Podstawowa konfiguracja systemu – Informacje ogólne

Opcja Konfiguracja w zakładce System pozwala na określenie globalnych parametrów systemu Comarch ERP Altum.

Uwaga
Za uprawnienia do konfiguracji systemu dostępnej z poziomu System -> Konfiguracja, odpowiada parametr Dostęp do konfiguracji systemu znajdujący się w zakładce Inne uprawnienia na karcie grupy operatorów dostępnej z poziomu Konfiguracja -> Struktura firmy -> Grupy operatorów

Dostęp do konfiguracji systemu
Dostęp do konfiguracji systemu

Okno konfiguracji systemu podzielone jest na zakładki dedykowane różnym obszarom parametryzacji systemu.

Okno konfiguracji
Okno konfiguracji

Okno konfiguracji składa się z zakładek:
Moduł BI
Ogólne
Komputer
Formularze
Księgowość
Środki trwałe
Handel
Drukarka fiskalna
Kolektor
Waga
Waga metkująca
Terminal płatniczy
• Wyszukiwarka
Wymiana danych
O programie – informacje dotyczące systemu Comarch ERP Altum m.in. wersja programu, wersja bazy konfiguracyjnej i firmowej, numer kompilacji, data produkcji.
Kolektor

Kolektor danych to przenośny terminal batchowy wyposażony w czytnik kodów kreskowych. Przeznaczony jest głównie do przeprowadzania inwentaryzacji w magazynie bądź w sklepie. Parametry umieszczone na zakładce Kolektor dostępnej w menu System → Konfiguracja pozwalają na konfigurację kolektora, z którym ma współpracować system Comarch ERP Altum. Dzięki temu możliwe jest pobranie danych z kolektora na arkusz inwentaryzacyjny (AI) za pomocą przycisku [Odczyt z kolektora]. Kolektory danych, z którymi współpracuje system to Zebex PDL20 oraz CipherLab 8300.

Zakładka kolektor
Zakładka kolektor

W obszarze zakładki wyróżniono pola:

 • Plik sterownika – wskazuje ścieżkę do pliku z rozszerzeniem .dll, odpowiedzialnego za połączenie z kolektorem. Domyślnie w folderze instalacyjnym systemu dostępne są pliki:
   1. Comarch.B2.Collector.dll dla kolektora Zebex PDL20
   2. Comarch.B2.Collector.CipherLab.dll dla kolektora CipherLab 8300

Wskazówka
Istnieje możliwość implementacji własnych bibliotek obsługujących inne kolektory danych.

 • Model kolektora – należy wskazać model kolektora z listy dostępnych modeli dla pliku sterownika

Uwaga
W celach testowych można skorzystać ze sterownika Comarch.B2.DummyCollector.dll, imitującego prawidłowe połączenie z kolektorem.

 • Kod kolektora – należy wybrać kod kolektora, spośród zdefiniowanych kolektorów batchowych w systemie w lokalizacji Konfiguracja → Ogólne → Urządzenia zewnętrzne
 • Port kolektora – należy wskazać port, do którego podłączony jest kolektor

Przycisk [Test kolektora] umożliwia przetestowanie połączenia z kolektorem.
Waga

Waga, bądź wago-skaner, to urządzenia przeznaczone do ważenia produktów o zmiennej masie, a co się z tym wiąże – zmiennej cenie. Parametry na zakładce Waga w menu System Konfiguracja pozwalają na konfigurację wagi, z którą ma współpracować system Comarch ERP Altum. Dzięki temu możliwe jest zważenie produktu podczas dodawania artykułu (oznaczonego jako wagowy) na dokument.

Wagi, z którymi współpracuje system to Taurus TP150/1 oraz Elzab Neptun 2.

Wskazówka
Istnieje możliwość implementacji własnych bibliotek obsługujących inne wagi.

