Lista osób kontaktowych

Lista osób kontaktowych zawiera informacje o osobach kontaktowych w firmie, które mogą być przypisywane do poszczególnych kontrahentów. Aby otworzyć listę osób kontaktowych, należy przejść do menu Główne i z grupy przycisków Listy słowników wybrać przycisk [Osoby kontaktowe].

Menu listy osób kontaktowych zawiera standardowe przyciski pozwalające na dodawanie nowych pozycji oraz ich edycję, a także menu wydruków. Po zaznaczeniu pozycji na liście w menu pojawiają się również opcje związane z generowaniem kwestionariuszy.

Menu listy osób kontaktowych

Lista osób kontaktowych składa się z następujących kolumn:

 • Kod
 • Imię
 • Nazwisko
 • Powiązanie z kontrahentem – stanowisko/relacja rodzinna w zależności od statusu kontrahenta
 • Opiekunkontrahent lub pracownik powiązany z osobą kontaktową
 • Przypisani kontrahenci – parametr informujący o tym, czy do osoby kontaktowej są przypisani kontrahenci
 • Aktywna zaznaczenie parametru powoduje, że osoba kontaktowa może być używana w systemie
 • WWW (domyślnie ukryta) – strona WWW osoby kontaktowej

Lista osób kontaktowych

 

 
Definiowanie osoby kontaktowej

Aby dodać nową osobę kontaktową do systemu, należy wybrać przycisk [Dodaj] znajdujący się w panelu ergonomicznym lub w menu głównym nad listą osób kontaktowych. Wówczas wyświetli się formularz nowo tworzonej osoby kontaktowej podzielony na zakładki: Ogólne, Dane CRM, Atrybuty i Załączniki.

Zakładka Ogólne

Zakładka Ogólne zawiera następujące pola i parametry uzupełniane przez użytkownika:

 • Kod – pole obowiązkowe, jego wypełnienie wystarczy, aby móc zapisać osobę kontaktową w systemie
 • Tytuł – lista rozwijana, zawiera dwie predefiniowane wartości Pan i Pani. Użytkownik ma możliwość definiowania nowych tytułów słowniku uniwersalnym Ogólne → Tytuły.
 • Tytuł naukowy – lista rozwijana, zawiera dwie predefiniowane wartości Dr i Prof. Użytkownik ma możliwość definiowania nowych tytułów naukowych w słowniku uniwersalnym Ogólne → Tytuły naukowe.
 • Data urodzenia
 • WWW
 • Aktywny

Sekcja Adresy umożliwia dodawanie adresów osoby kontaktowej. Dostępne typy adresów to:

 • Główny
 • Dostawy
 • Oddziału
 • Korespondencyjny
 • Faktury
 • Zamieszkania

Na liście adresów znajduję się wygenerowany domyślny adres typu Główny, który może być dowolnie edytowany przez użytkownika, jednak nie może zostać usunięty. Użytkownik może dodać dowolną liczbę adresów osoby kontaktowej, ale tylko jeden adres z każdego typu może być oznaczony jako domyślny. Zaznaczenie parametru Aktywny przy adresie powoduje, że może on być używany w innych miejscach systemu. Adresy mogą być dezaktywowane (archiwizowane) poprzez odznaczenie parametru Aktywny. Adres oznaczony jako domyślny dla typu głównego nie może zostać zdezaktywowany ani usunięty. Nie można usuwać także adresów, które już zostały użyte w systemie (np. na dokumencie).

Uwaga
Dezaktywacja adresu jest nieodwracalna. 

Podzakładka Dane kontaktowe zawiera dane kontaktowe osoby kontaktowej (np. numer telefonu, e-mail, komunikator) i umożliwia ich dodawanie. dla każdego adresu z osobna.

Podzakładka Zgody na przetwarzanie danych – zawiera listę zgód na przetwarzanie danych osobowych osoby kontaktowej i umożliwia ich dodawanie. Zgody na przetwarzanie danych osobowych zostały szczegółowo opisane w artykule Rejestr zgód. 

Zakładka Ogólne formularza osoby kontaktowej

Zakładka Dane CRM

Zakładka Dane CRM zawiera następujące pola:

 • Rodzaj – lista rozwijana, zawiera predefiniowane wartości: Kontrahent, Partner, Potencjalny klient, Prospekt. Użytkownik ma możliwość definiowania nowych rodzajów w słowniku uniwersalnym CRM → Rodzaj.
 • Opiekun – pole umożliwiające wskazanie opiekuna handlowego dla osoby kontaktowej spośród dostępnych w systemie kontrahentów lub pracowników
 • Branża – lista rozwijana umożliwiająca wskazanie branży działalności osoby kontaktowej. Użytkownik ma możliwość definiowania nowych branż w słowniku uniwersalnym CRM → Branże.
 • PKD (Polska klasyfikacja działalności) – wpisanie odpowiedniego numeru PKD spowoduje wybranie odpowiadającej mu działalności w polu Branża
 • Źródło – lista rozwijana umożliwiająca wskazanie sposobu, w jaki udało się pozyskać osobę kontaktową. Użytkownik ma możliwość definiowania nowych źródeł w słowniku uniwersalnym CRM → Źródło pochodzenia.
 • Status – lista rozwijana umożliwiająca wskazanie statusu możliwości dla osoby kontaktowej. Użytkownik ma możliwość definiowania nowych statusów w słowniku uniwersalnym CRM → Status możliwości.

Sekcja Lista kontrahentów umożliwia wskazywanie kontrahentów, z którymi dana osoba kontaktowa jest powiązana oraz wybór rodzaju tego powiązania w zależności od statusu kontrahenta.

Zakładka Dane CRM formularza osoby kontaktowej

Pozostałe zakładki

Zakładki Atrybuty, Załączniki oraz Historia zmian zostały szczegółowo opisane w artykuleZakładka Kody Rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian.