Zestawienia poleceń przelewów

Polecenie przelewu jest podstawową i uniwersalną formą rozliczeń bezgotówkowych, polegającą na wydaniu bankowi przez właściciela rachunku polecenia przelania określonej kwoty z jego rachunku na wskazany przez niego rachunek w dowolnym banku. Polecenie przelewu używane jest do regulowania zobowiązań.

Ustawienia konfiguracyjne

Z poziomu SystemKonfiguracjaWymiana danych → sekcja Przelewy możliwy jest wybór katalogu plików wymiany oraz folderu plików usługi sieciowej dla dokumentu Zestawienie poleceń przelewów. Ścieżki te ustawiane są następnie jako domyślne na formularzu ZPP – odpowiednio dla danego typu formatu przelewu.

Katalog plików wymiany dla dokumentów ZPP

Lista zestawień poleceń przelewów

Lista zestawień poleceń przelewów dostępna jest z poziomu menu Finanse pod przyciskiem [Przelewy].

Na liście znajdują się standardowe przyciski oraz dodatkowo:

[Plik] – służy do wygenerowania pliku ZPP do katalogu plików wymiany

Lista Zestawienie poleceń przelewów

Lista zestawień poleceń przelewów składa się z kolumn:

 • Dokument – numer systemowy dokumentu ZPP, zgodny z definicją numeratora
 • Data wystawienia
 • Ilość zleceń – liczba pozycji zestawienia
 • Wartość – suma wartości wszystkich pozycji
 • Stan – stan dokumentu ZPP. Kolumna przyjmuje wartości: Zainicjowany, Niezatwierdzony, Zatwierdzony, Anulowany, Wysłany.
 • Plik – nazwa oraz ścieżka dostępu do wygenerowanego pliku
 • Opis
 • Waluta – waluta systemowa firmy, w której dokument został wystawiony

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.

Dodawanie zestawienia poleceń przelewów

Aby dodać zestawienie poleceń przelewów, należy wybrać przycisk [Dodaj] z grupy przycisków Lista.

Formularz dokumentu ZPP składa się z elementów:

Zakładka Ogólne

Formularz Zestawienia poleceń przelewów

 • Numer – numer dokumentu automatycznie nadawany przez system zgodnie z definicją numeratora
 • Stan dokumentu – uzupełniany automatycznie przez system i nieedytowalny
 • Numer obcy – umożliwia wprowadzenie przez użytkownika dodatkowego numeru dla dokumentu
 • Data wystawienia – domyślnie ustawiana jest data bieżąca z możliwością zmiany
 • Data przelewu – do momentu wprowadzenia pierwszej pozycji zestawienia użytkownik ma możliwość wyboru z listy rozwijalnej jednej z trzech opcji:
  • Bieżąca – data systemowa
  • Termin płatności – nie ma możliwości określenia daty na nagłówku dokumentu. Dla poszczególnych elementów ZPP pobierany jest termin płatności z pierwszej dodanej na element płatności.
  • Podana – po wybraniu tej opcji aktywne staje się pole umożliwiające wprowadzenie dowolnej daty przelewu
 • Wartość – suma wartości pozycji przeliczona na walutę systemową
 • Format pliku – lista rozwijalna umożliwiająca wybór formatu do eksportu ze zdefiniowanych
  w konfiguracji formatów. Zmiana formatu jest możliwa do momentu wygenerowania pliku.
  Uwaga
  Wybór formatu eksportu o typie Web Service jest możliwy wyłącznie w przypadku, jeżeli na nagłówku ZPP został wskazany rejestr, który jest powiązany z bankiem mającym zaznaczony parametr Wymiana danych za pomocą Web service.
 • Plik – nazwa i ścieżka dostępu do wygenerowanego pliku. Domyślnie ustawiany jest numer dokumentu oraz ścieżka wskazana z poziomu SystemKonfiguracjaWymiana danych → sekcja Przelewy, z możliwością zmiany. W przypadku, gdy podana zostanie tylko nazwa pliku, bez wskazania ścieżki jego lokalizacji plik zostanie zapisany w katalogu instalacyjnym Comarch ERP Altum.
 • Właściciel – centrum struktury firmy, które jest wystawcą dokumentu
 • Grupowanie przelewów według rachunków podmiotu – parametr jest domyślnie zaznaczony i możliwy do odznaczenia do momentu dodania elementów do dokumentu. Przy zaznaczonym parametrze istnieje możliwość dodania na dokument ZPP zarówno płatności, jak i elementów, a zobowiązania wobec tego samego podmiotu (numeru rachunku bankowego) są grupowane w jedno polecenie przelewu podczas generowania pliku. Przy odznaczonym parametrze na dokument ZPP można dodać płatności, natomiast nie można dodać elementów.
 • Grupowanie przelewów według rachunków podmiotu w mechanizmie podzielonej płatności – parametr służący do grupowania płatności z zaznaczonym parametrem Podzielona płatność
 • Tytułem – tytuł przelewu
 • Rejestr – lista rozwijalna umożliwiająca wybór rejestru bankowego. Wskazany rejestr jest automatycznie ustawiany na następnie dodawanych elementach, bez możliwości zmiany. W przypadku niewskazania rejestru, zostanie on automatycznie uzupełniony na podstawie pierwszego dodanego elementu ZPP. Zmiana rejestru na nagłówku ZPP zawierającego elementy spowoduje automatyczną aktualizację rejestru na wszystkich elementach.

