Kontakty CRM

Kontakty służą do rejestrowania informacji o planowanych oraz odbytych konwersacjach prowadzonych przez pracownika z osobami kontaktowymi kontrahentów.

Nowy kontakt można dodać z poziomu:

 • Główne -> CRM -> Moje działania
 • Główne -> Kontrahenci -> Działania

Aby zapisać nowe spotkanie konieczne jest uzupełnienie:

 • Kontrahenta, którego dotyczy
 • Osoby kontaktowej

Oprócz standardowych pól na formularzu dostępne są również:

 • Czas – czas trwania kontaktu, od uruchomienia nowego okna do jego zapisania. Po lewej stronie znajduje się jest przycisk [Start/Pauza].
 • Kolejny kontakt/spotkanie ustaw za – zaznaczenie parametru skutkuje utworzeniem na liście analogicznego kontaktu, którego termin będzie zgodny z czasem ustawionym w polu godziny, dni, tygodnie od bieżącego spotkania lub wybranym bezpośrednio z dostępnego obok kalendarza.
 • Dodaj do terminarza pracownika – po zaznaczeniu parametru, obiekt będzie widoczny również z poziomu terminarza powiązanego z kontaktem pracownika.
 • Zakończone – po zaznaczeniu tego parametru zdezaktywowane zostają wszystkie pola w oknie obiektu.
 • Pracownik – domyślnie w tym polu uzupełniany jest pracownik powiązany z aktualnie zalogowanym operatorem z możliwością zmiany na innego, zdefiniowanego w systemie pracownika.
 • Ikona Kontaktu – umożliwia przejście do edycji kolejnego kontaktu (zdefiniowanego na formularzu wcześniej dodanego kontaktu, w panelu szczegółów planowania) w nowym oknie.
 • Rodzaj – pozwala na określenie rodzaju kontaktu (telefoniczny, e-mail) poprzez wybór jednej z wartości listy rozwijane dostępnej w Konfiguracja Słowniki uniwersalne Rodzaj kontaktu.
 • Priorytet – pozwala na określenie ważności działania dzięki możliwości wyboru jednej z wartości listy rozwijalnej dostępnej z poziomu Konfiguracja Słowniki uniwersalne CRMPriorytety działań.
 • Kategoria – umożliwia sklasyfikowanie nowo tworzonego obiektu względem istniejących kategorii dostępnych z poziomu Konfiguracja Słowniki uniwersalne CRM  → Kategorie.
 • Notatka – pole pozwalające na wprowadzenie dowolnego ciągu znaków. Dodatkowo dla niezakończonych zadań na liście działań CRM (Kontakty, Spotkania, Zadania) w kolumnie Notatki, użytkownik ma możliwość edycji tego pola bezpośrednio na liście działań.
 • Kontrahent – pole automatycznie uzupełniane w przypadku, gdy lista działań otwierana jest bezpośrednio z listy kontrahentów.

Sekcja Osoby kontaktowe pozwala na dołączanie osób (Główne Osoby kontaktowe), które biorą udział w konwersacji

Uwaga
W oknie działania można dodać tylko osobę kontaktową, która jest powiązana z  kontrahentem wskazanym na działaniu. Jeśli działanie jest dodawane z poziomu listy wszystkich działań, to dopóki nie zostanie wybrany kontrahent dodawanie osób nie jest możliwe (przycisk plus nieaktywny).