Informacje ogólne

Aplikacje Comarch DMS w wersji 2024.1.0  współpracują z następującymi Systemami Comarch ERP:

  • Comarch ERP XL – wersje systemu: 2024.0.1, 2024.0.2, 2024.0.3
  • Comarch ERP Optima – wersje systemu:  2024.2.1, 2024.2.2, 2024.3.1
  • Comarch ERP Altum – wersje systemu: 2024.0, 2024.0.1, 2024.1.0
  • Comarch ERP Enterprise 6.1 – DMS Integration APP wersja 26.18
  • Comarch ERP Enterprise 6.2 – DMS Integration APP wersja 35.7
  • Comarch ERP Enterprise 6.3 – DMS Integration APP wersja 40.2

Uwaga

Wymagane oprogramowanie serwera IIS:

System operacyjny (jedna z poniższych możliwości):

 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2019
 • Windows Server 2022

Obsługa Tabeli VAT na formatce Dokument ERP XL

 

Informacje ogólne

W wersji 2024.1.0 wprowadzono możliwość uzupełniania tabeli VAT na dokumencie ERP XL w Comarch DMS.

Tabela VAT jest dostępna na zakładce Dokument na formatce Dokument ERP XL dla następujących typów dokumentów:

 • (A)Faktura zakupu
 • (A) Korekta faktury zakupu

 

Dodanie pola „Sposób dodawania pozycji” na definicji kontrolki typu Dokument ERP XL dla dokumentów typu (A)Faktura zakupu i (A) Korekta faktury zakupu

Aby możliwe było korzystanie z tabeli VAT, na zakładce „Dokument ERP XL” na definicji kontrolki typu Dokument ERP XL dodano pole „Sposób dodawania pozycji”.

W ramach tego pola dostępne są dwie opcje:

1.Tabela elementów – jeśli operator wybierze tę opcję, wówczas dany rodzaj dokumentu będzie pracować, bazując jedynie na tabeli elementów, a tabela VAT nie będzie dostępna;

2.Tabela VAT – jeżeli operator wybierze tę opcję, wtedy dany rodzaj dokumentu będzie pracować, bazując tylko na tabeli VAT, zaś tabela elementów nie będzie dostępna

 

Wybór opcji w ramach pola „Sposób dodawania pozycji”

 

Jeśli w ramach pola „Sposób dodawania pozycji” wybrano opcję „Tabela VAT”, wówczas na zakładce „Wartości mapowane” w kontrolce typu Dokument ERP XL dostępna jest sekcja „Tabela VAT”, w ramach której znajdują się następujące pola:

 • Kontrolka tabelaryczna – w ramach tego pola znajduje się lista kontrolek typu Dane tabelaryczne na karcie obiegu. Jeżeli nie wybrano wartości, wówczas w tym polu wyświetlana jest wartość „Brak”.
 • Stawka VAT – w ramach tego pola możliwe jest zmapowanie kolumny typu Stawka VAT z kontrolki typu Dane tabelaryczne, którą wybrano w polu „Kontrolka tabelaryczna”; w ramach listy kolumn operator może wybrać spośród wszystkich kolumn typu stawka VAT. Jeżeli nie wybrano wartości, wówczas w tym polu wyświetlana jest wartość „Brak”.
 • Wartość netto – w ramach tego pola możliwe jest zmapowanie kolumny typu Liczba stałoprzecinkowa z kontrolki, którą wybrano w polu „Kontrolka tabelaryczna”; w ramach listy kolumn operator może wybierać spośród wszystkich kolumn typu Liczba stałoprzecinkowa. Jeżeli nie wybrano wartości, wówczas w tym polu wyświetlana jest wartość „Brak”.
 • Wartość VAT – w ramach tego pola można zmapować kolumnę typu Liczba stałoprzecinkowa z kontrolki, którą wybrano w polu „Kontrolka tabelaryczna”; w ramach listy kolumn operator może wybierać spośród wszystkich kolumn typu Liczba stałoprzecinkowa. Jeżeli nie wybrano wartości, wówczas w tym polu wyświetlana jest wartość „Brak”.
 • Wartość brutto – w ramach tego pola można zmapować kolumnę typu Liczba stałoprzecinkowa z kontrolki, którą wybrano w polu „Kontrolka tabelaryczna”; w ramach listy kolumn operator może wybierać spośród wszystkich kolumn typu Liczba stałoprzecinkowa. Jeżeli nie wybrano wartości, wówczas w tym polu wyświetlana jest wartość „Brak”.

 

Uwaga
Jeśli operator wybrał daną kolumnę typu Liczba stałoprzecinkowa w polu „Wartość netto”, Wartość VAT” lub „Wartość brutto”, wówczas ta sama kolumna nie może zostać wybrana w pozostałych dwóch polach.

 

Operator powinien uzupełnić dwa z trzech pól („Wartość netto”, Wartość VAT”, „Wartość brutto”), zaś wartość w trzecim polu zostanie wyliczona na podstawie tych dwóch pól – dlatego nad tymi polami widoczna jest informacja „Wybierz dwie z poniższych wartości, trzecia zostanie automatycznie wyliczona w tabeli VAT”.

