Arkusze ocen

Arkusze ocenużytkownicy aplikacji będący kierownikami widzą listę arkuszy ocen przypisanych swoim bezpośrednim podwładnym. W zależności od posiadanych uprawnień do Oceny pracownika (Podgląd lub Edycja do podwładnych) mogą dodawać lub tylko przeglądać poszczególne arkusze.

Arkusz oceny – kafelek

Na kafelkach zawarta jest informacja o nazwie szablonu, na podstawie którego arkusz został wygenerowany (jako kopia tego szablonu). Pojawia się okres oceny i termin, w jakim należy wykonać ocenę. Jeśli w dniu logowania do aplikacji termin oceny już minął, data jest wyświetlona w kolorze czerwonym.

Domyślnie pokazywane są arkusze z okresu 3 miesięcy w stosunku do daty bieżącej (miesiąc poprzedni, bieżący i następny).

W celu wyświetlenia arkuszy z innego okresu należy skorzystać z opcji filtrowania. Dodatkowo istnieje możliwość wyboru pracowników – domyślnie są to bezpośredni podwładni. Możliwe jest także filtrowanie wg Statusu arkusza.

Arkusze ocen – filtrowanie

Istnieje również możliwość zaznaczenia/ odznaczenia wszystkich arkuszy przyciskiem oraz zmiany widoku okna kafelków na widok listy po użyciu przycisku  Zmień widok.

Arkusze ocen – widok listy

Arkusze domyślnie wyświetlane są wg Terminu oceny. Można również posortować listę arkuszy wg Nazwiska.
W widoku listy dodatkowo widoczne są pola Samoocena, Ocena kierownika oraz Waga pracownika. Wartość w polu waga odczytywana jest z aktualnego okresu wagi na arkuszu oceny.

Arkusze ocen – widok kafelkowy

Widoczne statusy ocen oznaczają:

Przeterminowana – takie oznaczenie będzie widoczne dla oceny w buforze, której termin wypełnienia jest wcześniejszy niż data bieżąca.

Brak oznaczenia – Do wypełnienia  – arkusz przypisany do pracownika, ale jeszcze bez wypełnionej oceny.

 – Niekompletna – takie oznaczenie oznacza, że w arkuszu nie wszystkie oceny zostały uzupełnione.

Do zatwierdzenia – takie oznaczenie będzie widoczne dla oceny, która jest już wypełniona ale nie została zatwierdzona przez kierownika.

Zatwierdzona przez kierownika – takie oznaczenie będzie widoczne dla oceny, którą kierownik zatwierdził.

Zamknięta – ocena zatwierdzona zarówno przez pracownika jak i kierownika.

Operacje wykonane w obszarze Oceny pracownika są zapisywane w Historii operacji. W filtrze jest to obszar Ocena pracownicza.

 Arkusze ocen – dodawanie i edycja

Kierownicy posiadający uprawnienia do Oceny pracownika (do podwładnych Edycja) mogą dodawać zdefiniowane wcześniej szablony swoim pracownikom w celu sporządzenia oceny okresowej.

Po naciśnięciu przycisku otworzy się okno z możliwością wskazania nazwiska pracownika, okresu za jaki będzie wykonywana ocena oraz nazwy szablonu na podstawie którego zostanie utworzony arkusz oceny. Ten sam arkusz można przypisać seryjnie wybranym pracownikom. Wykorzystany szablon nie ma powiązania z poszczególnymi arkuszami. Domyślnie proponuje się okres bieżącego miesiąca z terminem ustawionym na koniec kolejnego miesiąca po dacie ‚do’.

Lista szablonów do wyboru przez zalogowanego kierownika jest zawężona do tych szablonów, które zostały mu udostępnione na etapie definiowania szablonów.

Dodanie arkusza oceny dla wybranych pracowników

W trybie zaznaczeń, jeśli zalogowana osoba ma uprawnienia do edycji oceny podwładnego dostępne są przyciski:

Kopiuj arkusz, aby skopiować arkusz oceny pracownika na kolejny okres

 Edytuj arkusz, jeśli użytkownik chce nanieść zmiany w szablonie oceny dodanym do pracownika

jeśli wszystkie oceny w arkuszu zostały wypełnione

Usuń ocenę, jeśli np. zmieniono szablon i arkusz ma być ponownie dodany

Wydrukuj arkusz oceny

Arkusze ocen – tryb zaznaczeń

Dodany pracownikowi szablon oceny podlega edycji. Kierownik może nanieść w nim zmiany używając przycisku Edytuj. Podniesione w tym trybie okno ma nazwę Edytuj arkusz. Możliwe są wówczas zmiany w poszczególnych zakładkach opisanych nazwiskiem pracownika, do momentu kiedy pracownik lub kierownik nie dokona zatwierdzenia oceny.

