Po włączeniu na Typie obiegu Wydruku Książki nadawczej, na wydruku wyświetlane są dane z nowoutworzonych dokumentów. Co zrobić, aby widoczne były dane z dokumentów przed włączeniem wydruku ksiazki nadawczej?

Mechanizm konfiguracji wydruku książki nadawczej na pocztę działa od momentu skonfigurowania (włączenia) tej funkcjonalności.

Problemem jest tutaj mapowanie kolumn wydruku z kontrolkami karty obiegu. Nie możemy zmapować kontrolek we wcześniejszych konfiguracjach, ponieważ tych kontrolek mogło tam np. nie być. Dokumenty są widoczne od instancji konfiguracji, w której została skonfigurowana funkcjonalność książki nadawczej i kolejnych konfiguracji, w których są pamiętane mapowania kontrolek.
Dlaczego w wersji webowej nie jest widoczna ikona drukarki, aby wywołać standardowy wydruk karty obiegu? W wersji desktopowej jest taka możliwość.

Standardowy wydruk karty obiegu, jest to dedykowany wydruk jedynie dla wersji desktopowej. Nie można go wywołać z poziomu wersji webowej.

W wersji webowej ikona drukarki będzie widoczna, jeśli pod typ obiegu podepniemy jakiś raport (zob. Kreator raportów i dashboardów – uprawnienia).
Jakie warunki muszą być spełnione, aby po przekazaniu dokumentu do kolejnego etapu zostało dodane zadanie w terminarzu w Comarch ERPXL?

Zadanie zostaje dodane do terminarza operatora XL’owego jeśli: – na właściwościach etapu zaznaczony jest parametr „Umieść zadanie w Terminarzu ERP XL”, – uprawniony operator ma przypisanego pracownika w systemie Comarch ERP XL. Scenariusz pracy: Zadanie zostało przekazane do etapu, w którym jest zaznaczony parametr „Umieść zadanie w Terminarzu ERP XL”. Aplikacja dodała zadanie do terminarza operatora/ów przypisanego/przypisanych do etapu. Zadanie prezentowane jest w terminarzu od momentu przekazania zadania do etapu gdy został ustawiony czas na realizację zadania. Zadanie pozostaje w terminarzu do czasu wykonania, czyli przekazania do następnego etapu w aplikacji Comarch DMS.
Czy jest możliwe automatyczne inicjowanie dokumentów w DMS na podstawie skanów w zdefiniowanym folderze? Dokumenty są różne, tzn. nie mają kodów EAN. Na podstawie np 10 skanów ma zostać zainicjowanych 10 dokumentów automatycznie.

Aby automatycznie inicjować dokumenty, które nie mają wskazanego kodu kreskowego i każdy skan ma tworzyć osobny dokument, należy w oknie Inicjowania dokumentów wybrać jedynie Typ obiegu i kontrolkę z załącznikiem. Nie należy ustawiać kontrolki z kodem kreskowym, wówczas pojawi się komunikat: 'Inicjowanie dokumentów bez wybranej kontrolki kodu kreskowego spowoduje utworzenie nowego dokumentu dla każdego z załączników’.
Operator w DMS ma uprawnenia administratora i posiada prawo do usuwana dokumentów. Na liście dokumentów widzi dokumenty, ale dla niektórych ikona kosza jest nieaktywna. Dlaczego?

Operator, który ma uprawnienia administracyjne i prawo do usuwania dokumentów może z poziomu listy usunąć dokumenty o statusie ‘Przypisane do Ciebie’. Natomiast dokumenty o statusie ‘Nieprzypisane do Ciebie’ może usunąć po wejściu w dany dokument. Uzasadnieniem takiego działania jest to, aby przed usunięciem takiego dokumentu operator otwierając jego okno zweryfikował, czy nie jest to coś ważnego i czy na pewno należy go usunąć.
Jak wyeliminować ryzyko wprowadzenia kilka razy tego samego dokumentu w Comarch DMS?

Istnieje możliwość ustawienia blokady zduplikowania numerów obcych dokumentów u danego kontrahenta. Odpowiednie zapytanie odwołujące się do numeru obcego i kontrahenta w bazie XL należy umieścić w kontrolce typu Komunikat i powiązać kontrolkę Komunikat z kontrolką Kontrahent i kontrolką typu tekst, w której wpisywany będzie numer obcy dokumentu.
Dlaczego checkboxy w kontrolce Dokument ERP XL/Dokument Elektroniczny: Zatwierdzenie merytoryczne dokumentu, Zatwierdzenie formalno-rachunkowe są nieaktywne do zaznaczenia?

Wygenerowany/podpięty dokument musi być zatwierdzony (odznaczony check do bufora) aby pojawiła się możliwość zatwierdzenia merytorycznego. Po zatwierdzeniu merytorycznym i wykonaniu dekretacji możliwe jest zatwierdzenie formalno-rachunkowe.
Dlaczego pomimo ustawienia mapowania załączników w kontrolce Dokument ERP XL, nie mapują się one na wygenerowany dokument do ERPXL?

W przypadku pracy na dwóch oddzielnych bazach: Comarch ERP XL i Comarch DMS należy zweryfikować ustawienia w pliku web.config. W obszarze należy wskazać wartość FALSE, czyli zapisywanie załączników w bazie ERPXL. Jeśli jest ustawienie na TRUE, wówczas załączniki są zapisywane w bazie obiegowej i pomimo zmapowania nie będą się przenosiły na wygenerowany dokument. W przypadku pracy na jednej wspólnej bazie, załączniki będą mapować się niezależnie od wartości pola w web.config.
Czy istnieje możliowść tworzenia własnych raportów w Comarch DMS?

W kreatorze raportów jest możliwość utworzenia nowego raportów lub edycji istniejącego. Instrukcja obsługi kreatora raportów opisana jest na stronie producenta pod poniższym linkiem: https://documentation.devexpress.com/DashboardWin/15758
Czy można zawęzić wymiary analityczne widoczne na opisie analitycznym w kontrolce Dokument ERP XL?

Wymiary można zawężać dla wskazanego operatora Comarch DMS. Warunki zawężające listę wymiarów analitycznych można zdefiniować poprzez tabelę cdn.DO_DimensionCondition, która znajduje się w bazie Comarch ERP XL. Zawężanie można wykonać także poprzez dodatkową aplikację Comarch DMS Dimensions dostępną z poziomu folderu instalacyjnego Comarch DMS.