Jeśli operator uzupełni wszystkie trzy pola: Wartość netto”, Wartość VAT”, „Wartość brutto”, wówczas informacja „Wybierz dwie z poniższych wartości, trzecia zostanie automatycznie wyliczona w tabeli VAT” zostaje wyświetlona na czerwono, ponieważ wskazano już dwie wartości mapowane.

 

Uzupełnianie pól w sekcji „Tabela VAT”

 

Widok informacji dotyczącej mapowanych wartości, jeśli we wszystkich trzech polach: „Wartośc netto”, Wartość VAT” i Wartość brutto wybrano wartości

 

Zmiany dotyczące kontrolki typu Dokument ERP XL na karcie obiegu dla dokumentów typu „(A)Faktura zakupu” oraz „(A) Korekta faktury zakupu”

W wersji 2024.1.0 w ramach formatek dokumentów typu „(A)Faktura zakupu” albo „(A) Korekta faktury zakupu” wprowadzono następujące zmiany:

 

Parametr „Zablokuj mapowanie tabeli VAT”

Na zakładce „Dokument” na formatce Dokument ERP XL nad tabelą VAT dodano parametr „Zablokuj mapowanie tabeli VAT”.

Parametr jest dostępny jedynie w przypadku, jeśli na definicji kontrolki typu Dokument ERP XL na zakładce „Dokument ERP XL” w polu „Typ” wybrano opcję „(A)Faktura zakupu” albo „(A) Korekta faktury zakupu” i ustawiono mapowanie tabeli VAT. Jeżeli mapowanie tabeli VAT nie zostało zdefiniowane, wówczas parametr będzie ukryty.

Jeżeli parametr „Zablokuj mapowanie tabeli VAT” zostanie zaznaczony, wówczas dane z powiązanej kontrolki typu Dane tabelaryczne nie będą przenoszone do tabeli VAT. Parametr ma na celu zachowanie niezmienionych danych,, gdy dokument, na którym wprowadzono wartości do tabeli VAT, zostanie przekazany do następnego etapu, a później cofnięty.

 

Widok parametru „Zablokuj mapowanie tabeli VAT” na zakładce „Dokument” na formatce Dokument ERP XL

 

Zmiana nazwy pola „Rodzaj ceny” na „VAT liczony od”

 

W ramach zakładki „Dokument” zmieniono nazwę pola „Rodzaj ceny” na „VAT liczony od”.

 

Widok pola „VAT liczony od” na zakładce „Dokument” na formatce Dokument ERP XL

 

Dodanie kolumny „Odliczenie VAT” w tabeli VAT

W ramach tabeli VAT udostępniono kolumnę „Odliczenie VAT”, w ramach której dostępna jest stała lista odliczeń. W kolumnie można wybrać jedną z następujących opcji:

 • Tak – po wybraniu tej opcji można dokonać odliczenia; po kliknięciu w przycisk [Podziel na 50% odliczeń] możliwy jest podział danej pozycji na 50% (wówczas połowa pozycji ma opcję „Odliczenia VAT” ustawioną na „Nie”, a druga połowa – na „Tak”);
 • Nie – po wybraniu tej opcji nie można dokonywać odliczeń dla pozycji tabeli;
 • Warunkowo – po wybraniu tej opcji można dokonać odliczeń; po kliknięciu w przycisk [Podziel na 50% odliczeń] możliwy jest podział danej pozycji na 50% (wówczas połowa pozycji ma opcję „Odliczenia VAT” ustawioną na „Nie”, a druga połowa – na „Warunkowo”).

 

Wybór opcji w kolumnie „Odliczenie VAT”

 

Wybór opcji „Podziel na 50% odliczeń”

Jeśli użytkownik kliknie w przycisk [Podziel na 50% odliczeń], wówczas zamiast jednego wiersza z opcją „Tak” lub „Warunkowe” zostaną wyświetlone dwa wiersze: każdy z nich będzie miał 50 % wartości wiersza, przy którym użytkownik kliknął w przycisk, z tym, że jeden wiersz będzie miał ustawioną opcję „Nie” w kolumnie „Odliczenie VAT”, a drugi „Tak” lub „Warunkowe” (analogicznie do wartości tej kolumny dla wiersza, przy którym wybrano przycisk).

 

Formatka Dokument ERP XL (A)Faktura zakupu, po podziale pozycji na 50% odliczeń

 

W każdym wierszu tabeli VAT dostępna jest ikona [Kopiuj], po kliknięciu w którą wszystkie wartości z danego wiersza zostają skopiowane do nowego wiersza.

Dodawanie pozycji do tabeli VAT wynika z konfiguracji mapowania na definicji kontrolki typu Dokument ERP XL, operator może jednak wprowadzać zmiany w tabeli VAT.

W przypadku mapowania wartości z kontrolki typu Dane tabelaryczne na dokument ERP XL:

 • Wartości tabeli VAT i/albo elementów są automatycznie uzupełniane, jednak można dokonywać ich edycji
 • Operator może dokonywać zmian w kolumnach „Cena netto”, „Cena brutto”, „Kwota VAT”, „Stawka VAT”, „Odliczenie VAT”, pod warunkiem, że dla kontrolki typu Dokument ERP XL nie zaznaczono parametru „Tylko do odczytu”

 

Jeśli dokument jest dowiązywany z Comarch ERP XL, wówczas dane są pobierane z systemu Comarch ERP XL i są w trybie tylko do odczytu oprócz opisu analitycznego.

