Sortowanie, grupowanie i podsumowywanie danych na listach

Grupowanie, sortowanie i podsumowywanie danych na listach pozwala na zwiększenie ich przejrzystości w zależności od potrzeb użytkownika.

Sortowanie

Domyślnie, pozycje na listach w systemie są sortowane alfabetycznie według wartości z pierwszej kolumny listy. System umożliwia uporządkowanie wyświetlonych pozycji zgodnie z preferencjami użytkownika według wartości każdej z widocznych kolumn na liście, np. według kodu, nazwy itd. Listy można sortować malejąco lub rosnąco poprzez wybranie lewym przyciskiem myszy pola z nazwą kolumny. Wówczas pojawi się trójkąt symbolizujący kierunek wyświetlania elementów. Ponowne kliknięcie pola spowoduje zmianę sposobu pokazania obiektów.

Lista magazynów posortowana rosnąco według symbolu z zaznaczoną ikoną sortowania

W celu posortowania danych na liście, użytkownik może również skorzystać z opcji Sortuj rosnąco i Sortuj malejąco dostępnych w menu kontekstowym wyświetlanym po wybraniu nagłówka danej kolumny prawym przyciskiem myszy.

Żeby wyczyścić sortowanie, należy wybrać opcję Wyczyść sortowanie (wszystkie kolumny), również dostępną w menu kontekstowym wyświetlanym dla nagłówka kolumny.

Opcje sortowania w menu kontekstowym

Grupowanie

System umożliwia pogrupowanie listy według każdej z kolumn. Pozwala to na szybkie i łatwe wyodrębnienie elementów zgodnie z preferencjami użytkownika.

Aby dokonać pogrupowania listy, należy wskazać nagłówek kolumny, według której ma nastąpić pogrupowanie, a następnie przeciągnąć go na pasek nad listą oznaczony informacją Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

Przykład

Aby pogrupować listę przyjęć wewnętrznych według magazynów, należy przeciągnąć na pasek nad listą nagłówek kolumny Magazyn. Dla każdego magazynu odrębnie zostanie wówczas stworzona grupa wystawionych na niego dokumentów.

W celu pogrupowania listy według kolumn, użytkownik może również skorzystać z opcji Grupuj Po Tej Kolumnie dostępnej w menu kontekstowym wyświetlanym po wybraniu nagłówka danej kolumny prawym przyciskiem myszy.

Menu kontekstowe nagłówka kolumny zawiera również opcję Ukryj panel grupowania, dzięki której użytkownik może schować panel grupowania wyświetlany nad listą.

Opcje grupowania w menu kontekstowym

Żeby wyczyścić grupowanie, należy wybrać opcję Rozgrupuj, dostępną w menu kontekstowym wyświetlanym dla nagłówka kolumny w przypadku, gdy wcześniej dokonano pogrupowania. Użytkownik może również przeciągnąć dany nagłówek poza pasek grupowania – w tym przypadku kolumna taka zostanie ukryta. Żeby ją ponownie wyświetlić, należy wybrać ją z menu kontekstowego za pomocą opcji Wybór kolumny. Po rozgrupowaniu lista powróci do podstawowego wyglądu.

Pozostałe funkcje w menu kontekstowym dla pogrupowanej listy to:

 • Pełne rozwinięcie – rozwija listę obiektów zgrupowaną według kolumny
 • Pełne zwinięcie – zwija listę obiektów zgrupowaną według kolumny

Opcje dla pogrupowanej listy

Kliknięcie symbolu strzałki obok nazwy pozycji związanej z kolumną, według której nastąpiło pogrupowanie elementów, powoduje odpowiednio rozwinięcie lub zwinięcie listy obiektów należących do danej grupy.

Podsumowanie pod listą

Użytkownik ma możliwość sumowania wszystkich zaznaczonych wierszy na liście poprzez wybranie przycisku , dostępnego na większości list w systemie. Zsumowane wartości wyświetlą się w wierszu podsumowań pod odpowiednimi kolumnami.

Podsumowanie wartości pod listą

Użytkownik może wyświetlić sumę wszystkich bądź wybranych wierszy, a także pojedynczego wiersza.

Po pogrupowaniu dokumentów na liście suma wartości dokumentów w danej grupie wyświetla się w wierszu tej grupy, natomiast skorzystanie z przycisku sumowania wyświetla w wierszu podsumowań sumę wartości wszystkich dokumentów na liście.

