Rodzaje działań CRM

Rejestrowane w systemie działania można wykorzystać do analiz BI przygotowując m.in raporty podsumowujące przebieg negocjacji z klientem, skuteczność działań poszczególnych pracowników lub prawdopodobieństwa pozyskania klientów w ujęciu różnych grup.

W celu rejestracji działań marketingowych oraz sprzedażowych można dodać:

 • Kontakt – najczęściej spotkanie jednego pracownika z jednym przedstawicielem kontrahenta
 • Spotkanie – szczegółowe spotkanie z konkretnymi uczestnikami, w określonych ramach czasowych oraz miejscu

Działania CRM dostępne są z poziomu:

 • Główne -> CRM -> Moje działania – lista prezentuje działania powiązane ze wszystkimi kontrahentami
 • Listy kontrahentów – po zaznaczeniu kontrahenta i wybraniu przycisku [Działania] dostępnego na wstążce, prezentowana jest lista wszystkich działań powiązanych z wybranym kontrahentem.

Widoczność działań dla zalogowanego operatora zależna jest od uprawnień nadanych dla grup operatorów.
Kontakty CRM

Kontakty służą do rejestrowania informacji o planowanych oraz odbytych konwersacjach prowadzonych przez pracownika z osobami kontaktowymi kontrahentów.

Nowy kontakt można dodać z poziomu:

 • Główne -> CRM -> Moje działania
 • Główne -> Kontrahenci -> Działania

Aby zapisać nowe spotkanie konieczne jest uzupełnienie:

 • Kontrahenta, którego dotyczy
 • Osoby kontaktowej

Oprócz standardowych pól na formularzu dostępne są również:

 • Czas – czas trwania kontaktu, od uruchomienia nowego okna do jego zapisania. Po lewej stronie znajduje się jest przycisk [Start/Pauza].
 • Kolejny kontakt/spotkanie ustaw za – zaznaczenie parametru skutkuje utworzeniem na liście analogicznego kontaktu, którego termin będzie zgodny z czasem ustawionym w polu godziny, dni, tygodnie od bieżącego spotkania lub wybranym bezpośrednio z dostępnego obok kalendarza.
 • Dodaj do terminarza pracownika – po zaznaczeniu parametru, obiekt będzie widoczny również z poziomu terminarza powiązanego z kontaktem pracownika.
 • Zakończone – po zaznaczeniu tego parametru zdezaktywowane zostają wszystkie pola w oknie obiektu.
 • Pracownik – domyślnie w tym polu uzupełniany jest pracownik powiązany z aktualnie zalogowanym operatorem z możliwością zmiany na innego, zdefiniowanego w systemie pracownika.
 • Ikona Kontaktu – umożliwia przejście do edycji kolejnego kontaktu (zdefiniowanego na formularzu wcześniej dodanego kontaktu, w panelu szczegółów planowania) w nowym oknie.
 • Rodzaj – pozwala na określenie rodzaju kontaktu (telefoniczny, e-mail) poprzez wybór jednej z wartości listy rozwijane dostępnej w Konfiguracja Słowniki uniwersalne Rodzaj kontaktu.
 • Priorytet – pozwala na określenie ważności działania dzięki możliwości wyboru jednej z wartości listy rozwijalnej dostępnej z poziomu Konfiguracja Słowniki uniwersalne CRMPriorytety działań.
 • Kategoria – umożliwia sklasyfikowanie nowo tworzonego obiektu względem istniejących kategorii dostępnych z poziomu Konfiguracja Słowniki uniwersalne CRM  → Kategorie.
 • Notatka – pole pozwalające na wprowadzenie dowolnego ciągu znaków. Dodatkowo dla niezakończonych zadań na liście działań CRM (Kontakty, Spotkania, Zadania) w kolumnie Notatki, użytkownik ma możliwość edycji tego pola bezpośrednio na liście działań.
 • Kontrahent – pole automatycznie uzupełniane w przypadku, gdy lista działań otwierana jest bezpośrednio z listy kontrahentów.

Sekcja Osoby kontaktowe pozwala na dołączanie osób (Główne Osoby kontaktowe), które biorą udział w konwersacji

Uwaga
W oknie działania można dodać tylko osobę kontaktową, która jest powiązana z  kontrahentem wskazanym na działaniu. Jeśli działanie jest dodawane z poziomu listy wszystkich działań, to dopóki nie zostanie wybrany kontrahent dodawanie osób nie jest możliwe (przycisk plus nieaktywny).

 
Spotkania CRM

Spotkania służą do rejestrowania informacji o odbytych i planowanych konwersacjach prowadzonych przez danego pracownika/pracowników z osobami kontaktowymi, w określonych ramach czasowych oraz mających określone koszty.

Na liście Działań CRM, na zakładce Wszystkie działania wyświetlane są wszystkie zdefiniowane uprzednio działania dla danego kontrahenta. Na formularzu nowego spotkania dostępne są pola:

 • Miejsce – pole nieograniczone liczba znaków pozwalające określić dokładną lokalizację spotkania
 • Priorytet – pozwala na określenie wagi działania, na podstawie wartości zdefiniowanych w słowniku Priorytety działań, dostępnego z poziomu Konfiguracja Słowniki uniwersalne CRMPriorytety działań.
 • Kategoria – umożliwia na sklasyfikowanie obiektu względem istniejących kategorii dostępnych z poziomu Konfiguracja Słowniki uniwersalne CRM Kategorie działań. Predefiniowane wartości słownika to: Negocjacje handlowe, Pozyskanie klienta, Realizacja zamówień oraz Utrzymanie klienta
 • Kolejny kontakt/spotkanie ustaw za – zaznaczenie parametru skutkuje utworzeniem na liście analogicznego kontaktu, którego termin będzie zgodny z czasem ustawionym w polu godziny, dni, tygodnie od bieżącego spotkania lub wybranym bezpośrednio z dostępnego obok kalendarza.
 • Dodaj do terminarza pracownika – zaznaczenie parametru skutkuje udostępnieniem obiektu również z poziomu terminarza powiązanego z kontaktem pracownika.
 • Spodziewane koszty – możliwość określenia przewidywalnych kosztów spotkania. Obok znajduje się lista rozwijana, definiująca rodzaj waluty, w jakiej określamy spodziewane koszty.
 • Koszty rzeczywiste – określenie kosztu, jaki w rzeczywistości został poniesiony w związku z organizacją spotkania oraz znajdująca się obok lista rozwijana definiująca rodzaj waluty, w jakiej określamy koszty rzeczywiste.

Aby zapisać nowe spotkanie konieczne należy uzupełnić:

 • Kontrahenta
 • Pracownika
 • Osoby kontaktowej