Zakładka Ogólne → Elementy

Zakładka Elementy dokumentu ZPP

Lista elementów ZPP składa się z kolumn:

 • Data przelewu
 • Kod podmiotu
 • Nazwa podmiotu
 • Kwota
 • Waluta
 • Z rachunku – numer rachunku bankowego dla wskazanego na elemencie ZPP rejestru
 • Na rachunek – numer rachunku bankowego kontrahenta wskazanego na danym elemencie ZPP

oraz kolumn domyślnie ukrytych:

 • Podzielona płatność – informacja czy dana płatność podlega mechanizmowi podzielonej płatności
 • Kwota VAT – kwota VAT dla płatności typu podzielona płatność

Aby dodać nowy element należy wybrać przycisk [Dodaj].

Formularz elementu dokumentu ZPP

Formularz elementu składa się z następujących zakładek:

Zakładka Ogólne:

Sekcja Przelew

 • Data przelewu – data przelewu wskazana na nagłówku
 • Kwota – suma kwot przelewu dla płatności danego elementu w walucie tych płatności
 • Rejestr – rejestr, który został wskazany na nagłówku, bez możliwości zmiany. Jeżeli na nagłówku nie został wskazany żaden rejestr to istnieje możliwość wybrania rejestru z listy rozwijalnej.
 • Z rachunku – numer rachunku bankowego przypisany do wybranego rejestru. Jest to pole nieedytowalne.
 • Bank – nazwa banku przypisanego do wybranego rejestru. Jest to pole nieedytowalne.

Sekcja Płatnik

 • Dostawca – umożliwia wybór typu podmiotu (Dostawca, Pracownik, Urząd), a następnie wskazanie konkretnego podmiotu danego typu.
 • Rachunek – umożliwia wybranie z listy rozwijalnej rachunku bankowego spośród wszystkich aktywnych rachunków wskazanego podmiotu.
 • Bank – pole uzupełniane automatycznie o kod i nazwę banku właściwego dla wybranego rachunku bankowego.

Sekcja Płatności

 • Dokument – numer systemowy dokumentu
 • Termin – termin płatności
 • Do wysłania – kwota pozostająca do wysłania
 • Kwota przelewu – domyślnie ustawiana jest kwota z kolumny Do wysłania z możliwością zmiany
 • Waluta – waluta w jakiej został wprowadzony dokument
 • Źródłowy – numer obcy dokumentu źródłowego
 • Podzielona płatność – informacja czy dana płatność podlega mechanizmowi podzielonej płatności
 • Kwota VAT – kwota VAT dla płatności typu podzielona płatność
 • Data wpływu – data wpływu z dokumentu źródłowego, a w przypadku jej braku – data dokumentu z płatności (domyślnie ukryta)

Dodanie płatności do elementu ZPP jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy:

