Adresy

Podczas generowania dokumentu może dojść do sytuacji, w której adres na dokumencie źródłowym jest już zarchiwizowany, np. w przypadku, gdy adres został zarchiwizowany już po wystawieniu dokumentu źródłowego, ale przed wygenerowaniem z niego innego dokumentu.

Pobieranie adresu na generowany dokument determinuje ustawienie parametru Pobieranie adresu kontrahenta podczas generowania dokumentu, dostępnego z poziomu System -> Konfiguracja -> Handel. Do wyboru są opcje:

 • z dokumentu źródłowego
 • aktualny adres kontrahenta (domyślnie)

Podczas generowania dokumentu system weryfikuje, czy adresy na dokumencie źródłowym są aktywne. Jeżeli adres jest:

 • aktywny – bez względu na ustawienia parametru Pobieranie adresu kontrahenta podczas generowania dokumentu, zostanie on przepisany na dokument wygenerowany
 • archiwalny, gdy w konfiguracji zaznaczono opcję Z dokumentu źródłowego – adres z dokumentu źródłowego zostanie przepisany na dokument wygenerowany.
 • archiwalny, gdy w konfiguracji zaznaczono opcję Aktualny adres kontrahenta, a archiwizacja adresu z dokumentu źródłowego nastąpiła:
  • automatycznie, na skutek zmodyfikowania tego adresu – na dokument wygenerowany pobrany zostanie aktualny adres, powstały w wyniku zmodyfikowania adresu z dokumentu źródłowego.
  • ręcznie, poprzez odznaczenie parametru Aktywny na karcie kontrahenta – na dokument docelowy pobrany zostanie domyślny adres główny kontrahenta.

Uwaga
Weryfikacja aktywności adresów wykonywana jest osobno dla adresu nabywcy/sprzedawcy i odbiorcy/dostawcy. Może się np. okazać, że jeden z adresów zostanie pobrany z dokumentu źródłowego, a drugi zostanie zaktualizowany.

Podczas generowania dokumentu z wielu dokumentów źródłowych, adres na dokumencie docelowym zostanie ustalony na podstawie adresu z pierwszego dokumentu źródłowego (kolejność dokumentów ustalana jest na podstawie ich ID z bazy danych). Jeśli jest on archiwalny, adres zostanie pobrany zgodnie wyżej opisanym algorytmem.

Istnieje również możliwość pobierania numeru NIP bezpośrednio z dokumentu źródłowego podczas generowań. W przypadku, gdy:

 • w konfiguracji systemu jako wartość parametru Pobieranie adresu kontrahenta podczas generowania dokumentu, wybrana została opcja: z dokumentu źródłowego,
 • występuje różnica między aktualnym, a użytym na dokumencie źródłowym numerze NIP,
  na nowotworzony dokument pobierany jest numer NIP użyty na dokument źródłowym.

Dodatkowo, dla generowań ręcznych, wyświetlony zostanie dedykowany komunikat: Numer NIP kontrahenta został przepisany z dokumentu źródłowego.