Podzielnik kosztów wynagrodzeń

 Podzielnik – funkcjonalność pozwala na uzupełnienie i zatwierdzenie podzielnika kosztów wynagrodzeń  obsługiwanego w systemie Comarch ERP XL.

Korzystanie z tej funkcjonalności wymaga zainstalowania Comarch ERP XL w wersji 2017.1.0 lub wyższej. Dodatkowo wymagane jest ustawienie Operatora dla zapisów z aplikacji Comarch HRM w module Administracja / Konfiguracja / HR.

Aby korzystać z tej funkcjonalności konieczna jest dwustronna synchronizacja baz systemów XL i XL HR.

Uwaga
W przypadku bazy Comarch ERP XL w wersji 2017.1.0 wymagana jest dodatkowa aktualizacja, która została udostępniona z poziomu Indywidualnej Strony Partnera pod nr ID 331614.
Uwaga

W przypadku systemu Comarch ERP XL bezwzględnie musi być włączona dwustronna synchronizacja z bazą danych Comarch ERP XL HR. Rozłączenie synchronizacji może spowodować brak dostępu do aplikacji Comarch HRM oraz nieodwracalne błędy związane z brakiem spójności i utratą wprowadzonych danych.

Dodatkowo należy nadać uprawnienia db owner dla loginu SQL użytego w Comarch ERP WAMC do bazy danych Comarch ERP XL.

Podzielnik kosztów wynagrodzeń – schemat uprawnień

Podzielnik kosztów wynagrodzeń generowany jest w programie Comarch ERP XL z poziomu modułu Księgowość > Płace > Podzielnik. Ustawienia dostępności poszczególnych elementów podzielnika mogą być wprowadzone:

 • na karcie wymiaru analitycznego – operator może określić, czy dana pozycja będzie dostępna do wyboru po zalogowaniu przez aplikację Comarch HRM zaznaczając parametr 
 • w nagłówku podzielnika – określając ustawienie dostępności w aplikacjach internetowych (WWW):

Podzielnik kosztów wynagrodzeń – parametry dostępności w Comarch ERP XL

Ustawienie to jest weryfikowane w powiązaniu ze schematem uprawnień ustawianym przez administratora w aplikacji Comarch HRM. W schemacie Domyślnym nowe uprawnienia są ustawiane jako Podgląd, we własnych schematach jako Brak.

Podzielnik kosztów wynagrodzeń – schemat uprawnień Domyślny w Comarch HRM

Podzielnik kosztów wynagrodzeń – edytowanie i zatwierdzanie

Z poziomu aplikacji Comarch HRM funkcjonalność jest dostępna po wybraniu z menu bocznego opcji  Podzielnik.

Uwaga
Funkcjonalność podzielnika kosztów wynagrodzeń jest dostępna tylko na desktopach w aplikacji Comarch HRM w modelu stacjonarnym (nie jest dostępna w przypadku aplikacji w modelu usługowym).

Okno podzielnika kosztów wynagrodzeń podzielone jest na dwie części:

 • obszar filtrów dostępny pod ikoną oraz struktura podległościowa w formie rozwijalnego drzewa (po lewej stronie),
 • obszar kafelków lub listy (po prawej stronie), zmiana widoku możliwa jest poprzez ikonę .

Parametry filtra domyślnie ustawione są jako zakres dwóch miesięcy: miesiąc bieżący i miesiąc poprzedni.

Widok drzewa struktury jest dostępny tylko dla osób, które w strukturze podległościowej pełnią funkcję kierownika lub zastępcy oraz mają uprawnienia do edycji podzielnika podwładnych.

Nazwy poszczególnych centrów w widoku drzewa struktury wyświetlane są czcionką:

 • w kolorze czerwonym – jeśli w centrum istnieją niekompletne podzielniki pracowników,
 • w kolorze czarnym – jeśli wszystkie podzielniki pracowników w danym centrum są wypełnione w 100% lub zatwierdzone,
 • w kolorze niebieskim – jeśli podzielnik został zatwierdzony na poziomie centrum.

Na kafelku podzielnika pracownika są widoczne następujące informacje:

 • dane pracownika (imię i nazwisko),
 • opis podzielnika,
 • okres,
 • status wypełnienia.

W widoku listy dodatkowo widoczny jest akronim pracownika.

Podzielnik kosztów wynagrodzeń w widoku kafelków

Formularz podzielnika kosztów wynagrodzeń ma układ tabeli. Pracownik może wypełnić wartości procentowe lub podawane w jednostkach czasu (standardowo w dniach), przypadające na poszczególne wymiary analityczne.

Formularz może być wstępnie wypełniony domyślnym opisem analitycznym pracownika z Comarch ERP XL.

Wartości w poszczególnych wierszach można edytować poprzez dwukrotne kliknięcie i wybranie odpowiedniej pozycji z listy rozwijalnej. Można także dodawać nowe wiersze przyciskiem   lub usuwać przyciskiem minusa.

Nowe pozycje automatycznie podpowiadane są z wartością procentową dopełniającą całość podzielnika pracownika do 100%. W trakcie wypełniania formularza aktywna jest również walidacja wartości procentowej. Jeśli suma wierszy jest różna od 100%, kolumna jest podświetlana na czerwono:

Formularz podzielnika kosztów wynagrodzeń – walidacja wartości procentowej

Formularz podzielnika kosztów wynagrodzeń – tryb edycji

Po wypełnieniu formularza pracownik lub kierownik może zatwierdzić podzielnik wybranej osoby poprzez zaznaczenie kafelka prawym klawiszem myszy i wybranie ikony .

Do zatwierdzenia podzielnika wymagane jest wskazanie co najmniej jednego wymiaru analitycznego w każdym z wierszy (Centrum, Lokalizacja, Projekt itp.). Podczas próby zatwierdzenia niekompletne wpisy zostaną oznaczone czerwonym obramowaniem z wykrzyknikiem:

Podzielnik może być także zatwierdzony przez kierownika/zastępcę z poziomu wybranego centrum – jeśli wszystkie wpisy dla poszczególnych pracowników są wypełnione w 100%. Zatwierdzanie dla centrum ikoną jest dostępne po podświetleniu wybranego centrum na drzewie struktury podległościowej.

Zatwierdzony podzielnik pracownika wyświetlany jest ze statusem graficznym:

 •  – jeśli podzielnik zatwierdził kierownik,
 •  – jeśli podzielnik zatwierdził pracownik.

Zapisy pochodzące z Comarch ERP XL, które są niekompletne, oznaczone są alertem  . W aplikacji Comarch HRM można je uzupełnić o odpowiednie wartości, zapisać i/lub zatwierdzić.

Operacje zatwierdzania (w zależności od posiadanych uprawnień) można cofać ikoną.

Przykład
Pracownik wypełnił swój podzielnik i zatwierdził. W kolejnym kroku kierownik zatwierdził podzielnik na poziomie centrum. Pracownik nie może cofnąć zatwierdzenia swojego podzielnika, ponieważ zapis został już potwierdzony przez osobę z wyższymi uprawnieniami.

Podzielnik zamknięty oznaczony jest statusem  (operacja zamykania podzielnika jest dostępna tylko z poziomu Comarch ERP XL). W zamkniętych formularzach nie można już nanosić żadnych zmian, dostępny jest jedynie podgląd.

Operacje wykonywane w obszarze podzielnika kosztów wynagrodzeń są zapisywane w historii (Administracja > Historia operacji).

Czy ten artykuł był pomocny?