Limity

Na liście Limity wyświetlane są osoby, dla których w bazie danych systemu ERP dodano co najmniej jeden z następujących limitów:

 • urlop wypoczynkowy,
 • urlop wypoczynkowy (młodociany),
 • urlop wypoczynkowy (tymczasowy),
 • urlop dodatkowy (niepełnosp.),
 • urlop opiekuńczy kp. 188,
 • urlop opiekuńczy kp. 188/godz,
 • Urlop opiekuńczy kp.173(1),
 • Urlop okolicznościowy,
 • Zwolnienie (siła wyższa),
 • Zwolnienie (siła wyższa)/godz,
 • Nieobecność (B2B).

Jeśli pracownik nie ma przyznanego limitu lub w bieżącym okresie jego limity nie są aktualne, pracownik nie będzie widoczny na liście.

Okno filtra pozwala na zawężenie wyświetlanych pracowników do osób zatrudnionych w danym centrum, bezpośrednich podwładnych zalogowanego Użytkownika lub podwładnych we wskazanym centrum oraz  wybór rodzaju limitu i daty z jaką mają być pokazane dane dotyczące limitu urlopowego.

Filtr – wybór rodzaju limitu urlopowego

Lista limitów urlopowych domyślnie wyświetlana jest w widoku kafelkowym. Kafelek zawiera podstawowe informacje dotyczące limitu urlopowego, są to: nazwisko i imię, nazwę limitu, akronim oraz ilość dni i godzin pozostałych do wykorzystania dla wybranego rodzaju limitu. Dodatkowe oznaczenie pojawi się, jeśli w dniu bieżącym osoba ma odnotowany urlop.

Limit urlopu – widok kafelkowy

Kliknięcie w kafelek limitu  spowoduje wyświetlenie szczegółowych danych dotyczących wybranego limitu w tym, wykresu kołowego prezentującego ilość dni nieobecności wykorzystanych, do zatwierdzenia oraz pozostałych.

Formularz limitu nieobecności

Pod przyciskiem Zmień widok możliwe jest przełączenie widoku kafelkowego na listę. Wówczas dodatkowo  prezentowane są informacje dotyczące limitu, takie jak:

 • Przysługuje – łączna ilość godzin urlopu jaka przysługuje pracownikowi w danym roku,
 • W tym zaległy – ilość godzin urlopu z przeniesienia z poprzedniego roku
 • Wykorzystany – ilość godzin urlopu wykorzystanego w bieżącym roku,
 • Na żądanie – ilość dni urlopu zaznaczonych jako „na żądanie”
 • Do zatwierdzenia – ilość godzin urlopu zaplanowanego, do zatwierdzenia przez przełożonego,
 • Pozostało – ilość godzin urlopu, jaka pozostała do wykorzystania w bieżącym roku, z uwzględnieniem urlopu wykorzystanego i zaplanowanego.

W przypadku pracowników zatrudnionych na niepełny etat lub pracujących w innym wymiarze godzin szacunkowa ilość dni może się nie pokrywać z rzeczywistą ilością dni pracy, w których urlop ten może być wykorzystany.

Od wersji 2021.0.1 możliwy jest eksport Limitów nieobecności do arkusza Excel. Funkcja dostępna jest pod ikoną  . Eksportowane są tylko dane widoczne na bieżącym ekranie. Dzięki temu użytkownik może eksportować dane zawężone do wyników filtrowania.

 

Czy ten artykuł był pomocny?