Konfiguracja transakcji międzyfirmowych

Za pomocą transakcji międzyfirmowych istnieje możliwość automatyzacji rejestrowania transakcji handlowych odbywających się pomiędzy firmami, w przypadku gdy np. jedna z nich prowadzi działalność produkcyjną, a druga zajmuje się dystrybucją. Taką ścieżkę rozpoczyna dokument zamówienia sprzedaży, które odzwierciedla zarejestrowanie zamówienia od Klienta .

Aby włączyć funkcjonalność transakcji międzyfirmowych należy z poziomu Konfiguracja -> Struktura Firmy -> edycja centrum typu Firma, w polu Obsługa transakcji międzyfirmowych dostępnego na nagłówku, określić rolę, jaką dana firma pełni w organizacji:

 • Sprzedawca
 • Nabywca
 • Sprzedawca i Nabywca

Parametr Obsługa transakcji międzyfirmowych

Uwaga
Aby zapisać firmę jako Sprzedawcę/Nabywcę w obsłudze transakcji międzyfirmowych, konieczne jest powiązanie karty z kontrahentem.

Uwaga
Po wybraniu jednej z opcji i zapisaniu formularza firmy, nie ma możliwości jej odznaczenia.

Na kartotece Firmy, która uczestniczy w transakcjach międzynarodowych prezentowana jest dodatkowa zakładka Transakcje międzyfirmowe. Zawiera ona kolumny:

 • Proces – prezentuje ścieżki możliwych generowań, których ilość zależy od pełnionej przez daną firmę funkcji. Dla nabywcy są to:
  • Wydanie zewnętrzne – Przyjęcie zewnętrzne
  • Faktura sprzedaży – Faktura zakupu
  • Korekta ilościowa faktury sprzedaży – Korekta ilościowa faktury zakupu

Dla sprzedawcy jest to:

  • Korekta ilościowa przyjęcia zewnętrznego – Korekta ilościowa wydania zewnętrznego
 • Właściciel – pozwala na wskazanie centrum, w ramach którego będzie automatycznie tworzony dokument przeciwny. Do wyboru dostępne są opcje:
  • Zgodnie z centrum kontrahenta – wartość domyślna, właścicielem dokumentu przeciwnego będzie centrum powiązane z Odbiorcą wskazanym na dokumencie źródłowym
  • Wskazana Firma/centrum, która ma zaznaczoną obsługę transakcji międzyfirmowych – dokument przeciwny zostanie utworzony w kontekście wybranej jednostki struktury firmy, bez względu na powiązanie centrum z odbiorcą dokumentu źródłowego.

Zakładka Transakcje międzyfirmowe na kartotece Firmy

Wskazówka
Dodanie powiązania z kontrahentem jest możliwe również na kartotekach centrów, które podlegają firmie z aktywną funkcją obsługi transakcji międzyfirmowych. Dzięki temu, możliwe jest zdefiniowanie, w jakim centrum ma zostać wygenerowany dokument przeciwny

 

Przykład

Firma ABC, która w obiegu transakcji międzyfirmowych pełni rolę nabywcy, jest powiązana z kontrahentem Laneco. Jest również firmą nadrzędną dla centrum MOB1, powiązanego z kontrahentem Studio K.

 1. Firma ABC wystawia dokument WZ, na którym:
 • Nabywcą jest kontrahent Laneco
 • Odbiorcą jest kontrahent Studio K
 1. Dokument PZ utworzony w procesie transakcji międzyfirmowych, zostanie wygenereowany w centrum odbiorcy – MOB1.
Dedykowane pola na dokumentach biorących udział w transakcjach międzyfirmowych (FS, WZ, FZ, PZ)

Magazyn odbiorcy – pole dostępne na nagłówku dokumentów FS i WZ. Umożliwia wybór magazynu lokalnego, na który generowany będzie dokument przeciwny.