Pozycje, które są dodawane do tabeli VAT, domyślnie przyjmują w kolumnie „Odliczenia VAT” wartość, która jest zgodna z rejestrem wybranym w ramach pola „Rejestr VAT”.

Pozycje, które są dodawane do tabeli VAT, nie są agregowane – gdy dokument jest dodawany do systemu Comarch ERP XL, wpisy w tabeli VAT są grupowane według stawki VAT, sposobu odliczeń.

Jeśli dane w tabeli VAT są mapowane, wówczas nie następują przeliczenia – wartości są przenoszone z kontrolki typu Dane tabelaryczne.

Jeśli operator wprowadził ręczne zmiany w tabeli VAT, wówczas dokonywane są odpowiednie przeliczenia innych wartości zależnych od modyfikowanej wartości.

Zmiany w tabeli VAT zostają zachowane jedynie wtedy, gdy operator zapisał je za pomocą przycisku [Zapisz].

 

Tabela VAT w nowej aplikacji web

W wersji 2024.1.0 zostały wprowadzone zmiany na formatce Dokument ERP XL w nowej aplikacji web, jeśli dla dokumentu typu (A)FZ albo (A)FZK wybrano w polu „Sposób dodawania pozycji” wartość „Tabela VAT” podczas definiowania kontrolki typu Dokument ERP XL w aplikacji desktop. W takim przypadku na formatce w nowej aplikacji web widoczne są:

 • Tabela VAT
 • parametr „Zablokuj mapowanie tabeli VAT” – jeśli zostanie zaznaczony, ręczne wprowadzenie zmian do tabeli VAT nie będzie możliwe, a wartości w tabeli VAT nie zostaną nadpisane w wyniku ponownego mapowania.

 

Formatka Dokument ERP XL (A)Faktura zakupu w nowej aplikacji web, zakładka „Dokument” – widoczna jest ikona dzielenia wierszy pod względem odliczeń VAT

 

Analogicznie do aplikacji desktopowej, w nowej aplikacji web w ramach tabeli VAT udostępniono kolumnę „Odliczenie VAT”, w ramach której dostępna jest stała lista odliczeń. W kolumnie można wybrać jedną z następujących opcji:

 • Tak – po wybraniu tej opcji można dokonać odliczenia; po kliknięciu w przycisk [Podziel na 50% odliczeń] możliwy jest podział danej pozycji na 50% (wówczas połowa pozycji ma opcję „Odliczenia VAT” ustawioną na „Nie”, a druga połowa – na „Tak”);
 • Nie – po wybraniu tej opcji nie można dokonywać odliczeń dla pozycji tabeli;
 • Warunkowe – po wybraniu tej opcji można dokonać odliczeń; po kliknięciu w przycisk [Podziel na 50% odliczeń] możliwy jest podział danej pozycji na 50% (wówczas połowa pozycji ma opcję „Odliczenia VAT” ustawioną na „Nie”, a druga połowa – na „Warunkowe”)

 

Formatka Dokument ERP XL (A)Faktura zakupu w nowej aplikacji web, zakładka „Dokument” – wybór rodzaju odliczenia w ramach kolumny „Odliczenie VAT”

 

Formatka Dokument ERP XL (A)Faktura zakupu w nowej aplikacji web, zakładka „Dokument” – podział wiersza po wyborze rodzaju odliczenia VAT „Warunkowe” w ramach kolumny „Odliczenie VAT”

 

Na formatce „Dokument ERP XL” wprowadzono następujące zmiany:

 • Formatka została podzielona na trzy sekcje:
  • Nagłówek dokumentu
  • Tabela elementów/Tabela VAT (zależnie od wartości parametru „Sposób dodawania pozycji” na definicji kontrolki Dokument ERP XL)
  • Podsumowanie

 

Formatka Dokument ERP XL (A)Faktura zakupu w nowej aplikacji web, gdy pozycje są dodawane za pomocą tabeli elementów – podział dokumentu na sekcje

 

Formatka Dokument ERP XL (A)Faktura zakupu w nowej aplikacji web, gdy pozycje są dodawane za pomocą tabeli VAT – podział dokumentu na sekcje

 

Tabela VAT w aplikacjach mobilnych Comarch DMS

Od wersji 2024.1.0 w aplikacjach Comarch DMS na system Android oraz na system iOS dostępna jest tabela VAT. W ramach formatki „Dokument ERP XL” znajduje się parametr „Zablokuj mapowanie tabeli VAT” o działaniu analogicznym jak w przypadku aplikacji desktop i web.

Operator może także podzielić pozycje w tabeli VAT, zaznaczając parametr „Podziel na 50% odliczeń”.

 

Widok zaznaczonego parametru „ Zablokuj mapowanie tabeli VAT” na formatce „Dokument ERP XL” w aplikacji Comarch DMS na system Android

 

Widok zaznaczonego parametru „ Podziel na 50% odliczeń” na formatce „Dokument ERP XL” w aplikacji Comarch DMS na system Android
Integracja Comarch DMS z systemem e-Doręczenia – pobieranie wiadomości

W wersji 2024.1.0 wprowadzono integrację Comarch DMS z usługą e-Doręczenia.

 

Uwaga
Integracja Comarch DMS z usługą e-Doręczenia jest dostępna wyłącznie w ramach licencji Comarch DMS Premium – jeśli w pliku Web.config w folderze z plikami aplikacji serwerowej Comarch DMS wartość klucza PremiumFunctionality to „True”.

