Szablony

Szablony – istnieje możliwość przygotowania szablonów zawierających kryteria oceny wykonywanej w danej firmie. Do aplikacji dodano trzy przykładowe, wstępnie zdefiniowane szablony dla wybranych stanowisk pracy. Zostały one przygotowane na podstawie informacji zawartych w bazie standardów kompetencji/kwalifikacji zawodowych dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

(http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/bazy-standardow-kompetencji-kwalifikacji-zawodowych-i-modulowych-programow-szkolen)

Przykładowe szablony można edytować i dostosować do własnych potrzeb lub usunąć je z aplikacji. Są one widoczne i możliwe do wykorzystania dla wszystkich przełożonych.

Uwaga
Szablony dostępne są tylko na desktopach. Nie ma możliwości definiowania szablonów na urządzeniach mobilnych.

Szablony – przykładowe arkusze ocen

Pod przyciskiem  Dodaj istnieje możliwość wprowadzenia nowego szablonu. Za pomocą przycisku Zaznacz wszystkie szablony można seryjnie zaznaczyć wszystkie pozycje. Wybrane szablony, które nie są już wykorzystywane, można usunąć przyciskiem . Za pomocą przycisku Filtr możliwe jest wyszukanie zdefiniowanych szablonów wg Dostępności lub przypisanego Obszaru. W celu wyszukania określonej nazwy szablonu należy użyć pola Szukaj.

Filtrowanie szablonów

Pod przyciskiem  Zmień widok można wyświetlić zdefiniowane szablony w widoku listy. Pojawiają się wówczas kolumny: Nazwa, Obszar, Skala i Dostępny.

Szablony – widok listy

Dodane szablony po zaznaczeniu lewym klawiszem myszy mogą być edytowane po użyciu przycisku  Edytuj. Formularz szablonu składa się z trzech zakładek: Ogólne, Konfiguracja i Arkusz.

Formularz szablonu – zakładka Ogólne

W zakładce Ogólne należy wpisać nazwę szablonu. Następnie należy przypisać Obszar, dodając w razie potrzeby własne nazwy obszarów, które posłużą do pogrupowania i łatwiejszego filtrowania szablonów. Nazwy dodawanych Szablonów i Obszarów nie mogą się powtarzać, powinny być unikalne.

Pole Informacje pomocnicze dla wypełniających arkusz oceny może być wykorzystane jako wskazówki wyświetlane podczas wypełniania oceny. Będą one widoczne w arkuszu oceny pod przyciskiem Pokaż informacje pomocnicze. Jeśli informacje nie zostaną uzupełnione przycisk pomocy nie będzie dostępny.

W kolejnej zakładce Konfiguracja można wybrać grupę osób, dla której ten szablon będzie stosowany. Udostępnienie szablonu polega na możliwości przypisania pracownikowi arkusza oceny wzorowanego na wybranym szablonie. Wybór opcji Tylko ja spowoduje, że szablon będzie mogła wykorzystać tylko osoba, która go utworzyła. Edycja szablonu (z wyjątkiem szablonów wbudowanych) jest zawsze możliwa tylko przez jego autora.

Formularz szablonu – zakładka Konfiguracja

W kolejnym kroku należy wybrać skalę, wg jakiej będzie wykonana ocena. W aplikacji dodano dwie standardowe skale ocen:

  • Literowa (A,B,C,D)
  • Punktowa (1,2,3,4,5)

Użytkownik może również zdefiniować własną skalę ocen za pomocą przycisku . Należy podać jej nazwę oraz progi oceny (od dwóch do siedmiu stopni wraz z określeniem ich poziomu wartości – od 0 do 100%).

Ustawienia poszczególnych skal można podejrzeć po naciśnięciu przycisku . Edycji podlegają pola określające poszczególne stopnie i wartości procentowe. Jeśli skala została użyta w szablonie przypisanym do pracownika, wówczas jej edycja jest już zablokowana. Pojawi się komunikat:

Nie można edytować wybranej skali, ponieważ została wykorzystana w arkuszu oceny

Ustawienia skali – podgląd lub edycja ustawień

Parametr Średnia ważona – suma wag dotyczy łącznej wagi wszystkich pozycji wpisanych w ocenie. W firmach mogą być stosowane różne poziomy wag. Domyślnie po zaznaczeniu parametru podpowiada się wartość 100. Jeśli suma wag ma być inna, wtedy Użytkownik powinien podać własną wartość.

Parametr Powiadomienia mailowe – zatwierdzona ocena dotyczy ustawienia wysyłki powiadomień mailowych na adres pracownika (jeśli ocenę zatwierdził jego kierownik) lub na adres kierownika (jeśli samoocenę zatwierdził sobie pracownik).

Przykład

Treść powiadomienia mailowego jakie otrzyma kierownik:

Temat: [Comarch HRM] Zatwierdzono arkusz oceny – Kowalska Teresa

 

 

 

Zakładka Arkusz jest zbudowana z sekcji opisujących główne kryteria oceny i zawartych w nich pozycji będących kryteriami oceny. Sekcja musi składać się z co najmniej jednego Kryterium oceny. Użytkownik może dodawać i usuwać zarówno całe sekcje jak i pojedyncze kryteria używając przycisków . Pola do wypełnienia w zakładce Arkusz:

  • Tytuł sekcji
  • Kryterium oceny
  • Opis – szczegółowe opisanie kryterium oceny

Jeśli zaznaczono parametr dotyczący średniej ważonej, wtedy w górnej części okna będzie wyświetlona suma wag wpisanych przy poszczególnych pozycjach oraz ich wartość całkowita. Przed zapisem Suma wag jest walidowana i musi zgadzać się z wartością wpisaną na zakładce Konfiguracja. Wagi na pojedynczych pozycjach mogą być liczbami dodatnimi całkowitymi lub dziesiętnymi (np. 0,1 ; 1 ; 20 itp.). Jeśli parametr dotyczący liczenia średniej ważonej
w szablonie nie jest zaznaczony, to pola z wagami nie będą wyświetlane.

Wskazówka
Jeżeli waga dla wybranego kryterium ma być ‘zerowa’ należy wpisać wartość 0, gdyż w każdej pozycji waga musi być uzupełniona.

Niewypełnione pola obowiązkowe w arkuszu, przy próbie zapisu zostaną obramowane na czerwono.

Formularz szablonu – zakładka Arkusz

Czy ten artykuł był pomocny?