Na listach, pod którymi nie jest dostępny wiersz podsumowań, użytkownik ma możliwość jego dodania poprzez wybranie z menu kontekstowego dostępnego w wierszu z nagłówkami opcji Pokaż wiersz podsumowań.

Opcja pokaż wiersz podsumowań

Dodatkowo w menu kontekstowym wyświetlanym dla wiersza podsumowań dostępne są opcje:

 • Suma/Min/Max/Średnia – w zależności od wybranej agregacji, wyświetla w podsumowaniu wartość wierszy zgodną z ustawieniami parametru Agreguj tylko zaznaczone. Opcja ta jest dostępna na wybranych listach z kolumnami prezentującymi wartości liczbowe.
 • Ilość – wyświetla ilość wierszy w zależności od ustawień parametru Agreguj tylko zaznaczone. Opcja ta jest dostępna na wybranych listach.
 • Agreguj tylko zaznaczone – domyślnie opcja jest zaznaczona z możliwością edycji. Podsumowanie jest aktualizowane dynamicznie w zależności od zaznaczonych pozycji na liście. W celu zachowania lepszej wydajności, zalecane jest, żeby opcja ta była zaznaczona.
 • Żaden – usuwa wybraną agregację pod listą

Opcje dostępne w menu kontekstowym wiersza podsumowań
Panel wyszukiwania i filtry na listach

Użytkownik może wyszukiwać i filtrować dane poprzez:

 • Wykorzystanie panelu wyszukiwania
 • Zdefiniowanie filtra w nagłówkach kolumn
 • Zdefiniowanie filtra w edytorze

Na listach obiektów filtry mogą mieć różne zastosowania, odwołując się do:

 • Wartości wybranych z listy
 • Wartości wprowadzonych ręcznie

Panel wyszukiwania

Funkcjonalność panelu wyszukiwania jest dostępna po naciśnięciu kombinacji klawiszy <Ctrl> + <F> na liście obiektów, na przykład na liście artykułów.

Panel wyszukiwania nad listą artykułów

Z wykorzystaniem panelu wyszukiwania użytkownik może wyszukiwać wartości poprzez:

 • Wyszukiwanie pojedynczego tekstu – po wpisaniu pojedynczego ciągu znaków na liście zostaną wyświetlone wszystkie rekordy zawierające wpisany ciąg znaków w dowolnej z kolumn
 • Wyszukiwanie wielu ciągów znaków – po wpisaniu ciągów znaków oddzielonych spacją na liście zostaną wyświetlone rekordy, które zawierają dowolny z wpisanych ciągów znaków (spacja traktowana jest jak operator logiczny LUB) w dowolnej z kolumn
 • Wyszukiwanie tekstu zawierającego spację – ciągi znaków umieszczone w cudzysłowie traktowane są jak wyrażenie złożone; w takim przypadku wyświetlone zostają te rekordy, które w dowolnej z kolumn zawierają wyrażenie wpisane w cudzysłowie
 • Wskazanie, w której kolumnie dany ciąg znaków ma zostać wyszukiwany – ciąg znaków należy poprzedzić nazwą kolumny z dwukropkiem
 • Wyszukiwanie rekordów spełniających wiele warunków – każdy kolejny warunek należy poprzedzić znakiem plus
 • Stworzenie warunku wykluczającego wyświetlenie danego rekordu – warunek taki należy poprzedzić znakiem minus

Uwaga
Zamknięcie listy obiektów spowoduje automatyczne zamknięcie panelu wyszukiwania.

W poniższej tabeli znajdują się przykładowe kryteria wyszukiwania:

Kryterium wyszukiwaniaOpis
bluzkaWyświetla rekordy, które zawierają wyrażenie "bluzka" w dowolnej kolumnie
bluzka niebieska 40Wyświetla rekordy, które zawierają wyrażenia "bluzka" lub "niebieska" lub "40" w dowolnej kolumnie
"bluzka niebieska"Wyświetla rekordy, które zawierają wyrażenie "bluzka niebieska" w dowolnej kolumnie
"bluzka niebieska" + 40Wyświetla rekordy, które zawierają wyrażenia "bluzka niebieska" i "40" w przeszukiwanych kolumnach
bluzka + niebieska - 40Wyświetla rekordy, które zawierają wyrażenia "bluzka" i "niebieska" i nie zawierają "40"
bluzka niebieska - 40Wyświetla rekordy, które zawierają wyrażenia "bluzka" lub "niebieska" i nie zawierają "40"
Kod: "40" + Nazwa: "bluzka niebieska"Wyświetla rekordy, które w pierwszej kolumnie zaczynającej się od wyrażenia "Kod" zawierają wyrażenie "40" i w pierwszej kolumnie zaczynającej się od wyrażenia "Nazwa" zawierają wyrażenie "bluzka niebieska"
40 - Nazwa: bluzkaWyświetla rekordy, które w dowolnej kolumnie zawierają wyrażenie "40" i nie zawierają wyrażenia "bluzka" w pierwszej kolumnie rozpoczynającej się od wyrażenia "Nazwa"

