Grupy operatorów – Informacje ogólne

Lista grup operatorów dostępna jest w menu Konfiguracja → Struktura firmy → Grupy operatorów.

W tym miejscu systemu użytkownik ma możliwość dodawania, edytowania grup oraz przypisywania do nich nowych operatorów. Również wszystkie uprawnienia do obiektów w strukturze firmy definiowane są na poziomie grup operatorów.

Uwaga
Każda modyfikacja uprawnień dla grupy operatorów wymaga ponownego zalogowania do systemu.

Aby móc zarządzać Grupami operatorów użytkownik musi należeć do grupy B2_admin, w przeciwnym wypadku przyciski [Grupy operatorów] i [Operatorzy] są nieaktywne.

Okno grup operatorów składa się z zakładek Grupy i Operatorzy.

Zakładka Grupy

Zakładka Grupy podzielona jest na dwie sekcje. Po lewej stronie w sekcji Grupy prezentowana jest w formie drzewa lista operatorów. Domyślnie w systemie zdefiniowane są dwie grupy operatorów: B2_admin i B2_default. Użytkownik może dodawać własne grupy. Sekcja Operatorzy w grupie zawiera listę wszystkich operatorów dodanych do danej grupy. Lista zawiera Nazwę oraz ImięNazwisko pracownika, o ile został on powiązany z kontem operatora.

Lista grup operatorów

 • Grupa B2_admin zakładana jest automatycznie przy generowaniu bazy danych. Nie ma możliwości usunięcia jej z systemu. Można jedynie dołączać do niej lub odłączać konta operatorów.
  Operatorzy domyślnie przypisani do tej grupy – admin, CDNwww, SearchAdmin i operator zakładający bazę danych – posiadają prawa dostępu do zarządzania wszystkimi uprawnieniami, do zmian w centrach struktury firmy oraz do przypisywania operatorów do grup.
 • Grupa B2_default obejmuje wszystkich operatorów definiowanych w systemie. Każdy nowy operator zostaje automatycznie przydzielony do tej grupy, dlatego powinna ona posiadać najmniejsze uprawnienia do obiektów w systemie.

Po wybraniu w sekcji Grupy jednej z grup operatorów, na dole po prawej stronie pojawia się dodatkowa sekcja Operatorzy nieprzypisani do grupy. Wskazanego na niej operatora można przypisać do wybranej grupy za pomocą przycisku [Dołącz do grupy] znajdującego się w panelu ergonomicznym lub w menu Powiązania.

Aby usunąć operatora z grupy należy zaznaczyć operatora z sekcji Operatorzy w grupie i wybrać przycisk [Odłącz od grupy].

Dla zakładki Grupy dostępne są standardowe przyciski dodawania/edycji/usuwania obiektu z listy oraz jej odświeżania. Przycisk [Kopiuj] powoduje utworzenie analogicznej grupy i nadaje jej nazwę kopiowanej grupy oraz kolejny numer w nawiasach, np. kopia grupy o nazwie Sprzedawcy to Sprzedawcy (1).

Zakładka Operatorzy

Zakładka Operatorzy podzielona jest na trzy sekcje:

 • Operatorzy – lista wszystkich operatorów w systemie
 • Grupy – prezentuje grupę/grupy, do których przypisany jest wskazany operator
 • Pozostałe grupy – lista pozostałych grup zdefiniowanych w systemie

W zakładce Operatorzy istnieje możliwość dodawania nowych operatorów do systemu i przypisywania ich do istniejących grup. Szczegółowy opis definiowania nowego operatora znajduje się w artykule Konto operatora.

