Ustawienia konfiguracyjne dotyczące funkcjonalności rozliczeń

Funkcja rozliczeń umożliwia:

 • kojarzenie ze sobą otrzymanych bądź dokonanych zapłat (operacji kasowych/bankowych) z należnościami lub zobowiązaniami
 • kompensowanie dokumentów, których przepływ środków finansowych jest przeciwny np. operacja przychodowa z operacją rozchodową lub należność z zobowiązaniem

Uwaga
Rozliczeniu podlegają wyłącznie płatności zatwierdzonych dokumentów. Wyjątek stanowią płatności bilansu otwarcia, które podlegają rozliczeniu również w przypadku, gdy dokument bilansu otwarcia znajduje się w buforze.

 

W systemie można rozliczać dokumenty wyłącznie w obrębie jednej firmy i będąc do niej zalogowanym. Dokumenty wystawione w obrębie tej samej firmy, ale w różnych centrach, można rozliczyć zarówno z poziomu tej firmy jak również z poziomu jej centrów, jednakże w tym celu konieczna jest konfiguracja ustawień. Z poziomu centrum będącego właścicielem dokumentów należy udostępnić dokumenty centrom, w obrębie których będą one rozliczane. Dodatkowo z poziomu Konfiguracja –> Struktura firmy –> Dostępność obiektów konieczne jest dołączenie rejestrów kasowych/bankowych do centrów. Jeżeli dokument jest dostępny w danym centrum, to widoczna jest również jego płatność. W przypadku, gdy płatność udostępnionego dokumentu została rozliczona z operacją niedostępną w danym centrum lub firmie, wartości danej operacji są maskowane.

Rozliczenia mogą być wykonywane z poziomu:

 • Szczegółów płatności danego dokumentu
 • Szczegółów operacji kasowych/bankowych
 • List płatności (należności, zobowiązań)
 • Rozliczeń z nabywcami/dostawcami
 • Preliminarza płatności
 • List dokumentów i szczegółów dokumentu

Aby użytkownik mógł wykonywać rozliczenia we wszystkich dostępnych miejscach w systemie, z poziomu Konfiguracja –> Grupa operatorów –> edycja określonej grupy operatorów –> Inne uprawnienia, należy zaznaczyć parametr Wykonywanie rozliczeń.

Uwaga
Wraz z anulowaniem dokumentów handlowych, faktur VAT, korekt faktur VAT i dokumentów windykacyjnych oraz usunięciem faktur VAT i korekt faktur VAT następuje automatyczne usunięcie rozliczenia/kompensaty dokumentu, który ma zostać anulowany/usunięty. Użytkownik zostanie o tym poinformowany komunikatem: Czy na pewno chcesz anulować zaznaczoną fakturę? Powiązane rozliczenia zostaną usunięte.

 
Rozliczanie płatności za pomocą okna Potwierdzenie zapłaty

Potwierdzenie zapłaty – informacje ogólne

Za pomocą okna Potwierdzenie zapłaty można całkowicie lub częściowo uregulować płatność poprzez automatyczne utworzenie się operacji kasowej/bankowej, rozliczonej z daną płatnością. Okno Potwierdzenie zapłaty może zostać wywołane:

 • automatycznie przy zatwierdzaniu dokumentu oraz przy zatwierdzaniu z jednoczesnym księgowaniem
 • ręcznie poprzez wybranie przycisku [Zapłać]

Rozliczanie płatności dokumentu za pomocą okna Potwierdzenie zapłaty przy zatwierdzaniu dokumentu jest dostępne wyłącznie, jeżeli na definicji danego dokumentu został zaznaczony parametr Potwierdzenie zapłaty. Parametr ten jest domyślnie zaznaczony dla dokumentów:

 • FZ, KWFZ, KIFZ, FZL, KFZL, FZV, KFZV
 • FS, KWFS, KIFS, FSL, KFSL, FSV, KFSV
 • PAR, KIPAR, KWPAR

Parametr Potwierdzenie zapłaty na definicji dokumentu FS

Rozliczenia płatności w oknie Potwierdzenie zapłaty poprzez wybranie przycisku [Zapłać] można dokonać z poziomu:

 • preliminarza płatności
 • listy należności/zobowiązań
 • rozliczeń z kontrahentami
 • listy dokumentów handlowych (faktur zakupu, faktur sprzedaży, paragonów)
 • szczegółów faktury sprzedaży

Opcja ta jest dostępna wyłącznie dla dokumentów wystawionych w firmie, do której zalogowany jest użytkownik. Jeżeli zapłata dotyczy kilku płatności, to wystąpienie niezgodności przynajmniej na jednym z nich uniemożliwi zarejestrowanie zapłaty.

