Informacje ogólne

Aplikacje Comarch DMS w wersji 2024.0.2  współpracują z następującymi Systemami Comarch ERP:

  • Comarch ERP XL – wersje systemu: 2023.0, 2023.1, 2023.2, 2024.0.0
  • Comarch ERP Optima – wersje systemu: 2024.0.1, 2024.1.1, 2024.2.1
  • Comarch ERP Altum – wersje systemu: 2024.0, 2024.0.1, 2024.1.0
  • Comarch ERP Enterprise 6.1 – DMS Integration APP wersja 26.18
  • Comarch ERP Enterprise 6.2 – DMS Integration APP wersja 35.7
  • Comarch ERP Enterprise 6.3 – DMS Integration APP wersja 40.2

Uwaga

Wymagane oprogramowanie serwera IIS:

System operacyjny (jedna z poniższych możliwości):

 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2019
 • Windows Server 2022


 
Dodanie listy „Rola partnera” nad listą partnerów (kontrahentów) w kontrolce typu Kontrahent w Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Enterprise

Udostępniono możliwość filtrowania listy partnerów (kontrahentów) w kontrolce typu Kontrahent w Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Enterprise według roli, jaką odgrywa partner w firmie.

W tym celu nad listą partnerów (kontrahentów) dodano pole „Rola partnera”, w ramach którego znajduje się rozwijana lista, która przyjmuje wartości zwracane z Comarch ERP Enterprise, przykładowo: Dowolny, Klient, Pracownik, Kontakt, Dostawca, itp.

Domyślnie w ramach pola „Rola partnera” wyświetlana jest wartość „Dowolny” – wówczas wyświetlani są partnerzy z każdą rolą. Jeżeli użytkownik wybierze z listy w ramach pola inną opcję, wówczas lista partnerów zostanie zawężona do tych, którzy zostali przypisani do wybranej roli.

 

Lista partnerów (kontrahentów) z widocznym polem „Rola partnera” ustawionym na domyślną wartość „Dowolny”

 

Lista wartości w polu „Rola partnera”

 

Przykładowa lista partnerów (kontrahentów) po wyborze opcji „Klient” w polu „Rola partnera”

 

Aby powrócić do wyświetlania listy wszystkich partnerów należy wybrać opcję „Dowolny” w polu „Rola partnera” lub opuścić szczegóły kontrolki typu Kontrahent, klikając w przycisk , znajdujący się nad listą partnerów.
Zmiany dotyczące uruchomienia przeglądarki w Comarch DMS w chmurze Optima

W wersji 2024.0.2 dla Comarch DMS w chmurze Optima zostały oprogramowane kanały wirtualne dla:

 • kontrolki typu URL – adres wprowadzony w kontrolce jest uruchamiany przez kanały wirtualne
 • strony startowej – linki, które znajdują się na stronie startowej, są uruchamiane w przeglądarce na komputerze lokalnym
 • zmiany hasła w oknie logowania
 • okna z informacjami o błędach OCR
 • okna dialogowego z linkiem
 • strony Comarch ERP Repozytorium

 

Kiedy strona www jest uruchamiana w przeglądarce na komputerze lokalnym, wówczas zostaje wyświetlony następujący komunikat:

Komunikat wyświetlany po otwarciu strony internetowej w przeglądarce na komputerze lokalnym
Zmiana nazwy pola „Nazwa bazy” na zakładce „Autoryzacja API” na zakładce „Ustawienia”

W wersji 2024.0.2 na zakładce „Autoryzacja API”, dostępnej w trybie jednospółkowym w aplikacji desktop Comarch DMS we współpracy z systemem ERP na zakładce [Ustawienia], zmieniono nazwę pola „Baza danych” na „Nazwa firmy”.