 • dokument ZPP nie jest zatwierdzony
 • został zaznaczony parametr Grupowanie przelewów według rachunków podmiotu
 • na elemencie został wskazany podmiot

Aby dodać płatność do elementu ZPP należy wybrać przycisk [Dodaj]. Zostanie wtedy otwarta lista zobowiązań z zaznaczonym parametrem Do wysłania i odfiltrowana ze względu na podmiot i rejestr wybrany na elemencie. W prawym górnym rogu listy dostępny jest parametr Data skonta, w którym wyświetlana jest:

 • data przelewu z nagłówka ZPP – dla wskazanych w nagłówku ZPP opcji Data przelewu: Bieżąca lub Data przelewu: Podana
 • wartość Termin płatności – dla wskazanej w nagłówku ZPP opcji Data przelewu: Termin płatności

Data skonta prezentowana jest informacyjnie, bez możliwości edycji. Dodatkowo, wśród kolumn domyślnie ukrytych, dostępna jest kolumna Wartość skonta, w której prezentowana jest wartość skonta dla danej płatności. Data skonta oraz kwota skonta wpływają na wyliczenie kwoty w kolumnie Do wysłania. Skonto na zestawieniu poleceń przelewów naliczane jest wyłącznie od pełnej kwoty płatności.

Przykład

Dnia 09.02.2020 wystawiono FZ/2020/00001 na kwotę 1.230,00 PLN brutto.

 1. Termin płatności faktury: 09.03.2020
 2. Skonto: 10%, 10 dni
 3. Kwota pozostająca do rozliczenia z uwzględnieniem skonta: 1.107,00 PLN

Dnia 12.02 użytkownik dodał ZPP/1 i ujął na nim FZ/10/2019. Kwota do wysłania dla tej płatności z uwzględnieniem skonta wynosi 1107,00 PLN. Użytkownik zmienił kwotę przelewu dla tej płatności na 1000,00 PLN.

Użytkownik dodał ZPP/2 i ujął na nim FZ/10/2019. Kwota do wysłania dla tej płatności wynosi 107,00 PLN (kwota pozostająca do rozliczenia z uwzględnieniem skonta – suma kwot przelewów dla tej płatności = 1107,00 – 1000,00 = 107,00)

Uwaga

Na liście zobowiązań podnoszonej z poziomu zestawienia poleceń przelewów, oprócz standardowych przycisków, dostępny jest przycisk [Import statusów przelewów], który pozwala na aktualizację statusu płatności wysłanej za pomocą usługi sieciowej. Więcej informacji na temat tego przycisku dostępnych jest w artykule Lista należności/zobowiązań.

Na dokument ZPP można dodać wyłącznie płatność pochodzącą z zatwierdzonego dokumentu (wyjątek stanowi dokument bilansu otwarcia, którego płatność można dodać również jeżeli BO znajduje się w buforze).

Lista Zobowiązania otwarta z poziomu płatności elementu ZPP

Uwaga
Nie jest wymagane, aby na płatności powiązanej z danym elementem wskazany był ten sam rejestr, co na nagłówku elementu.

Dodać można płatność, która:

 • podlega rozliczeniu
 • nie jest całkowicie rozliczona
 • ma niezerową kwotę do wysłania
 • jest zgodna z elementem co do podmiotu, waluty i numeru rachunku (jeżeli na elemencie został określony numer rachunku)
 • jest zgodna z elementem co do daty przelewu, jeżeli w nagłówku dokumentu ZPP wybrano opcję Data przelewu: Termin płatności. Warunek ten nie dotyczy dodawania pierwszej płatności elementu.

Uwaga
Podczas dodawania płatności do elementu zestawienia poleceń przelewów sprawdzana jest zgodność rachunku bankowego wskazanego na płatności z rachunkiem kontrahenta na tzw. białej liście podatników. Weryfikacja dokonywana jest wyłącznie, jeżeli jako typ podmiotu na płatności został wskazany kontrahent krajowy o statusie Podmiot gospodarczy oraz wartość brutto dokumentu jest większa lub równa niż limit kontroli wskazany w konfiguracji firmy. Jeżeli numer rachunku z płatności nie jest zgodny z numerem na białej liście to zostanie wyświetlony komunikat „Wybrany numer rachunku bankowego kontrahenta nie widnieje w wykazie podatników VAT. Czy na pewno chcesz wysłać przelew z takim numerem? Tak/Nie.” Jeżeli zostanie wybrana odpowiedź Tak to płatność zostanie dodana na zestawienie, natomiast w przypadku wyboru Nie płatność nie zostanie dodana na zestawienie.

