Mój e-Sale – dane synchronizacji, zarządzanie administratorami i wykonywanie kopii bazy

Mój e-Sale

Panel administracyjny umożliwia podgląd używanych e-Sale, ich historii czy wyboru domyślnej aplikacji. Prezentowane są informacje o e-Sale oraz dane potrzebne do jego synchronizacji z systemem ERP. Istnieje również możliwość dodawania oraz usuwania administratorów, a także edytowania ich uprawnień.

W zakładce Mój profil/ Mój e-Sale znajduje się lista używanych aplikacji, numer wersji, status (aktywny czy nie) oraz uprawnienia osoby przeglądającej. Z tego miejsca możesz wybrać i ustawić domyślną aplikację e-Sale. Aby tego dokonać należy przy wybranej pozycji użyć opcji Ustaw jako domyślny. Po dokonaniu zmiany, zostanie wyświetlony komunikat ją potwierdzający.

W przypadku wersji demo i wersji partnerskiej stosowna informacja znajduje się obok nazwy aplikacji.

Po kliknięciu w link e-Sale (w kolumnie Nazwa) z listy dostępnych oddziałów, cały panel administracyjny przełączy się na wybrany e-Sale. Kliknięcie w obszar wersji, statusu lub uprawnienia spowoduje przekierowanie do bardziej szczegółowych informacji, takich jak:

  • danych do synchronizacji,
  • historii logowań administratorów do aplikacji,
  • informacji o administratorach wraz z uprawnieniami,
  • możliwości wykonania kopii bazy danych aplikacji.

Ogólne, dane do synchronizacji

Pierwsza zakładka zawiera informacje niezbędne do skonfigurowania stanowiska/ oddziału e-Sale w systemie Comarch ERP, a tym samym do połączenia obu programów i wykonania synchronizacji czyli przesłania danych. Są to:

  • adres serwera wymiany: https://synchro.comarchesklep.pl/,
  • dane do wygenerowania klucza wymiany (są one unikalne dla każdego użytkownika):
   • nazwa firmy,
   • nazwa e-Sale,
   • hasło.

Po wprowadzeniu powyższych danych w systemie ERP i pomyślnym przeprowadzeniu synchronizacji, możliwym będzie przesyłanie danych z Comarch e-Sale do bazy danych systemu ERP oraz vice versa.

Historia

Zakładka Historia zawiera informacje o dokonanych w przeszłości zdarzeniach w aplikacji e-Sale (takich jak np. logowanie): ich numerze porządkowym, dacie zajścia, rodzaju zdarzenia, adresie e-mail osoby za nie odpowiedzialnej oraz jej adresie IP.

Możesz wyeksportować te dane pliku poprzez kliknięcie w przycisk Eksport do pliku oraz wybranie odpowiedniego zakresu danych i formatu eksportu.

Dodawanie administratorów, uprawnień i ograniczeń

Obszar Administratorzy umożliwia dodanie nowej osoby zarządzającej Comarch e-Sale, edytowanie jej uprawnień oraz ustawienie ograniczeń.

Jeżeli chcesz dodać nowego administratora, skorzystaj z przycisku Dodaj, następnie wpisz adres e-mail danej osoby, oraz naciśnij Utwórz konto. W pierwszej zakładce możesz oznaczyć go jako aktywnego lub nie, wpisać jego nazwę (np. imię i nazwisko) oraz wskazać grupę, do której będzie należał.

W sekcji Uprawnienia ustawisz dostęp do obszarów, którymi będzie mógł zarządzać w panelu administracyjnym e-Sale dany administrator. Widoczna jest tam lista zakładek dostępnych w głównym menu panelu aplikacji oraz podzakładek. Zaznacz wybrane obszary, do których administrator ma mieć dostęp. Jeżeli zakładka nie zostanie zaznaczona, po zalogowaniu do panelu nie będzie dostępna dla danego użytkownika.

Zakładka Ograniczenia umożliwia wytyczenie granic pracy danego administratora. Jeżeli chcesz skorzystać z tej opcji, podaj adres/y IP,  a poprzez wciśnięcie opcji Dodaj dostęp w dniach tygodnia i godzinach, ustal także zakres czasowy, w którym będzie mogła pracować konkretna osoba.

Po zakończeniu wszelkich prac modyfikacyjnych, należy użyć przycisku Zapisz.

Na tej zakładce możesz również:

  • zablokować administratorowi dostęp do panelu e-Sale poprzez opcję Więcej/ Ustaw jako archiwalny. Uwaga: oznaczenie administratora jako archiwalnego jest operacją nieodwracalną,
  • zmienić głównego (czyli z najszerszymi uprawnieniami) administratora e-Sale poprzez opcję Więcej/ Nadaj pełne uprawnienia administratora. Uwaga: ustawienie pełnych uprawnień administratora jest operacją nieodwracalną.

Kopia bazy danych

W przypadku, kiedy obawiasz utraty danych albo dokonujesz modyfikacji w Comarch e-Sale ważne jest posiadanie aktualnej kopii bazy danych aplikacji. Aby ją wykonać przejdź do zakładki Mój profil/ Mój e-Sale/Wybrany e-Sale/Kopia bazy danych.

Aby utworzyć kopię bazy danych musisz wcześniej mieć założone konto e-mail w usłudze IBARD. Po wpisaniu loginu do IBARD oraz ustaleniu hasła do zabezpieczenia tej kopii, kliknij w przycisk Wykonaj kopię bazy danych.

Uwaga
Opcja wykonania kopii bezpieczeństwa bazy e-Sale dostępna jest po zalogowaniu na głównego administratora.

Dodatkowo w sekcji Historia wykonywanych kopii możesz sprawdzić:

  • datę wykonania kopii,
  • stan realizacji Twojego zamówienia,
  • osobę wykonującą kopię,
  • konto e-mail w usłudze IBARD, na którym zostanie udostępniona kopia bazy.

Czy ten artykuł był pomocny?