Lista szkoleń

Lista szkoleń to własna lista słownikowa dostępnych w danej firmie szkoleń. Może ona być uzupełniana przez użytkownika z przypisanym schematem uprawnień Administrator oraz użytkownika z dowolnym schematem, w którym w Zarządzanie do Listy szkoleń zaznaczono opcję Aktywne.

Kafelki widoczne na Liście szkoleń zawierają informację o nazwie i rodzaju szkolenia (wewnętrzne lub zewnętrzne), przypisanej kategorii oraz planowanym koszcie szkolenia. Dodatkowe oznaczenie  na kafelku informuje, że szkolenie oznaczono jako Nieaktywne.

Lista szkoleń – widok kafelkowy

Przycisk umożliwia dodanie nowego szkolenia do listy. W formularzu Dodaj szkolenie należy wpisać jego unikalną nazwę, a następnie wybrać kategorię, profil i rodzaj szkolenia: Wewnętrzne lub Zewnętrzne.

Dodatkowe pola umożliwiają odnotowanie liczby dni i planowanego kosztu szkolenia. Za pomocą można odkryć pole do wpisania opisu, np. programu szkolenia.

Dodanie nowego szkolenia zewnętrznego

W przypadku szkolenia Zewnętrznego, na formularzu pojawią się do wypełnienia dodatkowe pola – Organizator i Miejsce. Lista Kategorii zawiera zdefiniowane trzy grupy do wyboru: Szkolenie, Egzamin i Konferencja. Standardowych pozycji nie można usuwać, ale za pomocą przycisków   oraz można dodawać i usuwać własne Kategorie.

Analogiczne możliwości są dostępne na liście Profili. Domyślnie ustawiono profil Ogólny. Szkolenia, które nie będą już wykorzystywane w firmie mogą być oznaczone jako Nieaktywne, co spowoduje że nie będą widoczne do wyboru w oknie planowania szkoleń przez pracowników.

 Zaznacz wszystkie szkolenia umożliwia zaznaczenie wielu pozycji na liście np. ich usunięcie.

Zmień widok na desktopach możliwe jest wyświetlenie szkoleń w układzie listy, z możliwością  sortowania po kolumnach.

Lista szkoleń

Bezpośrednie kliknięcie w kafelek szkolenia powoduje podniesienie go do edycji. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy uruchamia tryb zaznaczeń. Pojawiają się wówczas dodatkowe przyciski:

Edytuj. W dodanych formularzach szkoleniowych można dokonywać zmian klikając lewym przyciskiem myszy.

Usuń. Usuwanie szkolenia jest możliwe tylko w sytuacji, kiedy nie zostało zaplanowane u żadnego pracownika. Jeśli było już  wykorzystane przy planowaniu szkoleń, to próba usunięcia takiego szkolenia spowoduje wyświetlenie komunikatu:

Nie można usunąć szkolenia, ponieważ istnieją pracownicy zapisani na to szkolenie.

W takiej sytuacji szkolenie można oznaczyć jako Nieaktywne, aby pracownicy nie mogli się już na nie zapisywać.

Pracownik nieposiadający uprawnień do zarządzania listą szkoleń, ale mający ustawienia w schemacie własnym do szkoleń jako Edycja lub Podgląd, ma możliwość podglądu listy szkoleń. Nie ma on możliwości usuwania pozycji z listy słownikowej ani ich edytowania.

Filtr umożliwia wyszukiwanie zdefiniowanych szkoleń wg rodzaju, kategorii, profilu i statusu.

Użytkownik, któremu nie nadano uprawnień do zarządzania listą szkoleń, w filtrze nie będzie miał opcji wyszukiwania wg statusu, gdyż dla tych użytkowników domyślnie wyświetlane są tylko szkolenia Aktywne. Natomiast użytkownicy posiadający uprawnienia do Zarządzania listą szkoleń domyślnie mają wyświetlane wszystkie szkolenia, więc za pomocą filtra mogą wyszukiwać szkolenia wg statusu Aktywne lub Nieaktywne.

Czy ten artykuł był pomocny?