Definiowanie filtra w nagłówkach kolumn

Nagłówki kolumn na listach dostępnych w systemie zawierają przycisk, który umożliwia użytkownikowi określenie kryteriów filtrowania danych wewnątrz wybranej kolumny. Aby edytować filtr, należy ustawić kursor w nagłówku kolumny, gdzie zostanie wyświetlony przycisk lejka , służący do wywołania filtra.

Symbol filtra w nagłówku kolumny

Po naciśnięciu przycisku lejka zostanie wyświetlona lista opcji dotyczących edycji filtra kolumny:

 • Wszystkie – wyświetla wszystkie pozycje na liście (usuwa filtr z danej kolumny)
 • Zdefiniuj – otwiera okno Dostosuj filtr, umożliwiające zaawansowaną konfigurację filtra
 • Pusty – wyświetla tylko te pozycje na liście, które w danej kolumnie zawierają pustą wartość
 • Nie pusty – wyświetla tylko te pozycje na liście, które w danej kolumnie zawierają określoną wartość

Definiowanie filtra w nagłówku kolumny

Okno Dostosuj filtr pozwala użytkownikowi na wybranie zaawansowanych operatorów logicznych, m.in. Jest równeNie jest równeJest większe niż itp.

Definiowanie filtra w nagłówku kolumny

Parametr Pole dostępny w oknie Dostosuj filtr umożliwia filtrowanie danych w odniesieniu do innej kolumny.

Przykład
W oknie definiowania filtra kolumny Ilość dostępnej na liście artykułów użytkownik określa operator jako Jest równe, zaznacza parametr Pole i z rozwijanej listy wybiera nazwę kolumny Ilość dostępna. Po zaakceptowaniu zmian lista wyświetli tylko te wiersze, w których wartość kolumny Ilość jest równa wartości kolumny Ilość dostępna.

Definiowanie filtra w edytorze

Edytor filtra służy do konfigurowania filtra zastosowanego na liście. Daje on również możliwość budowania złożonego filtra: albo przez wizualne konstruowanie kryteriów w prostej formie graficznej, albo w formie tekstowej. W edytorze filtra można odwoływać się do wszystkich standardowych kolumn dostępnych na danej liście – także do tych, które są domyślnie ukryte.

Aby edytować filtr, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na nagłówek kolumny, a następnie wybrać opcję Edytor filtra. Edycja filtra jest możliwa również przez wybór przycisku [Edytuj filtr] w prawym dolnym rogu listy.

Okno edytora wywołane w nagłówku kolumny

Okno edytora filtra składa się z dwóch zakładek – Graficzny oraz Tekstowy – umożliwiających edycję lub utworzenie filtra na jeden z dwóch sposobów. Poniższy opis dotyczy opcji podstawowej, czyli edycji filtra w wersji graficznej.

Aby stworzyć filtr, należy wprowadzić warunki w następujący sposób:

 • Wybrać nadrzędny operator logiczny (OrazLubOraz nieLub nie)
 • Wybrać kolumnę, która ma być filtrowana

Wybór kolumny w edytorze filtra

Wybór operatora logicznego w edytorze filtra

Wprowadzenie wartości może się odbywać poprzez:

 • Wpisanie wartości ręcznie
 • Wybór daty z kalendarza (w przypadku kolumn związanych z datami)
 • Wskazanie innej kolumny, do której ma się odwoływać wybrana kolumna – w tym celu należy wybrać ikonę obok pola przeznaczonego na wpisanie wartości, a następnie z listy wartości (odpowiadającej kolumnom dostępnym na liście) wybrać odpowiednią pozycję

W celu stworzenia filtra składającego się z wielu warunków połączonych przez jeden operator logiczny, należy dodać kolejne warunki wybierając przycisk dodawania.