Zakładka Waga

Pola niezbędne do uzupełnienia w celu konfiguracji wagi to:

 • Plik sterownika – pozwala na wskazanie ścieżki do pliku Comarch.B2.Weight.dll, odpowiedzialnego za połączenie z wagą
 • Dostępne wagi – należy wybrać model wagi z listy dostępnych modeli dla pliku sterownika
 • Typ, Nazwa, Wersja – pola zostaną uzupełnione automatycznie w wyniku wybrania pliku sterownika
 • Parametry portu – należy zdefiniować parametry portu, do którego podłączona jest waga. Po wskazaniu pliku sterownika poniżej w sekcji pojawi się informacja, w jaki sposób należy wprowadzać parametry. Parametry te powinny być ustawione tak samo, jak w systemie Windows z poziomu Menadżer urządzeń → Port komunikacyjny → Właściwości.

Przycisk [Test wagi] pozwala na przetestowanie połączenia z wagą.

Uwaga
W związku z tym, że wagi/wago-skanery montowane są w boksie blatu kasowego i wykorzystywane głównie na stanowiskach sprzedaży, ich konfiguracja musi być dokonana właśnie na tych stanowiskach.
Waga metkująca

Waga metkująca (etykietująca) to urządzenie pozwalające, poza zważeniem towaru, na wydruk etykiety z kodem kreskowym produktu. Wagę metkującą, z którą ma współpracować system Comarch ERP Altum, można skonfigurować z poziomu zakładki Waga metkująca w menu System Konfiguracja.

Zakładka Waga metkująca

Pola niezbędne do uzupełnienia w celu konfiguracji wagi metkującej to:

 • Plik sterownika – pozwala na wskazanie ścieżki do pliku Comarch.B2.LabellingScale.dll, odpowiedzialnego za połączenie z wagą.

Wskazówka
Istnieje możliwość implementacji własnych bibliotek obsługujących inne wagi.

 • Dostępne wagi – należy wskazać model wagi z listy dostępnych modeli dla pliku sterownika. Waga metkująca, z którą współpracuje system, to Novitus Dibal L860DB.
 • Wersja, Opis, Dział wagi – polach zostaną uzupełnione automatycznie po wybraniu pliku sterownika
 • Typ ceny – należy wybrać typ ceny, który będzie wykorzystywany podczas używania wagi metkującej spośród typów cen dostępnych w systemie

Poniżej parametrów konfiguracyjnych wagi metkującej znajduje się tabelka mapowania stawek VAT. Należy w niej ustalić wartości stawek VAT wagi, jakie będą odpowiadały poszczególnym stawkom systemowym.

Uwaga
W związku z tym, iż najczęściej wagi metkujące przeznaczone są do samodzielnego ważenia przez konsumentów produktów w sklepie i drukowania etykiet z ich kodem kreskowym, konfiguracja wagi z systemem Comarch ERP Altum nie jest konieczna. Waga fizycznie nie musi być podpięta do systemu. Konieczne jest natomiast wprowadzenie do wagi kodów EAN wagowych, które zostały zdefiniowane w systemie Comarch ERP Altum dla artykułów. Kod wydrukowany na wadze może być zaczytany czytnikiem do systemu. Artykuł zostanie rozpoznany przez system na podstawie zdefiniowanego kodu, a jego cena zostanie przeliczona na podstawie wagi artykułu.
Terminal płatniczy

Terminal płatniczy to mobilne urządzenie służące do akceptacji kart płatniczych podczas dokonywania transakcji w punktach handlowo-usługowych. Konfiguracja terminala płatniczego, z którym ma współpracować system Comarch ERP Altum, odbywa się z poziomu zakładki Terminal płatniczy w menu System Konfiguracja. Po ukończeniu konfiguracji terminala płatniczego możliwe jest dokonywanie transakcji w systemie z wykorzystaniem formy płatności typu Karta.

Terminale płatnicze, z którymi współpracuje system to:

 • Hypercom T4220 – Elavon (RS232)
 • Verifone VX 520 – Eservice (RS232)
 • Polcard (TCP/IP).

Zakładka Terminal płatniczy

Pola niezbędne do uzupełnienia w celu konfiguracji terminala płatniczego to:

 • Plik sterownika – pozwala na wskazanie ścieżki do pliku z rozszerzeniem .dll, odpowiedzialnego za sterowanie terminalem płatniczym. Domyślnie w folderze instalacyjnym systemu dostępne są pliki:
  • Comarch.B2.Terminal.Elavon.dll dla Hypercom T4220
  • Comarch.B2.Terminal.Eservice.dll dla Verifone VX 520

Wskazówka
Istnieje możliwość implementacji własnych bibliotek obsługujących inne terminale płatnicze.

