, wprowadzono następujące zmiany w systemie:

Zmiany dotyczące wykazywania faktur uproszczonych

W plikach JPK_V7M za okres od 1 lipca 2021 faktury uproszczone należy wykazywać w sposób zbiorczy. W związku z tym, w konfiguracji systemu ukryty został parametr Generowanie faktur w rejestrze do faktur uproszczonych. Jeżeli parametr został zaznaczony na wcześniejszej wersji systemu, to podczas konwersji bazy danych parametr jest on automatycznie odznaczany i ukrywany.

Oznaczenie procedury MPP Mechanizm podzielonej płatności

W plikach JPK_V7M za okres od lipca 2021 zniesiono obowiązek oznaczania symbolem MPP transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności. W związku z tym, od wersji 2021.5, w plikach JPK_V7M za okres od lipca 2021 parametr MPP przyjmuje zawsze wartość Nie. Dodatkowo, na fakturach VAT z datą ujęcia w VAT od lipca 2021 utworzonych w rejestrze VAT o typie Proponowany, parametr VAT MPP Mechanizm podzielonej płatności jest domyślnie odznaczony, niezależnie od tego, czy na fakturze VAT został zaznaczony parametr Podzielona płatność. Użytkownik ma możliwość ręcznego zaznaczenia parametru. Dla faktur wygenerowanych w rejestrze o typie Obowiązkowy ustawienie parametru przenoszone jest z definicji rejestru.

Grupy towarowe i procedury JPK na fakturach VAT wygenerowanych do ZSD/KSD

Od wersji 2021.5 na fakturach VAT wygenerowanych do ZSD/KSD w rejestrze VAT o typie Proponowany, parametry VAT:

 • Grupa towarowa JPK
 • Oznaczenie procedur JPK

przyjmują wartość BRAK. Dla faktur wygenerowanych w rejestrze VAT o typie Obowiązkowy ustawienia parametrów przenoszone są z definicji rejestru.

Eksport danych do eBilanz

Uwaga
Funkcjonalność jest dedykowana na rynek niemiecki – można z niej skorzystać, jeżeli w firmie, do której zalogowany jest użytkownik wykorzystuje się dedykowane stawki VAT (tzn. jeżeli na formularzu firmy w polu Grupa stawek VAT wskazano wartość DE).

Wprowadzono możliwość wyeksportowania z systemu danych pomocnych przy przygotowaniu sprawozdania finansowego przez firmy działające na rynku niemieckim. Wygenerowane pliki, zawierające dwie grupy informacji:

 • salda kont księgowych
 • dane dotyczące środków trwałych

można następnie zaimportować do aplikacji Comarch eBilanz w celu wykorzystania ich przy sporządzaniu sprawozdania.

Funkcjonalność wykorzystuje:

 • predefiniowany słownik uniwersalny Taxonomie, który zawiera klasyfikację wymaganą dla potrzeb
 • ocechowania zapisów księgowych i wykorzystywaną w aplikacji Comarch eBilanz
 • atrybut Firma automatycznie przypisywany do obiektu Centrum struktury firmy
 • atrybut Taxonomie przypisany automatycznie do obiektu Dekret
 • atrybuty Gruppe 1 i Gruppe 2 automatycznie dołączone do obiektu Konto analityczne

Atrybut Taxonomie z listą wartości

 

Eksport sald

Wprowadzono możliwość utworzenia pliku zawierającego informacje o saldach wyświetlanych kont na bazie wyliczonego zestawienia obrotów i sald.
W tym celu dodany został przycisk Eksport do eBilanz, z trzeba następującymi opcjami, decydującymi o zakresie eksportowanych danych:

 • Salda – eksportowane są: wartość atrybutu Firma, numer konta, nazwa konta, saldo konta, typ salda
 • Salda rozszerzone – eksportowane są dane dla opcji Salda oraz dodatkowo: wartości atrybutów Gruppe 1 i Gruppe 2, informacja o grupie 1 i 2, opis konta.
 • Salda – rozszerzone (atrybuty) – opcja umożliwia dokonanie opcjonalnego „mapowania” istniejących atrybutów konta na atrybuty Gruppe1 i Gruppe2. Do pliku eksportowane są dane dla opcji Salda oraz dodatkowo: wartości dwóch pierwszych atrybutów wyświetlonych na liście, z poziomu której odbywa się eksport (jako Gruppe1 i Gruppe2), informacja o grupie 1 i 2, opis konta.

