Informacje ogólne

Aplikacje Comarch DMS w wersji 2024.0.4  współpracują z następującymi Systemami Comarch ERP:

  • Comarch ERP XL – wersje systemu: 2023.0, 2023.1, 2023.2, 2024.0.0
  • Comarch ERP Optima – wersje systemu:  2024.2.1, 2024.2.2, 2024.3.1
  • Comarch ERP Altum – wersje systemu: 2024.0, 2024.0.1, 2024.1.0
  • Comarch ERP Enterprise 6.1 – DMS Integration APP wersja 26.18
  • Comarch ERP Enterprise 6.2 – DMS Integration APP wersja 35.7
  • Comarch ERP Enterprise 6.3 – DMS Integration APP wersja 40.2

Uwaga

Wymagane oprogramowanie serwera IIS:

System operacyjny (jedna z poniższych możliwości):

 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2019
 • Windows Server 2022

Rozszerzenie biblioteki dll DMS.Ext.CEE

W wersji 2024.0.4 rozszerzono bibliotekę dll DMS.Ext.CEE o nową klasę CEEGeneric z następującymi metodami:

 • InvokeGet(string) – przyjmuje jeden parametr: adres url
 • InvokePost(string,string) – przyjmuje dwa parametry: adres url oraz dane, które mają zostać przesłane w żądaniu

Są to funkcje, za pomocą których można wywołać dowolne serwisy Get i Post w Comarch ERP Enterprise.

 

Przykład zastosowania metody InvokeGet:

var ceeGeneric = new CEEGeneric(…);
var jsonResult = ceeGeneric.InvokeGet($”services/rest/com.sem.ext.app.dms.rest.OrderDataExchangeService/getReceiptOfGoods?oltp={Database}”)
Dodanie kolumny „Nazwa” na liście kontrahentów wyświetlanej w kontrolce typu Kontrahent w nowej aplikacji web Comarch DMS

W wersji 2024.0.4 w nowej aplikacji web Comarch DMS w ramach listy kontrahentów, która jest wyświetlana podczas dodawania kontrahenta w kontrolce typu Kontrahent, pomiędzy kolumnami: „Akronim” i „NIP” została dodana kolumna „Nazwa”, w której wyświetlane są nazwy kontrahentów.

 

Lista kontrahentów z nowododaną kolumną „Nazwa” w nowej aplikacji web Comarch DMS
Udostępnienie API dla modułu Comarch DMS Repozytorium

W wersji 2024.0.4 udostępniono API dla modułu Repozytorium, została również udostępniona biblioteka dll ułatwiająca pracę z API.

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie Comarch DMS – Serwisy REST w Comarch DMS Workflow i w Comarch DMS Repozytorium dostępnym na stronie https://partner.erp.comarch.pl/kategoria/comarch-dms/informacje-techniczne-comarch-dms/ 
Zgłoszenia zrealizowane w wersji 2024.0.4

 • Naprawiono błąd dotyczący braku respektowania przez kontrolkę typu Dane tabelaryczne zablokowanych kolumn na etapie w nowej aplikacji web Comarch DMS;
 • Naprawiono błąd dotyczący  oddzielania daty i godziny literą „T” w kontrolce typu Data i godzina w nowej aplikacji web Comarch DMS;
 • Naprawiono błąd w nowej aplikacji web Comarch DMS związany z ustawianiem się przy wyszukiwaniu kontrahentów wartości pola „Rola partnera” nad listą partnerów (kontrahentów) w kontrolce typu Kontrahent w Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Enterprise na „Dowolny” zamiast wyświetlania pierwszej roli z listy;
 • Rozwiązano problem związany z działaniem obserwatora w kontrolce typu Dokument elektroniczny, w przypadku dodania kontrolki typu Własna akcja  opartej na kodzie C# w innej zakładce niż kontrolki ujęte w tym kodzie w nowej aplikacji web Comarch DMS;
 • Rozwiązano problem dotyczący nadpisywana wybranej wartości wartością domyślną w kontrolce typu lista w nowej aplikacji web Comarch DMS;
 • Naprawiono błąd dotyczący pojawiania się ekranu powitalnego przy uruchamianiu nowej aplikacji web Comarch DMS pomimo zaznaczenia checkboxa „Nie pokazuj więcej”;
 • Naprawiono błąd polegający na konieczności wpisania co najmniej jednego znaku w kontrolkach typu Towar, Kontrahent i Dokument elektroniczny, aby została wyświetlona lista towarów/kontrahentów/dokumentów w aplikacji desktop Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Enterprise;
 • Naprawiono błąd dotyczący dokładności kontrolek liczbowych w trybie „Tylko do odczytu” w nowej aplikacji web Comarch DMS;
 • Naprawiono błąd dotyczący braku zapisywania komentarza podczas przekazywania dokumentu do tego samego etapu w aplikacji desktop Comarch DMS;
 • Naprawiono błąd dotyczący możliwości przekazania dokumentu do kolejnego etapu pomimo ustawienia blokady przekazania w kontrolce typu Komunikat w nowej aplikacji web Comarch DMS;
 • Rozwiązano problem związany z dublowaniem kontrolek powiązanych na konfiguracji kontrolki;
 • Naprawiono błąd dotyczący wyświetlania nazwy kolumny  zamiast wybranej wartości w kolumnie typu lista w kontrolce typu Dane tabelaryczne w nowej aplikacji web Comarch DMS;
 • Rozwiązano problem związany z działaniem obserwatora dla zliczania liczby wierszy pustych w kontrolce typu Dane tabelaryczne w nowej aplikacji web Comarch DMS;
 • Rozwiązano problem dotyczący braku uzupełniania kontrolek elektronicznych w kontrolce typu Dane tabelaryczne uzupełnianych za pomocą obserwatora w nowej aplikacji web Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Enterprise;
 • Naprawiono błąd występujący podczas próby zapisu podobiegu w aplikacji mobilnej Comarch DMS na Android;
 • Naprawiono błąd związany z nieprzenoszeniem parametru @^ParentDocumentId@ na podobieg w aplikacji mobilnej Comarch DMS na iOS;
 • Naprawiono błąd dotyczący domyślnego wyświetlania się jako następnego etapu „Poprzedni etap”  przed przekazaniem dokumentu w nowej aplikacji web Comarch DMS;
 • Rozwiązano problem dotyczący dodawania dokumentów w podobiegach w nowej aplikacji web Comarch DMS;
 • Rozwiązano problem dotyczący niedziałającego obserwatora na akcji wskazania kolumny typu Dokumenty w obiegu w ramach kontrolki typu Dane tabelaryczne w nowej aplikacji web Comarch DMS;
 • Naprawiono błąd dotyczący niewyświetlania się wartości w kolumnie typu Lista w kontrolce typu Dane tabelaryczne, jeśli ta kolumna jest w trybie wyszukiwania w nowej aplikacji web Comarch DMS;
 • Rozwiązano problem dotyczący wyświetlania komunikatu w przypadku, gdy warunki nie zostały spełnione w nowej aplikacji web Comarch DMS.