Uwaga
Rozliczanie dokumentów za pomocą okna Potwierdzenie zapłaty może być dokonywane również przez operatorów, którzy nie mają nadanych praw do wykonywania rozliczeń.

 

Elementy okna potwierdzenia zapłaty

Okno Potwierdzenie zapłaty

W górnej części okna Potwierdzenie zapłaty prezentowana jest lista planowanych płatności zdefiniowanych na dokumencie. Lista ta składa się z kolumn:

 • Zapłać – parametr warunkuje, czy dana płatność ma zostać zapłacona
 • Numer dokumentu – numer dokumentu, z którego pochodzi płatność
 • Kwota – kwota płatności
 • Waluta
 • Forma płatności – forma, w jakiej płatność zostanie uregulowana
 • Pozostaje – kwota pozostała do rozliczenia
 • Kod podmiotu – kod podmiotu wskazanego na płatności

Oraz kolumn domyślnie ukrytych:

 • Data ważności skonta – data, do której musi nastąpić uregulowanie płatności, aby zostało udzielone skonto
 • Do uregulowania – kwota, która pozostaje po skorygowaniu wartości płatności o wartość skonta
 • Ilość dni – ilość dni, w przeciągu których musi nastąpić uregulowanie płatności, aby skonto zostało udzielone
 • Nazwa podmiotu
 • Podstawa skonta – kwota płatności wyliczona na podstawie elementów dokumentu oznaczonych jako podlegające warunkom skont
 • Skonto [%] – wartość procentowa upustu
 • Wartość niepodlegająca skontu – różnica pomiędzy kwotą płatności a podstawą skonta
 • Wartość skonta – wartość udzielanego upustu

Wartości kolumn domyślnie ukrytych dotyczących skonta pobierane są z zakładki Skonto, dostępnej na płatności danego dokumentu. Szczegółowy opis tych kolumn znajduje się w artykule Definiowanie skonta.

Operator ma możliwość zadecydowania, czy w oknie Potwierdzenie zapłaty wyświetlanym w wyniku zatwierdzania dokumentu handlowego mają pojawiać się wszystkie nierozliczone płatności dokumentu, czy tylko te o określonym typie. W tym celu, z poziomu Konfiguracja –> Struktura firmy –> Firma –> Dostępność obiektów –> obiekt Formy płatności należy zaznaczyć/odznaczyć parametr Potwierdzenie zapłaty dla danej formy płatności. Jeżeli okno Potwierdzenie zapłaty jest uruchamiane w wyniku wybrania przycisku [Zapłać] już po zatwierdzeniu dokumentu, będzie ono zawierało wszystkie nierozliczone płatności, bez względu na wartość parametru Potwierdzenie zapłaty dla formy płatności.

Dolna część okna Potwierdzenie zapłaty składa się z elementów:

 • Nabywca/Dostawca – domyślnie podpowiadany jest kontrahent wskazany na płatności dokumentu, z możliwością zmiany
 • Forma zapłaty – domyślnie wskazana jest forma wybrana na płatności dokumentu, z możliwością zmiany
 • Rejestr – domyślnie podpowiadany jest rejestr powiązany ze wskazaną formą płatności, z możliwością zmiany
 • [Dodaj raport] – umożliwia dodanie raportu do wybranego rejestru. Przycisk jest aktywny, gdy w systemie nie został jeszcze zdefiniowany raport o zakresie czasowym uwzględniającym datę dokumentu potwierdzenia zapłaty.
 • Do zapłaty – kwota płatności dokumentu pozostająca do rozliczenia. Dla płatności wyrażonej w innej walucie niż systemowa, kwota do zapłaty będzie prezentowana w dwóch walutach – walucie płatności oraz walucie systemowej. Jest to pole nieedytowalne.
 • Zapłacono – domyślnie podpowiadana jest kwota do zapłaty, z możliwością zmiany. Dla płatności wyrażonej w innej walucie niż systemowa, kwota do zapłaty będzie prezentowana w dwóch walutach – walucie płatności oraz walucie systemowej.
 • Reszta – różnica pomiędzy kwotą pobraną od płatnika a kwotą do zapłaty. Jeżeli płatność wyrażona jest w innej walucie niż systemowa, kwota reszty jest prezentowana w dwóch walutach – walucie płatności i walucie systemowej, a w dolnej części okna wyświetlana jest sekcja z przelicznikiem walut. Użytkownik ma możliwość wyboru kursu waluty takiej płatności. W przypadku dokonywania zapłaty za kilka dokumentów, system pozwala na każdym z dokumentów wprowadzić odrębny kurs.
 • Data dokumentu – data i godzina ewidencji operacji w systemie. Domyślnie podpowiadana jest data systemowa, z możliwością zmiany.
 • Tytułem – pole tekstowe zawierające parametr Automatycznie. Domyślne ustawienie tego parametru zależy od ustawienia parametru Automatyczne wypełnianie pola Tytułem, z możliwością zmiany przez użytkownika. Jeżeli parametr Automatycznie jest:
  • zaznaczony, to pole tekstowe jest ukrywane. Na operacji powstałej w wyniku rozliczania należności, w polu Tytułem zostanie pobrany numer systemowy płatności. Na operacji powstałej w wyniku rozliczania zobowiązania w polu Tytułem zostanie pobrany numer obcy płatności, a w przypadku jego braku numer systemowy płatności.
  • odznaczony, to istnieje możliwość wpisania dowolnego tekstu w polu Tytułem
 • Opis – pole tekstowe umożliwiające wprowadzenie dodatkowej adnotacji, która zostanie zapisana na operacji powstałej w wyniku rozliczania danej płatności. Jeżeli na rozliczanej płatności wprowadzono opis, zostanie on przeniesiony do tego pola.

Rozliczanie płatności z uwzględnieniem istniejących operacji

W systemie istnieje możliwość rozliczenia płatności dokumentu za pomocą okna potwierdzenia zapłaty z uwzględnieniem już istniejących operacji kasowych/bankowych. W tym celu na definicji danego dokumentu należy zaznaczyć parametr Nierozliczone operacje. Przy zapłacie za ten dokument zostanie otwarte okno z listą nierozliczonych operacji powiązanych z danym kontrahentem.

Okno dokumentów do rozliczenia dla danego kontrahenta

Na liście prezentowane są te operacje kasowe/bankowe, które mają status Nierozliczone oraz spełniają wymagania domyślnie określone w filtrze pod listą. Nad listą prezentowana jest kwota Do rozliczenia. Jest to kwota płatności aktualnie rozliczanego dokumentu.

W celu dokonania rozliczenia płatności z dokumentu z wybraną operacją, należy zaznaczyć tę operację i wybrać przycisk [Powiąż]. Istnieje możliwość powiązania z dokumentem więcej niż jednej operacji. System pozwala także na edytowanie operacji widocznych na liście.

Ponadto, operator posiadający uprawnienia do wykonywania kompensat ma również możliwość dokonania kompensaty płatności z poziomu okna Dokumenty do rozliczenia. W tym celu należy zaznaczyć parametr Kompensaty, dostępny w filtrze pod listą, co spowoduje pojawienie się na liście płatności przeciwnego typu do rozliczanej w danym momencie płatności. Dodatkowo zostanie automatycznie zmieniona nazwa kolumny Data dokumentu na Data/Termin, w której wyświetlana będzie data dokumentu z operacji kasowej/bankowej lub termin płatności z płatności przeciwnego typu. W celu dokonania kompensaty należy zaznaczyć odpowiednią płatność na liście i wybrać przycisk [Powiąż].

Po dokonaniu stosownych powiązań należy wybrać przycisk [Zapisz] lub [Zamknij]. Przycisk [Zamknij] przerywa operację rozliczania płatności, przy czym zapamiętuje wszystkie dokonane rozliczenia. Wybranie przycisku [Zapisz] powoduje zamknięcie okna (jeżeli płatność została już całkowicie rozliczona) lub otwiera okno Potwierdzenie zapłaty (jeżeli dla płatności pozostała jeszcze kwota do rozliczenia).

