Moje arkusze

Moje arkusze – użytkownik będący pracownikiem, któremu kierownik przypisał Arkusz oceny, z poziomu menu Ocena pracownika > Moje arkusze zobaczy listę arkuszy ocen w układzie kafelkowym. Nie ma tutaj możliwości zmiany widoku na listę.

Domyślnie pokazywane są arkusze z okresu 3 miesięcy w stosunku do daty bieżącej (miesiąc poprzedni, bieżący i następny).

Moje arkusze – lista arkuszy oceny

W celu wyświetlenia arkuszy z innego okresu należy skorzystać z opcji filtrowania. Dodatkowo istnieje możliwość wyszukania statusu arkusza oceny:

Moje arkusze – filtrowanie

W zależności od nadanych uprawnień, zalogowany pracownik będzie mógł zobaczyć ocenę wykonaną przez przełożonego (własne – Podgląd) lub dokonać samooceny (własne – Edycja).

Klikając lewym klawiszem myszy w kafelek otworzy się arkusz gotowy do wypełnienia oceny. Jedyne pole dostępne do wypełnienia w tym przypadku to Samoocena. Po wybraniu ocen przy poszczególnych kryteriach arkusz można zapisać przyciskiem lub zatwierdzić . W oknie arkusza oceny wyświetlanego przez zalogowanego pracownika dostępne są przyciski:

Wydrukuj arkusz oceny

przycisk pojawi się jeśli kierownik jako pierwszy zatwierdził ocenę pracownika. Jeśli arkusz został już zatwierdzony przez kierownika (status zamknięty), to po wejściu do arkusza ocena kierownika jest od razu prezentowana obok samooceny pracownika.

Pokaż informacje pomocnicze

Cofnij zatwierdzenie oceny, przycisk pojawi się jeśli arkusz jest zatwierdzony tylko przez pracownika. Istnieje możliwość cofnięcia operacji i powrotu do ponownego wypełniania oceny. Przycisk dostępny jest zarówno z listy arkuszy w celu seryjnego cofnięcia zatwierdzenia, jak i z formularza pojedynczego arkusza.

Moje arkusze – ocena zatwierdzona przez pracownika

Na podstawie ocen poszczególnych kryteriów wyliczana jest ocena końcowa prezentowana w nagłówku arkusza. Wartości są wyliczane na podstawie algorytmu zdefiniowanego w szablonie.

Przykład

Przykład obliczeń dla domyślnej skali Literowej, gdzie wartości procentowe A=100, B=80, C=60, D=40, a suma wag = 100.

Pracownik wypełnił oceny dla poszczególnych pozycji:

– Pozycja 1, waga 10, ocena A

– Pozycja 2, waga 50, ocena B

– Pozycja 3, waga 25, ocena D

– Pozycja 4, waga 0, ocena C

– Pozycja 5, waga 15, ocena C

Obliczenia: (10*100 + 50*80 + 25*40 + 0*60 + 15*60) / 100 (suma wag) = 6900 / 100 = 69,00 wynik zaokrąglamy do liczby z dwoma miejscami po przecinku.

Notatki i Komentarze

Zarówno pracownik, jak i kierownik mają możliwość wpisania w arkuszu własnych Notatek oraz podsumowania lub uzasadnienia wykonanej oceny w formie Komentarza. Notatki widoczne są zawsze tylko dla ich autora, natomiast komentarze są widoczne dla ocenianego/oceniającego wzajemnie po zatwierdzeniu oceny.

– za pomocą przycisku można przejść do okna Notatek, które po wpisaniu widoczne są tylko dla osoby wypełniającej arkusz. W przypadku wpisania notatek przez użytkownika na przycisku pojawia się graficzne oznaczenie .

Notatki

 – za pomocą przycisku można przejść do okna Komentarzy, które po uzupełnieniu i zatwierdzeniu oceny będą widoczne dla kierownika, jeśli ocenę zatwierdził pracownik i dla pracownika, jeśli ocenę zatwierdził kierownik. Po wpisaniu komentarza przez pracownika lub kierownika na przycisku pojawia się graficzne oznaczenie .

Komentarze

Po zatwierdzeniu arkusza oceny przez pracownika Notatki i Komentarz nie będą podlegały modyfikacji. Jeśli zatwierdzenie oceny zostanie cofnięte, ponownie będzie można wpisać lub zmienić informacje w tych polach. Podobnie w przypadku kierownika, kiedy wykona on już zatwierdzenie arkusza oceny pola z NotatkamiKomentarzem nie będą już edytowalne.

W przypadku, gdy Użytkownik nie dodał komentarza do oceny swojej lub podwładnego, po jej zatwierdzeniu odpowiednio kierownik lub podwładny po wyświetleniu formularza komentarza będzie miał dostępną informację Komentarz nie został dodany.

 Wydruk

Pod przyciskiem Wydrukuj arkusz oceny, zarówno kierownik jak i pracownik mają możliwość wydrukowania arkusza oceny. Wydruk tworzony jest w postaci pliku *pdf. W nagłówku znajdują się dane pracownika, jego waga oraz okres oceny. Następnie prezentowane są wyniki oceny uzyskane z poszczególnych kryteriów oraz suma ocen w kolumnie pracownika, w kolumnie kierownika lub w obu kolumnach, jeśli arkusz oceny został zatwierdzony.

Wydruk arkusza oceny

Czy ten artykuł był pomocny?