Edycja arkusza oceny

Dane podlegające edycji w arkuszu oceny zależą od uprawnień zalogowanego kierownika. Jeśli ma on prawo do oceny podwładnego, to może zmieniać dane w zakładkach Ogólne i Arkusz. Jeśli dodatkowo ma prawo do Konfiguracji oceny, to będzie mógł dokonać ewentualnych zmian w zakładce Konfiguracja. Jeśli w arkuszu została już wybrana jakakolwiek ocena, to nie można zmieniać użytej dla niej skali ocen. Kierownik widzi arkusze ocen podwładnego tylko w okresie, kiedy był wpisany jako kierownik tego pracownika.

Uwaga
Edycja arkusza oceny dodanego pracownikowi dostępna jest tylko na desktopach. Nie ma możliwości zmian w arkuszach na urządzeniach mobilnych.

Przypisany pracownikowi arkusz można skopiować na kolejny okres. Kopiowanie arkusza jest dostępne po zaznaczeniu danego arkusza za pomocą przycisku Kopiuj arkusz . Na oknie kopiowania należy podać okres od-do obowiązywania nowego arkusza oraz termin.

Arkusze ocen – kopiowanie

Arkusze ocen – wypełnianie

Kliknięcie lewym klawiszem myszy w kafelek powoduje otwarcie arkusza gotowego do wypełnienia oceny. W tytule okna pojawia się nazwisko pracownika, którego dotyczy ocena. W arkuszu widoczny jest okres za jaki wykonywana jest ocena i waga pracownika, jeśli jest uzupełniona w jego danych. Poniżej znajdują się poszczególne kryteria oceny z opisem i wagą. Aby zatwierdzić wykonaną ocenę wszystkie oceny muszą być wypełnione, w innym przypadku pola zostaną obramowane kolorem czerwonym.

Ocena pracownika wykonywana przez kierownika

W sytuacji gdy w konfiguracji szablonu oceny został zaznaczony parametr Potwierdzenie zapoznania się z treścią arkusza na końcu arkusza znajduje się komunikat informujący o zapoznaniu się pracownika z celami oraz zadaniami przedstawionymi w arkuszu.

Podczas wypełniania oceny dostępne są przyciski:

  jeśli uzupełniono tylko część danych w arkuszu, pracownik nie będzie mógł widzieć jeszcze wyników oceny kierownika

jeśli wypełniono wszystkie oceny, pracownik może zobaczyć ocenę kierownika. Przy zatwierdzaniu przez przełożonego arkusza oceny pracownika, proponowane jest dodanie arkusza na kolejny okres.

Wydrukuj arkusz oceny

Edytuj, jeśli użytkownik chce nanieść zmiany w szablonie oceny dodanym do pracownika

 – za pomocą przycisku można przejść do okna Komentarzy, które po uzupełnieniu i zatwierdzeniu oceny będą widoczne dla kierownika, jeśli ocenę zatwierdził pracownik i dla pracownika, jeśli ocenę zatwierdził kierownik. Po wpisaniu komentarza przez pracownika lub kierownika na przycisku pojawia się graficzne oznaczenie

– za pomocą przycisku można przejść do okna Notatek, które po wpisaniu widoczne są tylko dla osoby wypełniającej arkusz. W przypadku wpisania notatek przez użytkownika na przycisku pojawia się graficzne oznaczenie

 Pokaż ocenę pracownika, przycisk pojawi się jeśli pracownik zatwierdził swoją samoocenę. Na życzenie podczas uzupełniania oceny kierownik może zobaczyć oceny wybrane przez pracownika.

Pokaż informacje pomocnicze

Cofnij zatwierdzenie oceny, przycisk pojawi się jeśli arkusz jest zatwierdzony. Istnieje możliwość cofnięcia operacji i powrotu do ponownego wypełniania oceny. Przycisk dostępny jest zarówno z listy arkuszy w celu seryjnego cofnięcia zatwierdzenia, jak i z formularza pojedynczego arkusza. Po jego naciśnięciu pojawi się pytanie ‘Czy na pewno cofnąć zatwierdzenie oceny?’

Z poziomu okna Notatek istnieje możliwość podglądu historii notatek wprowadzonych w poprzednich arkuszach ocen danego pracownika.

Ocena pracownika – historia notatek

Czy ten artykuł był pomocny?