Rozliczanie płatności za pomocą opcji Zapłać wszystko

Po zaznaczeniu więcej niż jednej płatności na liście preliminarza płatności lub liście należności/zobowiązań, a następnie wybraniu przycisku [Zapłać], zostanie podniesione okno potwierdzenia zapłaty z aktywnym parametrem Zapłać wszystko. Jeżeli parametr jest:

 • zaznaczony – zostanie utworzona jedna zbiorcza płatność na kwotę będącą sumą wszystkich płatności, na której płatnik, forma zapłaty i rejestr zostanie pobrany z pierwszej płatności
 • odznaczony – dane dotyczące płatnika, kwot, rejestru, daty dokumentu, formy zapłaty będą wyświetlane osobno dla poszczególnych płatności, po podświetleniu każdej z nich

Parametr Zapłać wszystko w oknie Potwierdzenie zapłaty

Uwaga
Po zaznaczeniu kilku płatności przycisk [Zapłać] jest aktywny wyłącznie, jeżeli wskazano płatności tego samego typu.

 

Skonto w oknie potwierdzenia zapłaty

Jeżeli dana płatność ma przypisanych kilka skont, to pobrane zostanie to, które wyznaczono na podstawie daty dokumentu wskazanej w oknie Potwierdzenie zapłaty. Po zmianie daty dokumentu wartość skonta będzie aktualizowana.

Przykład

Na płatności faktury na kwotę 4 000,00 PLN z terminem 30.04.2019 znajdują się następujące skonta:

 • 10% w terminie 2 dni, data ważności 10.04.2019, kwota do uregulowania 3 600,00 PLN
 • 5% w terminie 7 dni, data ważności 15.04.2019, kwota do uregulowania 3 800,00 PLN

Poniższa tabela prezentuje kwoty do zapłaty, w zależności od daty dokumentu wskazanej w oknie Potwierdzenie zapłaty:

Data dokumentu

Wartość skonta

Kwota do zapłaty

9.04.2019

10%

3 600 PLN

12.04.2019

5%

3 800 PLN

15.04.2019

5%

3 800 PLN

17.04.2019

-

4 000 PLN

 

Rejestracja reszty w oknie potwierdzenia zapłaty

W systemie istnieje możliwość rejestrowania reszty w walucie zapłaty z poziomu okna Potwierdzenie zapłaty. Z poziomu Konfiguracja –> Struktura firmy –> Firma –> Dostępność obiektów –> obiekt Formy płatności można dla wybranego centrum określić, czy dla danej formy płatności ma być rejestrowana reszta. Parametr Rejestrowanie reszty jest domyślnie zaznaczony dla form płatności Bon zewnętrzny oraz Bon własny, bez możliwości odznaczenia. Dla pozostałych form płatności parametr ten jest odznaczony i możliwy do zmiany w dowolnym momencie.

Jeżeli parametr Rejestrowanie reszty jest odznaczony dla danej formy płatności centrum, to w przypadku zapłaty za zobowiązanie z resztą w tej samej walucie zostanie utworzona operacja tylko na kwotę z pola:

 • Do zapłaty – gdy w polu Zapłacono wskazano kwotę większą lub równą kwocie z pola Do zapłaty
 • Zapłacono – gdy w polu Zapłacono wskazano kwotę mniejszą niż kwota z pola Do zapłaty

Gdy parametr Rejestrowanie reszty jest zaznaczony dla danej formy płatności centrum, to dla zapłaty z resztą w walucie zapłaty tworzona jest także operacja kasowa/bankowa na kwotę reszty. Operacja związana z resztą jest automatycznie kompensowana z operacją zapłaty utworzoną przy pomocy okna Potwierdzenie zapłaty. Dodatkowo na zakładkach Dokumenty skojarzone tych operacji wyświetlana jest informacja o powiązaniu między operacją zapłaty oraz operacją związaną z rejestracją reszty.

Przykład

Forma płatności Gotówka, parametr Rejestrowanie reszty zaznaczony:

 1. Dodano FS1 na kwotę 70 PLN płatną gotówką
 2. Kontrahent zapłacił 100 PLN, więc w oknie Potwierdzenia zapłaty wprowadzono tę kwotę w polu Zapłacono
 3. Utworzone zostały dwie operacje kasowe: KP1 na kwotę 100 PLN rozliczone z FS1 i KW1 oraz KW1 na kwotę 30 PLN rozliczone z KP1

 

Przykład

Forma płatności Gotówka, parametr Rejestrowanie reszty odznaczony:

 1. Dodano FS1 na kwotę 70 PLN płatną gotówką
 2. Kontrahent zapłacił 100 PLN, więc w oknie Potwierdzenia zapłaty wprowadzono tę kwotę w polu Zapłacono
 3. Utworzona została jedna operacja kasowa: KP1 na kwotę 70 PLN rozliczona z FS1

 
Rozliczanie płatności za pomocą przycisków: [Powiąż], [Powiąż zaznaczone], [Rozlicz], [Zapłać]

Rozliczenia płatności mogą być dokonywane za pomocą przycisków:

Graficzny znak przycisku

Przycisk jest dostępny z poziomu:


 • szczegółów operacji kasowych/bankowych

 • szczegółów płatności


 • preliminarza

 • rozliczeń z kontrahentami


 • preliminarza

 • rozliczeń z kontrahentami

 • listy należności/zobowiązań

 • szczegółów operacji kasowej/bankowej

 • szczegółów płatności


 • preliminarza

 • rozliczeń z nabywcami/dostawcami

 • listy zobowiązań/należności

 • listy dokumentów handlowych

 • szczegółów faktury sprzedaży

Rozliczanie za pomocą przycisku [Powiąż]

Przycisk [Powiąż] dostępny jest z poziomu szczegółów płatności i szczegółów operacji kasowej/bankowej, na zakładce Rozliczenia.

Przycisk [Powiąż] na zakładce Rozliczenia na płatności

Zakładka Rozliczenia na płatności została szczegółowo opisana w artykule Dodawanie należności/zobowiązania.

W celu rozliczenia danej płatności należy na liście Dokumenty do rozliczenia zaznaczyć odpowiedni dokument, a następnie wybrać przycisk [Powiąż] lub dwukrotnie kliknąć myszką na zaznaczony dokument. Po dokonaniu rozliczenia w sekcji Dokumenty rozliczone pojawi się dokument rozliczający daną płatność. Dodatkowo jeżeli dokument ten został całkowicie rozliczony, to zniknie on z listy Dokumenty do rozliczenia.

Uwaga
Na liście Dokumenty do rozliczenia znajdują się tylko operacje oraz płatności przeciwnego typu związane z danym podmiotem, którego płatność jest aktualnie rozliczana.

 

W celu usunięcia rozliczenia, należy na liście Dokumenty rozliczone zaznaczyć odpowiedni dokument, następnie wybrać przycisk [Usuń powiązanie] lub dwukrotnie kliknąć myszką na ten dokument. Po usunięciu rozliczenia dokument znika z listy Dokumenty rozliczone i pojawia się ponownie na liście Dokumenty do rozliczenia.

Rozliczanie za pomocą przycisku [Powiąż zaznaczone]

W celu dokonania rozliczenia należy na liście preliminarza lub liście rozliczeń z kontrahentami zaznaczyć co najmniej dwa dokumenty, które mają zostać ze sobą powiązane, a następnie wybrać przycisk [Powiąż zaznaczone].

Przycisk [Powiąż zaznaczone] na liście Rozliczenia z nabywcami

Rozliczenie za pomocą przycisku [Rozlicz]

Rozliczenia za pomocą przycisku [Rozlicz] można dokonać z poziomu:

Wybranie przycisku [Rozlicz] powoduje otwarcie listy wszystkich nierozliczonych dla danego kontrahenta operacji (w przypadku rozliczania płatności) lub płatności (w przypadku rozliczania operacji). Po zaznaczeniu odpowiednich dokumentów do rozliczenia należy wybrać przycisk [Powiąż]. System pozwala także na edytowanie dokumentów widocznych na liście.

Dokumenty są wyświetlane w oknie nierozliczonych operacji/nierozliczonych płatności wyłącznie, jeżeli użytkownik posiada uprawnienia do odczytu płatności lub operacji. Dodatkowo na liście nierozliczonych operacji/nierozliczonych płatności, widoczne są wszystkie obiekty dostępne w centrum, do którego aktualnie zalogowany jest użytkownik.

Okno Nierozliczone operacje podczas rozliczania płatności

Rozliczanie za pomocą przycisku [Zapłać]

Rozliczanie płatności za pomocą przycisku [Zapłać] zostało opisane w artykule Rozliczanie płatności za pomocą okna Potwierdzenie zapłaty.

 
Częściowe rozliczenia

W systemie możliwe jest rozliczanie dokumentów w niższej kwocie niż ta, na którą zostały one wystawione.