Pole to uzupełniane jest magazynem domyślnym :

 • z centrum nabywcy w przypadku, gdy:
  • tylko nabywca wybrany na dokumencie jest kontrahentem wewnętrznym
  • zarówno nabywca jak i odbiorca są kontrahentami wewnętrznymi oraz odbiorca jest przypisany do innej firmy niż nabywca
 • z centrum odbiorcy, gdy zarówno nabywca jak i odbiorca są kontrahentami wewnętrznymi przypisanymi do tej samej firmy.

Uwaga
W przypadku generowania FS z wielu dokumentów WZ wystawionych na różne magazyny, pole Magazyn obiorcy przyjmie wartość <Wszystkie>. 

Uwaga
Istnieje zmiany odbiorcy na dokumencie FS/WZ, jeżeli wygenerowany został on z dokumentu WZ/FS, który rejestruje transakcję międzyfirmową. 

Magazyn dostawcy – pole dostępne na nagłówku dokumentów FZ i PZ wygenerowanych z dokumentów FS/WZ. Prezentuje nazwę magazynu, na który został wystawiony powiązany dokument przeciwny (źródłowy).
Identyfikacja transakcji międzyfirmowej

Poniższy schemat prezentuje rozpoznawanie transakcji międzyfirmowych.
Zasady tworzenia dokumentów w transakcjach międzyfirmowych

 • Generowanie dokumentu przeciwnego odbywa się automatycznie w momencie zatwierdzenia dokumentu pierwotnego. Jeżeli w trakcie tworzenia dokumentu wystąpił błąd, jego treść prezentowana jest w komunikacie, a zatwierdzanie dokumentu pierwotnego zostaje wycofane.
 • Sprzedawca/Dostawca na dokumencie FZ/PZ ustawiany na podstawie centrum, które jest właścicielem dokumentu źródłowego.
 • Dokumenty FZ/PZ generowane są na magazyn ustawiony jako Magazyn odbiorcy na dokumencie źródłowym.
 • Na dokumentach wygenerowanych w transakcji międzyfirmowej zachowywana jest wartość netto/brutto/rabat określone na dokumencie źródłowym.
 • Na dokumentach wygenerowanych w transakcji międzyfirmowej wartość w walucie systemowej wyliczana jest zgodnie z kursem waluty dokumentu do waluty systemowej firmy docelowej. Właściwości kursu (typ, typ daty, data) na dokumentach PZ/FZ ustawione są zgodnie z definicją dokumentu w danym centrum, natomiast na korektach – zgodnie z ustawieniami na korygowanych dokumentach.
 • Jako typ ceny na dokumentach przychodowych utworzonych z dokumentów rozchodowych pobierany jest typ powiązany z kontrahentem, na którego wystawiony jest dokument. Jeżeli takie powiązanie nie zostało zdefiniowane, pobierany jest domyślny, zakupowy typ ceny.
 • W przypadku, gdy grupa stawek vat firmy źródłowej jest różna od tej, która została przypisana firmie docelowej, weryfikowana jest wartość parametru Stawki VAT na nagłówku dokumentu źródłowego:
  • Dla stawek VAT: Krajowe – blokowana jest możliwość utworzenia dokumentu przeciwnego
  • Dla stawek VAT Eksportowe – generowany jest dokument przeciwny ze stawkami vat dostępnymi dla firmy docelowej. Generowanie zakończy się sukcesem jedynie w przypadku, gdy wartość netto i brutto na obu dokumentach będzie zgodna. W przeciwnym wypadku, proces zostanie przerwany odpowiednim komunikatem.
 • • W przypadku generowania: PZ z WZ oraz FZ z FS, jeżeli na dokumencie inicjującym transakcję międzyfirmową wskazana jest inna waluta niż systemowa, to na dokumencie przeciwnym w firmie docelowej kurs waluty (typ kursu oraz wartość kursu) są przepisywane z dokumentu inicjującego.