Jeżeli na elemencie ZPP nie wskazano numeru rachunku podmiotu, a na dodawanej płatności jest on określony, zostaje on automatycznie przypisany do elementu. Dla płatności dostępna jest edycja Kwoty przelewu bezpośrednio w tej kolumnie, do momentu zatwierdzenia dokumentu ZPP. Edycja jest możliwa w zakresie od 0 do wysokości kwoty Do wysłania.

Zakładka Atrybuty

Szczegółowy opis zakładki znajduje się w artykule Zakładka Kody Rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia Zmian.

 

W szczegółach pozycji ZPP, oprócz standardowych przycisków, dostępna jest grupa przycisków Kontrahent, a w jej ramach przyciski:

 • [Karta] – wyświetla kartę kontrahenta wskazanego na ZPP. Dokonanie zmiany danych kontrahenta oraz zapisanie karty skutkuje zaktualizowaniem danych również na edytowanym elemencie ZPP.
 • [Historia] – wyświetla historię wszystkich transakcji dokonywanych z udziałem kontrahenta wskazanego na ZPP
 • [Preliminarz] – otwiera okno preliminarza płatności, gdzie użytkownik ma możliwość dokonania rozliczenia/kompensaty płatności.

Zakładka Ogólne –> Płatności

Na zakładce Płatności prezentowana jest lista wszystkich płatności dołączonych do danego ZPP.

Zakładka Płatności dokumentu ZPP

Na liście znajdują się standardowe przyciski opisane w artykule Standardowe przyciski.

Lista płatności składa się z następujących kolumn:

 • Dokument – numer systemowy dokumentu
 • Kod podmiotu
 • Nazwa podmiotu
 • Termin – termin płatności
 • Do wysłania – kwota pozostająca do wysłania
 • Kwota przelewu – domyślnie ustawiana jest kwota Do wysłania z możliwością zmiany
 • Waluta – waluta płatności dokumentu
 • Źródłowy – numer obcy dokumentu źródłowego
 • Podzielona płatność – informacja czy dana płatność podlega mechanizmowi podzielonej płatności
 • Kwota VAT – kwota VAT dla płatności typu podzielona płatność
 • Data wpływu – data wpływu z dokumentu źródłowego, a w przypadku jej braku – data dokumentu z płatności (domyślnie ukryta)

Aby dodać nową płatność należy wybrać przycisk [Dodaj], który otwiera listę zobowiązań z zaznaczonym parametrem Do wysłania oraz odfiltrowana ze względu na rejestr wskazany na nagłówku. Płatność jest uwzględniana, jeżeli ma niezerową kwotę, podlega rozliczeniu i nie jest całkowicie rozliczona.

Uwaga
Podczas dodawania płatności do zestawienia poleceń przelewów sprawdzana jest zgodność rachunku bankowego wskazanego na płatności z rachunkiem kontrahenta na białej liście podatników. Weryfikacja odbywa się na takich samych zasadach jak podczas dodawania płatności do elementu zestawienia poleceń przelewów.

Uwaga
Jeżeli zobowiązanie jest regulowane częściowo (np. faktura zakupu opłacana w kilku przelewach, a przez co uwzględniana na kilku dokumentach ZPP), to aby na kolejnym ZPP system wyliczył prawidłową kwotę do wysłania wszystkie poprzednio dodane ZPP muszą zostać zapłacone.