 

Pole „Nazwa firmy” dla Comarch DMS we współpracy z systemem ERP
Zgłoszenia zrealizowane w wersji 2024.0.2

 • Rozwiązano problem dotyczący błędnej weryfikacji wymagalności kontrolki typu Kontrahent w nowej aplikacji WEB;
 • Rozwiązano problem polegający na występowaniu błędu UpdateCurrentERPObjectNames podczas otwarcia dokumentu w Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Optima po aktualizacji do wersji 2024.0.1;
 • Naprawiono błąd dotyczący wyświetlania rekordu w kontrolce typu Dane tabelaryczne w aplikacji desktop i web Comarch DMS jako pierwszego, jeśli dodano rekord za pomocą kontrolki typu Własna akcja;
 • Naprawiono błąd dotyczący podwójnego generowania dokumentu z punktu ACD na listę dokumentów na terminalu;
 • Rozwiązano problem dotyczący  braku możliwości przekazywania dokumentu w podobiegu w aplikacji desktop Comarch DMS;
 • Naprawiono błąd dotyczący braku komunikatu z pytaniem o zapis zmian na dokumencie, jeśli operator modyfikuje dokument, a następnie przechodzi do kolejnego dokumentu z poziomu wewnętrznej listy dokumentów w aplikacji desktop Comarch DMS;
 • Rozwiązano problem związany z pobieraniem wartości z obserwowanej kontrolki typu Tekst do obserwującej kontrolki typu Tekst;
 • Rozwiązano problem dotyczący losowego wyświetlania kontrolek po zastosowaniu procedury [do].[GetAPConfigurationPoint];
 • Naprawiono błąd dotyczący  braku wpływu zmiany ustawień w konfiguracji na  panel szczegółów dokumentu w nowej aplikacji WEB Comarch DMS;
 • Naprawiono błąd związany ze zmianą stron na liście wyszukiwania dokumentów pobranych z KSeF w oknie „Import faktur z KSeF” w punkcie ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”;
 • Rozwiązano problem związany z inicjowaniem kontrolki typu Dane tabelaryczne, gdy kolumna ma identyfikator user;
 • Naprawiono błąd dotyczący wyświetlania komunikatu „Profil na serwerze SQL nie istnieje.” podczas wysyłki testowej wiadomości email, gdy do wysyłania wiadomości email wybrano opcję „Komponent mailowy na serwerze IIS”;
 • Naprawiono błąd dotyczący wyświetlania 6 miejsc po przecinku i dublowania wartości na liście dokumentów w nowej aplikacji web Comarch DMS;
 • Rozwiązano problem związany z mapowaniem danych z OCR do kontrolki typu Dokument ERPXL;
 • Naprawiono błąd dotyczący wyświetlania pustego ekranu podczas próby dodania nowego dokumentu w ramach zaimportowanego typu obiegu;
 • Rozwiązano problem dotyczący występowania błędu UpdateCurrentERPObjectNames podczas otwierania dokumentu w Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Optima.Dodanie argumentu ODUSERPASSWORD w plikach Install, InstalAltumConf, InstallAltumComp, InstallOptimaConf, InstallOptimaComp, InstallXL

W wersji 2024.0.2 w plikach:

 • Install.bat
 • InstalAltumConf.bat
 • InstallAltumComp.bat
 • InstallOptimaConf.bat
 • InstallOptimaComp.bat
 • InstallXL.bat

został dodany dodatkowy argument ODUSERPASSWORD, w którym należy uzupełnić hasło dla ODUsera w przypadku instalacji ręcznej aplikacji Comarch DMS, jeśli aplikacja Comarch DMS jest instalowana po raz pierwszy i użytkownik ODUser nie istnieje w MSSQL.

 

Parametr ODUSERPASSWORD w pliku Install.bat

Uwaga
Hasło dla użytkownika ODUser należy również wpisać do connection string w pliku Web.config, znajdującym się w folderze z aplikacją serwerową.

 

Uwaga

Hasło dla użytkownika ODUser musi być zgodne z polityką haseł.
Należy używać silnego hasła, które spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • składa się z minimum 12 znaków;
 • zawiera znaki alfabetyczne;
 • zawiera znaki specjalne ze zbioru !@#$%^*()