Dodatkowo na wstążce menu dostępne są przyciski służące do wyeksportowania i zaimportowania ustawień interfejsu dla wybranej grupy operatorów:

 • [Eksportuj] – przycisk aktywny po zaznaczeniu jednej grupy operatorów. Umożliwia zapisanie do pliku ustawień interfejsu dla wskazanej grupy operatorów. Plik przyjmuje domyślną nazwę nazwagrupy.la z możliwością zmiany.
 • [Importuj] – aktywny po zaznaczeniu jednej bądź wielu grup operatorów. Umożliwia zaimportowanie z pliku ustawień interfejsu dla wskazanej grupy/grup operatorów. Import zostanie wykonany po zatwierdzeniu komunikatu: „Ustawienia interfejsu dla wszystkich zaznaczonych grup operatorów zostaną nadpisane ustawieniami z pliku. Czy dokonać importu?”. W przypadku wybrania pliku o niewłaściwym formacie system wyświetli komunikat: „Nieprawidłowy format pliku lub plik uszkodzony. Nie można dokonać importu ustawień.”

Wskazówka
Zaimportowany może zostać dowolny plik o odpowiednim formacie, zarówno powstały w wyniku eksportu ustawień dla grup operatorów, jak i dla operatora.
Definiowanie nowej grupy operatorów

Aby utworzyć nową grupę operatorów, należy wybrać przycisk [Dodaj] z menu Grupy lub z panelu ergonomicznego powyżej listy grup operatorów. Nowo otwarty formularz grupy operatorów zawiera menu ze standardowymi przyciskami zapisu zmian oraz zamknięcia formularza bez zapisu.

Formularz nowej grupy – zakładka Ogólne

Zakładka Ogólne

W górnej części okna w zakładce Ogólne znajduje się obowiązkowe pole Nazwa, w którym należy wpisać nazwę tworzonej grupy operatorów. W polu Opis użytkownik może wprowadzić dodatkowe informacje, które będą widoczne na karcie operatora w sekcji Grupy operatora / Pozostałe grupy.

Sekcja Skład grupy podzielona została na dwa okna:

 • Konta nieprzydzielone do grupy – lista wszystkich operatorów zdefiniowanych w systemie
 • Konta przydzielone do grupy – lista, do której zostają dodani wybrani operatorzy wchodzący w skład definiowanej grupy

Za pomocą przycisków [Dodaj do grupy]/[Usuń z grupy] użytkownik może dowolnie przydzielać operatorów do grupy.

Zakładka Centra struktury

W tym miejscu należy powiązać centra struktury firmy, do których będzie dołączona definiowana grupa operatorów. W ten sposób operatorzy należący do grupy będą mieli możliwość logowania się do dołączonego centrum.

Formularz nowej grupy – zakładka Centra struktury

Zakładka Stanowiska POS

Do nowo utworzonej grupy można powiązać stanowiska POS, do których operatorzy tej grupy będą mogli się zalogować. W tym celu należy wybrać przycisk [Dołącz] i z listy stanowisk wybrać te, które mają być dołączone do grupy. Aby odłączyć stanowiska od grupy, należy wskazać stanowisko i wybrać przycisk [Odłącz].

Zakładka Typy cen

Poprzez przypisanie typu ceny do grupy, należący do tej grupy operatorzy uzyskają dostęp do cenników zdefiniowanych na podstawie dołączonego typu ceny.

Formularz nowej grupy – zakładka Typy cen

Lista dołączonych typów cen zawiera ich nazwy i rodzaje, a także informuje o istnieniu przypisanych kontrahentów i statusu aktywności poszczególnych typów cen.

Zakładka Obiekty

W tym miejscu operator należący do grupy B2_admin zarządza uprawnieniami grupy operatorów do obiektów zdefiniowanych w systemie.

Formularz nowej grupy – zakładka Obiekty

Lista obiektów zawiera informacje dotyczące Obszaru, do którego należy dany obiekt, oraz Typu (nazwy) obiektu. Do każdego z wymienionych obiektów określone zostały prawa dostępu:

 • Odczyt – dostęp do podstawowej listy obiektów danego typu oraz podglądu szczegółów
 • Dodawanie – możliwość dodania danego obiektu w systemie
 • Modyfikacja – możliwość edycji zapisanych obiektów
 • Usuwanie – możliwość usunięcia danego obiektu

W menu głównym dostępne są przyciski służące do zarządzania prawami. Użytkownik może wybrać opcję Wszystkie prawa lub wybrać poszczególne prawa do dowolnego z listy obiektu.