Przykład

Zarejestrowano operację przychodową od kontrahenta ABC na kwotę 10 000,00 PLN. Po wybraniu przycisku [Rozlicz] na liście nierozliczonych płatności tego kontrahenta znajdowały się dwie płatności:

 • pierwsza płatność na kwotę 10 000,00 PLN (do rozliczenia: 6 000, 00 PLN)
 • druga płatność na kwotę 3 000,00 PLN (do rozliczenia: 3 000,00 PLN)

Zaznaczono parametr Częściowe rozliczenia, a następnie, bezpośrednio w kolumnie Do rozliczenia, zmieniono kwotę do rozliczenia dla pierwszej płatności na 4 000,00 PLN. Zaznaczono płatności i wybrano przycisk [Powiąż]. W wyniku tych operacji:

 • pierwsza płatność została częściowo rozliczona (rozliczono: 4 000 PLN, do rozliczenia: 2 000 PLN)
 • druga płatność została całkowicie rozliczona
 • operacja została częściowo rozliczona (rozliczono: 7 000 PLN, do rozliczenia: 3 000 PLN)

Parametr Częściowe rozliczenia na liście nierozliczone należności po wybraniu przycisku [Rozlicz]
Przykład
Zarejestrowano FZ na kwotę 1 000,00 PLN. W oknie Potwierdzenie zapłaty wskazano zapłatę w kwocie 200,00 PLN. Po dokonaniu rozliczenia na płatności faktury zakupu do rozliczenia pozostaje kwota 800,00 PLN. Automatycznie utworzona operacja została w całości rozliczona.

 

 
Rozliczanie dokumentów wyrażonych w różnych walutach

W programie istnieje możliwość rozliczenia płatności wyrażonych w walucie systemowej z operacjami kasowymi/bankowymi wyrażonymi w walucie obcej. Podczas rozliczania takich dokumentów nie zostanie naliczona różnica kursowa.

Przykład

Wprowadzono operację przychodową na kwotę 1 000,00 EUR po kursie 1 EUR = 4,30 PLN oraz fakturę sprzedaży na kwotę 700,00 PLN. Rozliczono dokumenty, wskutek czego:

 • Faktura sprzedaży została całkowicie rozliczona
 • Operacja została częściowo rozliczona:
  • Rozliczono w walucie systemowej: 700,00 PLN
  • Rozliczono w walucie obcej: 162,79 EUR
  • Kwota pozostająca do rozliczenia w walucie systemowej: to 3 600,00 PLN
  • Kwota pozostająca do rozliczenia w walucie obcej: 837,21 EUR

Przyjęcie wpłaty w walucie obcej do płatności w walucie systemowej działa analogicznie do rozliczania dokumentów w różnych walutach. W tym przypadku w oknie Potwierdzenie zapłaty użytkownik ma możliwość wskazania waluty zapłaty oraz waluty reszty.

 

Uwaga
W przypadku wybrania bonu jako formy płatności, zapłata oraz wydanie reszty możliwe jest wyłącznie w walucie systemowej.

 
Lista rozliczeń z nabywcami/dostawcami

Lista rozliczeń z nabywcami/dostawcami dostępna jest z poziomu Finanse pod przyciskiem [Nabywcy]/[Dostawcy].

Widoczność danych na liście uzależniona jest od centrum, do którego zalogowany jest operator. Dokument jest widoczny na liście, jeżeli:

 • został dodany przez centrum bieżące (centrum, do którego zalogowany jest operator)
 • został dodany przez centrum podrzędne w stosunku do bieżącego
 • został dodany przez centrum, które udostępnia go (poprzez określenie widoczności dla typu dokumentu) centrum bieżącemu lub podrzędnemu w stosunku do bieżącego

Uwaga
Na liście wyświetlane są wszystkie płatności, niezależnie od dostępności w bieżącym centrum rejestrów wskazanych na tych płatnościach. Jeżeli na płatności wskazany jest rejestr niedostępny w danym centrum, płatność taka możliwa jest do edycji jedynie w trybie do podglądu.

 

Na liście wyświetlane są wyłącznie operacje wprowadzone do rejestrów dostępnych w bieżącym centrum.

