Obszar użytkownika CRM

Dane CRM są dostępne dla operatora na listach poszczególnych obiektów, których dotyczą jak i możliwe jest ich przeglądanie również na listach dedykowanych dla zalogowanego operatora. Na listach tych widoczne są obiekty (kontrahenci, osoby, działania) przypisane do pracownika powiązanego z aktualnie zalogowanym operatorem. Widoczność obiektów uzależniona jest od nadanych uprawnień do podglądu wybranych obiektów innych pracowników.

Obszar CRM użytkownika (menu główne)

Zakładka CRM zawiera:

  • Moje firmy – lista kontrahentów, dla których pracownik jest opiekunem. Definiowanie opiekunów na karcie kontrahenta zostało opisane w artykule definiowanie kontrahenta.
  • Moje osoby – lista prezentująca karty osób kontaktowych, dla których pracownik jest opiekunem
  • Moje działania lista działań CRM przypisanych do pracownika, pozwalająca na dodawanie i modyfikowanie kontaktów, spotkań i kwestionariuszy.
  • Terminarz – prezentuje terminarz pracownika. Praca z terminarzem opisana jest w artykule
  • Lista zadań – lista prezentująca wszystkie zadania pracownika.
  • Pulpit CRM – prezentuje najistotniejsze informacje na temat klientów firmy, wszystkich kontaktów, zadań i możliwości z nimi związanych. Okna [Pulpit CRM] składa się z widoku terminarza pracownika i listy jego kontaktów (Osoby kontaktowe, Kontrahenci).

Pulpit CRM