 • Typ połączenia – należy wybrać opcję typu połączenia z terminalem Port szeregowy lub TCP/IP

W przypadku typu połączenia TCP/IP dla pola:

 • Adres IP – należy podać IP terminala płatniczego

Natomiast dla typu połączenia Port szeregowy dla pola:

 • Port szeregowy – należy wskazać port COM, do którego podłączony jest terminal.

Uwaga
W celach testowych można skorzystać ze sterownika Comarch.B2.DummyTerminal.dll imitującego prawidłowe połączenie z terminalem.
Wymiana danych

Zakładka Wymiana danych w menu System Konfiguracja pozwala na określenie parametrów niezbędnych do przesyłania informacji z systemu Comarch ERP Altum do innych platform. Jej obszar jest podzielony na sekcje:

 • EDI
 • E-deklaracja
 • Pliki JPK
 • Przelewy
 • POS
 • SENT

Zakładka Wymiana danych

Opis parametrów w zakładce Wymiana danych:

EDI

W sekcji EDI znajduje się mechanizm do importu i eksportu danych do platformy EDI

Sekcja EDI

Uwaga
Sekcja EDI dostępna jest wyłącznie dla operatorów posiadających licencję do korzystania z platformy EDI. W przypadku braku licencji sekcja będzie niewidoczna.

W sekcji wyróżniono pola:

 • Folder plików eksportowanych – należy wskazać lokalizację, do której będą zapisywane eksportowane z systemu pliki
 • Sposób porządkowania plików – należy wybrać strukturę katalogów, w ramach której będą zapisywane pliki. Wyróżnione są opcje:
  • TypDokumentu – porządkuje pliki według typów dokumentów, tworząc podkatalogi Orders i Invoices
  • KodKontrahenta – porządkuje pliki według kodów kontrahentów, tworząc podkatalogi dedykowane konkretnym kontrahentom
  • TypDokumentu_KodKontrahenta – tworzy podkatalogi z podziałem na typy dokumentów, i nazwą tworzoną katalogu według klucza typ dokumentu_kod kontrahenta
  • KodKontrahenta_TypDokumentu – tworzy podkatalogi z podziałem na kod kontrahenta, i nazwą katalogu według klucza kod kontrahenta_typ dokumentu
  • TypDokumentu\KodKontrahenta – tworzy podkatalogi w strukturze dwupoziomowej, gdzie katalogi nadrzędne grupują pliki według typów dokumentów, a następnie katalogi podrzędne dzielą pogrupowane pliki wg kodów kontrahentów
  • KodKontrahenta\TypDokumentu – tworzy podkatalogi w strukturze dwupoziomowej, gdzie katalogi nadrzędne wstępnie grupują pliki według kodów kontrahentów, a następnie katalogi podrzędne dzielą pogrupowane pliki wg typów dokumentów
 • Folder plików importowanych – należy wskazać lokalizację folderu plików importowanych do systemu
 • Przenoś wczytane pliki do podkatalogu – jeżeli zostanie zaznaczona ta opcja, to w wybranej ścieżce zostanie utworzony podkatalog Done, do którego zostaną automatycznie przeniesione pliki EDI, które zostały zaimportowane przez użytkownika.

E-deklaracja

Sekcja E-deklaracja

W sekcji wyróżniono pola:

 • Adres usługi Web Service – adres na który przesyłane są e-deklaracje; domyślnie ustawiono adres: https://bramka.e-deklaracje.mf.gov.pl/
 • Katalog plików wymiany – pole służące do określenia katalogu zapisu wyeksportowanych e- deklaracji

Pliki JPK

Sekcja Pliki JPK

Szczegółowy opis pól zawartych w tej sekcji znajduje się w artykule Konfiguracja obsługi jednolitego pliku kontrolnego.