 

W pierwszym etapie integracji Comarch DMS z systemem e-Doręczenia został zrealizowany mechanizm autoryzacji oraz pobierania wiadomości z systemu e-Doręczenia za pomocą dedykowanego punktu ACD.

 

Zmiany w pliku Web.config w katalogu aplikacji serwerowej

W wersji 2024.1.0 w ramach pliku Web.config w katalogu z plikami aplikacji serwerowej Comarch DMS dodano sekcję E-doręczenia, w której dostępne są 4 klucze:

 • <add key=”EDorAuthApiUrl” value=”https://ow.edoreczenia.gov.pl/auth/realms/EDOR” /> – w kluczu znajduje się adres potrzebny do uzyskania tokenu dostępowego do API Search Engine i User Agent;
 • <add key=”EDorUserAgentApiUrl” value=”https://uaapi-ow.poczta-polska.pl/api/v2″ /> – w ramach klucza określony jest endpoint dla API Search Engine;
 • <add key=”EDorSearchApiUrl” value=”https://ow.edoreczenia.gov.pl/api/se/v2″ /> – w ramach klucza określony jest endpoint dla API User Agent;
 • <add key=”EDorMaxMessageSize” value=”15″ /> – w ramach klucza określony jest maksymalny dopuszczalny rozmiar załączników, które są przesyłane w ramach usługi E-Doręczenia. Aktualnie wartość ta wynosi 15 MB. Klucz nieaktywny w pierwszej wersji funkcjonalności.

 

Plik Web.config z sekcją „E-doręczenia”

 

Dodanie nowego typu punktu ACD „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia”

W wersji 2024.1.0 w ramach zakładki [Automatyczne generowanie dokumentów] dodano nowy typ punktu ACD „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia”, który ma na celu umożliwienie pobierania wiadomości z usługi e-Doręczenia.

 

Zakładka „Tryb współpracy”

Aby utworzyć punkt konfiguracyjny typu „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia” należy w oknie „Automatyczne generowanie dokumentów” dodać nowy punkt konfiguracyjny za pomocą ikony , a następnie na liście trybów pracy punktu wybrać opcję „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia” .

 

Uwaga

Do poprawnej współpracy systemu Comarch DMS z usługą e-Doręczenia wymagana jest synchronizacja czasu serwera IIS z czasem zegara Głównego Urzędu Miar tempus1.gum.gov.pl.

Informacje dotyczące zegara znajdują się na stronie: https://www.gum.gov.pl/pl/dla-biznesu/uslugi/zegar/524,Zegar.html.

 

Wybór typu punktu ACD „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia” w ramach zakładki „Tryb współpracy”

 

Zakładka „Ogólne”

 

Zakładka „Ogólne” w ramach punktu ACD typu „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia” w ramach zakładki „Tryb współpracy” (tryb jednospółkowy)

 

Zakładka „Ogólne” w ramach punktu ACD typu „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia” w ramach zakładki „Tryb współpracy” (tryb wielospółkowy)

 

W ramach zakładki „Ogólne” znajdują się następujące pola:

 • Nazwa punktu- nazwa, pod jaką punkt konfiguracyjny będzie widoczny na liście punktów;
 • Spółka – spółka, do której ma być przypisany dany punkt ACD; pole dostępne w trybie wielospółkowym
 • Typ obiegu –typ obiegu, w ramach którego będą generowane dokumenty zawierające dane z danego punktu ACD;
 • Adres skrzynki – adres skrzynki e-Doręczeń, pochodzący bezpośrednio ze skrzynki;

 

Przykładowy adres do e-Doręczeń, który należy wprowadzić w polu „Adres skrzynki”

 

 • Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia – nazwa systemu Comarch DMS integrowanego z usługa e-Doręczenia, którą dodano podczas konfiguracji skrzynki e-Doręczenia w ramach pola „Systemy”.

 

Wskazówka

Instrukcja dodania zewnętrznego systemu w usłudze e-Doręczenia jest dostępna pod adresem:

https://www.gov.pl/attachment/07a8c8c5-b329-44cf-9e08-ed7c497f6d1c

 

Przykładowa nazwa systemu dodana w polu „System” podczas konfiguracji skrzynki e-Doręczenia, którą należy wprowadzić w polu „Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia”

 

 • Klucz prywatny – pole, w którym należy dodać klucz prywatny, który jest pozyskiwany w procesie generowania certyfikatu – dostarczony razem z certyfikatem. Aby dodać klucz prywatny, należy kliknąć w przycisk , dostępny w ramach pola, a następnie w ramach otwartego okna systemowego wybrać odpowiedni klucz PEM i kliknąć w przycisk [Otwórz]. Klucz prywatny, który dodano do definicji punktu ACD, może zostać usunięty z punktu za pomocą ikony lub zapisany na dysku za pomocą ikony ;

 

Wybór klucza PEM w polu „Klucz prywatny”

 

Widok zakładki „Ogólne” z kluczem dodanym w polu „Klucz prywatny” – obok widoczne ikony usunięcia i zapisu klucza

 

 • Pozwalaj na usunięcie wiadomości z listy i ze skrzynki e-Doręczeń – parametr, który odpowiada za sposób usuwania wiadomości. Jeżeli parametr jest:
  • Odznaczony – wiadomości będą usuwane tylko z Comarch DMS;
  • Zaznaczony – wiadomości zostaną usunięte zarówno z Comarch DMS, jak i ze skrzynki e-Doręczenia

 

Zakładka Kontrolki

 

Zakładka „Kontrolki” w ramach typu punktu ACD „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia”

 

Na zakładce „Kontrolki” za pomocą zapytań SQL należy wskazać wartości, które będą wyświetlane w poszczególnych kontrolkach danego typu obiegu po przeprocesowaniu dokumentu.

