Wprowadzenie do deprecjacji

Deprecjacja umożliwia zmianę wartości zasobów na magazynie. W zależności od metody kolejkowania możliwa jest:

 • zmiana ceny lub wartości wskazanych dostaw dla baz z metodą kolejkowania FIFO/LIFO
 • zmiana ceny/wartości wskazanych partii znajdujących się na magazynie dla baz z metodą kolejkowania AVCO

Lista dokumentów dostępna jest w menu Magazyn –> (Zasoby) Deprecjacje.

Lista deprecjacji

Możliwość tworzenia deprecjacji jest dostępna dla użytkownika, należącego do grupy operatorów z uprawnieniem: Dostęp do cen zakupu.

Uwaga
Nie ma możliwości wystawienia dokumentu deprecjacji na magazyn konsygnacyjny.

W przypadku gdy na magazynie istnieje dokument deprecjacji w stanie Zainicjowanym lub Niezatwierdzonym na dokumencie zawierającym deprecjonowane dostawy (FIFO/LIFO)/partie (AVCO) nie ma możliwości:

 • dodania partii artykułu do dokumentu (na bazie z metodą kolejkowania AVCO)
 • usunięcia artykułu z listy pozycji na niezatwierdzonym dokumencie
 • zmiany ilości pozycji/subpozycji artykułu na niezatwierdzonym dokumencie
 • wystawienia korekty ilościowej/wartościowej (korekty wartościowej dokumentów rozchodowych)
 • zatwierdzenia dokumentu oraz jego korekt
 • zmiany magazynu na magazyn podlegający deprecjacji
 • dodania/usunięcia subpozycji
 • wprowadzenia modyfikacji na zakładce Dostawy na szczegółach pozycji
 • dodania/usunięcia pozycji
 • usunięcia niezatwierdzonego dokumentu
 • anulowania dokumentu

 
Tworzenie deprecjacji

W celu dodania nowego dokumentu deprecjacji należy wybrać przycisk [Dodaj]. Po jego wybraniu otwarty zostanie formularz nowego dokumentu DP.

Formularz dokumentu Deprecjacji

Szczegółowy opis formularza dokumentu oraz zakładek znajduje się w podkategorii Formularze dokumentów.

Unikalne pola w nagłówku dokumentu deprecjacji to:

 • Wartość przed deprecjacją
 • Wartość po deprecjacji
 • Wartość deprecjacji – wartość dokumentu deprecjacji wyliczana jako różnica pomiędzy wartością po deprecjacji a wartością przed deprecjacją
 • Data deprecjacji – data z jaką została zmieniona wartość zasobu na magazynie. Zdeprecjonowany zasób pobrany na dokumenty rozchodowe zawsze ma wartość taką, jak po deprecjacji, bez względu na to, z jaką datą sprzedaży wystawiony został dokument rozchodowy. Data deprecjacji jest uwzględniania w archiwalnych stanach, historii artykułu oraz historii dostawy.

Uwaga
Dokument deprecjacji może zostać wystawiony tylko w walucie systemowej.

Unikalne kolumny na zakładce Elementy:

 • Data dostawy – data z jaką dany towar został przyjęty na magazyn pierwotny (dostępne tylko dla baz z metodą kolejkowania FIFO/LIFO)
 • Dokument – numer dokumentu, który przyjął towar na magazyn (dostępne tylko dla baz z metodą kolejkowania FIFO/LIFO)
 • Dokument pierwotny – numer dokumentu, który przyjął dostawę (dostępne tylko dla baz z metodą kolejkowania FIFO/LIFO)
 • Cena przed deprecjacją – cena jednostkowa zakupu pozycji przed deprecjacją
 • Cena po deprecjacji – cena jednostkowa zakupu pozycji po deprecjacji
 • Wartość przed deprecjacją – wartość zakupu pozycji przed deprecjacją
 • Wartość po deprecjacji – wartość zakupu pozycji po deprecjacji
 • Wartość deprecjacji – wartość pozycji wyliczana jako różnica pomiędzy wartością przed i po deprecjacji

Uwaga
Deprecjacji nie podlegają artykuły pochodzące z dostaw zatwierdzonych ilościowo.

Podczas dodawania pozycji na dokument deprecjacji pobrana zostanie cała ilość zasobu znajdującego się na danym magazynie (również te ilości, które zostały zarezerwowane zasobowo) z możliwością usunięcia wybranej dostawy. Dodatkowo w zależności od metody kolejkowania:

 • FIFO/LIFO – dodane zostaną wszystkie dostawy powiązane z tym artykułem znajdujące się na magazynie wskazanym w nagłówku dokumentu. Pozycją dokumentu w tym przypadku jest dostawa danego artykułu.
 • AVCO – dodane zostaną wszystkie partie danego artykułu znajdujące się na magazynie wskazanym w nagłówku dokumentu. Pozycją dokumentu w tym przypadku jest partia danego artykułu.

