Ustawienia konfiguracyjne dotyczące funkcjonalności rozliczeń

Funkcja rozliczeń umożliwia:

  • kojarzenie ze sobą otrzymanych bądź dokonanych zapłat (operacji kasowych/bankowych) z należnościami lub zobowiązaniami
  • kompensowanie dokumentów, których przepływ środków finansowych jest przeciwny np. operacja przychodowa z operacją rozchodową lub należność z zobowiązaniem

Uwaga
Rozliczeniu podlegają wyłącznie płatności zatwierdzonych dokumentów. Wyjątek stanowią płatności bilansu otwarcia, które podlegają rozliczeniu również w przypadku, gdy dokument bilansu otwarcia znajduje się w buforze.

 

W systemie można rozliczać dokumenty wyłącznie w obrębie jednej firmy i będąc do niej zalogowanym. Dokumenty wystawione w obrębie tej samej firmy, ale w różnych centrach, można rozliczyć zarówno z poziomu tej firmy jak również z poziomu jej centrów, jednakże w tym celu konieczna jest konfiguracja ustawień. Z poziomu centrum będącego właścicielem dokumentów należy udostępnić dokumenty centrom, w obrębie których będą one rozliczane. Dodatkowo z poziomu Konfiguracja –> Struktura firmy –> Dostępność obiektów konieczne jest dołączenie rejestrów kasowych/bankowych do centrów. Jeżeli dokument jest dostępny w danym centrum, to widoczna jest również jego płatność. W przypadku, gdy płatność udostępnionego dokumentu została rozliczona z operacją niedostępną w danym centrum lub firmie, wartości danej operacji są maskowane.

Rozliczenia mogą być wykonywane z poziomu:

  • Szczegółów płatności danego dokumentu
  • Szczegółów operacji kasowych/bankowych
  • List płatności (należności, zobowiązań)
  • Rozliczeń z nabywcami/dostawcami
  • Preliminarza płatności
  • List dokumentów i szczegółów dokumentu

Aby użytkownik mógł wykonywać rozliczenia we wszystkich dostępnych miejscach w systemie, z poziomu Konfiguracja –> Grupa operatorów –> edycja określonej grupy operatorów –> Inne uprawnienia, należy zaznaczyć parametr Wykonywanie rozliczeń.

Uwaga
Wraz z anulowaniem dokumentów handlowych, faktur VAT, korekt faktur VAT i dokumentów windykacyjnych oraz usunięciem faktur VAT i korekt faktur VAT następuje automatyczne usunięcie rozliczenia/kompensaty dokumentu, który ma zostać anulowany/usunięty. Użytkownik zostanie o tym poinformowany komunikatem: Czy na pewno chcesz anulować zaznaczoną fakturę? Powiązane rozliczenia zostaną usunięte.