Załączniki przesłane w wiadomości zostaną dodane do wskazanej kontrolki typu Załącznik.

 

Wybór kontrolki typu Załącznik, do której ma zostać dodany załącznik przesłany w wiadomości

 

Zakładka Uprawnienia

Na zakładce definiowane są uprawnienia do pracy z punktem konfiguracyjnym. Uprawnienia mogą być dodawane poprzez wskazanie pracowników, nie ma możliwości dodania uprawnień dla pracowników wskazanego działu czy pracowników zajmujących określone stanowisko.

Na każdej zakładce znajduje się ikona [Eksport], która umożliwia eksportowanie danego punktu ACD do zapisu na dysk.

 

Zakładka „Uprawnienia” w ramach typu punktu ACD „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia” – tryb jednospółkowy

 

Zakładka „Uprawnienia” w ramach typu punktu ACD „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia” – tryb wielospółkowy

 

Praca z punktem ACD typu „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia”

 

Aby rozpocząć pracę z punktem ACD typu „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia”, należy kliknąć w ikonę [Pobierz wiadomości]. Zostanie wówczas otwarte okno „Import wiadomości z usługi e-Doręczenia”, w którym należy nacisnąć przycisk [Importuj].

 

Okno „Import wiadomości z usługi e-Doręczenia” przed kliknięciem „Importuj”

 

Okno „Import wiadomości z usługi e-Doręczenia” po kliknięciu „Importuj”

 

Na liście wiadomości w ramach okna Import wiadomości z usługi e-Doręczenia dostępne są następujące kolumny:

 • Nadawca – w tej kolumnie wyświetlany jest nadawca wiadomości;
 • Temat – w ramach tej kolumny widoczny jest temat wiadomości;
 • Data doręczenia – w tej kolumnie wyświetlany jest dzień, w którym wiadomość została dostarczona.

 

W górnej części okna znajduje się parametr [Pokaż wiadomości zapisane w DMS] – jeśli ten parametr jest zaznaczony, wówczas wyświetlane są również wiadomości, które zostały już zarejestrowane w Comarch DMS – takie dokumenty są wyszarzone na liście wiadomości widocznej w oknie.

 

Okno „Import wiadomości z usługi e-Doręczenia” z zaznaczonym parametrem „Pokaż wiadomości zapisane w DMS”

 

Po załadowaniu się listy wiadomości należy zaznaczyć wybrane pozycje i kliknąć przycisk [Zapisz], aby okno Import wiadomości z usługi e-Doręczenia zostało zamknięte, a lista wiadomości została wyświetlona w Comarch DMS.

 

Okno „Import wiadomości z usługi e-Doręczenia” po zaznaczeniu dokumentu do zarejestrowania w Comarch DMS

 

Jeżeli użytkownik wybierze przycisk [Anuluj], wówczas okno Import wiadomości z usługi e-Doręczenia zostanie zamknięte, a wiadomości nie zostaną zarejestrowane w Comarch DMS.

Uwaga
Jeśli użytkownik kliknie w przycisk [Importuj] i pobierze dokumenty z usługi e-Doręczenia do okna „Import wiadomości z usługi e-Doręczenia”, a następnie naciśnie przycisk [Anuluj], wówczas dokumenty nie zostaną wyświetlone w pracującym punkcie ACD, jednak usługa e-Doręczenia wygeneruje potwierdzenia doręczenia wiadomości do adresata.

 

Po kliknięciu w przycisk [Zapisz] w prawej części okna punktu ACD zostaje wyświetlona lista wiadomości, które zostały pobrane ze skrzynki e-Doręczenia. Lista składa się z trzech kolumn:

 • Nadawca
 • Temat
 • Data doręczenia

Obok wiadomości z załącznikami widoczna jest ikona .

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na daną wiadomość zostaje wyświetlone menu kontekstowe z następującymi opcjami:

 • Usuń z listy – po wyborze tej opcji wiadomość zostaje usunięta z listy wiadomości

Uwaga
Jeśli użytkownik usunie wiadomość z listy za pomocą opcji „Usuń z listy”, wówczas dokument nie będzie już wyświetlany w pracującym punkcie ACD, jednak wiadomość zostaje oznaczona jako zapisana w DMS i nie można jej pobrać ponownie.