Przelewy

Sekcja Przelewy

Sekcja Przelewy pozwala na wskazanie katalogu zapisu dla dokumentów zestawienia poleceń przelewów oraz zestawienia poleceń zapłaty. W sekcji wyróżniono pola:

 • Katalog plików wymiany – użytkownik ma możliwość wskazania katalogu zapisu plików, dzięki czemu nie ma konieczności wskazywania ścieżki do miejsca eksportu plików na każdym formularzu dokumentów ZPP oraz ZPZ
 • Folder plików usługi sieciowej – umożliwia wskazanie katalogu zapisu komunikatów request i response

POS

Sekcja POS

W sekcji POS dostępne jest pole:

 • Synchronizacja dokumentów ZS z ostatnich – w polu można określić liczbę dni, z których będzie przeprowadzana synchronizacja dokumentów ZS w stanie Zrealizowane, które nigdy wcześniej nie były przesłane do Comarch POS.

Ustawienie ma zastosowanie wyłącznie podczas pierwszej synchronizacji z Comarch POS lub pierwszej synchronizacji obiektu ZS. Domyślna wartość to 60 dni, a zmiany można dokonać do momentu wykonania pierwszej synchronizacji obiektu.

SENT

Sekcja SENT pozwala użytkownikowi na konfigurację usługi Web Service w celu przesyłania komunikatów w formacie .xml na portal Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Komunikaty takie są zgodne ze specyfikacją techniczną udostępnioną na portalu.

Sekcja SENT

Pola z tej sekcji zostały opisane w artykule Konfiguracja SENT.

Uwaga
Wyżej wymienione opcje dostępne są po zaznaczeniu na formularzu firmy parametru Monitorowanie transportu SENT. W przeciwnym wypadku obszar SENT będzie niewidoczny.

 
Komputer

Zakładka Komputer w menu System Konfiguracja pozwala na konfigurację parametrów dotyczących poszczególnych funkcjonalności systemu oraz parametrów umożliwiających współpracę systemu z innymi aplikacjami.

Parametry podzielone są na sekcje:

 • Parametry ogólne
 • Wydruki
 • Załączniki
 • Eksport do arkusza kalkulacyjnego
 • Polityka haseł

Parametry ogólne

Sekcja Parametry ogólne

W ramach grupy parametrów ogólnych wyróżniono:

 • Współpraca z Comarch ERP Altum HR – umożliwia wymianę podstawowych danych pracowników pomiędzy systemami Comarch ERP Altum i Comarch ERP Altum HR

Uwaga
Współpraca z systemem Comarch ERP Altum HR jest możliwa tylko w polskiej wersji bazy danych.

 • Współpraca z WMS – parametr jest niedostępny do edycji i jest ustawiany automatycznie po zainstalowaniu aplikacji Comarch WMS
 • Automatyczne dołączanie nowo dodanego centrum do obiektów dostępnych w centrum nadrzędnym – domyślnie zaznaczony
 • Kopiowanie danych do schowka – dostępne opcje:
  • Zachowaj formatowanie źródłowe – parametr domyślnie zaznaczon
  • Zachowaj tylko tekst
 • Stosowany timeout – dostępne opcje:
  • Globalny – wartość limitu czasu, po którym operacja zostanie przerwana, dla wszystkich użytkowników. Parametr jest domyślnie zaznaczony z wartością 60 sekund. Wartość tę może zmienić tylko użytkownik należący do grupy B2_admin.
  • Operatora – wartość timeoutu transakcji dla zalogowanego użytkownika
 • Stosowany czas wyświetlania komunikatów – możliwość określenia czasu wyświetlania komunikatów informacyjnych w systemie Comarch ERP Altum. Dostępne opcje:
  • Globalny – umożliwia ustalenie czasu wyświetlania komunikatów dla wszystkich operatorów. Parametr jest domyślnie zaznaczony z wartością 10 sekund. Wartość domyślnego timeoutu czasu wyświetlania komunikatów może zmienić tylko użytkownik należący do grupy B2_admin.
  • Operatora – umożliwia ustalenie domyślnego czasu wyświetlania komunikatów dla zalogowanego operatora
 • Stosowany czas opóźnienia autofiltra – określa, po jakim czasie od zmiany pola filtra system zacznie wyszukiwać nowe wyniki. Dostępne opcje:
  • Globalny – umożliwia ustalenie czasu opóźnienia autofiltra dla wszystkich operatorów. Parametr jest domyślnie zaznaczony z wartością 750 ms. Wartość czasu opóźnienia autofiltra może zmienić tylko użytkownik należący do grupy B2_admin.
  • Operatora – umożliwia ustalenie czasu opóźnienia autofiltra dla zalogowanego operatora
 • Domyślne ustawienie autofiltra – odpowiada za warunek filtrowania na wszystkich kolumnach i listach. Dostępne opcje:
  • Rozpoczyna się od – parametr domyślnie zaznaczony, na listach prezentowane są wyniki wyszukiwania rozpoczynające się od wprowadzonej frazy.
  • Zawiera – na listach prezentowane są wyniki wyszukiwania zawierające wprowadzoną frazę.