Uwaga
Nie ma możliwości dodania pozycji na dokument deprecjacji w przypadku, gdy istnieje Niezatwierdzony/Zainicjowany dokument DP wystawiony na ten sam magazyn.

Uwaga
Nie ma możliwości wygenerowania dokumentu magazynowego WZ do dokumentu handlowego, gdy zasób ten podlega deprecjacji.

Po zaznaczeniu przynajmniej jednej pozycji użytkownik ma możliwość dokonania przeliczenia całego dokumentu Deprecjacji. Po wybraniu przycisku [Przelicz] otwarty zostanie poniższy formularz.

przelicz
Formularz z parametrami przeliczania pozycji

Użytkownik ma możliwość określenia pól, które mają podlegać modyfikacji:

 • Pole
  • Wartość
  • Cena
 • Kierunek zmiany
  • Zmniejszenie
  • Zwiększenie
  • Ustalona wartość
 • Zmiana
  • Procentowa
  • Wartościowa
 • Wartość o jaką nastąpi zmianaZatwierdzanie deprecjacji

Po zatwierdzeniu dokumentu deprecjacji nastąpi aktualizacja:

 • wartości zasobu na magazynie zgodnie z wartością określoną w polu Wartość po deprecjacji
 • ceny zasobu na magazynie według wzoru Wartość po deprecjacji/Ilość zasobu na magazynie
 • wartości zakupu dla danej partii, która zostanie wyliczona jako suma wartości po deprecjacji zdeprecjonowanych zasobów i pozostałych zasobów
 • ceny jednostkowej, która zostanie wyliczona według wzoru Wartość partii po deprecjacji/Ilość zasobów dla danej partii
 • zasobu, który został zarezerwowany przez rozchodowy dokument magazynowy

Uwaga
Po zatwierdzeniu dokumentu deprecjacji nie nastąpi aktualizacja wartości zakupu/nabycia na dokumentach ZS/FS, które dokonały rezerwacji zasobowej deprecjonowanych artykułów.

Podczas zatwierdzania dokumentu deprecjacji nastąpi weryfikacja Daty deprecjacji. W przypadku baz z metodą kolejkowania:

 • FIFO/LIFO – jeśli data dostawy jest późniejsza niż data deprecjacji nie ma możliwości jego zatwierdzenia
 • AVCO – nastąpi weryfikacja parametru Kontrola chronologii modyfikacji zasobów. W przypadku gdy data ostatniej modyfikacji zasobów pobranych na dokument DP jest późniejsza od daty deprecjacji nie ma możliwości jego zatwierdzeniaAnulowanie deprecjacji – FIFO/LIFO

Podczas anulowania następuje weryfikacja ilości towaru na magazynie z danej dostawy, która podlegała deprecjacji. W przypadku, gdy ilość:

 • jest dostępna – wartość zasobu na magazynie zostanie zaktualizowana o kwotę, która dla tego zasobu została zdeprecjonowana.

Przykład

 1. Na magazyn outletowy przyjęta została dostawa dokumentem PZ/2016/00001 artykułu Apaszka: 10 szt. w cenie 1,00 PLN za sztukę.
 2. Dokumentem WZ/2016/00001 wydano z magazynu outletowego 5 szt. artykułu Apaszka.
 3. Dokonana została deprecjacja zasobu:Na magazynie outletowym dla artykułu Apaszka przed deprecjacją dostępnych jest 5 szt. dostawy z dokumentu PZ/2016/00001 w cenie 1,00 PLN za sztukę – wartość zasobu wynosi 5,00 PLN.Na dokumencie deprecjacji cena została zmniejszona do 0,90 PLN. Stan dostawy po deprecjacji:5 szt. * 0,90 PLN = 4,50 PLN
 4. Dokumentem WZ/2016/00002 wydano 4 szt. artykułu Apaszka z magazynu outletowego. Stan dostawy po wydaniu towaru dokumentem WZ/2016/00002:1 szt. * 0,90 PLN = 0,90 PLN
 5. Anulowano deprecjację.
  Stan dostawy po anulowaniu deprecjacji:Wartość: 1,40 PLN (0,90 PLN wartość zasobu + 0,50 PLN z anulowanej deprecjacji)

 • nie jest dostępna – wygenerowany zostanie dokument KK. Wygenerowana w ten sposób KK nie jest powiązana z żadnym dokumentem magazynowym.