Zatwierdzeniu podlega wyłącznie dokument ZPP, na którym:

 • do każdego kontrahenta przypisane jest konto bankowe z numerem rachunku
 • do każdego rejestru przypisane jest konto bankowe z numerem rachunku
 • płatności mają wartość niezerową

Uwaga
Zatwierdzenie dokumentu ZPP z płatnościami typu podzielona płatność jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy na płatnościach zostały uzupełnione kwota VAT, NIP kontrahenta i numer dokumentu. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi mechanizmu podzielonej płatności podczas eksportu ZPP znajdują się w artykule Obsługa mechanizmu podzielonej płatności podczas importu wyciągów bankowych oraz eksportu Zestawień poleceń przelewów.

Zakładka Opis

Służy do szerszego opisania Zestawienia poleceń przelewów.

Zakładka Atrybuty, Załączniki

Szczegółowy opis zakładek znajduje się w artykule Zakładka Kody Rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia Zmian.

Zakładka Historia zmian

Na tej zakładce wyświetlane są informacje dotyczące zapisania, zatwierdzenia oraz eksportu zestawienia poleceń przelewów, a także weryfikacji zgodności rachunku bankowego kontrahenta na płatnościach z rachunkiem w wykazie podatników VAT.

 

Eksport poleceń do pliku

Wygenerowanie pliku przelewu z dokumentu ZPP możliwe jest wyłącznie, gdy dokument jest zatwierdzony oraz ma określony w nagłówku format pliku i katalog, w którym ma zostać umieszczony. Plik można wygenerować z poziomu listy dokumentów ZPP oraz z poziomu formularza dokumentu ZPP, po wybraniu przycisku [Plik] z grupy przycisków Generowanie. Po wygenerowaniu pliku stan dokumentu ZPP ulega zmianie na Wysłany.

Uwaga
Podczas eksportu pliku zestawienia poleceń przelewów sprawdzana jest zgodność rachunków bankowych wskazanych na płatnościach z rachunkami kontrahentów na tzw. białej liście podatników. Weryfikacja dokonywana jest wyłącznie, jeżeli jako typ podmiotu na płatności został wskazany kontrahent krajowy o statusie Podmiot gospodarczy oraz wartość brutto dokumentu jest większa lub równa niż limit kontroli wskazany w konfiguracji firmy. Jeżeli numer rachunku z płatności nie jest zgodny z numerem na białej liście to zostanie wyświetlony komunikat „Wybrany numer rachunku bankowego kontrahenta nie widnieje w wykazie podatników VAT. Czy na pewno chcesz wysłać plik  z takimi numerami? Tak/Nie” Jeżeli zostanie wybrana odpowiedź Tak to plik zostanie wyeksportowany, natomiast w przypadku wyboru Nie plik nie zostanie wyeksportowany.

Uwaga

Jeżeli na zestawieniu wskazano format przelewu typu Web Service, to po wybraniu przycisku [Plik] wyświetlone zostaje okno Podpisywanie zlecenia przelewów, w którym istnieje możliwość podpisania zlecenia wybranym certyfikatem i wyeksportowania go do banku lub też wyeksportowania zlecenia bez podpisu. Wysłanie zlecenia przelewu nieopatrzonego certyfikatem autoryzacyjnym powoduje konieczność jego zatwierdzenia do realizacji z poziomu systemu bankowego.

Okno Podpisywanie zlecenia przelewów

W uzasadnionych przypadkach (np. nie został wprowadzony format pliku lub została dodana płatność, która nie powinna się znaleźć w zestawieniu) można cofnąć stan dokumentu ZPP. Z poziomu menu kontekstowego dokumentu ZPP dostępne są dwie opcje cofnięcia stanu dokumentu:

 • [Cofnij wysłanie] – opcja jest aktywna wyłącznie dla dokumentu będącego w stanie Wysłany i powoduje cofnięcie do stanu Zatwierdzony
 • [Cofnij zatwierdzenie] – opcja jest aktywna wyłącznie dla dokumentu będącego w stanie Zatwierdzony i powoduje cofnięcie do stanu Niezatwierdzony

Po dokonaniu zmian na dokumencie, plik można wygenerować ponownie.

Opcje cofnięcia stanu dokumentu ZPP

 
Zestawienia poleceń zapłaty

Polecenie zapłaty to bezgotówkowa forma rozliczeń bankowych, określana w Europie jako direct-debit. Jest ona najczęściej wykorzystywana w przypadku transakcji cyklicznych. Polecenia zapłaty dotyczą płatności o typie Należność – stroną inicjującą rozliczenie jest wierzyciel.

