1

Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych

Z zamkniętego dokumentu inwentaryzacji można wygenerować dokumenty korygujące, które zniwelują ewentualne rozbieżności.

Dokumenty środków trwałych generowane są z datą wystawienia określoną na podstawie parametru Generowanie dokumentów z datą dostępnego na nagłówku dokumentu inwentaryzacji środków trwałych.

W tabeli zostały przedstawione możliwości generowania dokumentów.

Ilość systemowa

Ilość rzeczywista

Różnica

Dokument

0

00brak
111W przypadku niezgodności osoby lub miejsca – ZMO
011Nadwyżka – OT,
W przypadku niezgodności osoby lub miejsca – ZMO
10-1Niedobór – LT
W przypadku niezgodności osoby lub miejsca – ZMO

Uwaga
Aby zaewidencjonować wszystkie różnice wynikające z inwentaryzacji tworząc dokumenty środków trwałych tylko raz, należy generować je w kolejności:

  • [OT] – nadwyżka
  • [ZMO] – niezgodność miejsca i osoby
  • [LT] – niedobór

Podczas modyfikacji dokumentu wygenerowanego na podstawie inwentaryzacji zostanie wyświetlony komunikat: „Ten dokument został wygenerowany na podstawie Inwentaryzacji. Czy na pewno chcesz dokonać jego modyfikacji?”. Użytkownik może potwierdzić wprowadzenie zmian lub zrezygnować z edycji dokumentu.

Nadwyżka

Nadwyżka ma miejsce, gdy ilość rzeczywista jest większa od ilości systemowej.

Uwaga
Jeżeli środek trwały jest zbyty lub zlikwidowany, nie ma możliwości wygenerowania dokumentu OT.

W celu zaewidencjonowania dokumentu korygującego ujawnioną nadwyżkę środków trwałych, należy wybrać przycisk [OT] z grupy przycisków Generowanie. Zostanie otwarte okno z parametrami generowania dokumentów.

Okno generowania dokumentów OT

Pole Generowanie dokumentów z wartościami Zbiorczo oraz Pojedynczo (wartość domyślna) umożliwia określenie, czy w przypadku ujawnienia nadwyżek ma zostać wygenerowany zbiorczy dokument OT, czy oddzielny dokument dla każdego środka trwałego.

Dokument OT generowany jest na kwotę z kolumny Wartość początkowa.

Niezgodność miejsca i osoby

W celu zaewidencjonowania dokumentu korygującego ujawnioną niezgodność miejsca użytkowania lub osoby odpowiedzialnej za środek trwałych, należy wybrać przycisk [ZMO] z grupy przycisków Generowanie. Zostanie otwarte okno z parametrami generowania dokumentów.

Okno generowania dokumentów ZMO

Pole Generowanie dokumentów z wartościami Zbiorczo (wartość domyślna) oraz Pojedynczo umożliwia określenie, czy w przypadku ujawnienia niezgodności osób odpowiedzianych lub miejsca użytkowania ma zostać wygenerowany zbiorczy dokument ZMO, czy oddzielny dokument dla każdego środka trwałego.

Uwaga
W przypadku, gdy w kolumnach Osoba odpowiedzialna wg spisu oraz Miejsce użytkowania wg spisu nie została podana wartość, dokument ZMO nie zostanie wygenerowany (mimo iż będzie niezgodność miejsca lub osoby).

Niedobór

W celu zaewidencjonowania dokumentu korygującego ujawniony niedobór środków trwałych należy wybrać przycisk [LT] z grupy przycisków Generowanie. Zostanie otwarte okno z parametrami generowania dokumentów.

Okno generowania dokumentów LT

Pole Generowanie dokumentów z wartościami Zbiorczo oraz Pojedynczo (wartość domyślna) umożliwia określenie, czy w przypadku ujawnienia niedoborów ma zostać wygenerowany zbiorczy dokument LT, czy oddzielny dokument dla każdego środka trwałego.

Uwaga
Po wygenerowaniu dokumentu LT na karcie środka trwałego zostanie zaznaczony parametr Data likwidacji.