 • Pobierz dowody techniczne – jeśli operator wybierze tę opcję, wówczas zostanie otwarte okno systemowe, w ramach którego należy wybrać lokalizację, w której zostaną zapisane dowody techniczne w formacie pliku zip

 

Menu kontekstowe wiadomości zapisanej w ramach punktu ACD we współpracy z usługą e-Doręczenia

 

Wybór lokalizacji, w której zostaną zapisane dowody techniczne

 

Widok pliku z dowodami technicznymi po rozpakowaniu

 

 • Zapisz załączniki jako – jeśli operator wybierze tę opcję, wówczas zostanie otwarte okno systemowe, w ramach którego należy wybrać lokalizację, w której zostaną zapisane załączniki dołączone do danej wiadomości

 

Wybór lokalizacji, w której zostaną zapisane załączniki dołączone do wiadomości

 

Wiadomości, które zostały pobrane w punkcie ACD, są oznaczone identyfikatorem punktu ACD i identyfikatorem użytkownika. Domyślnie wyświetlana lista wiadomości w ramach punktu to wszystkie wiadomości, które zostały pobrane z e-doręczeń przez zalogowanego użytkownika i z których nie wygenerował dokumentów do obiegu Comarch DMS.

Nad listą wiadomości znajduje się informacja „Liczba wiadomości”, obok której widoczna jest liczba wiadomości wyświetlanych na liście dla danego operatora.

Poniżej dostępny jest filtr [Pokaż wiadomości doręczone w ostatnich X dniach] – w ramach tego filtra można zawęzić listę wiadomości do takich wiadomości, których data doręczenia jest w wybranym zakresie dat.

Pod filtrem [Pokaż wiadomości doręczone w ostatnich X dniach] znajduje się parametr [Pokaż wszystkie wiadomości pobrane w punkcie], którego zaznaczenie umożliwia wyświetlenie wszystkich wiadomości, które pobrali w danym punkcie ACD wszyscy uprawnieni użytkownicy. Domyślnie parametr jest odznaczony – w takim przypadku dla zalogowanego operatora na liście wyświetlane są jedynie takie wiadomości, które ten operator pobrał z usługi e-doręczeń.

Poniżej dostępny jest filtr [Zaznacz wszystko] – jeżeli operator zaznaczy ten parametr, wówczas wszystkie wiadomości na liście zostaną zaznaczone.

Po zaznaczeniu wiadomości z listy w lewej części punktu ACD wyświetlane są dane dotyczące tej wiadomości. W górnej części okna widoczny jest podgląd załącznika graficznego – pierwszego z listy załączników, która jest wyświetlana obok podglądu.

W dolnej części okna znajdują się kontrolki, które wybrano w ramach zakładki „Kontrolki” podczas konfiguracji punktu ACD wraz z wartościami, które zostały określone za pomocą zapytań SQL.

 

Widok okna pracującego punktu ACD typu „Pobieranie wiadomości z systemu e-Doręczenia”
Import danych z arkusza Excel do kontrolki typu Dane tabelaryczne

Informacje ogólne

W wersji 2024.1.0 umożliwiono import danych z arkusza Excel do kontrolki typu Dane tabelaryczne, dodano również pytanie, czy dane zostaną dopisane do istniejących danych w kontrolce typu Dane tabelaryczne, czy też wartości mają zostać nadpisane.

Aby poprawnie importować dane z arkusza Excel do kontrolki typu Dane tabelaryczne należy:

 • W arkuszu kalkulacyjnym, z którego mają zostać zaimportowane dane, należy przygotować kolumny w taki sposób, aby znajdowały się w takiej samej kolejności jak kolumny w kontrolce typu Dane tabelaryczne

 

Przykładowa tabela w kontrolce typu Dane tabelaryczne

 

Przykładowa tabela w arkuszu kalkulacyjnym – kolumny odpowiadają kolumnom znajdującym się w kontrolce typu Dane tabelaryczne

 

 • W pierwszym wierszu arkusza kalkulacyjnego umieścić nazwy wszystkich kolumn z kontrolki typu Dane tabelaryczne
 • W arkuszu kalkulacyjnym rozpocząć tabelę, która ma zostać zaimportowana, od pola A1

Przykładowa tabela w arkuszu kalkulacyjnym – zaznaczono pole A1, od którego należy rozpocząć tabelę

 

 • W arkuszu kalkulacyjnym dodać tabelę z co najmniej 1 kolumną i co najwyżej 20 kolumnami
 • W kontrolce typu Dane tabelaryczne dodać kolumny z jednego lub więcej z poniższych typów kolumn:
  • Data i godzina (z czasem lub bez) – typ danych w Excelu: dd.mm.rrrr (bez czasu), dd.mm.rrrr gg:mm:ss (z czasem)
  • Dokument elektroniczny – typ danych w Excelu: tekst, liczba
  • Dokumenty w obiegu – typ danych w Excelu: liczba, tekst
  • Kontrahent – typ danych w Excelu: tekst, liczba
  • Liczba całkowita – typ danych w Excelu: liczba
  • Liczba rzeczywista – typ danych w Excelu: liczba
  • Liczba stałoprzecinkowa – typ danych w Excelu: liczba
  • Lista – typ danych w Excelu: tekst, liczba
  • Tekst – typ danych w Excelu: tekst
  • Towar – typ danych w Excelu: tekst, liczba
  • Wartość logiczna (z włączonym lub wyłączonym wyborem wiersza) – typ danych w Excelu: liczba

 

Uwaga
W arkuszu kalkulacyjnym należy pominąć kolumnę z liczbą porządkową wiersza.