Przyciski zarządzania prawami

Za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl + A można wybrać wszystkie wiersze listy i zaznaczyć/odznaczyć wybrane prawo dla wszystkich obiektów jednocześnie.

Prawa mogą być również nadawane poprzez kontrolki bezpośrednio na liście w kolumnach z poszczególnymi prawami.

Przykład
Użytkownik posiada wszystkie prawa do konkretnego obiektu, lecz nie ma możliwości jego edycji. Przyczyną może być istnienie powiązania tego obiektu z innymi, do których zalogowany użytkownik nie ma praw.

Przykładowo, jeśli użytkownik będzie próbował edytować istniejącą fakturę sprzedaży, a nie będzie miał praw do odczytu płatności, to nie będzie miał podglądu tej faktury (mimo posiadania wszystkich praw do obiektu typu Faktura sprzedaży).

Uwaga
Podczas konwersji bazy do wyższych wersji systemu Comarch ERP Altum uprawnienia do obiektu Raport kasowo/bankowy zostaną automatycznie nadane dla wszystkich operatorów we wszystkich grupach.

Zakładka Dokumenty

Zakładka zarządzania typami dokumentów jest szczegółowo opisana w kategorii Typy dokumentów.

Zakładka Inne uprawnienia

Zakładka służy przypisywaniu tworzonej grupie operatorów uprawnień dotyczących określonych czynności w poszczególnych obszarach systemu.

Formularz nowej grupy – zakładka Inne uprawnienia

Nadawanie uprawnień odbywa się za pomocą przycisków [Zaznacz]/[Odznacz] w menu lub bezpośrednio na liście w kolumnie Aktywny.

Lista uprawnień z obszaru Ogólne:

 • Seryjne dodawanie artykułów – szczegółowy opis w artykule Seryjne dodawanie artykułów
 • Aktualizacja kodów/nazw artykułów – określa prawo aktualizowania kodów/nazw artykułów w sekcji Operacje seryjne
 • Tworzenie wielu sesji – możliwość wielokrotnego logowania się do systemu
 • Operacje seryjne na załącznikach – szczegółowe informacje w artykule Załączniki – Informacje ogólne
 • Zarządzanie dostępnością obiektów w strukturze praw – szczegółowe informacje w artykule Struktura firmy – Struktura praw.
 • Dostęp do konfiguracji systemu – uprawnienia do konfiguracji systemu dostępnej w menu System → Konfiguracja
 • Możliwość wykorzystania wolnego numeru – możliwość wykorzystania wolnych numerów z puli dostępnych w numeratorze na dokumentach księgowych i logistycznych. Szczegółowe informacje w artykule Numeratory.
 • Tworzenie plików JPK – szczegółowe znajdują się w artykułach dotyczących jednolitych plików kontrolnych
 • Usuwanie wierszy JPK – szczegółowe znajdują się w artykułach dotyczących jednolitych plików kontrolnych
 • Modyfikacja interfejsu – po nadaniu uprawnienia operator może prawym przyciskiem myszy wywołać opcję Edytuj interfejs
 • Konfiguracja historii zmian obiektów – uprawnienia do konfiguracji dostępnej w menu Historia → Konfiguracja
 • Dostęp do historii modyfikacji danych osobowych – uprawnienia do przeglądania szczegółowej historii zmian wprowadzanych na karcie kontrahenta, osoby kontaktowej i pracownika

Opisy pozostałych uprawnień znajdują się w artykułach poświęconych odpowiadającym im obszarom funkcjonalnym systemu: Handel i Magazyn, Finanse, Księgowość, CRM.