Przykład

W systemie utworzone zostały dwie firmy, które będą brały udział w transakcjach międzyfirmowych:

 • Firma ABC z kontrahentem wewnętrznym Sklep ABC, zdefiniowany jako sprzedawca w obsłudze transakcji międzyfirmowych
 • Firma TWZ z kontrahentem wewnętrznym Impax, zdefiniowany jako nabywca w obsłudze transakcji międzyfirmowych

Na definicji dokumentu FS w Firmie ABC wyłączone zostało automatyczne generowanie dokumentów magazynowych.

 1. W firmie ABC wystawiona zostaje faktura sprzedaży – jako kontrahent wybrany jest Impax, a jako magazyn odbiorcy – magazyn IPX (domyślny dla dokumentów w firmie TWX)
 2. Zatwierdzenie faktury inicjuje automatyczne wygenerowanie dokumentu przeciwnego FZ w firmie TWX na magazyn IPX.
 3. Następnie w firmie ABC z dokumentu wygenerowane zostało wydanie zewnętrzne, którego zatwierdzenie spowodowało wygenerowanie dokumentu PZ w firmie TWX.

Poniższa tabela przestawia źródło uzupełnienia pól na dokumentach przeciwnych.

WłaściwośćFZPZKIWZKIFZ/KWFZ/KWPZ
Kwota netto/bruttoWartość w walucie dokumentu z FSWartość w walucie dokumentu z WZWartość w walucie dokumentu z korekt PZ
Numer obcyNumer FSNumer WZNumer korekty PZNumer korekty FS/WZ
Data wystawieniaData wystawienia z FSData wystawienia z WZData wystawienia korekty PZData wystawienia korekty FS/WZ
Data wpływuAutomatycznie data bieżącaAutomatycznie data bieżąca-Automatycznie data bieżąca
Data zakupuData sprzedaży z FS---
Data korekty--Data korekty PZData korekty FS/WZ
Data przyjęcia-Automatycznie data bieżąca--
Przyczyna korekty--Przyczyna korekty PZPrzyczyna korekty FS/WZ
Priorytet realizacji-Standardowe zachowanieStandardowe zachowanieStandardowe zachowanie
Parametry płatności (forma płatności, data, liczba dni, EOM, liczba dni EOM)Parametry płatności źródłowego FS-Korekty WZ - z ustawień na kontrahencieKorekty FZ - parametry płatności źródłowej korekty FS; Korekty PZ – nie dotyczy
WalutaWaluta FSWaluta WZWaluta korekty PZWaluta korekty FS/WZ
Rodzaj transakcjiRodzaj z FSRodzaj z WZRodzaj z korekty PZRodzaj z korekty FS/WZ
Przyczyna zwolnienia z VATPrzyczyna z FS--Korekty FZ:
-przyczyna z dokumentu FZ
Sposób dostawySposób z FSSposób z WZSposób z korekty PZSposób z korekty FS/WZ
Kierunek VATKierunek z dokument FSKierunek z dokument WZKierunek z korekty PZKierunek z korekty FS/WZ
Agregacja VATWartość parametru z dokumentu FSWartość parametru z dokumentu WZWartość parametry korekty PZWartość parametry korekty FS/WZ
Odwrotne obciążenieWartość parametru z FSWartość parametru z WZDokument źródłowy WZDokument źródłowy FZ/PZ
Rejestr VATZgodnie z ustawieniami właściciela docelowego dokumentu
WłaścicielCentrum/firma wybrana na definicji firmy/centrum na zakładce Transakcje międzyfirmowe. W przypadku, gdy wybrana została opcja Zgodnie z centrum kontrahenta, jako właściciel ustawione zostaje:
• centrum nabywcy w przypadku, gdy tylko nabywca jest kontrahentem wewnętrznym
lub nabywca i odbiorca są kontrahentami wewnętrznymi przypisanymi do różnych firm
• centrum odbiorcy w przypadku, gdy nabywca i odbiorca są kontrahentami wewnętrznymi przypisanymi do różnych firm.
ObsługującyPracownik operatora inicjującego operację
Blokady tworzenia dokumentów w transakcjach międzyfirmowych

