Opis analityczny na karcie środka trwałego

Po przypisaniu wymiarów analitycznych do obiektu Środki trwałe z poziomu Konfiguracja → Struktura firmy → Wymiary obiektów, system umożliwia dokonanie opisu analitycznego na grupie środków trwałych bądź też na samej karcie środka trwałego. Następnie na podstawie opisu zdefiniowanego na środku trwałym użytkownik może automatycznie utworzyć linie opisu analitycznego na dokumentach dotyczących danego środka trwałego.

Użytkownik może określić tor, według którego wartości opisu analitycznego mają być możliwe do uzupełnienia na dokumentach środków trwałych. Do wyboru dostępne są tory zaznaczone w konfiguracji systemu.

Opis analityczny na grupie środków trwałych

Sposób definiowania opisu analitycznego na grupie środków trwałych jest podobny do sposobu definiowania opisu analitycznego zastosowanego na dokumentach, z tą różnicą iż w tym przypadku użytkownik określa wyłącznie wartość procentową kwoty.

W związku z możliwością określenia właściciela na formularzu elementów wymiarów analitycznych, na liście wartości wymiarów analitycznych wyświetlane są wyłącznie elementy, dla których jako właściciela wskazano firmę, w kontekście której zalogowany jest operator lub wartość Wszystkie.

W przypadku przypisania do obiektu Środki trwałe wzorca powiązań, lista elementów poszczególnych wymiarów będzie ograniczona do elementów dopuszczalnych dla danej kombinacji wartości wymiarów analitycznych. Ograniczenie to odbywa się wyłącznie podczas wskazywania elementu wymiaru. Dla już istniejących rekordów, podczas edycji lub zapisu obiektu- kontrola dopuszczalnych kombinacji nie jest wykonywana.

W sytuacji, gdy do danej grupy środków trwałych zostały zdefiniowane podgrupy, po dokonaniu zmiany opisu analitycznego na grupie środków trwałych użytkownik może zaktualizować opis analityczny również na jej podgrupach, poprzez wybranie parametru Aktualizuj wzorce. Po zaznaczeniu danego parametru, system umożliwia wybór jednej z trzech opcji:

  • Zmienione pola – warunkowa; opis analityczny zostanie zaktualizowany zgodnie ze zmianą na wzorcu. Zmiana będzie dotyczyła jednak tylko tych podgrup, których opis analityczny był zgodny z pierwotną definicją opisu analitycznego na wzorcu.
  • Zmienione pola – bezwarunkowa; opis analityczny zostanie zaktualizowany zgodnie ze zmianą na wzorcu. Zmiana będzie dotyczyła wszystkich podgrup, bez względu na zgodność ich opisu analitycznego z pierwotną definicją opisu analitycznego na wzorcu.
  • Wszystkie pola – bezwarunkowa; zaktualizowane zostaną wszystkie pola na podgrupach zgodnie ustawieniami na wzorcu, poza tymi, które naruszyłyby ich unikalność (np. pole kod, nazwa).

Na nowo dodanych podgrupach środków trwałych opis analityczny jest automatycznie uzupełniany na podstawie definicji opisu analitycznego grupy nadrzędnej.

Działanie parametru Aktualizuj elementy jest analogiczne jak parametru Aktualizuj wzorce z tą różnicą, iż odnosi się do aktualizacji opisu analitycznego na kartach środków trwałych.

W strukturze wielofirmowej opis analityczny wprowadzony na kartę środka trwałego zapisywany jest na poziomie danej firmy. Podczas edycji karty środka trwałego wyświetlany jest opis analityczny wprowadzony w firmie, w której obecnie zalogowany jest operator. Analogicznie zmiany dokonywane w zakresie opisu analitycznego środka trwałego zapisywane są dla firmy bieżącej.

Po zdefiniowaniu opisu analitycznego na karcie środka trwałego może zostać on następnie przeniesiony na dokumenty środków trwałych, na których wybrano dany środek trwały.