Dodatkowo, przy zaznaczeniu opcji Pozwalaj na zmianę, na wszystkich kolumnach i listach autofiltra istnieje możliwość zmiany warunku filtrowania. Opcja ta dostępna jest po naciśnięciu na kontrolkę autofiltra.

Przykład zmiany autofiltra na liście słowników uniwersalnych

Uwaga
W przypadku odznaczonego parametru Pozwalaj na zmianę, nie będzie widoczna ikona prezentująca warunek filtrowania na kolumnach i listach.

 • Domyślne działanie wyszukiwania przyrostowego – odpowiada za warunek wyszukiwania w kolumnach na wszystkich listach. Dostępne opcje:
  • Rozpoczyna się od – parametr domyślnie zaznaczony, na listach zaznaczane są wyniki wyszukiwania rozpoczynające się od wprowadzonej frazy.
  • Zawiera – na listach zaznaczane są wyniki wyszukiwania zawierające wprowadzoną frazę.

Przykład wyszukiwania przyrostowego na liście faktur sprzedaży

Wydruki

Sekcja Wydruki

W sekcji Wydruki wyróżniono parametry:

 • Domyślny edytor Crystal Reports– umożliwia wskazanie programu pozwalającego na edycję raportów Crystal. Aby wskazać aplikację użytkownik powinien wybrać przycisk znajdujący się obok pola, a następnie wybrać plik z rozszerzeniem .exe, który będzie uruchamiał edytor raportów typu Crystal.
 • Rejestruj wykonanie wydruków w systemie – zaznaczenie opcji spowoduje, że każde wykonanie wydruku będzie logowane i dostępne na liście wydruków wykonanych w systemie.

Załączniki

Sekcja Załączniki

System pozwala przechowywać załączniki w bazie danych lub w zewnętrznym folderze. W sekcji Załączniki wyróżniono parametry pozwalające na konfigurację załączników:

 • Folder załączników – miejsce docelowe zapisu załączników na komputerze
 • Ogranicz obszar w bazie dla załączników do – możliwość określenia maksymalnego rozmiaru w MB, GB lub TB
 • Rozmiar miniatury zdjęcia na listach (w pikselach) – określa rozmiar wyświetlanych miniatur dla artykułów na liście artykułów oraz na liście elementów dokumentów

Eksport do arkusza kalkulacyjnego

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w tej sekcji znajduje się w artykule Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego.

Polityka haseł

Sekcja Polityka haseł

Sekcja Polityka haseł pozwala na zarządzanie hasłami użytkowników niedomenowych, których konto nie jest zintegrowane z Windows. Ustawienia tej sekcji są przenoszone na karty operatorów, przy czym dla operatorów administracyjnych db owner zostanie przeniesiony wyłącznie parametr Wymagaj mocnego hasła użytkownika niedomenowego.

Uwaga
Dla baz konwertowanych z wcześniejszych wersji systemu parametry są domyślnie odznaczone, natomiast dla baz nowo kreowanych – zaznaczone.

Uwaga
Parametry Wymagaj okresowej zmiany hasła użytkownika niedomenowego oraz Wymagaj mocnego hasła użytkownika niedomenowego nie zostaną uwzględnione dla operatorów z odznaczonym parametrem Polityka haseł określona w konfiguracji systemu, dostępnym na karcie operatora. W takim przypadku zmiana parametrów musi być dokonywana bezpośrednio na karcie danego operatora, o czym użytkownik zostanie poinformowany podczas zapisu zmian w konfiguracji.