W firmach z aktywowaną obsługą transakcjami międzyfirmowymi blokowane jest:

 • generowanie PZ z FZ, w przypadku gdy faktura jest dokumentem przeciwnym dla FS. Wówczas utworzenie przyjęcia zewnętrznego możliwe jest wyłącznie w oparciu o wydanie zasobów dokumentem źródłowym FS.
 • generowanie FZ z PZ jeżeli PZ została automatycznie utworzona z dokumentu WZ. Wówczas utworzenie faktury dla dokumentu PZ jest możliwe w oparciu o dokument handlowy wystawiony do źródłowego dokumentu WZ.
 • dodanie dokumentu PZ, w przypadku gdy sprzedawca wybrany na dokumencie jest kontrahentem wewnętrznym, a firma do której jest przypisany została określona jako Sprzedawca, natomiast firma w której wystawiany jest dokument została określona jako Nabywca. Wówczas wystawienie dokumentu PZ możliwe jest jedynie w oparciu o dokument WZ w firmie sprzedawcy.
 • dodanie dokumentu FZ, w przypadku gdy sprzedawca wybrany na dokumencie jest kontrahentem wewnętrznym, a firma do której jest przypisany została określona jako Sprzedawca, natomiast firma w której wystawiany jest dokument została określona jako Nabywca. Wówczas wystawienie dokumentu FZ możliwe jest jedynie w oparciu o dokument FS w firmie sprzedawcy.
 • wystawienie korekty VAT dla dokumentu źródłowego, do którego wygenerowano dokument przeciwny
 • wystawianie dokumentów przeciwnych do dokumentów rozchodowych z kompletami z odznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument
 • wystawianie dokumentów przeciwnych, jeżeli w firmie docelowej nie ma dostępu do obiektów użytych na dokumencie źródłowym (kontrahenta, artykułu, magazynu) lub braku uprawnień operatora do logowania się do centrum docelowegoAnulowanie dokumentów pochodzących z transakcji międzyfirmowych

Anulowanie dokumentów biorących udział w transakcjach międzyfirmowych powinno rozpoczynać się od dokumentów przeciwnych.

Uwaga
Nie ma możliwości bezpośredniego anulowania dokumentów, które są dokumentami źródłowymi w ścieżce transakcji. Anulowanie dokumentu przeciwnego powoduje automatyczne anulowanie dokumentu źródłowego.

Przykład

 1. W firmie będącej sprzedawcą wystawiony został dokument FS, którego zatwierdzenie zainicjowało automatyczne wygenerowanie dokumentu WZ
 2. W ramach transakcji międzyfirmowych w firmie będącej nabywcą:
 • do dokumentu WZ powstał dokument przeciwny – PZ
 • do dokumentu FS powstał dokument przeciwny – FZ

W przypadku konieczności anulowania dokumentów:

 • należy w pierwszej kolejności anulować dokument PZ, co spowoduje automatyczne anulowanie WZ
 • następnie można będzie anulować FZ, co spowoduje automatyczne anulowanie FS
Konfiguracja magazynów wykorzystywanych w transkacjach międzyfirmowych

Definiowanie magazynów pośrednich

Magazyn pośredni umożliwia pełne wykorzystanie funkcjonalności transakcji międzyfirmowych wyłącznie na bazach z włączoną metodą kolejkowania FIFO/LIFO. Magazyn ten może być wykorzystany na następujących dokumentach:

 • FS i korekty ilościowe/wartościowe
 • WZ i korekty ilościowe/wartościowe
 • FZ i korekty ilościowe/wartościowe/kosztu dodatkowego
 • PZ i korekty ilościowe/wartościowe/kosztu dodatkowego
 • MM- /MM+
 • PW
 • RW

Aby zdefiniować magazyn pośredni należy z poziomu Główne Magazyny lub Magazyn Magazyny wybrać przycisk [Dodaj] z opcją Pośredni.