 

Jeśli dane z arkusza kalkulacyjnego są importowane do kolumny z typów dotyczących kontrolek elektronicznych – kontrolek we współpracy z systemami ERP- wówczas dla kolumny typu:

 • Dokument elektroniczny – zostanie przekazany numer dokumentu
 • Kontrahent – zostanie przekazany akronim kontrahenta
 • Towar – zostanie przekazany kod towaru

Podczas importu takich danych następuje walidacja, czy dany numer/akronim/kod występuje w powiązanej bazie ERP – jeśli tak, element zostanie podpięty w kolumnie, jeśli nie – kolumna pozostanie pusta.

 

Zmiany w kontrolce typu Dane tabelaryczne na karcie obiegu w aplikacji desktop

W wersji 2024.1.0 obok kontrolki typu Dane tabelaryczne w aplikacji desktop dodano ikonę [Import danych z arkusza kalkulacyjnego]. Ikona znajduje się obok przycisku dodawania nowego wiersza w ramach kontrolki lub, w przypadku jeśli w zakładce „Schemat obiegu” zaznaczono parametr „Odświeżanie tabeli na żądanie” dla danej kontrolki typu Dane tabelaryczne, obok ikony odświeżania kontrolki .

 

Szczegóły dokumentu z widoczną ikoną „Import danych z arkusza kalkulacyjnego” w aplikacji desktop – jeśli nie włączono odświeżania kontrolki typu Dane tabelaryczne

 

Szczegóły dokumentu z widoczną ikoną „Import danych z arkusza kalkulacyjnego” w aplikacji desktop – jeśli włączono odświeżanie kontrolki typu Dane tabelaryczne

 

Zmiany w kontrolce typu Dane tabelaryczne na karcie obiegu w aplikacji web

W wersji 2024.1.0 obok kontrolki typu Dane tabelaryczne w aplikacji web dodano ikonę [Import danych z arkusza kalkulacyjnego]. Ikona znajduje się nad tabelą w ramach kontrolki, w przypadku jeśli w zakładce „Schemat obiegu” zaznaczono parametr „Odświeżanie tabeli na żądanie” dla danej kontrolki typu Dane tabelaryczne, obok linku [Aktualizuj dane].

 

Szczegóły dokumentu z widoczną ikoną „Import danych z arkusza kalkulacyjnego” w aplikacji web – jeśli nie włączono odświeżania kontrolki typu Dane tabelaryczne

 

Szczegóły dokumentu z widoczną ikoną „Import danych z arkusza kalkulacyjnego” w aplikacji web – jeśli włączono odświeżanie kontrolki typu Dane tabelaryczne

 

Import danych z arkusza kalkulacyjnego

Aby importować dane z arkusza kalkulacyjnego, operator powinien kliknąć w ikonę ikonę [Import danych z arkusza kalkulacyjnego]. Wówczas zostaje otwarte okno, w ramach którego operator powinien wybrać jeden arkusz kalkulacyjny do zaimportowania i kliknąć [Otwórz].

 

Wybór arkusza kalkulacyjnego do zaimportowania

 

Po kliknięciu w przycisk [Otwórz] dane z arkusza kalkulacyjnego zostają zaimportowane do kontrolki typu Dane tabelaryczne.

 

Przykładowa kontrolka typu Dane tabelaryczne z danymi zaimportowanymi z arkusza kalkulacyjnego

 

Jeżeli operator wybrał arkusz kalkulacyjny do zaimportowania i kliknął w przycisk [Otwórz], ale wcześniej wprowadzono już jakieś dane w danej kontrolce, wówczas zostanie wyświetlony następujący komunikat:

 

Komunikat wyświetlany, jeśli w ramach kontrolki wprowadzono jakieś dane przed próbą importu danych z arkusza kalkulacyjnego

 

Jeśli operator wybierze przycisk:

 • [Dopisz dane] – wówczas dane z wybranego arkusza kalkulacyjnego zostaną dodane do danych, które już znajdują się w danej kontrolce typu Dane tabelaryczne, a komunikat zostanie zamknięty
 • [Nadpisz dane] – wówczas dane z wybranego arkusza kalkulacyjnego zastąpią te dane, które już znajdowały się w danej kontrolce typu Dane tabelaryczne, a komunikat zostanie zamknięty
 • [Anuluj] – wówczas operator rezygnuje z importu danych, a komunikat zostanie zamknięty
Obsługa GPS w aplikacjach mobilnych

W wersji 2024.1.0  udostępniono obsługę GPS w aplikacjach mobilnych.

 

Dodanie parametru „Rejestruj współrzędne GPS” w aplikacji desktop

Aby włączyć obsługę GPS, należy na definicji kontrolki typu Tekst w aplikacji desktop Comarch DMS zaznaczyć nowododany parametr „Rejestruj współrzędne GPS”.

Domyślnie parametr jest odznaczony – wówczas obsługa GPS nie jest aktywna.

Podobnie jak w przypadku tekstu wprowadzonego ręcznie do kontrolki, kontrolka z wprowadzonymi współrzędnymi geograficznymi może być dostępna do edycji lub jedynie do odczytu, zależnie od ustawień dla danej kontrolki na danym etapie.

 

Zaznaczanie parametru „Rejestruj współrzędne GPS” na definicji kontrolki typu Tekst w aplikacji desktop

 

Uwaga
Parametr „Rejestruj współrzędne GPS” wpływa jedynie na aplikacje mobilne Comarch DMS.