Transakcje międzyfirmowe

Sekcja Transakcje międzyfirmowe
Sekcja Transakcje międzyfirmowe

Ta sekcja pozwala na określenie pomocniczego operatora, którego uprawnienia mają być wykorzystywane przy realizacji transakcji międzyfirmowych takich jak:

 • Generowanie: WZ -> PZ oraz FS->FZ
 • Generowanie korekt: KIPZ -> KIWZ oraz KIFS -> KIFZ
 • Przesunięcia międzyfirmowe: MM-/+ -> WZ -> PZ -> MM-
 • Zwroty międzyfirmowe: MM-/+ -> KIPZ/RW -> KIWZ/PW -> MM-
 • Operacje w ramach więcej niż dwóch firm np. zwrot międzyfirmowy i sprzedaż do kolejnej firmy
 • Anulowanie: FZ, PZ, korekt oraz MM-/+ międzyfirmowych

Naciśnięcie przycisku [Sprawdź połączenie] powoduje weryfikację poprawności wpisanych danych. Brak wskazania operatora pomocniczego skutkuje wykonywaniem operacji jak dotychczas, z uprawnieniami operatora inicjującego.
Formularze

Na zakładce Formularze w menu System -> Konfiguracja  została udostępniona możliwość importu oraz eksportu zmian w ustawieniach interfejsu wprowadzonych przez operatorów na formularzach (za pomocą Edytora interfejsu). Zmiany (dla grup operatorów) eksportowane są do pliku, który następnie może zostać importowany na innym stanowisku, tak aby ustawienia wyglądu dla stanowisk były takie same.

Zakładka Formularze
Drukarka fiskalna

System Comarch ERP Altum współpracuje z następującymi modelami drukarek:

 • Elzab Mera
 • Elzab Omega
 • Emar Printo 57T
 • Epson TM-T801 FV
 • Innova Market
 • Novitus
 • Posnet Thermal

Parametry umieszczone na zakładce Drukarka fiskalna w menu System Konfiguracja pozwalają na konfigurację drukarki fiskalnej, z którą ma współpracować system Comarch ERP Altum. Dzięki temu możliwa jest fiskalizacja dokumentów po stronie systemu, skutkująca wysłaniem wydruku na drukarkę fiskalną.

Zakładka Drukarka fiskalna

W ramach pól niezbędnych do uzupełnienia w obszarze zakładki wyróżniono:

 • Plik sterownika – plik Comarch.B2.Printer2.dll zawierający sterowniki do drukarek fiskalnych

Wskazówka
W celach testowych można skorzystać ze sterownika Comarch.B2.DummyPrinter.dll imitującego prawidłowe połączenie z drukarką.

 • Model drukarki – w tym miejscu należy wskazać model drukarki z listy dostępnych modeli dla pliku sterownika
 • Port drukarki – należy wskazać port, do którego jest podłączona drukarka fiskalna
 • Typ, Nazwa, Wersja – w tych polach zostaną uzupełnione ogólne informacje o specyfikacji sterownika obsługującego dostępne modele drukarek
 • Mapowanie – w tym polu znajduje się lista dostępnych w systemie mapowań stawek VAT. Dla wskazanego mapowania w tabeli poniżej należy ustalić wartości stawek VAT wagi, jakie będą odpowiadały poszczególnym stawkom systemowym. Użytkownik ma możliwość utworzenia wielu mapowań stawek VAT dla drukarek. W tym celu poniżej tabelki, w polu Nowe mapowanie należy określić nazwę mapowania oraz w polu Grupa stawek VAT wskazać grupę, dla której mapowane będą stawki VAT (domyślnie podpowiada się grupa stawek ustawiona dla firmy głównej). Po naciśnięciu przycisku [Utwórz] na liście mapowań pojawi się nowa wartość, a w widoku tabelki pojawią się puste pola do określenia symboli fiskalnych.