Wykorzystanie magazynów pośrednich zostało opisane w artykule Wykorzystanie magazynów pośrednich.

Uwaga
Możliwość dodania magazynu pośredniego dostępna jest tylko dla firmy z włączoną obsługą transakcji międzyfirmowych.

Karta magazynu pośredniego

Karta magazynu pośredniego rożni się od pozostałych magazynów lokalnych:

 • wyszarzonym parametrem Dedykowany dla firmy głównej. Parametr jest zaznaczony tylko jeżeli w polu Firma wybrana została Firma główna.
 • ukryciem parametru Obsługa WMS
 • brakiem możliwości zdefiniowania danych adresowych oraz współczynnika prognozy
 • brakiem zakładek: Zarządzanie stanami, Widoczność stanów oraz przycisków do generowania dokumentów

Firma – pole umożliwiające powiązanie magazynu z wybraną firmą. Lista ograniczona do firm z aktywną obsługą transakcji międzyfirmowych. Pole jest udostępnione do edycji do pierwszego zapisania karty magazynu.

Cechy magazynu pośredniego:

 • do każdej firmy może być przypisany tylko jeden magazyn pośredni
 • jest automatycznie dostępny dla każdego centrum, zdefiniowanego w firmie, do której należy (nie jest widoczny w Dostępności obiektów)
 • nie ma możliwości jego dezaktywacji

Parametr Przyjęcie w procesach międzyfirmowych na magazynach lokalnych

Przyjęcie w procesach międzyfirmowych – pole dostępne na nagłówkach magazynów lokalnych w firmach/centrach, w których aktywowano obsługę transakcji międzyfirmowych w roli Nabywcy, na bazach z metodą kolejkowania FIFO/LIFO. Użytkownik ma możliwość wyboru jedną z opcji:

 • Bezpośrednie (wartość domyślna) – towar w procesie transakcji międzyfirmowej będzie przyjmowany z pominięciem magazynu pośredniego (np. WZ PZ)
 • Pośrednie – towar w procesie transakcji międzyfirmowej będzie przyjmowany z wykorzystaniem magazynów pośrednich (np. WZ PZ MM-/+)

Nagłówek magazynu lokalnego

Zmiany na dokumencie MM-/+

Na bazach z metodą kolejkowania FIFO/LIFO, na formularzach dokumentów MM-/+ wystawianych w firmie z aktywną obsługą transakcji międzyfirmowych oraz z udostępnionymi magazynami innych firm dostępne są dodatkowe pola:

 • Magazyn pośredni – pole automatycznie uzupełniane nazwą magazynu pośredniego, w przypadku, gdy jako magazyn docelowy na dokumencie został wybrany magazyn należący do innej firmy. Jest to magazyn z którego zasoby zostają:
  • Przesunięte w ramach operacji w jednej firmie (MM+)
  • Rozchodowane (WZ/KIPZ/RW)
 • Kontrahent wewnętrzny – prezentuje nazwę kontrahenta powiązanego z firmą, do której przypięty jest magazyn docelowy. Pole prezentowane tylko na dokumentach, na których magazynem docelowym jest magazyn z innej firmy.
 • Operacja międzyfirmowa parametr nie podlega edycji, jest automatycznie zaznaczony w przypadku gdy, MM- inicjuje operacje międzyfirmową. Pole prezentowane tylko na dokumentach, na których magazynem docelowym jest magazyn z innej firmy.
 • Realizuj zwrotw zależności od wartości parametru:
  • z MM+ mogą powstać dokumenty KIFZ/KIPZ/RW (oraz KIFS/KIWZ/PW w firmie przeciwnej) – zaznaczony
  • z MM+ wygenerowany zostanie dokument WZ – odznaczony

Uwaga
Parametr dostępny tylko na bazach z metoda kolejkowania FIFO/LIFO, tylko na dokumentach, na których magazynem docelowym jest magazyn z innej firmy.

Uwaga
Parametr jest domyślnie zaznaczony i niedostępny do edycji dla firm pełniących rolę jedynie nabywcy.