Zakładka Uprawnienia POS

Zakładka służy określeniu uprawnień dla tworzonej grupy operatorów na stanowiskach sprzedaży POS.

Formularz nowej grupy – zakładka Uprawnienia POS

Szczegółowe informacje znajdują się w artykułach dotyczących Comarch POS.

Zakładka Procesy

Za pomocą przycisków [Dołącz] i [Odłącz] do nowo tworzonej grupy operatorów przypisywane są wybrane procesy BPM.

Zakładka Filtry

Zakładka zawiera listę wszystkich filtrów utworzonych za pomocą konstruktora filtrów.

Przycisk [Lista] w menu Filtry otwiera listę filtrów, gdzie za pomocą konstruktora użytkownik definiuje filtr, a następnie dołącza do niego wybrane grupy operatorów. W ten sposób operatorzy danej grupy będą mieli możliwość korzystania z udostępnionych filtrów.

Zakładka Profile

Definiując grupę operatorów użytkownik może powiązać ją z wybranymi profilami utworzonymi przy użyciu edytora profili. Za pomocą przycisków [Dołącz] i [Odłącz] w menu Profile wybierane są grupy operatorów, którzy po zalogowaniu do systemu będą mogli korzystać ze wszystkich funkcji programu udostępnionych w ramach danego profilu.

Zakładka Atrybuty

W tym miejscu użytkownik może dołączać atrybuty do definiowanej grupy operatorów. Szczegółowe informacje znajdują się w artykule Przypisywanie wartości atrybutu do obiektu.
Konto operatora

Lista kont operatorów

Dostęp do zarządzania kontami operatorów posiada wyłącznie operator należący do grupy B2_admin. Dla innych użytkowników funkcja Operatorzy, dostępna w menu Konfiguracja → Struktura firmy, nie jest aktywna.

Lista operatorów

W menu listy operatorów zdefiniowanych w systemie znajdują się następujące grupy przycisków:

 • Listastandardowe przyciski do obsługi listy
 • Szczegóły – przyciski służące do definiowania haseł i zarządzania powiązaniami z grupą:
  • Zmień hasło/PIN
  • Grupy

Ustawienia interfejsu – umożliwia zarządzanie ustawieniami interfejsu dla zaznaczonego operatora

 • Eksportuj aktywny po zaznaczeniu jednego operatora umożliwia zapisanie do pliku ustawień interfejsu formularzy i list. Możliwy wybór jednej z opcji: Eksportuj tylko formularze lub Eksportuj tylko listy.
 • Importuj aktywny po zaznaczeniu jednego lub wielu operatorów, umożliwia zaimportowanie z pliku ustawień interfejsu formularzy i list dla wybranych operatorów. Możliwy wybór jednej z opcji: Importuj tylko formularze lub Importuj tylko listy. Import zostanie wykonany po potwierdzeniu komunikatu: „Ustawienia interfejsu (formularzy i list) dla wszystkich zaznaczonych operatorów zostaną nadpisane ustawieniami z pliku. Czy dokonać importu?” Jeśli wybrany plik ma niewłaściwy format, pojawi się odpowiedni komunikat.

Menu listy operatorów

W systemie dostępne są następujące typy operatorów:

 • Wewnętrzny – operator z loginem na serwerze SQL; może logować się do systemu Comarch ERP Altum
 • Zewnętrzny – operator bez loginu na serwerze SQL i bez możliwości logowania do systemu Comarch ERP Altum. Operator może logować się do innych aplikacji np. Comarch POS
 • Uniwersalny – operator z dwoma hasłami logowania: SQL i hasłem zewnętrznym; może logować się do systemu Comarch ERP Altum, jak i do innych aplikacji

Uwaga
Przy konwersji bazy danych z poprzednich wersji systemu operatorowi zostanie domyślnie przypisany typ:

 • Uniwersalny – jeśli jego konto nie było powiązane z żadnym pracownikiem lub było powiązane z wyłącznie jednym pracownikiem
 • Wewnętrzny – jeśli jego konto było powiązane z pracownikiem należącym również do innych operatorów

Definiowanie nowego operatora

W menu Lista należy wybrać przycisk [Dodaj operatora], po czym zaznaczyć odpowiedni typ operatora – Wewnętrzny, Zewnętrzny lub Uniwersalny. W zależności od typu wybranego operatora otwarty zostanie odpowiedni formularz.