Przycisk Eksport do eBilanz

Eksport środków trwałych

Umożliwiono eksport danych dotyczących środków trwałych na podstawie zestawienia księgowego wykorzystującego predefiniowany atrybut Taxonomie. Aby wyeksportować dane należy wykonać następujące kroki:

 • przypisać wartości atrybutu Taxonomie do dekretów księgowych. Takie przypisanie może zostać zrobione seryjnie, po uprzedniej identyfikacji dekretów dotyczących tych samych rodzajów operacji gospodarczych (np. na podstawie konta, opisu, dziennika) , użytkownik ma możliwość filtrowania dekretów z poziomu:
  • listy Obroty i salda
  • listy Rozrachunki
  • listy Zapisy księgowe: Konto
 • zdefiniować zestawienie księgowe oraz przypisać wartości atrybutu Taxonomie do pozycji zestawienia
 • przeliczyć zestawienie księgowe
 • wyeksportować plik za pomocą przycisku Eksport do eBilanz

Przycisk Eksport do eBilanz podczas wyliczania zestawienia 

 

Proces Faktury fiskalne w JPK_V7M

Dodano proces BPM, który automatyzuje obsługę faktur fiskalnych w pliku JPK_V7M. W wyniku działania procesu:

 • wartość parametru Typ dokumentu JPK zostaje zmieniona na FP dla wszystkich faktur VAT powiązanych z fakturą fiskalną bez paragonu oraz zakwalifikowanych do pliku JPK_V7M w danym miesiącu
 • na łączną wartość wszystkich wyszukanych w poprzednim kroku faktur generowana jest zbiorcza faktura VAT z wartością parametru Typ dokumentu JPK ustawioną jako RO

Proces Faktury dla osób fizycznych niepodlegające fiskalizacji w JPK_V7M

Dodano proces BPM, który w pliku JPK automatyzuje obsługę faktur dla osób fizycznych niepodlegających fiskalizacji. W wyniku działania procesu:

 • zostaje zmieniona wartość parametru V7M na NIE dla wszystkich faktur VAT sprzedaży:
  • powiązanych z fakturami sprzedaży bez oznaczenia Zafiskalizowany
  • nie mających wskazanego numeru NIP na zakładce Nabywca
  • nie będących fakturami do paragonów
  • których Data ujęcia w VAT jest tożsama z datą wskazaną w parametrach procesu.

Lista tych faktur zostaje przesłana na skrzynkę zadań operatora.

 • na łączną wartość wszystkich wyszukanych w poprzednim kroku faktur generowana jest zbiorcza faktura VAT z ustawioną wartością parametru Typ dokumentu JPK na WEW
 • źródłowe faktury VAT oraz wygenerowana faktura VAT zbiorcza zostają ze sobą skojarzoneWspółpraca z e-Sale

Od najnowszej wersji Comarch ERP Altum współpracuje z aplikacją Comarch e-Sale. Comarch e-Sale to prosta w obsłudze aplikacja, za pośrednictwem której można wystawiać swoje produkty na popularnych serwisach aukcyjnych z asortymentu dostępnego w systemie Comarch ERP Altum. Po wystawieniu oferty na Allegro / e-Bay i zakupie przez Klienta system umożliwia przekształcenie jej do zamówienia sprzedaży w sklepie, a następnie synchronizację do Comarch ERP Altum.
Współpraca z e-Commerce

Comarch ERP Altum od wersji 2021.5 współpracuje z nową wersją e-Sklepu 2021.2.
Współpraca z aplikacjami

Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP Altum 2021.5

Aplikacja Wersja Uwagi
Comarch POS 2021.5, 2021.6
Comarch mPOS 2021.5
Comarch e-Sklep 2021.2
Comarch B2B 2021.1
Comarch WMS

(Zarządzanie, Magazynier)

2021.1
Comarch Mobile

(Zarządzenie, Sprzedaż, Monitorowanie)

2021.1.1
Comarch DMS 2021.1.1
Comarch ERP Business Intelligence

(Księga raportów, Panel zarządzania, Konfigurator)

2021.0
Comarch BI Point 11.3
Comarch e-Sprawozdania 2021.1.1  
Comarch ERP Altum HR 2021.5.1  
Comarch Translator 2021.0  
OCR Aktualna wersja