 

Dodanie ikony dotyczącej współrzędnych GPS w aplikacjach mobilnych

 

Jeżeli operator zaznaczy parametr „Rejestruj współrzędne GPS” i zapisze zmiany, wówczas w ramach danej kontrolki typu Tekst w aplikacji mobilnej dostępna będzie ikona .

Po kliknięciu w ikonę aktualne współrzędne geograficzne urządzenia, na którym zainstalowano aplikację Comarch DMS, zostaną pobrane i wprowadzone do danej kontrolki typu tekst.

 

Uwaga
Pobieranie współrzędnych GPS może zająć klika minut.

 

Widok kontrolki typu Tekst w aplikacji iOS Comarch DMS przed uzupełnieniem, jeśli zaznaczono parametr „Rejestruj współrzędne GPS”

 

Widok kontrolki typu Tekst w aplikacji iOS Comarch DMS po kliknięciu w ikonę pobierania współrzędnych GPS

 

Widok kontrolki typu Tekst w aplikacji Android Comarch DMS przed uzupełnieniem, jeśli zaznaczono parametr „Rejestruj współrzędne GPS”

 

Widok kontrolki typu Tekst w aplikacji Android Comarch DMS po kliknięciu w ikonę pobierania współrzędnych GPS
Zmiana nazwy Stage ID na Stage Work ID w oknie „Informacje o dokumencie”

W wersji 2024.1.0 zmieniono nazwę parametru Stage ID, który jest identyfikatorem etapu, do którego został przekazany dokument, na Stage Work ID w oknie „Informacje o dokumencie”, wyświetlanym po użyciu kombinacji [ctrl] + [Tryb pełnoekranowy] lub [ctrl] + [Tryb pełnoekranowy] na szczegółach dokumentu w aplikacji desktop Comarch DMS. Zmiana nazwy ma na celu uniknięcie pomyłki z predefiniowanym parametrem dynamicznym @^StageId@.

 

Zmieniona nazwa Stage Work ID w oknie „Informacje o dokumencie”
Rozszerzenie liczby kolumn w kontrolce typu Dane Tabelaryczne do 20

W wersji 2024.1.0 umożliwiono rozszerzono liczbę kolumn w kontrolce typu Dane Tabelaryczne – operator może dodać maksymalnie 20 kolumn, zarówno w aplikacji desktop, jak i w nowej aplikacji web Comarch DMS.

 

Dodawanie 20 kolumn na definicji kontrolki typu Dane tabelaryczne

 

Widok kontrolki typu Dane tabelaryczne z 20 kolumnami w aplikacji desktop Comarch DMS

 

Widok kontrolki typu Dane tabelaryczne z 20 kolumnami w nowej aplikacji web Comarch DMS
Dodanie instalacji komponentu WebView2 w ramach instalacji aplikacji desktop

W wersji 2024.1.0 wprowadzono instalację komponentu WebView 2 podczas instalacji aplikacji desktop. W przypadku ręcznej instalacji aplikacji desktop operator może pobrać komponent pod adresem https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/webview2/?form=MA13LH#download-section
Zgłoszenia zrealizowane w wersji 2024.1.0

 • Rozwiązano problem dotyczący wyświetlania wykresów dotyczących czasu spędzonego w aplikacji, dzisiejszych statystyk oraz top 5 obiegów w aplikacji mobilnej Comarch DMS na system Android;
 • Naprawiono błąd dotyczący blokady przekazania dokumentu w przypadku zmiany ukrytej kontrolki typu liczba całkowita (zależnej od kolumny typu wartość logiczna w kontrolce typu Dane tabelaryczne);
 • Rozwiązano problemy związane z kolumna typu Lista w kontrolce typu Dane tabelaryczne (odpinanie się elementów z listy, problem z inicjowaniem/obserwowaniem, poprawa ergonomii);
 • Naprawiono błąd dotyczący zaokrąglania wprowadzonej wartości w kontrolce typu liczba stałoprzecinkowa;
 • Naprawiono błąd dotyczący braku komentarza na etapach przekazania w aplikacji desktop Comarch DMS;
 • Naprawiono błąd dotyczący braku odświeżania danych w obserwowanej kontrolce po kliknięciu w przycisk typu Własna Akcja w nowej aplikacji web Comarch DMS;
 • Naprawiono błąd dotyczący wymagania wypełnienia pól obowiązkowych na bieżącym etapie przy próbie cofnięcia dokumentu do poprzedniego etapu w nowej aplikacji web Comarch DMS;
 • Naprawiono błąd dotyczący nieprawidłowej liczby miejsc po przecinku w kolumnie typu Liczba stałoprzecinkowa w kontrolce typu Dane tabelaryczne w podglądzie wydruku w aplikacji desktop Comarch DMS;
 • Naprawiono błąd dotyczący braku aktualizacji kontrolki typu Tekst obserwującej kolumnę w kontrolce typu Dane tabelaryczne;
 • Naprawiono błąd generowania dokumentu typu Zamówienie Zakupu do Comarch ERP XL z poziomu nowej aplikacji web Comarch DMS;
 • Rozwiązano problem dotyczący blokowania dokumentów w aplikacji mobilnej Comarch DMS na system iOS;
 • Naprawiono błąd dotyczący niedziałającej kontrolki typu Właściciel w nowej aplikacji web Comarch DMS.