Formularz definiowania nowego operatora – typ Uniwersalny

Pola i parametry wspólne dla wszystkich typów operatorów:

 • Typ – pole nieedytowalne wskazujące typ definiowanego operatora
 • Aktywny – parametr domyślnie zaznaczony. Odznaczenie parametru uniemożliwi zalogowanie operatora do systemu
 • Nazwa – pole do wprowadzenia unikalnej nazwy operatora
 • Oznaczenie dla drukarki fiskalnej – umożliwia wprowadzenie nazwy operatora, która ma być drukowana na dokumentach fiskalnych. Domyślnie oznaczenie kopiowane jest z nazwy operatora i może zostać zmienione lub pozostawione puste.
 • Hasło – użytkownik może samodzielnie wpisać hasło logowania do systemu lub skorzystać z przycisku [Generuj hasło losowe]
 • Potwierdź hasło – pole weryfikacji wcześniej wprowadzonego hasła
 • PIN – numer składający się z maksymalnie 6 cyfr, służący do logowania się do aplikacji zewnętrznych
 • Numer karty – numer karty elektronicznej (max. 50 znaków) służącej do logowania się do aplikacji zewnętrznych
 • Pracownik – pole wyboru pracownika powiązanego z kontem operatora. Przycisk wielokropka otwiera listę zdefiniowanych pracowników. Jeden pracownik może zostać powiązany z wieloma operatorami wewnętrznymi, ale tylko z jednym operatorem zewnętrznym lub uniwersalnym. W przypadku próby niewłaściwego powiązania z pracownikiem, system wyświetli odpowiedni komunikat.
 • Numer klucza licencyjnego – pole do wprowadzenia numeru klucza użytego podczas rejestracji Comarch ERP Altum
 • Polityka haseł określona w konfiguracji systemu – po odznaczeniu parametru można dla definiowanego operatora określić następujące parametry:
  • Wymagaj mocnego hasła – zaznaczenie parametru wymusza użycie hasła składającego się z minimum 8 znaków i zawierającego przynajmniej 1 dużą literę, małą literę, cyfrę oraz znak specjalny ze zbioru: (!@#$%^&*(){}[]\|:”;'<>?,./)
  • Wymagaj okresowej zmiany hasła – zaznaczenie parametru umożliwia określenie terminu ważności hasła

Uwaga
Operator WMSadmin nie podlega polityce haseł. Nie ma możliwości edycji powyższych parametrów na karcie tego operatora.

Na formularzu operatora Wewnętrznego i Uniwersalnego poniżej pola Nazwa dostępny jest parametr:

 • Konto zintegrowane z Windows – po wprowadzeniu w polu Nazwa wartości w formacie „domena\użytkownik” parametr zostaje automatycznie zaznaczony, konto operatora staje się kontem zintegrowanym z Windows, a w polach z hasłem pojawia się wartość <hasło z Windows>.

Wyłącznie dla operatora Uniwersalnego dostępna jest opcja:

 • Wspólne hasło – parametr domyślnie zaznaczony, zakłada użycie jednego hasła zarówno do Comarch ERP Altum, jak i innych aplikacji zewnętrznych np. Comarch POS. Po odznaczeniu parametru użytkownik może zdefiniować oddzielne hasła wpisując odpowiednie wartości w polach Hasło wewnętrzne i Hasło zewnętrzne.