Przykład

 1. Na magazyn reklamacyjny przyjęta została dostawa dokumentem PZ/2016/00002 artykułu Krawat w ilości 20 szt. w cenie 10,00 PLN za sztukę.
 2. Dokumentem WZ/2016/00002 wydano 10 szt. artykułu Krawat.
 3. Dokonano deprecjacji zasobu:Na magazynie reklamacyjnym dla artykułu Krawat przed deprecjacją było na stanie 10 szt. dostawy z dokumentu PZ/2016/00002 w cenie 10,00 PLN za sztukę – wartość zasobu wynosi 100,00 PLN.Na dokumencie deprecjacji cena została zmniejszona do 9,00 PLN. Stan dostawy po deprecjacji:10 szt. * 9,00 PLN = 90,00 PLN
 4. Dokumentem WZ/2016/00003 wydano 10 szt. artykułu z dostawy przyjętej dokumentem PZ/2016/00002. Stan zasobu po wydaniu:Brak zasobu.
 5. Anulowano deprecjację.Powstał dokument KK na magazyn reklamacyjny.Wartość KK: 10,00 PLN

Uwaga
W przypadku wystawienia dwóch dokumentów deprecjacji na jeden magazyn, nie ma możliwości anulowania wcześniej wystawionego dokumentu DP, w pierwszej kolejności należy anulować późniejszy dokument.

 
Anulowanie deprecjacji – AVCO

Podczas anulowania deprecjacji następuje weryfikacja ilości towaru na magazynie z danej dostawy, która podlegała deprecjacji. W przypadku gdy ilość:

 • jest dostępna – wartość dostawy na magazynie zostanie zaktualizowana o całą wartość danej pozycji dokumentu deprecjacji.

Przykład

Na magazynie głównym znajduje się 20 szt. artykułu Botki:

 • 10 szt. partii o rozmiarze 37 w cenie 10, 00 PLN za szt.
 • 10 szt. partii o rozmiarze 38 w cenie 10, 00 PLN za szt.

1. Wystawiono dokument deprecjacji, na którym zmniejszono cenę do 9,00 PLN dla partii z rozmiarem 37 i 38.

Stan zasobu po deprecjacji:

 • Partia z rozmiarem 37: 10 szt. * 9,00 PLN = 90, 00 PLN
 • Partia z rozmiarem 38: 10 szt. * 9,00 PLN = 90, 00 PLN

2. Dokumentem WZ/2016/00004 wydano 5 szt. partii z rozmiarem 37.

Stan zasobu po wydaniu:

 • Partia z rozmiarem 37: 5 szt. * 9,00 PLN = 45 PLN
 • Partia z rozmiarem 38: 10 szt. * 9,00 PLN = 90,00 PLN

3. Anulowano deprecjację.

Stan zasobu po anulowaniu deprecjacji:

 • Partia z rozmiarem 37: wartość: 51,66 PLN
 • Partia z rozmiarem 38: wartość: 103,34 PLN

 • nie jest dostępna – wygenerowany zostanie dokument KK dla danego magazynu na całą wartość pozycji dokumentu deprecjacji.

Przykład

Na magazynie reklamacyjnym znajduje się 20 szt. artykułu Szalik:

 • 10 szt. partii w paski w cenie 10, 00 PLN za szt.
 • 10 szt. partii w groszki w cenie 10, 00 PLN za szt.

1. Wystawiono dokument deprecjacji, na którym zmniejszono cenę do 9,00 PLN zarówno dla partii paski, jak i dla partii groszki.

Stan zasobu po deprecjacji:

 • Partia paski: 10 szt. * 9,00 PLN = 90, 00 PLN
 • Partia groszki: 10 szt. * 9,00 PLN = 90, 00 PLN

2. Dokumentem WZ/2016/00006 wydano 10 szt. partii w paski.

Stan zasobu po wydaniu:

 • Partia groszki: 10 szt. * 9,00 PLN = 90,00 PLN

3. Anulowano deprecjację.

Stan zasobu po anulowaniu deprecjacji:

 • Partia groszki: wartość: 90,00 PLN + 20,00 PLN = 110,00 PLN

Uwaga
W przypadku wystawienia dwóch dokumentów deprecjacji na jeden magazyn, nie ma możliwości anulowania wcześniej wystawionego dokumentu DP, w pierwszej kolejności należy anulować późniejszy dokument.