Opis analityczny na dokumentach handlowych i magazynowych

Na dokumentach handlowych oraz magazynowych oprócz możliwości „ręcznego” wprowadzania opisu analitycznego bezpośrednio na dokumencie, użytkownik może dodatkowo za pomocą opcji [Wypełnij] wykonać opis analityczny na podstawie opisu analitycznego karty artykułu oraz karty kontrahenta wskazanego na dokumencie.

Po wybraniu opcji [Wypełnij] zostaną automatycznie wygenerowane linie opisu analitycznego zgodnie z następującymi zasadami:

  • Jeśli na karcie artykułu wypełniono opis analityczny, system pobiera opis analityczny z karty artykułu
  • Jeśli oprócz opisu analitycznego na karcie artykułu został wprowadzony również opis analityczny na karcie kontrahenta, system dokonuje dodatkowego podziału linii opisu analitycznego zgodnie z danymi zapisanymi na karcie kontrahenta
  • W sytuacji, gdy na karcie artykułu i kontrahenta wykorzystywane są takie same wymiary, w dodatkowym rozbiciu opisu analitycznego w oparciu o dane na karcie kontrahenta uwzględniane są tylko te wymiary, które nie występują na karcie artykułu
  • Jeśli opis analityczny został wprowadzony wyłącznie na karcie kontrahenta, system wypełnia linie opisu analitycznego na dokumencie zgodnie z opisem analitycznym na karcie kontrahenta
  • Linie z określonymi wartościami wymiarów tworzone są na poziomie elementów, nawet jeśli na karcie artykułów nie wprowadzono opisu analitycznego
  • Wpisy tworzone są niezależnie od przypisania danych wymiarów do dokumentu, na którym wykonujemy opis analityczny. W przypadku braku ich przypisania do danego typu dokumentu, na opis analityczny przenoszone są jedynie poszczególne pozycje wraz z wartością procentową i kwotową. W celu widoczności wszystkich wymiarów użytych na karcie artykułu oraz karcie kontrahenta, należy przypisać je również do typu dokumentu, na którym wykonywany jest opis analityczny.
  • W polu Komentarz do opisu analitycznego zapisywana jest informacja o automatycznym opisie dokumentu

Użycie opcji [Wypełnij] każdorazowo powoduje aktualizację istniejącego na dokumencie opisu analitycznego. Przed zastąpieniem istniejących wartości nowymi, system wyświetla następujący komunikat „Istniejące elementy zostaną zastąpione nowymi wartościami. Czy kontynuować? Tak\Nie”

Przykład
Na karcie artykułu wprowadzono następujący opis analityczny:

Opis analityczny na karcie artykułu

Na karcie kontrahenta wprowadzono opis analityczny jak niżej:

Opis analityczny na karcie kontrahenta

W systemie zaewidencjonowano fakturę zakupu dokumentującą transakcję związaną z artykułem i kontrahentem, na kartach których wprowadzono powyżej przedstawione opisy analityczne.

Po wybraniu opcji [Wypełnij] na dokumencie FZ, linie opisu analitycznego zostaną automatycznie uzupełnione zgodnie z opisem analitycznym wprowadzonym na karcie artykułu oraz kontrahenta.

Opis analityczny na dokumencie handlowym

System umożliwia również wykorzystanie procesu BPM Automatyczne wypełnianie opisu analitycznego na dokumentach, pozwalającego na automatyczne dodawanie opisu analitycznego na dokumenty.