Szkolenia

Szkolenia to narzędzie z zakresu miękkiego HR pozwalające na ewidencję przebiegu procesu szkoleniowego w firmie. W tym zakresie istnieje możliwość:

  • definiowania własnej Listy szkoleń w podziale na szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
  • tworzenia i zarządzania Okresami szkoleniowymi,
  • planowania i zatwierdzania szkoleń dla pracowników z poziomu Planu szkoleń.

Ewidencja zrealizowanych szkoleń dostępna jest w danych pracownika – zakładka Szkolenia.

Menu Szkolenia

Wykonywanie poszczególnych operacji w zakresie szkoleń zostało oparte na schemacie uprawnień. Ustawienia dla sekcji Szkolenia w grupie Rozwój pracownika decydują o dostępie do menu Lista szkoleń oraz Plan szkoleń. Natomiast z grupie  Zarządzanie można nadać uprawnienie do definiowania Listy szkoleń i Okresów szkoleniowych.

W schemacie Domyślnym uprawnienie jest automatycznie ustawione na Brak. Zmiana opcji na Aktywne spowoduje  pojawienie się Listy szkoleń i Okresów szkoleniowych w menu bocznym. Daje to zalogowanej osobie możliwość tworzenia i przypisywania okresów szkoleniowych.  Przy jednoczesnym ustawieniu opcji Edycja lub Podgląd do szkoleń podwładnych, z poziomu okresu szkoleniowego kierownik/zastępca będzie miał dostęp do podglądu osób zapisanych na szkolenia.

Szkolenia – schematy uprawnień

Dostęp do poszczególnych operacji z zakresu Szkoleń zależny jest od ustawień w schemacie uprawnień zalogowanego użytkownika. Ustawienia są dostępne w grupie Rozwój pracownika – Szkolenia oraz w grupie Zarządzanie – Lista szkoleń i Okresy szkoleniowe.

W istniejącym w aplikacji schemacie Domyślny ustawiono dla szkoleń własnych opcję Podgląd, a do podwładnych opcję Brak, natomiast w grupie Zarządzanie Lista szkoleń i Okresy szkoleniowe są ustawione na Brak.

We własnych schematach uprawnień należy dokonać odpowiednich ustawień, aby udostępnić użytkownikom dostęp do menu Szkolenia. Schemat Administrator posiada włączone wszystkie opcje do Szkoleń jako Aktywne i Edycja.

Lista szkoleń – ustawiona opcja Aktywne pozwala na wyświetlanie listy dostępnych szkoleń z możliwością jej edycji i dodawania nowych szkoleń.

Okresy szkoleniowe – ustawiona opcja Aktywne pozwala na definiowanie okresów szkoleniowych wraz z budżetem dla poszczególnych centrów podległościowych.

W grupie Rozwój pracownika ustawienie do Szkoleń na:

  • Edycja do własnych, daje osobie zalogowanej możliwość planowania szkolenia dla siebie. Dodatkowo ma ona dostęp do podglądu listy szkoleń z poziomu menu Szkolenia > Lista szkoleń. W przypadku kierowników Edycja do szkoleń podwładnego, daje możliwość planowania i zatwierdzenia szkolenia podległemu pracownikowi.
  • Podgląd dla osoby zalogowanej daje dostęp do podglądu szkoleń zaplanowanych jej przez kierownika oraz do podglądu listy szkoleń.
  • Brak – zalogowany użytkownik nie ma dostępu do gałęzi Szkolenia > Lista szkoleń i Szkolenia > Plan szkoleń, co oznacza, że nie może planować szkoleń. W przypadku kierowników ustawienie Brak do podwładnych oznacza brak podglądu do listy zapisanych osób z poziomu okresu szkoleniowego.

Czy ten artykuł był pomocny?