Ponadto użytkownik ma możliwość określenia parametrów takich jak:

 • Drukuj numer dokumentu – drukuje numer systemowy paragonu/faktury na drukarce fiskalnej
 • Drukuj rabat pozycji – drukuje wysokość nadanego rabatu dla danej pozycji na paragonie
 • Loguj kasjera na starcie – drukuje informacje o numerze stanowiska oraz numerze operatora przy uruchomieniu drukarki
 • Drukuj faktury fiskalne – drukuje faktury na drukarce fiskalnej obsługującej taką funkcję. Dodatkowo w menu System Konfiguracja musi być włączona funkcja Fiskalizacja faktur na zakładce Handel. W przypadku, gdy drukarka fiskalna nie obsługuje wydruku faktury, zostanie wydrukowany paragon.
 • Drukuj NIP nabywcy – parmetr umożliwia wydrukowanie numeru NIP nabywcy wskazanego na paragonie:
  • w linii NIP nabywcy (nowe drukarki) – pod warunkiem, że dany model drukarki fiskalnej posiada możliwość wydruku numeru NIP
  • w linii kasjera (stare drukarki) – w przypadku, gdy drukarka nie obsługuje drukowania NIP.

Numer NIP pobierany jest z karty kontrahenta – nabywcy wskazanego na dokumencie, a w przypadku kontrahenta Nieokreślony bezpośrednio z fiskalizowanego dokumentu z pola NIP prezentowanego w sekcji Nabywca na zakładce Kontrahenci.

 • Drukuj oznaczenie kasjera i stanowiska – oznaczenie kasjera pobierane jest z pola Oznaczenie dla drukarki fiskalnej z formularza zalogowanego operatora. Po wyborze opcji w linii kasjera (starsze drukarki) dla parametru Drukuj NIP nabywcy, parametr jest zaznaczony i jego odznaczenie jest zablokowane.
 • Identyfikator artykułu – w zależności od wskazanej wartości parametru: Nazwa lub Kod, kiedy wyłączona jest obsługa nazwy fiskalnej lub brak nazwy fiskalnej przy włączonej obsłudze, podczas fiskalizacji dokumentów na drukarkę fiskalną zostanie przekazana nazwa lub kod artykułu.
 • Oznaczenie stanowiska – drukuje na dokumencie symbol wprowadzony w tym polu (określający stanowisko, na którym realizowana jest sprzedaż fiskalna)

Przycisk [Test połączenia] umożliwia weryfikację połączenia z drukarką fiskalną.
POS

W konfiguracji systemu istnieje zakładka POS z parametrami:

 • Synchronizacja dokumentów PW/RW z ostatnich – pozwala na określenie ilości dni wstecz, dla których dokumenty PW/RW będą wysyłane do POS
 • Synchronizacja dokumentów ZS z ostatnich – pozwala na określenie ilości dni wstecz, dla których dokumenty ZS będą wysyłane do POS
 • Adres Comarch POS Agent Broker – adres sieciowy i port usługi Comarch POS Agent Broker, wykorzystywanej do komunikacji ze stanowiskami POS Agent. Po wprowadzeniu adresu użytkownik ma możliwość testu połączenia, co pozwala na zweryfikowanie ewentualnych błędów w komunikacji usługi.
  Domyślny port to 80.

Uwaga
Adres usługi Comarch POS Agent Broker może się różnić od tego na powyższym obrazu w zależności od środowiska. Sposób na jego odnalezienie można odnaleźć na stronie opisującej POS Agent Broker.
Typy inwentaryzacji

Użytkownik ma możliwość zdefiniowania Typów inwentaryzacji prowadzonej w Comarch POS

Formularz typu inwentaryzacji

 • Typ – pole z możliwością wyboru jednej z wartości ze słownika uniwersalnego Typy inwentaryzacji POS
 • Opis – pole pozwala na wprowadzenie dodatkowych informacji
 • Rodzaj raportu – pole typu lista z możliwością wyboru jednej z opcji: Dodawaj do zaaportowanych ilości / Nadpisuj zaraportowane ilości
 • Metoda liczenia rezerwacji – pole typu lista z możliwością wyboru jednej z opcji: POS automatycznie doda rezerwacja do zliczonej ilości / Użytkownik sam zliczy rezerwacje
 • Zatwierdzanie raportu mPOS – pole typu lista z możliwością wyboru jednej z opcji: Tylko zgłoś lub Zgłoś i zamknij / Tylko zgłoś / Zgłoś i zamknij