Wiele warunków filtrowania

Edytor filtra pozwala na tworzenie kryteriów filtrowania zawierających wiele operatorów logicznych, łączących proste warunki filtrowania. W celu zbudowania takiego kryterium, w pierwszej kolejności należy zidentyfikować grupy warunków, gdzie grupa to zestaw prostych warunków połączonych tym samym operatorem logicznym.

W celu zgrupowania warunków, należy nacisnąć pole z operatorem logicznym i wybrać opcję Dodaj grupowanie. Natomiast usunięcie grupowania następuje poprzez wybór opcji Usuń grupowanie po naciśnięciu na operator grupy, którą chcemy usunąć.

Przykład

Na liście mają zostać wyświetlone wyłącznie te artykuły z listy, których ilość i ilość zamówiona jest zerowa lub ilość i ilość zarezerwowana jest zerowa. W tym wypadku kryteria flitrowania będą wyglądały następująco:

Panel filtrowania

Panel filtrowania znajduje się pod listą obiektów i służy do zarządzania filtrami zdefiniowanymi za pomocą lokatora, edytora filtra, czy filtra zdefiniowanego w nagłówkach kolumn.

Panel filtrowania
Zaawansowana konfiguracja filtrów

Funkcjonalność filtrów użytkownika umożliwia tworzenie dodatkowych zaawansowanych filtrów. Okno Filtry użytkownika pozwala na budowanie filtrów na bazie predefiniowanych pól, jak również za pomocą wyrażenia SQL.

Okno Filtry użytkownika można otworzyć wybierając menu Konfiguracja Narzędzia Filtry bądź za pomocą przycisku [Otwórz] oznaczonego ikoną w sekcji filtra na danej liście.

Przycisk otwierający okno Filtry użytkownika

Okno Filtry użytkownika składa się z drzewa obiektów, dla których można zdefiniować filtry. Użytkownik ma możliwość podglądu filtrów zdefiniowanych dla danego obszaru poprzez wybranie przycisku [>] obok nazwy danego obiektu. Po prawej stronie okna znajduje się formularz definicji danego filtra. Zakładka Konstruktor pozwala na budowanie nowego filtra, natomiast zakładka Grupy operatorów pozwala na zarządzanie jego dostępnością dla wybranych operatorów.

Okno Filtry użytkownika

Wstążka okna Filtry użytkownika, oprócz standardowych przycisków zapisu zmian i zamknięcia okna, zawiera przyciski dodawania i usuwania filtra z listy (drzewa obszarów systemowych).

Filtr podpięty do danego obiektu w systemie można również kopiować. W tym celu należy wybrać z drzewa filtrów pozycję, a następnie wybrać przycisk [Kopiuj]. Kolejną czynnością jest wskazanie innego obiektu na drzewie i wybór przycisku [Wklej]. Należy pamiętać, że podczas kopiowania filtra wartości pól, po których możliwe jest filtrowanie, mogą się różnić, dlatego użytkownik powinien je zweryfikować, bądź też ustalić na nowo i zapisać zmiany.

Przyciski [Cofnij]/[Ponów] pozwalają użytkownikowi na wycofanie lub przywrócenie ostatnio dokonanej zmiany w konstruktorze filtrów, natomiast przycisk [Wyczyść] umożliwia wycofanie wszystkich wprowadzonych zmian i rozpoczęcie budowania filtra od nowa. Opcje te dostępne są również w obszarze Edycja na zakładce Konstruktor ([<-] / [->] / [<>]).

Definiowanie nowego filtra

Żeby zdefiniować nowy filtr w oknie Filtry użytkownika, należy wybrać listę lub obiekt, do której/którego ma zostać przypisany nowy filtr, a następnie wybrać przycisk [Dodaj] znajdujący się na wstążce lub nad listą obiektów.

Na nagłówku formularza definicji danego filtra należy podać nazwę filtra oraz opcjonalnie wprowadzić dodatkowy opis.

Sekcja Zapamiętane wyrażenia pozwala na tymczasowe przechowywanie wyrażeń zbudowanych wcześniej w obrębie jednego filtra. W tym celu, należy przeciągnąć dane wyrażenie klikając jedno z miejsc zaznaczonych na poniższym zrzucie ekranu, a następnie umieścić je w sekcji Zapamiętane wyrażenia.

Przenoszenie wyrażenia do sekcji Zapamiętane wyrażenia

Zapamiętane wyrażenie może być wykorzystane do automatycznego uzupełnienia filtra definiowanego w odniesieniu do tego samego miejsca w systemie. Jest również możliwość wykorzystania zapamiętanego wyrażenie w ramach filtra dla innego miejsca, należy jednak pamiętać, że pole z nazwą kolumny pozostanie puste, jeśli dane miejsce nie umożliwia podania nazwy kolumny określonej w zapamiętanym wyrażeniu.

W celu wykorzystania zapamiętanego wyrażenia, należy przeciągnąć je do sekcji Filtr.

Sekcja Parametry umożliwia zdefiniowanie dodatkowych parametrów wykorzystywanych przez filtr, wraz z ich domyślnymi wartościami. Szczegółowy opis działania parametrów został opisany w rozdziale Budowanie nowego filtra z wykorzystaniem parametrów.

Przycisk [P] otwierający okno wartości parametrów
Użytkownik ma możliwość budowania filtra w następujący sposób:

 • Poprzez wybór predefiniowanych pól
 • Poprzez wybór wyrażenia SQL i wpisania warunków końcowych
 • Metodą łączenia wyżej wymienionych typów

Budowanie nowego filtra z predefiniowanych pól

Aby utworzyć filtr z predefiniowanych pól, należy przenieść przycisk [Wartość pola] z sekcji Warunki do sekcji Filtr. Pole to może zostać dodane również poprzez menu kontekstowe, uruchamiane prawym przyciskiem myszy, za pomocą opcji [Wstaw warunek dla wartości pola].

Definiowanie warunku dla predefiniowanych pól

Kroki budowy filtra z wykorzystaniem przycisku [Wartość pola]:

 1. Po przeniesieniu przycisku [Wartość pola] system pozwala na wybór jednej z dostępnych w bazie danych kolumn wybranej listy obiektów, według której filtr będzie funkcjonował.
 2. Kolejnym polem do wyboru jest operator logiczny, który pozwala na określenie, w jaki sposób wartość wybranej kolumny ma być porównywana z wartością podaną przez operatora.
 3. Ostatnim polem jest pole wprowadzania określonej wartości, która będzie porównywana z wartościami wybranej kolumny, bądź też podanie parametru, który będzie mógł być zmieniany każdorazowo przy uruchamianiu filtra.

Filtr z wybraną kolumną, operatorem oraz wpisaną wartością może zostać zapisany i użyty na wybranej liście obiektów.

Budowanie nowego filtra z wyrażeniem SQL

Aby utworzyć filtr z wyrażeniem SQL, należy przenieść przycisk [Wyrażenie SQL] z sekcji Warunki do sekcji Filtr.

Uwaga
Należy pamiętać, że tabele z przedrostkiem sec są tabelami z chronionymi schematami. W związku z tym, w filtrach, w których występują takie tabele, należy odwoływać się do nich przez odpowiednie widoki. Dla przykładu: w zapytaniach ad hoc z SSMS użytkownik może skorzystać z SecAttributes.AttributeClasses, natomiast w filtrze należałoby użyć tabeli Attributes.AttributeClasses.

Definiowanie filtra w oparciu o zapytanie SQL

Pole SQL bazuje na następującym zapytaniu:

SELECT [kolumny] FROM [tabela] WHERE [zdefiniowany filtr]

W związku z tym, standardowo w polu SQL należy zdefiniować jedynie część zapytania wpisywaną po słowie WHERE, ponieważ pierwsza część odnosi się do tabeli wyświetlającej listę, dla której filtr jest budowany (nie należy pisać słów kluczowych SELECT i WHERE).

Przykład

Użytkownik tworzy filtr mający za zadanie wyświetlić wszystkie faktury sprzedaży, które zostały wygenerowane z dokumentu zamówienia sprzedaży (ZS). W tym celu, w polu Zapytanie SQL wprowadza następujące zapytanie zdefiniowane dla listy faktur sprzedaży:

{NumberString} IN
(SELECT FS.NumberString FROM Sales.Headers FS
INNER JOIN Sales.DocumentHeaderRelations HR ON FS.ID = HR.ChildHeaderID
INNER JOIN Sales.Headers ZS ON ZS.ID = HR.ParentHeaderID
INNER JOIN DT.DocumentTypes DT ON DT.ID = ZS.DocumentTypesID AND DT.NamespaceEntry = ‘Comarch.B2.Sales.Documents.SalesOrderManager’)

Istnieje jednak również możliwość użycia w zapytaniu danych z innej tabeli – w takim przypadku, należy odwołać się do nazw dotyczących tejże tabeli, na przykład:

EXISTS (SELECT * FROM Dictionaries.Parameters WHERE InternalName = ‘DefaultLanguage’ AND Value = ‘1’)

Pole SQL może również zostać dodane poprzez menu kontekstowe, uruchamiane prawym przyciskiem myszy, za pomocą opcji [Wstaw wyrażenie SQL].

Budowanie nowego filtra przy użyciu warunkowego łączenia wyrażeń

Konstruktor filtra umożliwia łączenie warunków filtrowania za pomocą operatorów logicznych: LUB, ORAZ, NIE, znajdujących się w sekcji Wyrażenia.

Wyrażenie połączone operatorem LUB wyświetla wszystkie obiekty, które spełniają pierwszy lub drugi warunek wprowadzony w tym wyrażeniu. Dany obiekt zostanie wyświetlony po spełnieniu chociaż jednego warunku.

Wyrażenie połączone operatorem ORAZ wyświetla wszystkie obiekty, które spełniają pierwszy oraz drugi warunek wprowadzony w tym wyrażeniu. Dany obiekt nie będzie wyświetlony jeśli chociaż jeden warunek nie zostanie spełniony.

Wyrażenie objęte operatorem NIE wyświetla wszystkie obiekty, które nie spełniają warunku zawartego w wyrażeniu.

System pozwala na dowolne łączenie operatorów logicznych i ich zagnieżdżanie. Można to zrobić poprzez dodanie w pierwszej kolejności najbardziej zewnętrznych operatorów i umieszczenie między nimi operatorów wewnętrznych lub poprzez zagnieżdżenie gotowych wyrażeń w operatorze przy użyciu menu kontekstowego.

Przykład

Użytkownik potrzebuje filtra, który wyszuka na liście faktur sprzedaży dokumenty utworzone 14 lub 15 stycznia 2018 roku dla kontrahenta Studio K. W celu dodania takiego filtra, użytkownik wykonuje następujące czynności:

 • W oknie konstruktora filtra użytkownik dodaje nowy filtr dla listy faktur sprzedaży
 • Użytkownik dodaje najbardziej zewnętrzny operator – ORAZ, przeciągając go na pole filtra lub korzystając z opcji w menu kontekstowym

 • Użytkownik dodaje operator LUB w polu pierwszego wyrażenia, przeciągając go z sekcji Wyrażenia lub korzystając z opcji w menu kontekstowym

 • Użytkownik przeciąga lub wybiera z menu kontekstowego warunek Wartość pola dla obu pól oddzielonych operatorem LUB, wybiera opcję DocumentDate dla obu warunków i definiuje daty jako 14-Jan-2018 i 15-Jan-2018

 • Użytkownik przeciąga lub wybiera z menu kontekstowego warunek Wartość pola, wybiera opcję CustomerName i definiuje nazwę kontrahenta jako Studio K

Po wykonaniu tych czynności użytkownik przypina filtr do wybranych grup operatorów na zakładce Grupy operatorów, nadaje filtrowi nazwę i zapisuje gotowy filtr.

Budowanie nowego filtra z wykorzystaniem parametrów

W dolnej części okna konstruktora filtrów dostępne jest pole definiowania parametrów. W celu dodania nowego parametru, należy posłużyć się przyciskiem [Dodaj] znajdującym się w grupie przycisków Parametry. Po dodaniu nowego parametru istnieje możliwość wprowadzenia jego nazwy, typu oraz wartości domyślnej, która zostanie wykorzystana w przypadku braku wprowadzenia wartości przez operatora.

Definiowanie parametrów filtra

Po zdefiniowaniu parametru można go wykorzystać poprzez wybór opcji [Wstaw parametr], dostępnej w menu kontekstowym po wybraniu prawego przycisku myszy na polu zapytania SQL lub predefiniowanym polu. W polu zapytania SQL można również wykorzystać wyrażenie {param: nazwa_parametru}.

Wstawianie parametrów podczas budowania filtra

Przykład
Jeśli użytkownik utworzy filtr wyświetlający faktury sprzedaży wystawione w walucie określonej parametrem symbolu waluty i określi tę walutę jako PLN, filtr taki będzie wyszukiwał wszystkie faktury sprzedaży zdefiniowane w tej walucie.

Po zapisaniu filtra istnieje możliwość zmiany wartości parametru. Po zaznaczeniu filtra na liście obiektów, dla których został utworzony, po prawej stronie pojawi się przycisk (ikona) [P].

Zmiana wartości parametru filtrowania

Wybranie przycisku [P] spowoduje otworzenie okna pozwalającego na określenie wartości parametrów, które będą wykorzystywane podczas kolejnego filtrowania.