Ustawienia konfiguracyjne

Z poziomu System –> Konfiguracja –> Wymiana danych –> sekcja Przelewy możliwy jest wybór katalogu plików wymiany dla dokumentu Zestawienie poleceń zapłaty. Ścieżka ta ustawiana jest następnie jako domyślna na formularzu ZPZ.

Lista zestawień poleceń zapłaty

Lista zestawień poleceń zapłaty dostępna jest z poziomu menu Finanse pod przyciskiem [Polecenia zapłaty].

Lista zestawień poleceń zapłaty

Na liście znajdują się standardowe przyciski oraz dodatkowo:

[Plik] – służy do wygenerowania pliku ZPZ do katalogu plików wymiany wskazanego w konfiguracji systemu

Lista Zestawień poleceń zapłaty składa się z kolumn:

 • Dokument – numer systemowy dokumentu ZPZ, zgodny z definicją numeratora
 • Data wystawienia
 • Ilość zleceń – liczba pozycji zestawienia
 • Wartość – suma wartości wszystkich pozycji
 • Stan – stan dokumentu ZPZ. Kolumna przyjmuje jedną z wartości: Zainicjowany, Niezatwierdzony, Zatwierdzony, Anulowany, Wysłany.
 • Plik – nazwa oraz ścieżka dostępu do wygenerowanego pliku
 • Opis
 • Waluta – waluta systemowa firmy, w której dokument został wystawiony

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.

Dodawanie zestawienia poleceń zapłaty

Dodawanie zestawienia poleceń zapłaty odbywa się analogicznie do dodawania zestawienia poleceń przelewów, co zostało opisane szczegółowo w artykule Zestawienia poleceń przelewów.

Eksport poleceń do pliku

Eksport zestawień poleceń zapłaty do pliku odbywa się analogicznie do eksportu zestawienia poleceń przelewów, co zostało szczegółowo opisane w artykule Zestawienia poleceń przelewów.
Lista zestawień operacji

Uwaga
Zestawienia operacji są dostępne wyłącznie na francuskiej i hiszpańskiej wersji językowej bazy danych.

 

Zestawienia operacji służą do przekazywania do banku weksli celem ich realizacji. Ujmowane są na nich nierozliczone operacje przychodowe.

Lista zestawień operacji dostępna jest z poziomu menu Finanse pod przyciskiem [Operacje].

Lista zestawień operacji

Na liście znajdują się standardowe przyciski oraz dodatkowo:

[Plik] – służy do wygenerowania pliku ZO do katalogu plików wymiany wskazanego w konfiguracji systemu

Lista zestawień operacji składa się z kolumn:

 • Dokument – numer systemowy dokumentu ZO, zgodny z definicją numeratora
 • Data wystawienia
 • Ilość zleceń – liczba pozycji zestawienia
 • Wartość – suma wartości wszystkich pozycji
 • Stan – stan dokumentu ZO. Kolumna może przyjąć jedną z wartości: Zainicjowany, Niezatwierdzony, Zatwierdzony, Anulowany, Wysłany.
 • Plik – nazwa oraz ścieżka dostępu do wygenerowanego pliku
 • Opis
 • Waluta – waluta systemowa firmy, w której dokument został wystawiony

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.

Dodawanie zestawienia operacji

Dodawanie zestawienia operacji odbywa się analogicznie do dodawania zestawienia poleceń przelewów, co zostało opisane szczegółowo w artykule Zestawienia poleceń przelewów.

Uwaga
Podczas zapisywania elementu ZO/ całego dokumentu ZO lub zatwierdzania dokumentu ZO nie jest wymagane, aby pola Z rachunku i Na rachunek były uzupełnione. Walidacja ta jest przeprowadzana dopiero przy próbie wysłania dokumentu ZO do pliku.

 

Eksport poleceń do pliku

Eksport zestawienia operacji do pliku odbywa się analogicznie do eksportu zestawienia poleceń przelewów, co zostało szczegółowo opisane w artykule Zestawienia poleceń przelewów.