 • Magazyn docelowy – magazyn, na który wystawiony zostaną dokumenty w firmie przeciwnej.
 • Magazyn dostawcy – nazwa magazynu, z którego wydano zasoby w innej firmie:
  • w ścieżce: WZ -> PZ -> MM-/MM+ – jest to magazyn, z którego wydano zasoby dokumentem WZ
  • w ścieżce: MM1-/MM+ -> KIPZ/WZ/RW -> KIWZ/PZ/PW -> MM-/MM+ – jest to magazyn źródłowy z MM-1Wykorzystanie magazynów pośrednich

Magazyn pośredni może być wykorzystany do:

 • Przyjęcia pośredniego, jako:
  • magazyn w nagłówku PZ wygenerowanego z WZ z innej firmy
  • magazyn na subpozycjach FZ fakturującego PZ powstałe z WZ z innej firmy
  • magazyn w nagłówku FZ powstałego z FS z innej firmy
  • magazyn źródłowy na MM- wygenerowanym z PZ w ścieżce WZ-> PZ -> MM-
  • magazyn na korektach FZ/PZ z przyjęcia pośredniego
 • Międzyfirmowego przesunięcia międzymagazynowego, jako:
  • magazyn pośredni na dokumencie MM- (na ten magazyn przesunięte zostaną zasoby w ramach dokończenia obiegu dokumentów MM w firmie źródłowej)
  • magazyn na dokumencie WZ wygenerowanym z dokumentu MM+ międzyfirmowego (z tego magazynu zostaną wydane zasoby przyjęte dokumentem MM+ międzyfirmowym)
  • magazyn na dokumencie RW wygenerowanym z dokumentu MM+ międzyfirmowego z zaznaczonym parametrem Realizuj zwrot (z tego magazynu zostaną wydane zasoby przyjęte dokumentem MM+ międzyfirmowym, dla zasobów powstałych w wyniki dostawy dokumentem PW od kontrahenta wewnętrznego)
  • magazyn na dokumencie FS wygenerowanym w ścieżce MM+->WZ->FS
  • magazyn na KIFS/KIWZ w przesunięciu międzyfirmowym oznaczonym jako Realizuj zwrot (na ten magazyn zostaną przyjęte zasoby w przypadku zwrotów międzyfirmowych)

Uwaga

Magazyn pośredni nie może zostać wybrany na dokument ręcznie, przez operatora. Może zostać ustawiony na dokumencie w sposób automatyczny przez system:

 • w procesach przyjęcia pośredniego oraz przesunięcia międzyfirmowego MM
 • na korektach FZ/PZ inicjowanych ręcznie przez operatora
Obsługa pośredniego przyjęcia na magazyn w operacjach międzyfirmowych

Operacja przyjęcia pośredniego występuje wyłącznie w sytuacji zarejestrowania transakcji międzyfirmowej, gdy:

 • wystawiono dokument międzyfirmowy WZ
 • na karcie magazynu odbiorcy z WZ wybrano opcje pośredniego przyjęcia w procesach międzyfirmowych
 • istnieje aktywny magazyn pośredni w firmie docelowej

Przykład

Poniżej przestawiona został przykładowa ścieżka obiegu dokumentów w transakcji międzyfirmowej z wykorzystaniem pośredniego przyjęcia:

 • W firmie pełniącą rolę sprzedawcy, wystawiony został dokument WZ na kontrahenta powiązanego z firmą nabywcy.
 • Na karcie magazynu odbiorcy wybrana została opcja pośredniego przyjęcia w procesach międzyfimowych
 • Za pomocą transakcji międzyfirmowych, po zatwierdzeniu WZ, w firmie nabywcy automatycznie wygenerowany zostaje dokument PZ w stanie zatwierdzonym. Dokument został utworzony na magazyn pośredni odbiorcy
 • Z dokumentu PZ utworzone zostaje przesunięcie międzymagazynowe MM-, na którym:
  • Magazynem źródłowym jest magazyn pośredni odbiorcy
  • Magazynem docelowym jest magazyn odbiorcy z dokumentu WZ

Uwaga

Aby istniała możliwość pełnego wykorzystania funkcjonalności transakcji międzyfirmowych dla dokumentów pochodzących z POS oraz WMS, konieczne jest opublikowanie na bazie procesów BPM :

 • Zrealizuj dostawę międzyfirmową
 • Zrealizuj przesunięcie międzyfirmowe
 • Anulowanie przesunięcia międzyfirmowego

Uwaga
Anulowanie dokumentu MM- powstałego w wyniku ścieżki WZ -> PZ -> MM- skutkuje anulowaniem dokumentu PZ
Generowanie dokumentów wewnętrznych w procesie transakcji międzyfirmowych

W przypadku konieczności zarejestrowania zwrotu zasobu utworzonego dokumentem PW na kontrahenta zdefiniowanego jako międzyfirmowy sprzedawca, a następnie przesuniętego dokumentami MM-/+, istnieje możliwość generowania lustrzanych dokumentów RW odzwierciedlających zwroty.

Cechy tworzonych dokumentów PW/RW:

 • Na nagłówku dokumentów dostępne jest pole Numer źródłowy, które uzupełniane jest numerem dokumentu MM- inicjującego przesunięcie międzyfirmowe
 • dokument RW powstaje na magazyn pośredni w filmie źródłowej, a w polu Kontrahent uzupełniany jest kontrahent wewnętrzny z dokumentu MM+
 • dokument PW zawsze powstaje na magazyn pośredni w firmie docelowej oraz przyjmuje stan Zatwierdzony
 • właściwości pozycji na PW są przenoszone bezpośrednio z dokumentu RW (wartość zakupu/nabycia, ilość, jednostka, cechy, objętość/masa netto/masa brutto)
 • dokumenty nie mają powiązań na poziomie pozycji/subpozycji
 • nie ma możliwości ich korygowania
 • nie ma możliwości bezpośredniego anulowania dokumentów PW/RW – proces powinien rozpocząć się poprzez anulowanie MM- , które inicjuje operacje międzyfirmoweRóżnice między transakcjami międzyfirmowymi a procesem BPM Generowanie dokumentów przeciwnych

Różnice między transakcjami międzyfirmowymi a procesem BPM Generowanie dokumentów przeciwnych dla operacji realizowanych pomiędzy firmami w jednej strukturze:

 • generowanie dokumentów ZS z ZZ możliwe jest wyłącznie za pomocą standardowego procesu BPM
 • przy aktywnej obsłudze transakcji międzyfirmowych, proces nie generuje dokumentów PZ/FZ
 • dokument ZZ nie jest realizowany przez PZ w przypadku, gdy wygenerowano z niego ZS -> WZ -> PZ w obsłudze transakcji międzyfirmowych

Uwaga
W przypadku scenariusza biznesowego, który rozpoczyna wystawienie dokumentów ZZ, zaleca się korzystanie z procesu Generowanie dokumentów przeciwnych dla operacji realizowanych pomiędzy firmami w jednej strukturze. Aby dokument ZZ został zrealizowany, cały obieg dokumentów musi być obsłużony przez proces.

 • nie jest możliwe utworzenie KIPZ->KIWZ oraz KIFS->KIFZ dla dokumentów WZ/PZ oraz FS/FZ tworzonych przez proces – obsługiwane są jedynie dokumenty tworzone przez funkcjonalność transakcji międzyfirmowychObsługa transakcji międzyfirmowych z uprawnieniami wybranego operatora

Dzięki możliwości tworzenia dokumentów przeciwnych w transakcjach międzyfirmowych niezależnie od uprawnień operatora wystawiającego dokument źródłowy, system pozwala na zrealizowanie poniższych scenariuszy biznesowych między centrami, przy użyciu uprawnień pomocniczego operatora:

 • Generowanie: WZ -> PZ oraz FS->FZ
 • Generowanie korekt: KIPZ -> KIWZ oraz KIFS -> KIFZ
 • Przesunięcia międzyfirmowe: MM-/+ -> WZ -> PZ -> MM-
 • Zwroty międzyfirmowe: MM-/+ -> KIPZ/RW -> KIWZ/PW -> MM-
 • Operacje w ramach więcej niż dwóch firm np. zwrot międzyfirmowy i sprzedaż do kolejnej firmy
 • Anulowanie: FZ, PZ, korekt oraz MM-/+ międzyfirmowych

Przypisanie właściwego operatora pomocniczego możliwe jest z poziomu zakładki Komputer w konfiguracji ogólnej sytemu. Brak wskazania operatora pomocniczego skutkuje wykonywaniem operacji jak dotychczas, z uprawnieniami operatora inicjującego.
Korekty wartościowe w transakcjach międzyfirmowych

W ramach transakcji międzyfirmowej istnieje możliwość wystawienia korekt wartościowych w ścieżkach:

 • WZ -> PZ
 • FS -> FZ

Generowania dokumentów KWFS->KWWZ oraz KWFZ->KWPZ odbywają się zawsze automatycznie na zatwierdzenie KWFS/KWFZ. Wyjątek stanowią jedynie dokumenty WZ, które nie zostały jeszcze zafakturowane.

Uwaga
W przypadku wystąpienia błędu generowania KWWZ/KWWPZ np. ze względu na brak uprawnień do obiektów należących do drugiej firmy, system zablokuje również zatwierdzenie dokumentu KWFS/KWFZ wyświetlając odpowiedni komunikat.

Właścicielem automatycznie generowanych korekt przeciwnych, analogicznie jak dla pozostały dokumentów wystawianych za pomocą obsługi transakcji międzyfirmowych, jest firma/centrum wybrana na zakładce Transakcje firmowe, dostępnej na formularzu firmy.
Wznowienie przesunięć międzyfirmowych

Na liście dokumentów MM+ dostępna jest grupa przycisków Przesunięcia międzyfirmowe z przyciskiem Zrealizuj. Funkcja ta umożliwia dokończenie procesu generowania dokumentów w transakcji międzyfirmowej dostawy lub zwrotu zainicjowanej wystawieniem dokumentu MM- na magazyn innej firmy.

Przycisk Zrealizuj prezentowany jest jeżeli:

 • bieżące centrum należy do firmy z włączoną obsługą transakcji międzyfirmowych
 • na liście dokumentów MM+ zaznaczony jest jeden lub wiele dokumentów oznaczonych jako międzyfirmowe
 • właścicielem zaznaczonych dokumentów jest bieżące centrum lub centrum podrzędne w stosunku do centrum bieżącegoObsługa zamówień wewnętrznych w procesach międzyfirmowych

Proces, w którym centrala zleca poszczególnym sklepom przesuniecie towaru na inny magazyn własnej lub obcej firmy, możliwy jest do zrealizowania za pomocą ZWE wystawionego pomiędzy magazynami różnych firm.

W przypadku, gdy właścicielem dokumentu ZWE jest centrum należące do firmy, która ma włączoną obsługę transakcji międzyfirmowych, jako magazyn źródłowy można wskazać dowolny magazyn należący do innej firmy obsługującej transakcje międzyfirmowe. Na nagłówku takiego dokumentu, pod polem Data wystawienia prezentowany jest zaznaczony parametr Operacja międzyfirmowa (bez możliwości edycji).

Jeżeli na ZWE jako magazyn źródłowy wskazany zostanie:

 • dowolny magazyn należący do innej firmy, to analogicznie jak w przypadku wskazania magazynu niedostępnego dla tej samej firmy, blokowana jest możliwość zatwierdzenia zamówienia, rezerwacji zasobów oraz rezerwacji ilości.
 • magazyn będący magazynem POS w innej firmie, możliwe jest zaznaczenie parametru Realizacja w POS.