Okno definiowania nowych wartości parametrów

Schowek

Konstruktor filtrów zawiera schowek, który służy do tymczasowego przechowywania zdefiniowanych wyrażeń SQL lub predefiniowanych pól. Po zdefiniowaniu wyrażenia SQL lub predefiniowanego pola można je przenieść do obszaru Zapamiętane wyrażenia (schowek), przeciągając wyrażenie lewym przyciskiem myszy. Jeśli użytkownik chce ponownie wykorzystać wyrażenie przechowywane w schowku, przenosi je w analogiczny sposób ze schowka na pole definiowania filtra.

Schowek zdefiniowanych filtrów

Dołączanie grupy operatorów

Filtr będzie dostępny do wyboru pod listą obiektów jeśli zalogowany użytkownik należy do grupy operatorów, która została dołączona do filtra na zakładce Grupy operatorów.

Formularz definiowania filtra – zakładka Grupy operatorów

W celu dołączenia grupy operatorów do filtra, należy przejść na zakładkę Grupy operatorów, wybrać przycisk [Dodaj], wskazać grupę operatorów z listy dostępnych i nacisnąć przycisk [Wybierz].

Dodatkowo użytkownik ma możliwość zadecydować czy dla grupy operatorów dany filtr ma być:

 • Obowiązkowy – zaznaczenie parametru spowoduje, że dla użytkownika należącego do tej grupy operatorów lista obiektów zostanie automatycznie przefiltrowana. Użytkownik może wybrać inny dostępny filtr w celu przefiltrowania listy – filtr obowiązkowy oraz ten wybrany przez użytkownika łączą się operacją AND („i”)
 • Domyślny – zaznaczenie parametru spowoduje, że dla użytkownika należącego do tej grupy operatorów lista obiektów zostanie automatycznie przefiltrowana, a informacja o wybranym filtrze będzie widoczna dla operatora. Użytkownik może wybrać inny dostępny filtr w celu przefiltrowania listy. Tylko jeden filtr może być filtrem domyślnym dla danej grupy operatorów

Uwaga
Nie ma możliwości jednoczesnego zaznaczenia obu parametrów (Obowiązkowy i Domyślny) dla danej grupy operatorów.

Zakładka Filtry na formularzu grupy operatorów

Na formularzu grupy operatorów dostępna jest zakładka Filtry, na której znajdują się wszystkie filtry zdefiniowane dla danej grupy operatorów.

Formularz grupy operatorów – zakładka Filtry

Oprócz możliwości edycji filtra z poziomu tej zakładki, istnieje dodatkowo możliwość wyboru przycisku [Lista], który bezpośrednio przenosi operatora do listy filtrów. Z tego poziomu istnieje możliwość zdefiniowania nowego filtra i dołączenia go do grupy operatorów.
Wyszukiwarka

Wyszukiwarka służy do szybkiego pozyskiwania najbardziej kluczowych informacji zawartych w systemie. W przeciwieństwie do panelu wyszukiwania otwieranego za pomocą przycisków <Ctrl>+<F>, wyszukiwarka umożliwia użytkownikowi przeszukanie całego systemu, a nie wyłącznie otwartego okna.

Działanie wyszukiwarki opiera się na dwóch serwerach:

 • Serwer wyszukiwania – odpowiedzialny jest za przyjmowanie oraz wyświetlanie wyników dotyczących wyszukiwanej frazy
 • Serwer indeksowania – komunikuje się z bazą firmową, przeszukuje ją i tworzy plik optymalnie indeksujący informacje w celu szybszego wyświetlania odpowiedzi na późniejsze zapytania

Konfiguracja wyszukiwarki w konfiguratorze systemu

Przed pierwszym użyciem wyszukiwarki należy ją skonfigurować. W tym celu należy otworzyć konfigurator systemu (dostępny w katalogu instalacyjnym – plik NewAltumConfigurator.exe), zweryfikować konfigurację baz danych na zakładce Wybór baz, a następnie przejść na zakładkę Wyszukiwarka.

