Spotkania CRM

Spotkania służą do rejestrowania informacji o odbytych i planowanych konwersacjach prowadzonych przez danego pracownika/pracowników z osobami kontaktowymi, w określonych ramach czasowych oraz mających określone koszty.

Na liście Działań CRM, na zakładce Wszystkie działania wyświetlane są wszystkie zdefiniowane uprzednio działania dla danego kontrahenta. Na formularzu nowego spotkania dostępne są pola:

  • Miejsce – pole nieograniczone liczba znaków pozwalające określić dokładną lokalizację spotkania
  • Priorytet – pozwala na określenie wagi działania, na podstawie wartości zdefiniowanych w słowniku Priorytety działań, dostępnego z poziomu Konfiguracja Słowniki uniwersalne CRMPriorytety działań.
  • Kategoria – umożliwia na sklasyfikowanie obiektu względem istniejących kategorii dostępnych z poziomu Konfiguracja Słowniki uniwersalne CRM Kategorie działań. Predefiniowane wartości słownika to: Negocjacje handlowe, Pozyskanie klienta, Realizacja zamówień oraz Utrzymanie klienta
  • Kolejny kontakt/spotkanie ustaw za – zaznaczenie parametru skutkuje utworzeniem na liście analogicznego kontaktu, którego termin będzie zgodny z czasem ustawionym w polu godziny, dni, tygodnie od bieżącego spotkania lub wybranym bezpośrednio z dostępnego obok kalendarza.
  • Dodaj do terminarza pracownika – zaznaczenie parametru skutkuje udostępnieniem obiektu również z poziomu terminarza powiązanego z kontaktem pracownika.
  • Spodziewane koszty – możliwość określenia przewidywalnych kosztów spotkania. Obok znajduje się lista rozwijana, definiująca rodzaj waluty, w jakiej określamy spodziewane koszty.
  • Koszty rzeczywiste – określenie kosztu, jaki w rzeczywistości został poniesiony w związku z organizacją spotkania oraz znajdująca się obok lista rozwijana definiująca rodzaj waluty, w jakiej określamy koszty rzeczywiste.

Aby zapisać nowe spotkanie konieczne należy uzupełnić:

  • Kontrahenta
  • Pracownika
  • Osoby kontaktowej