Na liście znajdują się standardowe przyciski oraz dodatkowo:

 • [Powiąż zaznaczone] – rozlicza zaznaczone płatności
 • [Rozlicz] – pozwala rozliczyć daną płatność
 • [Skompensuj] – pozwala skompensować daną płatność
 • [Zapłać] – wyświetla formularz Potwierdzenie zapłaty, za pomocą którego można uregulować płatność poprzez automatyczne utworzenie operacji kasowej/bankowej

Lista Rozliczenia z nabywcami

Lista rozliczeń z dostawcami/nabywcami składa się z kolumn:

 • Numer dokumentu
 • Numer obcy – numer wprowadzany przez użytkownika celem dodatkowej identyfikacji
 • Kod podmiotu – kod płatnika na płatności i kod podmiotu na operacji
 • Należność – kwota płatności o typie Należność lub operacji rozchodowej
 • Zobowiązanie – kwota płatności o typie Zobowiązanie lub operacji przychodowej
 • Należność – pozostaje – kwota należności pozostająca do rozliczenia
 • Zobowiązanie – pozostaje – kwota zobowiązania pozostająca do rozliczenia
 • Termin/Data – termin płatności dla płatności lub data dokumentu dla operacji k/b
 • Waluta – waluta dokumentu, zależna od ustawień w filtrze
 • Forma płatności
 • Status
  • R – rozliczona
  • N – nierozliczona
  • NP – nie podlega rozliczeniu

Oraz kolumn domyślnie ukrytych:

 • Data dokumentu/operacji – w przypadku płatności to data dokumentu, w przypadku operacji to data operacji widoczna na formularzu operacji
 • Dni zwłoki – liczba dni, która upłynęła od terminu płatności. Kolumna pojawia się automatycznie po zaznaczeniu parametru Pokaż dni zwłoki.
 • Kasa/Bank – nazwa rejestru wskazanego na dokumencie
 • Kwota VAT – kwota VAT wyświetlana wyłącznie dla płatności i operacji bankowych, na których został zaznaczony parametr Podzielona płatność
 • Nazwa podmiotu – nazwa płatnika wskazanego na płatności i nazwa podmiotu na operacji
 • Numer bonu – numer bonu wskazany na płatności lub operacji
 • Opis – opis płatności dla płatności i zawartość pola Tytułem dla operacji kasowej/bankowej
 • Opis dokumentu – opis wprowadzony na dokumencie źródłowym płatności i opis operacji dla operacji kasowej/bankowej
 • Rodzaj bonu – rodzaj bonu wskazany na płatności lub operacji
 • Rozliczono – kwota, która została dotychczas rozliczona
 • Waluta systemowa – waluta firmy, w której został wystawiony dokument
 • Wartość – wartość płatności lub operacji k/b z punktu widzenia rozliczeń (należność ze znakiem plus, a zobowiązanie ze znakiem minus)
 • Właściciel – centrum struktury firmy, w której wystawiono dokument
 • Wpływa na saldo – wskazuje, czy dana operacja lub płatność ma wpływ na saldo rejestru

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych oraz w artykule Zakładka Preliminarz.

Uwaga
Aby możliwe było sumowanie pod listą rozliczeń, należy wybrać w filtrze konkretną walutę lub opcję Wszystkie w walucie systemowej. Jeżeli waluta systemowa wyświetlonych płatności nie jest taka sama, wyświetlana będzie wartość 0.

 

Generowanie faktury zaliczkowej na liście rozliczeń z nabywcami/dostawcami

Na liście rozliczeń z nabywcami/dostawcami możliwe jest generowanie faktury zaliczkowej na podstawie nierozliczonych operacji kasowych/bankowych. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie, jeżeli waluta operacji jest zgodna z walutą zamówienia, do którego generowana jest faktura.

W celu wystawienia faktury zaliczkowej należy

 • zaznaczyć konkretną operację kasową/bankową
 • wybrać przycisk [Generuj FSL]/[Generuj FZL] z grupy przycisków Generowanie. Przyciski te są dostępne, jeżeli w filtrze Operacje wskazano wartość Wpłaty lub Wypłaty. Wybranie przycisku otwiera listę zamówień sprzedaży/zakupu dla kontrahenta wskazanego na danej operacji.
 • zaznaczyć zamówienie I wybrać przycisk [Wybierz]. Akcja ta otwiera nowy dokument faktury zaliczkowej sprzedaży/zakupu.

Szczegółowe informacje na temat faktur zaliczkowych dostępne są w artykule Faktury zaliczkowe.