Zakładka Wyszukiwarka w oknie konfiguratora systemu

Na zakładce Wyszukiwarka dostępne są następujące sekcje i pola:

 • Baza konfiguracyjna:
  • Serwer – nazwa serwera SQL, na którym znajduje się baza konfiguracyjna
  • Login zintegrowany – zaznaczenie tego parametru uzupełnia nazwę i hasło użytkownika zintegrowanego z kontem Windows
  • Login SQL
  • Hasło
  • Baza – nazwa bazy konfiguracyjnej, dla której wyszukiwarka jest konfigurowana
 • Certyfikat – umożliwia weryfikację instalacji certyfikatu dla usługi wyszukiwarki (Comarch ERP Search service)
 • Serwer wyszukiwania – umożliwia zdefiniowanie portów Http i TCP dla serwera wyszukiwania
 • Serwer indeksowania – umożliwia zdefiniowanie portów Http i TCP dla serwera indeksowania

Po uzupełnieniu wymaganych pól i zapisaniu ustawień należy zweryfikować stan połączenia – powinien mieć on status Poprawne. Następnie należy przejść na zakładkę Usługi i uruchomić usługę Wyszukiwarka za pomocą przycisku . Następnie należy uruchomić system Comarch ERP Altum.

Uruchomiona usługa Wyszukiwarka

Konfiguracja wyszukiwarki w systemie

Po uruchomieniu systemu należy otworzyć menu System → Konfiguracja → Wyszukiwarka, gdzie użytkownik ma możliwość zdefiniowania parametrów serwerów odpowiedzialnych za globalne wyszukiwanie w systemie.

Uwaga
By wyszukiwarka działała na końcówkach, należy wyłączyć zaporę Windows bądź dodać wyjątek do zapory dla określonych portów (na serwerze i końcówce).

Parametry serwerów odpowiedzialnych za wyszukiwanie

Zarówno w przypadku serwera wyszukiwania, jak i serwera indeksowania, należy ustawić odwołanie do odpowiedniego serwera, uzupełniając pola Host (nazwa komputera lub adres IP) i Port.

Aktualizacja indeksowania może odbywać się automatycznie zgodnie z harmonogramem, bądź ręcznie za pomocą przycisku [Indeksuj wyszukiwanie]. Szczegółowy opis konfiguracji indeksowania znajduje się w rozdziale Konfiguracja indeksowania.

Jeśli odwołanie do serwera będzie nieprawidłowe lub usługa nie będzie uruchomiona, pojawi się poniższy komunikat:

Komunikat o braku połączenia z serwerem

Konfiguracja indeksowania

Za ustawienia częstotliwości indeksowania odpowiada plik AEntities.xml, znajdujący się w folderze instalacyjnym systemu. Sekcja <Jobs>, dostępna w tym pliku, zawiera następujące parametry:

 • OptimizeIndex – optymalizuje indeksy wyszukiwania w celu poprawy wydajności pracy narzędzia
 • AltumFull – aktywuje pełne indeksowanie danych na bazach firmowych podpiętych do wybranej bazy konfiguracyjnej
 • AltumIncremental – aktywuje indeksowanie jedynie danych różnicowych, czyli dodanych od czasu ostatniej indeksacji

Wartości typów cyklu (CycleType) mogą być zdefiniowane jako hourly (godzinny), daily (dzienny), weekly (tygodniowy) i monthly (miesięczny).

Uwaga
Jeżeli do bazy konfiguracyjnej podłączonych jest kilka baz firmowych, usługa indeksacji gromadzi dane znajdujące się na powiązanych bazach firmowych. W związku z tym, zalecane jest ograniczenie liczby podpiętych baz firmowych.

Wyszukiwanie danych

Żeby uruchomić wyszukiwarkę w systemie, należy wpisać daną frazę na pasku wyszukiwarki dostępnym na wstążce, a następnie wybrać przycisk lupy lub klawisz <Enter> na klawiaturze.

Pasek wyszukiwarki

System otworzy okno wyszukiwarki, składające się z pola tekstowego, w którym użytkownik może ponownie wpisać frazę do wyszukiwania oraz z pola wyników wyszukiwania.

Okno wyszukiwarki

Po prawej stronie paska wyszukiwarki na wstążce oraz pola tekstowego w oknie wyszukiwarki znajdują się dwa przyciski:

– rozpoczyna przeszukiwanie baz firmowych pod kątem wpisanej frazy

– otwiera okno, w którym można zdefiniować obszar(y) wyszukiwania, korzystając z jednej z opcji:

 • Przeszukaj cały system –wyszukiwanie we wszystkich dostępnych obszarach
 • Ogranicz przeszukiwanie do wskazanych typów – wyszukiwanie w ramach obszarów wybranych przez użytkownika

Definiowanie obszarów wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania zawężonego do obszaru Słowniki