Formularz operatora – parametr Wspólne hasło

W środkowej części formularza w sekcjach Grupy operatora i Pozostałe grupy użytkownik ma możliwość przypisania operatora do odpowiednich grup za pomocą przycisków [Dodaj do grupy]/[Usuń z grupy]. Z tego miejsca w systemie można również zdefiniować nową grupę operatorów – menu Grupy.

Po prawej stronie formularza w oknie informacyjnym widoczne są Centra struktury operatora. Istnieje możliwość wybrania domyślnego centrum dla operatora, które będzie automatycznie podpowiadane operatorowi za każdym razem podczas logowania.

Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych i zatwierdzeniu przyciskiem [Zapisz], na liście operatorów pojawi się nowo dodany operator.

Zmiana hasła operatora

Opcja zmiany hasła/PIN-u operatora dostępna jest zarówno z poziomu listy operatorów, jak i na karcie danego operatora w menu Szczegóły. Po wybraniu przycisku [Zmień hasło/NIP] pojawia się okno zmiany poświadczeń. Po wybraniu odpowiedniej opcji można edytować właściwe pola.

Aby zmienić hasło/PIN, należy podać Aktualne hasło/Aktualny PIN, wprowadzić Nowe hasło/PIN oraz potwierdzić je.

Okno zmiany hasła dla operatora Wewnętrznego

Dla operatora Uniwersalnego zamiast opcji zmiany jednego hasła, dostępne są opcje: Hasło wewnętrzne i Hasło zewnętrzne.

Okno zmiany hasła dla operatora Uniwersalnego

Operator z uprawnieniami administratora może zmienić hasła pozostałych operatorów bez konieczności podawania ich aktualnych haseł.

Uwaga
Nie można zmienić hasła dla aktualnie zalogowanego operatora konta zintegrowanego. Przycisk [Zmień hasło/PIN] otwiera okno zmiany hasła zewnętrznego i PIN-u. Hasło do konta zintegrowanego należy zmienić w Windows.

 
Sesje operatorów

W menu Konfiguracja → Struktura firmy dostępna jest funkcja Sesje operatorów służąca do zarządzania sesjami operatorów oraz przeglądania historii logowania wszystkich operatorów do systemu. Dostęp do niej ma wyłącznie operator należący do grupy B2_admin.

Lista sesji operatorów

Aktualna sesja operatora zaznaczona jest kolorem czerwonym. W prawym górnym rogu okna znajduje się filtr dla listy sesji z opcjami: Wszystkie, Przerwane, Otwarte.

Lista sesji operatorów zawiera następujące dane:

 • Id – identyfikator sesji
 • Operator – operator uruchamiający sesję
 • Centrum – jednostka struktury firmy, w której została uruchomiona sesja
 • Data utworzenia – data zainicjowania sesji
 • Data zamknięcia – data zakończenia sesji
 • Data ostatniej operacji – data ostatniej akcji zainicjowanej w danej sesji
 • Przerwana przez – operator, który przerwał sesję
 • Serwis – parametr wskazujący, czy dana sesja pochodzi z serwisu zewnętrznego, np. Mobile
 • Nazwa sesji – nazwa systemu lub aplikacji, w której uruchomiono sesję
 • Wersja bazy firmowej
 • Wersja programu

Obok standardowych przycisków odświeżania i eksportu listy do arkusza kalkulacyjnego znajduje się przycisk z symbolem nożyczek, służący do przerwania aktywnej sesji konkretnego operatora, np. w celu odblokowania dokumentów niedostępnych z powodu nieprawidłowego zamknięcia systemu.

Uwaga
Operator nie ma możliwości przerwania swojej aktualnej sesji.

Operator, którego sesja została przerwana, zostanie o tym powiadomiony komunikatem:

Jeśli natomiast do systemu zaloguje się operator, który ma już otwartą sesję, wówczas pojawi się komunikat: